VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
_______________________________________________________
Číslo: UV-29098/2015
Materiál na rokovanie
Národnej rady
Slovenskej republiky
1729
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ... 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 39/2015 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
_________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 39/2015 Z.z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Robert F i c o
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, august 2015