VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanieČíslo: UV – 29094/2015
Národnej rady Slovenskej republiky
1696
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z.z.
___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení zákona č. 87/2015 Z.z.
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava august 2015