1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
____________________________________________________________________
1729
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z .... 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 39/2015 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 39/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „najmä zabránením šírenia krízy, vrátane jej šírenia na finančných trhoch a zachovaním trhovej disciplíny“.
2.V § 2 písmeno c) znie:
„c) riešením krízovej situácie na úrovni skupiny
1.koordinácia uloženia opatrení na riešenie krízových situácií a výkonu právomocí riešiť krízové situácie rezolučnými orgánmi na úrovni skupiny,
2.uloženie opatrenia na riešenie krízových situácií na úrovni materskej spoločnosti alebo vybranej inštitúcie, ktorá podlieha dohľadu na konsolidovanom základe,“.
3.V § 2 písm. d) sa slová „členovia usadení“ nahrádzajú slovami „osoby usadené“.
4.V § 2 písm. k) sa slová „vykonávajúci dohľad na konsolidovanom základe“ nahrádzajú slovami „na úrovni skupiny“.
5.V § 2 písm. m) sa slová „dohľadu v členskom štáte vykonávajúci dohľad na konsolidovanom základe nad materskou spoločnosťou v Európskej únii“ nahrádzajú slovami „vykonávajúci dohľad na konsolidovanom základe podľa osobitného predpisu16a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
2
16a) Čl. 4 ods. 1 bod 41 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
6.V § 2 písmeno n) znie:
„n) nástrojmi vlastníctva akcie a iné nástroje vlastníctva a podiely na nich,“.
7.V § 2 písmeno p) znie:
„p) inými nástrojmi vlastníctva
1.cenné papiere a majetkové hodnoty, s ktorými spojené obdobné vlastnícke práva ako s akciami,
2.finančné nástroje podľa osobitného predpisu,17) s ktorými je spojené právo na nadobudnutie akcií, cenných papierov a majetkových hodnôt, s ktorými je spojené obdobné majetkové právo ako s akciami, a to aj formou výmeny,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:
17) § 5 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 4 ods. 1 bod 50 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
8.V § 2 písmeno s) znie:
„s)príslušným kapitálovým nástrojom nástroj dodatočného kapitálu Tier 1 alebo nástroj kapitálu Tier 2 podľa osobitného predpisu,19)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
19) Čl. 52 ods. 1 a čl. 63 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
9.V § 2 písm. x) sa za slovo „by“ vkladajú slová „aspoň v jednom členskom štáte“.
10.V § 2 písm. ab) sa nad slovom „banky“ odkaz 3)“ nahrádza odkazom 19d)“ a nad slovom „papiermi“ sa odkaz „4)“ nahrádza odkazom „19e)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19d a 19e znejú:
19d) § 2 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
19e) § 54 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z.“.
11.§ 2 sa dopĺňa písmenami ac) až ag), ktoré znejú:
„ac)osobou v skupine právnická osoba, ktorá je súčasťou skupiny,
ad)vybranou inštitúciou tretej krajiny zahraničná banka19d) alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi19e) so základným imaním podľa osobitného predpisu5) usadená v tretej krajine,
ae)mimoriadnou verejnou finančnou podporou štátna pomoc podľa osobitného predpisu19f) alebo akákoľvek iná verejná finančná podpora na nadnárodnej úrovni, ktorá, ak by sa poskytla na národnej úrovni, by bola štátnou pomocou, ktorá sa poskytuje s cieľom zachovať alebo obnoviť stabilitu, likviditu alebo platobnú schopnosť vybranej inštitúcie podľa § 1 ods. 3 písm. a) alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) d), alebo skupiny, ktorej súčasťou je vybraná inštitúcia podľa § 1 ods. 3 písm. a) alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d),
3
af)hlavnými oblasťami obchodnej činnosti oblasti obchodnej činnosti, v rámci ktorých vykonávané služby pre vybranú inštitúciu alebo skupinu, ktorej súčasťou je táto vybraná inštitúcia, predstavujú podstatné zdroje príjmov, zisku alebo ďalšie peniazmi oceniteľné hodnoty,
ag)zabezpečeným záväzkom záväzok zabezpečený záložným právom,19g) zádržným právom, zabezpečovacím prevodom práva,19h) zabezpečovacím prevodom pohľadávky, ručením alebo akýmkoľvek iným právom, ktoré podobný obsah a účinky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19f až 19h znejú:
19f) § 2 zákona č. 276/2009 Z. z. o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...../2015 Z. z.
19g) Čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
19h) Napríklad tretia časť zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
12.V § 3 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Zamestnanci Národnej banky Slovenska, ktorí vykonávajú úlohy podľa prvej vety oprávnení vykonávať dohľad podľa tohto zákona alebo vykonávať úkony v konaní vo veciach zverených rade podľa tohto zákona, ak na to boli podľa tohto zákona určení radou alebo príslušným členom rady (ďalej len „určený zamestnanec“).“.
13.V § 4 ods. 1 sa vypúšťa slovo „priamej“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a riaditeľ Štátnej pokladnice“.
14.V § 4 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „Národnej banky Slovenska“.
15.V § 4 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)Pri výkone pôsobnosti člena rady, ktorý je súčasne členom Bankovej rady Národnej banky Slovenska, nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.22a)
(5)Za člena rady môže byť vymenovaná a takúto funkciu môže zastávať len dôveryhodná osoba s náležitou odbornou spôsobilosťou. Za dôveryhodnú osobu na účely tohto zákona sa považuje bezúhonná osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami najmenej v stupni utajenia Dôverné.22b) Za bezúhonnú osobu sa považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie vedúceho zamestnanca22c) alebo za úmyselný trestný čin; tieto skutočnosti sa preukazujú výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Odbornou spôsobilosťou sa na účely tohto zákona rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie a najmenej trojročná prax vo funkcii vedúceho zamestnanca22c) v oblasti bankovníctva alebo v inej finančnej oblasti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22a až 22c znejú:
22a) § 6 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
22b) § 26 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z.
22c) § 9 ods. 3 Zákonníka práce v znení zákona č. 257/2001 Z. z.“.
4
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 6 až 8.
16.V § 4 odsek 8 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o nesplnení predpokladov na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa zrušuje platnosť osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu. 22b)“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
17.V § 5 ods. 1 písm. j) sa za slová „riešenie krízových situácií“ vkladajú slová „posudzuje a“ a vypúšťajú sa slová „a koná a rozhoduje v rezolučnom konaní“.
18.V § 5 ods. 3 sa slová „až e)“ nahrádzajú slovami „až d)“.
19.§ 5 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Pri riešení krízových situácií je potrebné dodržiavať rámec Európskej únie pre štátnu pomoc.“.
20.§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Predseda rady
(1) Predseda rady vykonáva činnosť štatutárneho orgánu rady vrátane riadenia činnosti rady a podpisovania rozhodnutí, ktoré rada schválila v pléne, ak § 6a ods. 3 neustanovuje inak.
(2) Predseda alebo iná osoba, ktorá vykonáva oprávnenia predsedu rady nesmie súčasne vykonávať oprávnenia výkonného člena rady.“.
21.Za § 6 sa vkladajú § 6a až 6i, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠6a
Podpredseda rady
(1) Na návrh predsedu rady zvolí rada podpredsedu z členov rady.
(2) Podpredsedom rady nemôže byť člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska, do ktorého riadiacej pôsobnosti patrí dohľad nad finančným trhom.
(3) V čase neprítomnosti predsedu rady alebo ak predsedovi rady zanikla funkcia a ešte nie je vymenovaný nový predseda rady, oprávnenia predsedu rady prechádzajú na podpredsedu rady. Ak nie je na rokovaní rady prítomný podpredseda rady alebo ak nebol podpredseda rady zvolený, tieto oprávnenia prechádzajú na iného člena rady povereného radou.
§ 6b
Výkonný člen rady
(1) Na zabezpečenie plnenia úloh podľa § 5 ods. 1 písm. c), d),f), j) a k), rada určí niektorého zo svojich členov za výkonného člena rady.
(2) Na účely plnenia úloh podľa odseku 1 do právomoci výkonného člena rady patrí vydávanie rozhodnutí o
5
a)prijatí náhradných opatrení vybranou inštitúciou podľa § 25 ods. 4,
b)výške minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky vybranej inštitúcie podľa § 31 ods. 4,
c)povinnosti vypočítavať a sústavne dodržiavať minimálnu požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené záväzky osobou podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d),
d)tom, že dcérska spoločnosť nemusí dodržiavať minimálnu požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené záväzky na individuálnej úrovni podľa § 31 ods. 13,
e)rozsahu, v akom môže vybraná inštitúcia splniť minimálnu požiadavku na konsolidovanej úrovni alebo individuálnej úrovni prostredníctvom opatrení zmluvnej kapitalizácie podľa § 31 ods. 14,
f)uložení opatrenia na nápravu alebo pokuty podľa § 98,
g)námietke zaujatosti podanej proti určenému zamestnancovi vykonávajúcemu úlohy v prvostupňovom konaní a proti prizvanej osobe podľa osobitného predpisu,27)
h)ďalších veciach zverených radou do pôsobnosti výkonného člena rady.
(3) Do právomoci výkonného člena rady okrem odseku 2 patrí aj vydávanie poverení pre
a)určeného zamestnanca alebo prizvanú osobu27) na výkon dohľadu podľa tohto zákona,
b)určeného zamestnanca na plnenie ďalších úloh zverených radou do pôsobnosti výkonného člena rady.
(4) Výkonným členom rady nemôže byť člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska, do ktorého riadiacej pôsobnosti patrí dohľad nad finančným trhom.
(5) Ak výkonný člen rady rozhodovať vo veci, v ktorej je vylúčený z konania podľa osobitného predpisu28) alebo ak rada rozhoduje o námietke zaujatosti podanej proti výkonnému členovi rady, oprávnenia výkonného člena rady v príslušnom konaní a rozhodovaní prechádzajú na podpredsedu rady. Ak je podpredseda rady vylúčený z konania podľa osobitného predpisu28) alebo ak rada rozhoduje o námietke zaujatosti podanej proti podpredsedovi, tieto oprávnenia prechádzajú na iného člena rady povereného radou.
(6) Pri neprítomnosti výkonného člena rady alebo ak výkonnému členovi rady zanikla funkcia a ešte nebol určený nový výkonný člen rady, ustanovenie odseku 5 druhá veta platí obdobne.
§ 6c
Rokovanie a rozhodovanie rady v pléne
(1) Rada v pléne rozhoduje o veciach patriacich do pôsobnosti rady, okrem vecí, ktoré patria do pôsobnosti výkonného člena rady podľa § 6b, ak § 6e ods. 6 alebo osobitný predpis28a) neustanovujú inak.
(2) Rada rozhoduje hlasovaním v pléne. Plénum tvoria členovia rady.
(3) Rada je uznášaniaschopná rozhodovať v pléne, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov rady. Rada prijíma rozhodnutia v pléne väčšinou hlasov členov rady vymenovaných do tejto funkcie. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu rady.
6
(4) Ak rada rozhoduje vo veci, v ktorej je niektorý člen rady vylúčený z konania podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu28) , alebo ak rada rozhoduje podľa osobitného predpisu28) o námietke zaujatosti podanej proti niektorému členovi rady (ďalej len „vylúčený člen rady“), vylúčený člen rady je vylúčený z príslušného hlasovania rady a nezúčastňuje sa na ňom. Na vylúčeného člena rady sa neprihliada pri posudzovaní schopnosti rady uznášať sa, a ani pri rozhodovaní rady.
(5) Hlasovacie právo pri rozhodovaní rady v pléne nemá člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska, do ktorého riadiacej právomoci patrí dohľad nad finančným trhom; na tohto člena rady sa rovnako vzťahuje ustanovenie odsek 4 druhá veta. Pri rozhodovaní rady v pléne podľa § 6e ods. 9 nemá hlasovacie právo ani osoba, ktorá v tej istej veci konala ako výkonný člen rady, ak nešlo o rozhodnutie rady v pléne podľa § 6e ods. 6.
(6) O hlasovaní rady sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej sa uvedie hlasovanie jednotlivých členov rady. Člen rady, ktorý nesúhlasí s rozhodnutím rady alebo s jeho odôvodnením, má právo, aby sa jeho odlišné stanovisko pripojilo k rozhodnutiu.
(7) Rada môže hlasovať v pléne aj prostredníctvom elektronických prostriedkov komunikácie.
(8) Člen rady nemôže splnomocniť iného člena rady, aby ho zastupoval na rokovaní a hlasovaní rady.
(9) Rada upraví v rokovacom poriadku rady ďalšie podrobnosti týkajúce sa priebehu rokovania a rozhodovania rady. Rokovací poriadok rady môže určiť prípady, v ktorých je na prijatie rozhodnutia potrebný súhlas všetkých jej členov alebo iný kvalifikovaný počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia.
(10) Rokovanie rady je neverejné. Na rokovaní rady sa okrem jej členov môžu zúčastniť osoby uvedené v rokovacom poriadku rady a ďalšie osoby, ktoré na svoje rokovanie rada prizve. Rada môže rozhodnúť o zverejnení výsledku a materiálov zo svojho rokovania; z rokovania rady o schválených materiáloch sa zverejňujú informácie, o ktorých tak ustanovuje tento zákon.
§ 6d
Konanie a rozhodovanie rady
(1) Na konanie vo veciach zverených rade týmto zákonom, v ktorom sa rozhoduje o právach alebo povinnostiach vybraných inštitúcií alebo iných osôb, sa vzťahuje osobitný predpis,26) ak druhá ôsma časť a desiata štrnásta časť tohto zákona neustanovujú inak..
(2) V konaní podľa odseku 1 rada rovnaké postavenie, právomoci a povinnosti ako Národná banka Slovenska pri konaní vo veciach dohľadu nad finančným trhom podľa osobitného predpisu;28b) dokazovanie a iné úkony v konaní vykoná rada buď sama alebo prostredníctvom výkonného člena rady alebo iného ňou určeného člena rady alebo ňou určeného zamestnanca.
(3) Konanie a rozhodovanie rady je neverejné; tým nie je dotknuté zverejňovanie výrokov právoplatných a vykonateľných rozhodnutí podľa § 39 a 41 a rovnako nie je dotknutá povinnosť zverejňovať iné informácie, o ktorých tak ustanovuje § 98 ods. 7. Rada môže rozhodnúť o zverejnení výsledku a materiálov zo svojho rokovania.
(4) Rozhodnutie rady musí obsahovať rovnaké náležitosti ako rozhodnutie Národnej banky Slovenska28c) v konaní vo veciach dohľadu nad finančným trhom podľa
7
osobitného predpisu,28b) ak § 6e ods. 15, § 39 46, § 78a, § 78b a 89 neustanovujú inak. Rozhodnutie musí obsahovať odtlačok okrúhlej úradnej pečiatky rady so štátnym znakom a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby. Vo výroku prvostupňového rozhodnutia rady, ktoré vydal výkonný člen rady, sa uvedie jeho meno, priezvisko a funkcia; vo výroku druhostupňového rozhodnutia sa uvedie, že rozhodnutie vydala rada v pléne.
(5) Prvostupňové rozhodnutia podľa § 6b ods. 2 podpisuje výkonný člen rady. Druhostupňové rozhodnutia rady a prvostupňové rozhodnutia vo veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti výkonného člena rady podľa § 6b ods. 2 podpisuje predseda rady. Podrobnosti o oprávnených osobách na podpisovanie prvostupňových rozhodnutí a druhostupňových rozhodnutí môže určiť rada.
(6) Výrok vykonateľného rozhodnutia rady je záväzný pre účastníkov konania, pre orgány verejnej moci a iné osoby, ktorým je toto rozhodnutie určené alebo ktorým dotknuté ich práva.
§ 6e
Orgán príslušný na rozhodovanie
(1) Na konanie a rozhodovanie rady v prvom stupni vo veciach, ktoré patria do pôsobnosti výkonného člena rady podľa § 6b ods. 1 3 je príslušný výkonný člen rady, ak odsek 6 neustanovuje inak.
(2) V konaní podľa odseku 1 výkonný člen rady rovnaké postavenie, právomoci a povinnosti ako útvar dohľadu nad finančným trhom28d) a jeho vedúci zamestnanec pri konaní vo veciach dohľadu nad finančným trhom podľa osobitného predpisu,28b) ak druhá, tretia, jedenásta a trinásta časť tohto zákona alebo osobitný predpis26) neustanovujú inak.
(3) Výkonný člen rady vykoná dokazovanie a iné úkony v konaní podľa odseku 1 buď sám alebo prostredníctvom ním určeného zamestnanca.
(4) Na konanie a rozhodovanie rady vo veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti výkonného člena rady podľa § 6b ods. 1 3, je príslušná konať a rozhodovať rada v pléne; rada je príslušná konať a rozhodovať o
a) námietke zaujatosti podanej proti niektorému členovi rady alebo proti určenému zamestnancovi vykonávajúcemu úkony v konaní, ktorého na to určila rada podľa § 6d ods. 2,
b) vymenovaní alebo odvolaní osobitného správcu podľa § 12,
c) začatí rezolučného konania podľa § 39,
d) majetku, záväzkoch, právach a povinnostiach účastníkov v rámci rezolučného konania vrátane rozhodnutia o odpísaní a konverzii kapitálových nástrojov podľa § 70 ods. 1 písm. b),
e) odpísaní a konverzii kapitálových nástrojov podľa § 70 ods. 1 písm. a),
f) vymenovaní a odvolaní nezávislej osoby na ocenenie podľa § 51 alebo § 77,
g) financovaní riešenia krízových situácií podľa dvanástej časti,
h) priznaní náhrad vyplývajúcich z ocenenia rozdielneho zaobchádzania,
8
i) iných veciach, ktoré patria do pôsobnosti rady.
(5) V konaní a rozhodovaní rady podľa odseku 4 rada rovnaké postavenie, právomoci a povinnosti ako útvar dohľadu nad finančným trhom28d) a jeho vedúci zamestnanec pri konaní vo veciach dohľadu nad finančným trhom podľa osobitného predpisu,28b) ak druhá, štvrtá ôsma a desiata dvanásta časť tohto zákona neustanovujú inak.
(6) Ak výkonný člen rady v rozpore so zákonom nezačal konanie alebo v konaní nepokračuje, alebo ak sa vyskytnú iné závažné nedostatky v jeho konaní, pričom nápravu vo veci nemožno dosiahnuť inak, rada vec posúdi a začne konanie alebo pokračuje v konaní a rozhodne v pléne v prvom stupni alebo určí na konanie a rozhodnutie iného člena rady; takto určený člen rady rovnaké postavenie, právomoci a povinnosti ako výkonný člen rady.
(7) Účastník konania právo podať rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu rady vo veciach zverených do pôsobnosti výkonného člena rady okrem rozhodnutia o vylúčení z konania alebo o zamietnutí námietky zaujatosti proti určenému zamestnancovi a prizvanej osobe podľa osobitného predpisu.27)
(8) Rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu sa podáva rade do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Rozklad nemá odkladné účinky okrem rozkladu podanému proti prvostupňovému rozhodnutiu o uložení pokuty podľa § 98.
(9) Na konanie a rozhodovanie v druhom stupni o rozklade proti prvostupňovému rozhodnutiu je príslušná rada v pléne.
(10) V konaní a rozhodovaní podľa odseku 9 rada rovnaké postavenie, právomoci a povinnosti ako Banková rada Národnej banky Slovenska28e) pri konaní vo veciach dohľadu nad finančným trhom podľa osobitného predpisu,28b) ak druhá, tretia, jedenásta a trinásta časť tohto zákona neustanovujú inak.
(11) Proti rozhodnutiu rady o rozklade nemožno ďalej podať rozklad.
(12) Proti rozhodnutiu rady vo veciach, ktoré neboli zverené do pôsobnosti výkonného člena rady, nemožno podať rozklad.
(13) Proti rozhodnutiu rady vo veciach, ktoré neboli zverené do pôsobnosti výkonného člena rady, možno podať správnu žalobu podľa osobitného predpisu28f) na príslušný súd.
(14) Správnu žalobu podľa osobitného predpisu28f) možno na príslušný súd podať aj proti rozhodnutiu rady o rozklade.
(15) Poučenie o možnosti podať správnu žalobu podľa osobitného predpisu28f) je obsahom rozhodnutia rady v pléne.
§ 6f
Ochrana práv tretích osôb
Rozhodnutie súdu podľa § 6e ods. 13, ktorým sa zruší alebo zmení rozhodnutie rady, nemá z dôvodu ochrany práv tretích osôb nadobudnutých v dobrej viere a ich oprávnených záujmov vplyv na platnosť a účinnosť prevodu vlastníctva, ak tretia osoba nadobudla vlastníctvo k predmetu prevodu na základe alebo v súvislosti s týmto
9
rozhodnutím. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom podľa osobitného predpisu.28g)
§ 6g
Výkon rozhodnutí rady
Ak účastník konania nesplní v určenej lehote dobrovoľne povinnosť uloženú vykonateľným rozhodnutím rady, rada zabezpečí výkon rozhodnutia, ak § 92 ods. 2 písm. c) neustanovuje inak; na tento účel je rada oprávnená podať návrh na vykonanie exekúcie podľa osobitného predpisu.28h)
§ 6h
Protest prokurátora
O proteste prokurátora28i) proti rozhodnutiu rady rozhoduje rada v pléne.
§ 6i
Námietka zaujatosti
Na rozhodovanie o námietke zaujatosti podľa tohto zákona sa nevzťahuje lehota ustanovená podľa osobitného predpisu;28j) o námietke zaujatosti sa podľa tohto zákona rozhodne bezodkladne po jej podaní.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 27 až 28j znejú:
27) § 11 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28) § 14 zákona č. 747/2004 v znení neskorších predpisov.
28a) Napríklad čl. 70 ods. 2 a 71 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 806/2014.
28b) § 12 až 34 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28c) § 27 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28d) § 5 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28e) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
28f) § 177 až 193 Správneho súdneho poriadku.
28g) Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
28h) § 38 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
28i) § 22 24 a 27 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 102/2010 Z. z.
28j) § 14 ods. 6 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
22.V § 8 ods. 3 písmeno j) znie:
„j) členov štatutárneho orgánu, dozornej rady, vedúcich zamestnancov a zamestnancov osôb uvedených v písmenách b), c), d), h) a i), a to i po skončení výkonu funkcie.“.
10
23.V § 9 ods. 1 písm. a) sa slová „štatutárnych orgánov“ nahrádzajú slovami „štatutárneho orgánu a dozornej rady“.
24.V § 9 ods. 1 písm. d) sa slovo „záväzok“ nahrádza slovami „istinu alebo splatný zostatok oprávnených záväzkov“.
25.V § 9 ods. 1 písm. h) sa slovo „podmienených“ nahrádza slovom „podmienene“.
26.V § 9 ods. 1 písm. i) sa za slovo „splatnosti“ vkladá slovo „úrokového“.
27.V § 9 ods. 1 písmeno k) znie:
„k) odvolať a vymenovať štatutárny orgán, dozornú radu a vedúcich zamestnancov vybranej inštitúcie,“.
28.V § 9 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa § 56 ods. 3“ a v tretej vete sa vypúšťajú slová „ustanovené v piatej časti tohto zákona a akékoľvek požiadavky“.
29.§ 10 a 11 vrátane nadpisov znejú:
㤠10
Vylúčenie účinkov niektorých zmluvných ustanovení v rezolučnom konaní
(1)Opatrenie na predchádzanie krízovej situácie a opatrenie riadenia krízovej situácie nemožno v rámci zmluvných vzťahov vybranej inštitúcie považovať za naplnenie dôvodu na realizáciu zábezpeky, vykonanie záverečného vyrovnania ziskov a strát, alebo za začatie konkurzného konania, ak nie je dotknuté plnenie hlavných zmluvných záväzkov vrátane úhrad platieb, dodávok plnení a poskytovania zábezpeky. Rovnako to platí aj na účely zmluvy uzatvorenej
a)dcérskou spoločnosťou, z ktorej plnenie záväzkov je zabezpečené materskou spoločnosťou alebo inou osobou v skupine,
b)inou osobou v skupine, ak táto zmluva obsahuje ustanovenia o okamžitej splatnosti celého dlhu.
(2)Opatrením na predchádzanie krízovej situácie sa rozumie výkon právomocí s cieľom priamo odstrániť nedostatky alebo prekážky v súvislosti s ozdravným plánom podľa osobitného predpisu,49) výkon právomocí s cieľom riešiť alebo odstrániť prekážky brániace riešiteľnosti krízovej situácie podľa § 25 alebo § 29, uloženie akéhokoľvek opatrenia včasnej intervencie podľa osobitného predpisu,50) vymenovanie núteného správcu podľa osobitného predpisu51) alebo výkon právomoci odpísania a konverzie podľa § 70. Opatrením riadenia krízovej situácie sa rozumie opatrenie na riešenie krízovej situácie podľa siedmej časti tohto zákona alebo vymenovanie osobitného správcu podľa § 12.
(3)Ak začalo rezolučné konanie v tretej krajine alebo ak takéto konanie rada rozhodnutím uzná ako rezolučné konanie, považuje sa také konanie za opatrenie na riešenie krízovej situácie.
(4)Za podmienky riadneho plnenia hlavných zmluvných záväzkov vrátane úhrad platieb, dodávok plnení a poskytovania zábezpeky, výlučne prijatím opatrenia na predchádzanie krízovej situácie alebo opatrenia riadenia krízovej situácie, nevzniká žiadnej zo zmluvných strán právo
a) ukončiť, pozastaviť, zmeniť zmluvu alebo započítať práva, ani ak ide o zmluvné vzťahy dcérskej spoločnosti, ak záväzky z nich zabezpečené alebo inak podporené
11
osobou v skupine a zmluvné vzťahy inej osoby v skupine, ktoré obsahujú ustanovenia o okamžitej splatnosti celého dlhu,
b) nadobudnúť držbu, vlastnícke právo k majetku vybranej inštitúcie alebo realizovať práva vyplývajúce zo zábezpeky poskytnutej vybranou inštitúciou alebo inou osobou, ktorá je súčasťou skupiny spolu s vybranou inštitúciou, na základe zmluvy, ktorá obsahuje ustanovenie o okamžitej splatnosti celého dlhu,
c) iným spôsobom meniť zmluvné práva vo vzťahu k vybranej inštitúcii alebo inej osobe v skupine, ak zmluva obsahuje ustanovenie o okamžitej splatnosti celého dlhu.
(5)Ustanovenia odsekov 1, 3, 6 a 7 nie prekážkou pre výkon práv uvedených v odseku 4, ak sa práva vykonávajú v dôsledku inej skutočnosti ako je prijatie opatrenia na predchádzanie krízovej situácie alebo opatrenia riadenia krízovej situácie alebo skutočnosti s nimi bezprostredne súvisiacej.
(6)Obmedzenie alebo pozastavenie práv podľa § 14 17 sa nepovažuje za neplnenie zmluvných povinností na účely odsekov 1 a 2.
(7)Na ustanovenia odsekov 1 až 5 sa vzťahuje osobitný predpis.52)
§ 11
Výkon právomocí rady v rezolučnom konaní
(1)Začatím rezolučného konania sa pozastavuje výkon
a) právomocí štatutárneho orgánu a dozornej rady vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, ak rada nerozhodne inak,
b) hlasovacích práv akcionárov a vlastníkov iných nástrojov vlastníctva.
(2)Právomoci podľa odseku 1 písm. a) môže vykonávať rada priamo alebo prostredníctvom osobitného správcu podľa § 12.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50 znie:
50) § 65a ods. 1 písm. a) až h) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. .../2015 Z. z.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 53 a 54 sa vypúšťajú.
30.V § 12 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) rozsah právomocí, ktoré prechádzajú na osobitného správcu v dôsledku pozastavenia výkonu funkcií štatutárneho orgánu a dozornej rady vybranej inštitúcie a rozsah práv akcionárov alebo vlastníkov iných nástrojov vlastníctva vybranej inštitúcie,“.
31.V § 13 ods. 1 písm. a) sa slová „desiatej časti tohto zákona“ nahrádzajú slovami „§ 81“.
32.V § 13 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) vyžadovať, aby mal nadobúdateľ na účely práv alebo povinností postavenie vybranej inštitúcie, a to vrátane všetkých práv alebo povinností týkajúcich sa účasti na regulovanom trhu a systéme zúčtovania a vyrovnania obchodov, ak § 53 a 55 neustanovujú inak,“.
33.V § 14 odsek 4 znie:
„(4) Ustanovenie odseku 1 neplatí na
12
a) chránené vklady podľa osobitného predpisu,59a)
b) vklady podľa osobitného predpisu,1)
c) platby a iné plnenia voči prevádzkovateľom platobných systémov a systémov zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi podľa osobitných predpisov,60) centrálnym protistranám a centrálnym bankám,
d) oprávnené pohľadávky vyplývajúce z náhrad za nedostupný klientsky majetok podľa osobitného predpisu.2)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 59a a 60 znejú:
59a) § 180a zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 371/2014 Z. z.
60) § 132p zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 132/2013 Z. z.
§ 2 ods. 3 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z.“.
34.V § 15 odsek 2 znie:
„(2) Obmedzenie podľa odseku 1 sa nevzťahuje na prevádzkovateľov platobných systémov a systémov zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi podľa osobitných predpisov,60) centrálne protistrany a centrálne banky, vo vzťahu k akejkoľvek zábezpeke poskytnutej vybranou inštitúciou.“.
35.§ 16 vrátane nadpisu znie:
㤠16
Právomoci rady vo vzťahu k aktívam, právam, záväzkom, akciám a iným nástrojom vlastníctva umiestneným v tretej krajine
(1) Rada je oprávnená pri nakladaní s aktívami, ktoré sa nachádzajú v tretej krajine, právami, záväzkami, akciami alebo inými nástrojmi vlastníctva, ktoré sa riadia právnym poriadkom tretej krajiny, uložiť povinnosť
a) osobitnému správcovi vybranej inštitúcie alebo osobe, ktorá ju ovláda alebo kontroluje, ako aj nadobúdateľovi konať tak, aby prevod, odpísanie, konverzia alebo iný úkon v rámci rezolučného konania nadobudol účinnosť,
b) osobitnému správcovi vybranej inštitúcie alebo osobe, ktorá ju ovláda alebo kontroluje vykonávať držbu aktív, práv, akcií a iných nástrojov vlastníctva alebo uhradiť záväzok v mene nadobúdateľa do momentu, kým sa prevod, odpísanie, konverzia alebo iný úkon stanú účinnými.
(2) Účelne vynaložené výdavky nadobúdateľa v súvislosti s úkonmi podľa odseku 1 sa uhrádzajú podľa § 52 ods. 6.
(3) Rada môže upustiť od úkonov podľa odseku 1, ak je vysoko nepravdepodobné, že sa stanú účinnými vo vzťahu k príslušným aktívam nachádzajúcim sa v tretej krajine, právam, záväzkom, akciám alebo iným nástrojom vlastníctva, na ktoré sa vzťahuje právny poriadok tretej krajiny. Rada neuskutoční takýto prevod, odpísanie, konverziu alebo iný úkon v rámci rezolučného konania a ak rozhodla o prevode, odpísaní, konverzii alebo inom úkone; takéto rozhodnutie sa považuje za neplatné vo vzťahu k príslušným aktívam, akciám, nástrojom vlastníctva, právam alebo záväzkom.“.
36.V § 17 odseky 2 až 4 znejú:
13
„(2) Rovnaké právo ako podľa odseku 1 rada aj pre zmluvné vzťahy dcérskej spoločnosti vybranej inštitúcie,
a) ak záväzky z takýchto zmlúv sú zabezpečené vybranou inštitúciou,
b) ak práva ukončiť zmluvu podmienené výlučne finančným stavom alebo platobnou neschopnosťou vybranej inštitúcie,
c) pri výkone právomoci prevodu v súlade s § 9 ods. 1 písm. c) vo vzťahu k vybranej inštitúcii
1.pri všetkých aktívach alebo záväzkoch dcérskej spoločnosti, ktoré sa previedli alebo môžu byť prevedené na nadobúdateľa,
2.ak rada poskytne zabezpečenie alebo inú primeranú ochranu plnenia záväzkov.
(3) Obmedzenia podľa odsekov 1 a 2 platia od okamihu uverejnenia oznámenia o pozastavení do polnoci pracovného dňa nasledujúceho po dni uverejnenia podľa § 41 ods. 4.
(4) Obmedzenia podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na prevádzkovateľov platobných systémov a systémov zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi podľa osobitných predpisov,60) centrálne protistrany a centrálne banky.“.
37.V § 17 ods. 5 uvádzacej vete sa slovo „povinnosti“ nahrádza slovom „záväzky“ a v písmene b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ods. 1 písm. a)“.
38.V § 17 odseky 6 a 7 znejú:
„(6) Ak rada pozastaví výkon práv podľa odsekov 1 a 2 a nedôjde k postupu podľa odseku 5, tieto práva môžu byť v súlade s § 10 opätovne vykonané po uplynutí doby, počas ktorej bol ich výkon pozastavený, ak
a) boli práva a záväzky prevedené na inú osobu, druhá zmluvná strana je oprávnená ukončiť zmluvu len ak vznikne dôvod alebo trvá dôvod ukončenia zmluvy podľa pôvodných podmienok zmluvy aj po prevode na nadobúdateľa,
b) nedošlo k prevodu práv a záväzkov a rada nevykonala kapitalizáciu podľa § 58 ods. 1 písm. a); druhá zmluvná strana je oprávnená ukončiť zmluvu podľa pôvodných podmienok zmluvy uplynutím lehoty podľa odseku 3.
(7) Rada alebo Národná banka Slovenska je oprávnená vyžadovať od vybranej inštitúcie alebo osôb podľa § 1 ods. 3 písm. b) d), aby uchovávala podrobné záznamy týkajúce sa finančných zmlúv. Rada alebo Národná banka Slovenska právo vyžadovať potrebnú súčinnosť od archívu obchodných údajov60a) pri poskytovaní archívnych informácií pre plnenie záväzkov podľa osobitného predpisu.61)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 60a a 61 znejú:
60a) Čl. 2 bod 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27. 7. 2012) v platnom znení.
61) Čl. 81 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 v platnom znení.“.
39.V § 18 ods. 1 sa za slovo „platí“ vkladá slovo „aj“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom správca podľa osobitného predpisu62) rovnakú povinnosť ako vybraná inštitúcia podľa prvej vety.“.
14
40.V § 19 ods. 1 sa slovo „spravujúceho“ nahrádza slovami „práv alebo záväzkov spravujúcich“.
41.V § 19 ods. 2 sa za slovo „vlastníctva“ vkladá slovo „aktív,“.
42.V § 19 ods. 3 uvádzacia veta znie:
„Ak rada vykonáva právomoc odpísania alebo konverzie, a to aj vo vzťahu k príslušným kapitálovým nástrojom v súlade s § 70, medzi oprávnené záväzky alebo príslušné kapitálové nástroje vybranej inštitúcie patria aj“.
43.V § 19 ods. 4 sa za slová „alebo pre“ vkladajú slová „odpísanie alebo“.
44.V § 19 ods. 5 druhej vete sa za slová „svojej právomoci“ vkladajú slová „odpísania dlhu alebo konverzie dlhu“ a za slovo „výkonom“ sa vkladá slovo „tejto“.
45.V § 20 odsek 3 znie:
„(3) Rada môže na území Slovenskej republiky vykonávať pôsobnosť v oblasti riešenia krízových situácií vo vzťahu k pobočke vybranej inštitúcie tretej krajiny, ak rada dospela k záveru, že je splnená niektorá z podmienok podľa § 85 ods. 7 alebo voči vybranej inštitúcii tretej krajiny, o ktorej pobočku ide, nezačal rezolučné konanie rezolučný orgán tretej krajiny.“.
46.V § 20 odsek 5 znie:
„(5) Rada môže vykonávať právomoci a rozhodnúť o uložení opatrenia vo vzťahu k pobočke vybranej inštitúcie tretej krajiny, ak je ich výkon nevyhnutný vo verejnom záujme a ak je splnená jedna z týchto podmienok:
a) pobočka vybranej inštitúcie tretej krajiny viac nespĺňa alebo pravdepodobne nebude spĺňať podmienky na udelenie povolenia a požiadavky na podnikanie podľa osobitného predpisu93) a nedá sa predpokladať, že akýmkoľvek opatrením súkromného sektora, zahraničného orgánu dohľadu alebo iného orgánu tretej krajiny by sa obnovil súlad pobočky vybranej inštitúcie tretej krajiny s týmito podmienkami a požiadavkami alebo že akýmkoľvek takýmto opatrením by sa v primeranom čase zabránilo zlyhaniu pobočky,
b) vybraná inštitúcia z tretej krajiny nespláca alebo sa javí, že v blízkej dobe prestane splácať splatné záväzky alebo záväzky uzavreté prostredníctvom jej pobočky a príslušný orgán tretej krajiny voči tejto vybranej inštitúcii tretej krajiny nezačal alebo v blízkej dobe pravdepodobne nezačne rezolučné konanie alebo iné obdobné konanie alebo
c) príslušný orgán tretej krajiny začal alebo oznámil rade, že v blízkej dobe začne rezolučné konanie alebo iné obdobné konanie voči vybranej inštitúcii z tretej krajiny, ktorej je pobočka členom.“.
47.Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠20a
Dohody s tretími krajinami
(1)Slovenská republika môže uzatvoriť dvojstrannú dohodu s treťou krajinou vo veciach spolupráce rady s príslušnými orgánmi tretej krajiny na účely riešenia krízových situácií, ak
a) materská spoločnosť z tretej krajiny dcérsku spoločnosť alebo významnú pobočku zriadenú na území Slovenskej republiky a aspoň v jednom inom členskom štáte,
15
b) materská spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike, ktorá dcérsku spoločnosť alebo významnú pobočku aspoň v jednom inom členskom štáte, jednu alebo viaceré dcérske spoločnosti v tretej krajine alebo
c) vybraná inštitúcia so sídlom v Slovenskej republike, ktorá materskú spoločnosť, dcérsku spoločnosť alebo významnú pobočku aspoň v jednom inom členskom štáte, jednu pobočku alebo viaceré pobočky v jednej tretej krajine alebo vo viacerých tretích krajinách.
(2) Dohoda podľa odseku 1 sa uplatňuje len, ak nie je platná dohoda s príslušnou treťou krajinou vo veciach spolupráce s príslušnými orgánmi tretej krajiny na účely riešenia krízových situácií vymedzených v odseku 1 a podľa osobitného predpisu.63a)
(3) Rada vyvinie úsilie na uzatvorenie nezáväznej dohody o spolupráci v súlade s rámcovou dohodou o spolupráci Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) s rezolučným orgánom tretej krajiny, v ktorej
a) sídli materská spoločnosť alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. c) a d) a jej dcérska spoločnosť je zriadená na území Slovenskej republiky a v aspoň jednom inom členskom štáte,
b) sídli vybraná inštitúcia, ktorá zriadenú pobočku na území Slovenskej republiky a aspoň v jednom inom členskom štáte,
c) je zriadená aspoň jedna dcérska spoločnosť materskej spoločnosti alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. c) a d) so sídlom v Slovenskej republike, ktorá zriadenú dcérsku spoločnosť alebo významnú pobočku aspoň v jednom inom členskom štáte alebo
d) je zriadená aspoň jedna pobočka vybranej inštitúcie so sídlom v Slovenskej republike, ktorá zriadenú dcérsku spoločnosť alebo významnú pobočku aspoň v jednom inom členskom štáte.
(4)Dohoda podľa odseku 3 sa uplatňuje len, ak nie je platná dohoda podľa odseku 2 alebo ak predmetom dohody podľa odseku 2 nie je postup na
a) výmenu informácií potrebných na prípravu plánov riešenia krízových situácií, vykonávanie právomocí a rozhodovanie o uložení opatrení na riešenie krízových situácií ako aj obdobných právomocí podľa právneho poriadku príslušnej tretej krajiny,
b) konzultáciu a spoluprácu pri vypracovávaní plánov riešenia krízových situácií, vrátane zásad pre výkon právomocí podľa § 20 a 85 a podobných právomocí podľa právneho poriadku príslušnej tretej krajiny,
c) včasné upozornenie alebo konzultáciu o spolupráci pred vykonaním každého významného úkonu v rámci rezolučného konania, ktoré môže mať vplyv na dotknutú vybranú inštitúciu alebo skupinu,
d) koordináciu zverejňovania pri spoločných úkonoch v rámci rezolučného konania alebo
e) výmenu informácií a spoluprácu podľa písmen a) d), ak je to potrebné aj prostredníctvom ustanovenia a fungovania skupín pre krízové riadenie.
(5) Rada informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o každej dohode uzavretej podľa odseku 3.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 63a znie:
63a) Čl. 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“.
16
48.V § 22 ods. 2 písm. q) sa slovo „uplatnenie“ nahrádza slovami „rozhodnutie o uložení“.
49.V § 22 ods. 2 písm. r) sa slovo „uplatnenie“ nahrádza slovom „uloženie“.
50.V § 25 ods. 2, § 27 ods. 5, 7 a 9, § 29 ods. 1, 6 a 9, § 31 ods. 7, 8, 9 a 11 sa slová "spoločná dohoda" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "spoločné rozhodnutie" v príslušnom tvare.
51.V § 25 ods. 6 písm. g) sa slovo „základné“ nahrádza slovom „kritické“ a slovo „uplatnenia“ sa nahrádza slovom „uloženia“.
52.V § 25 ods. 6 písm. k) sa slovo „uplatňovania“ nahrádza slovami „nepriaznivého vplyvu uložených“ a vypúšťajú sa slová „s nepriaznivým vplyvom“.
53. § 25 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Rada môže uložiť vybranej inštitúcii povinnosť znížiť svoju expozíciu nástrojov, ktoré podliehajú kapitalizácii, vydaných inou vybranou inštitúciou, okrem záväzkov medzi vybranými inštitúciami, ktoré sú súčasťou skupiny.“.
54.V § 27 ods. 6 9, § 29 ods. 7 9 a § 31 ods. 8 prvej vete a ods. 10 a 12 sa slovo "dohoda" vo všetkých tvaroch nahrádza slovom "rozhodnutie" v príslušnom tvare.
55.V § 27 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike“.
56.V § 28 odsek 2 znie:
„(2) Krízová situácia skupiny sa považuje za riešiteľnú vtedy, ak zrušením osôb v skupine likvidáciou, alebo uskutočnením rezolučného konania podľa tohto zákona by nevznikli významné negatívne vplyvy na finančnú stabilitu Slovenskej republiky, iných členských štátov a Európskej únie ako celku a zároveň kritické funkcie osôb v skupine, ktoré jednoducho a včas oddeliteľné od ostatných funkcií, zostanú zachované, a to aj ak by išlo o krízovú situáciu v čase všeobecnej finančnej nestability alebo v dôsledku všeobecného zlyhania finančného systému.“.
57.V § 28 ods. 5 písm. o) sa slovo „rozširovaniu“ nahrádza slovom „šíreniu“.
58.V § 28 ods. 5 písm. aa) sa slová „rozširovanie krízovej situácie“ nahrádzajú slovami „šírenie krízovej situácie“ a slovo „uplatnenia“ sa nahrádza slovom „uloženia“.
59.V § 29 ods. 5 sa za slovo „spoločnosťou“ vkladajú slová „v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike“.
60.V § 29 ods. 7 sa slová „osoby v skupine“ nahrádzajú slovami „v Európskej únii“.
61.V § 29 sa vypúšťa odsek 10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 69 sa vypúšťa.
62.V § 30 odsek 1 znie:
„(1) Rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska môže aj bez návrhu, s ohľadom na možný vplyv zlyhania vybranej inštitúcie a iných osôb v skupine na finančný systém, vrátane dopadu zlyhania vybranej inštitúcie na iné vybrané inštitúcie a podmienok ich financovania a na hospodárstvo ako celok, primerane obmedziť rozsah uplatnenia požiadaviek uvedených v § 21, 22, 24, 26 a § 28 ods. 5 a určiť odlišne lehotu na vypracovanie plánu riešenia krízových situácií a frekvenciu jeho aktualizácie. Rada
17
pritom prihliadne na povahu a zložitosť činnosti vybranej inštitúcie, jej akcionárskej štruktúre, rizikovému profilu, veľkosti, právnemu postaveniu, previazanosti s inými účastníkmi finančného systému, na členstvo v inštitucionálnom systéme ochrany alebo inom obdobnom systéme podľa osobitného predpisu70) a na investičné služby poskytované týmito osobami. Ak dôjde k zmene okolností, môže rada vyžadovať od vybranej inštitúcie, aby vypracovala a predložila plán riešenia krízovej situácie v rozsahu podľa § 21 a 26 a aktualizovala ho podľa § 21 ods. 9.“.
63.V § 31 ods. 1 štvrtej vete sa vypúšťa slovo „môže“ a slovo „započítať“ sa nahrádza slovom „započíta“.
64.V § 31 ods. 2 písm. f) sa nad slovom „predpisu“ odkaz 62)“ nahrádza odkazom 59a)“.
65.V § 31 ods. 4 písm. f) sa slovo „rozšírenia“ nahrádza slovom „šírenia“.
66.V § 31 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike“.
67.V § 31 ods. 13 písm. c) sa za slovo „spoločnosti“ vkladajú slová „na subkonsolidovanom základe“ a vypúšťajú sa slová „na subkonsolidovanom základe“.
68.V § 31 ods. 13 písmeno e) znie:
„e) materská spoločnosť preukáže Národnej banke Slovenska, že poskytuje dostatočnú záruku o obozretnom riadení dcérskej spoločnosti a súčasne materská spoločnosť vyhlási, že ručí za splnenie záväzkov dcérskej spoločnosti, alebo že riziká dcérskej spoločnosti bezvýznamné; Národná banka Slovenska o týchto skutočnostiach bezodkladne informuje radu,“.
69.V § 31 ods. 13 písm. g) sa slovo „predstavenstva“ nahrádza slovami „štatutárneho orgánu alebo dozornej rady“.
70.V § 31 ods. 16 sa za slovo „rade“ vkladajú slová „a Národnej banke Slovenska“.
71.V § 31 sa vypúšťa odsek 18.
72.§ 32 znie:
㤠32
(1) Rezolučné konanie sa uskutočňuje vo verejnom záujme a v primeranom rozsahu.
(2) Na účely tohto zákona sa rezolučné konanie uskutočňuje vo verejnom záujme, ak je nevyhnutné na dosiahnutie aspoň jedného z cieľov podľa § 1 ods. 2 a likvidácia vybranej inštitúcie alebo riešenie úpadku alebo hroziaceho úpadku vybranej inštitúcie v konkurznom konaní62) by neviedlo k naplneniu tohto cieľa.
(3) O priznaní náhrady podľa § 78b rozhoduje rada.“.
73.V § 33 odsek 1 znie:
„(1) Pri rezolučnom konaní sa postupuje podľa týchto pravidiel:
a) akcionári a vlastníci iných nástrojov vlastníctva vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, znášajú ako prví nepriaznivé dôsledky krízovej situácie,
18
b) veritelia vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, znášajú nepriaznivé dôsledky krízovej situácie po akcionároch a vlastníkoch iných nástrojoch vlastníctva v súlade s poradím ich nárokov ako v konkurznom konaní podľa osobitného predpisu,62)
c) štatutárny orgán, dozorná rada a vedúci zamestnanci vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, sa vymenia; to neplatí, ak sa usúdi, že zachovanie celého štatutárneho orgánu, dozornej rady a vedúcich zamestnancov alebo ich časti primerane podľa okolností je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov riešenia krízovej situácie,
d) štatutárny orgán, dozorná rada a vedúci zamestnanci vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, poskytnú potrebnú pomoc na dosiahnutie cieľov riešenia krízovej situácie,
e) s veriteľmi tej istej kategórie sa zaobchádza rovnakým spôsobom,
f) veriteľ by nemal utrpieť vyššie straty, ako by utrpel v rámci konkurzného konania podľa osobitného predpisu62) pri zohľadnení ochranných opatrení podľa § 76 až 83,
g) ochrana krytých vkladov podľa osobitného predpisu1) a ochrana klientskeho majetku podľa osobitného predpisu2) rezolučným konaním nie je dotknutá,
h) opatrenia na riešenie krízovej situácie sa prijmú v súlade s ochrannými opatreniami podľa § 76 až 83,
i) ak je vybraná inštitúcia osobou v skupine, používajú sa také opatrenia, aby neboli dotknuté ciele podľa § 1 ods. 2 a aby sa minimalizoval vplyv na ostatné osoby v skupine a na skupinu ako celok; súčasne sa využívajú opatrenia, ktorými sa minimalizuje nepriaznivý vplyv na finančnú stabilitu v Európskej únii a jej členských štátoch, najmä v členských štátoch, v ktorých skupina pôsobí.“.
74.V § 33 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
75.V § 34 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) existuje verejný záujem a“.
76.V § 34 ods. 1 písm. c) sa za slovo „prijaté“ vkladá slovo „akékoľvek“.
77.V § 34 ods. 2 uvádzacia veta znie:
„Vybraná inštitúcia zlyháva alebo je zjavné, že v blízkej budúcnosti zlyhá, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:“.
78.V § 34 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „dlhy alebo iné“.
79.V § 34 odsek 4 znie:
„(4) Národná banka Slovenska bezodkladne po tom, ako dospela k záveru, že je splnená niektorá z podmienok podľa odseku 2 oznámi túto skutočnosť rade. Národná banka Slovenska v oznámení podľa prvej vety uvedie dôvody, na základe ktorých dospela k tomuto záveru. Ak rada zistí splnenie niektorej z podmienok podľa odseku 2, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje Národnú banku Slovenska.“.
80.§ 34 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Splnenie podmienok podľa odseku 2 o tom, že vybraná inštitúcia zlyháva alebo sa javí, že v blízkej budúcnosti zlyhá môže konštatovať Národná banka Slovenska po
19
prerokovaní s radou alebo rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska. Rada počas celého rezolučného konania skúma, či trvajú podmienky podľa odseku 1. Ak zistí, že podmienky netrvajú, rozhodnutím rezolučné konanie zastaví a ďalej postupuje podľa tohto zákona.“.
81.V § 37 odsek 1 znie:
„(1) Ak sa začať rezolučné konanie bez návrhu, rada pred vydaním rozhodnutia o začatí rezolučného konania môže požiadať o stanovisko Národnú banku Slovenska, či splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. a) a c); Národná banka Slovenska je povinná poskytnúť takéto stanovisko bezodkladne.“.
82.§ 38 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:
„(4) Ak sa začína rezolučné konanie na návrh, Národná banka Slovenska v návrhu zároveň uvedie, či sú splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. a) a c).
(5) Ak rada zistí, že podmienky podľa § 34 ods. 1 nie splnené, návrh na začatie rezolučného konania zamietne.
(6) Vybraná inštitúcia zostaví priebežnú účtovnú závierku v úplnej štruktúre podľa osobitného predpisu,71a) ku dňu začatia rezolučného konania.“ .
Poznámka pod čiarou k odkazu 71a znie:
71a) § 18 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 198/2007 Z. z. “.
83.V § 39 odsek 2 znie:
„(2) Rozhodnutie sa vyhotovuje písomne, obsahuje výrok o začatí rezolučného konania, odôvodnenie s uvedením rozhodujúcich skutočností pre začatie rezolučného konania a poučenie o opravných prostriedkoch podľa odseku 4.“.
84.V § 41 ods. 1 sa slovo „inštitúcie“ nahrádza slovom „inštitúcii“.
85.V § 41 odsek 3 znie:
„(3)Rozhodnutie podľa odseku 1 sa vyhotovuje písomne, obsahuje výrok o začatí rezolučného konania, odôvodnenie s uvedením rozhodujúcich skutočností pre začatie rezolučného konania a poučenie o opravných prostriedkoch podľa § 6e ods. 12 a § 99a ods. 3.“.
86.V § 41 ods. 4 sa za slovo „rady“ vkladajú slová „a Národnej banky Slovenska“.
87.V § 41 odsek 5 znie:
„(5) Doručením je rozhodnutie podľa odseku 1 vykonateľné.“.
88.V § 43 odsek 2 znie:
„(2) Osoba, ktorá o sebe tvrdí, že byť účastníkom v rezolučnom konaní, môže správnou žalobou podľa osobitného predpisu83) napadnúť rozhodnutie, ktorým rada odmietne návrh podľa § 38 ods. 2.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 83 znie:
83) § 179 Správneho súdneho poriadku.“.
89.V § 47 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p) Agentúre pre riadenie dlhu a likvidity a Štátnej pokladnici.“.
20
90.V § 47 ods. 2 sa za slová „vládu Slovenskej republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „vláda“)“.
91.Za § 48 sa vkladá § 48a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠48a
Všeobecné zásady rozhodovania s možným vplyvom na viac ako jeden členský štát
(1)Rada pri výkone svojich právomocí podľa tohto zákona, ktoré môžu mať vplyv na viac ako jeden členský štát, postupuje podľa týchto zásad:
a) efektívne rozhodovanie a udržanie čo najnižších nákladov na riešenie krízových situácií pri prijímaní opatrení na riešenie krízových situácií,
b) prijímanie rozhodnutí a opatrení včas a s primeranou naliehavosťou,
c) vzájomná spolupráca s príslušnými rezolučnými orgánmi, Národnou bankou Slovenska a príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov a inými orgánmi, s cieľom koordinovaného a efektívneho prijímania rozhodnutí,
d) primerané zohľadnenie záujmov členského štátu, v ktorom sídlo materská spoločnosť v Európskej únii, najmä vplyvu rozhodnutia, opatrenia či nekonania na jeho finančnú stabilitu, príjmy štátneho rozpočtu, národný fond, systém ochrany vkladov a systém ochrany klientskeho majetku tohto členského štátu,
e) primerané zohľadnenie záujmov každého členského štátu, v ktorom sídlo dcérska spoločnosť, najmä vplyvu rozhodnutia, opatrenia či nekonania na jeho finančnú stabilitu, príjmy štátneho rozpočtu, národný fond, systém ochrany vkladov a systém ochrany klientskeho majetku tohto členského štátu,
f) primerané zohľadnenie záujmov každého členského štátu, v ktorom sa nachádza významná pobočka, najmä vplyvu rozhodnutia, opatrenia či nekonania na jeho finančnú stabilitu,
g) vyvažovanie záujmov dotknutých členských štátov v záujme predchádzania nespravodlivého poškodenia alebo uprednostňovania záujmov konkrétneho členského štátu pred iným členským štátom, vrátane predchádzania nespravodlivého zdieľania nákladov,
h) postup v rezolučnom konaní v súlade s plánmi riešenia krízových situácií podľa § 21; to neplatí, ak ciele riešenia krízových situácií možno účinnejšie dosiahnuť prijatím opatrení, ktoré nie sú upravené v plánoch riešenia krízových situácií,
i) transparentnosť rezolučného konania vždy, keď je pravdepodobné, že navrhované rozhodnutie bude mať vplyv na finančnú stabilitu, príjmy štátneho rozpočtu, národný fond, systém ochrany vkladov a systém ochrany klientskeho majetku ktoréhokoľvek z príslušných členských štátov,
j) koordinácia a spolupráca, za účelom zníženia celkových nákladov riešenia krízových situácií.
(2) Ak sa vyžaduje prerokovanie s príslušným orgánom pred prijatím rozhodnutia podľa tohto zákona, jeho predmetom budú tie prvky rozhodnutia, ktoré majú alebo pravdepodobne budú mať vplyv na
a) materskú spoločnosť v Európskej únii, dcérsku spoločnosť alebo pobočku vybranej inštitúcie z tretej krajiny,
21
b) stabilitu členského štátu, v ktorom sídlo materská spoločnosť v Európskej únii, dcérska spoločnosť alebo v