1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
s právom Európskej únie
Názov smernice:
SMERNICA Európskeho parlamentu a Rady 2014/91/EÚ z 23. júla 2014, ktorou sa mení smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných
právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o funkcie depozitára, politiky odmeňovania a sankcie
Smernica EÚ
SMERNICA Európskeho parlamentu a Rady 2014/91/EÚ z 23. júla 2014,
ktorou sa mení smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o funkcie depozitára, politiky odmeňovania a sankcie
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej „návrh zákona“)
Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení v znení neskorších predpisov (ďalej „203/2011“)
Zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) (ďalej „566/2001“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl. 1
Smernica 2009/65/ES sa mení takto:
1. V článku 2 sa v odseku 1 dopĺňajú tieto písmená:
„s) „riadiaci orgán“ je orgán, ktorý má právomoc prijímať konečné rozhodnutia v správcovskej spoločnosti, investičnej spoločnosti alebo depozitári a ktorý vykonáva funkciu dohľadu a funkciu riadenia, alebo iba funkciu riadenia, ak sú tieto dve funkcie oddelené. Ak má podľa vnútroštátneho práva správcovská spoločnosť, investičná spoločnosť alebo depozitár rôzne orgány vykonávajúce osobitné funkcie, požiadavky stanovené v tejto smernici pre riadiaci orgán alebo riadiaci orgán v jeho funkcii dohľadu sa vzťahujú aj na tých členov iných orgánov správcovskej spoločnosti, investičnej spoločnosti alebo depozitára, ktorým je na základe uplatniteľného vnútro štátneho práva
N
203/ 2011
a návrh
§ 33 ods.1
ods.2
ods.3
ods.4
ods.5
ods.6
Predstavenstvo správcovskej spoločnosti má aspoň troch členov.
Za správcovskú spoločnosť sú povinní podpisovať vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva.
Predstavenstvo správcovskej spoločnosti môže udeliť prokúru aspoň dvom fyzickým osobám.
Za správcovskú spoločnosť sú povinní podpisovať vždy spoločne aspoň dvaja prokuristi, ak boli vymenovaní.
Správcovská spoločnosť je povinná upraviť právne vzťahy s členmi predstavenstva zmluvou v písomnej forme. 23)
Ú
2
pridelená príslušná zodpovednosť, alebo sa namiesto toho vzťahujú na týchto členov iných orgánov správcovskej spoločnosti, investičnej spoločnosti alebo depozitára;
t) „finančný nástroj“ je finančný nástroj uvedený v oddiele C prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (*);
zákona čl.I
566/ 2001
§ 5 ods.1
Členovia predstavenstva alebo prokuristi, ktorí spôsobili podielnikom podielového fondu porušením
svojich povinností pri výkone funkcie člena predstavenstva alebo prokuristu škodu, zodpovedajú podielnikom za túto škodu v rozsahu podľa Obchodného zákonníka.
Finančnými nástrojmi sú
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,
f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, 16a)
g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, 16b) majú charakter iných derivátových finančných nástrojov 16b) a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív,
h) derivátové nástroje na presun úverového rizika,
i) finančné rozdielové zmluvy,
j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty
3
týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov 17) a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania, alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív.
2. Vkladajú sa tieto články:
„Článok 14a
1. Členské štáty vyžadujú, aby správcovské spoločnosti zaviedli a uplatňovali politiky a postupy odmeňovania, ktoré sú v súlade s riadnym a účinným riadením rizík a ktoré takéto riadenie rizík podporujú, a ktoré nepodnecujú k prijímaniu rizika, ktoré nie je v súlade s rizikovými profilmi, štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi PKIPCP, ktoré spravujú, ani nezhoršujú dodržiavanie povinnosti správcovskej spoločnosti konať v najlepšom záujme PKIPCP.
2. Politiky a postupy odmeňovania zahŕňajú pevné a pohyblivé zložky mzdy a dobrovoľné dávky dôchodkového zabezpečenia.
N
203/ 2011
§ 33 ods.8
ods.11
Správcovská spoločnosť je povinná zahrnúť do stanov zásady odmeňovania osôb podľa odseku 9, ktoré podporujú spoľahlivé a účinné riadenie rizík a obmedzujú podstupovanie rizík nezlučiteľných s rizikovým profilom, štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov. Ak správcovská spoločnosť patrí do skupiny osôb s úzkymi väzbami, v rámci ktorej sa uplatňujú zásady odmeňovania podľa osobitných predpisov na skupinovom základe, zásady odmeňovania podľa tohto zákona sa považujú za zásady odmeňovania, ktoré sú v súlade so zásadami odmeňovania na skupinovom základe.
Zásady odmeňovania sa vzťahujú na
a) všetky formy peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia, ktoré správcovská spoločnosť poskytuje osobám podľa odseku 9 za nimi vykonávané činnosti,
b) akúkoľvek sumu hradenú z majetku spravovaného subjektu kolektívneho investovania vrátane odplaty za zhodnotenie, v prospech osôb podľa odseku 9 za nimi vykonávané činnosti a na
Ú
4
3. Politiky a postupy odmeňovania sa uplatňujú na tie kategórie zamestnancov vrátane vrcholového manažmentu, zamestnancov prijímajúcich riziká, zamestnancov s kontrolnými funkciami a všetkých zamestnancov poberajúcich celkové odmeny, ktoré sú na úrovni odmien vrcholového manažmentu a zamestnancov prijímajúcich riziká, ktorých profesionálne aktivity majú významný vplyv na rizikové profily správcovských spoločností alebo PKIPCP, ktoré spravujú.
4. Orgán ESMA vydá v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 usmernenia určené príslušným orgánom alebo účastníkom finančného trhu, týkajúce sa osôb uvedených v odseku 3 tohto článku a uplatňovania zásad uvedených v článku 14b. V uvedených usmerneniach sa zohľadnia zásady riadnych politík odmeňovania
n.a.
ods.9
akékoľvek platby, ktoré sa poskytujú z majetku v spravovanom subjekte kolektívneho investovania správcovskej spoločnosti na účel odmeňovania osôb podľa odseku 9 za nimi vykonávané činnosti, a v ktorých dôsledku by mohlo dôjsť k obchádzaniu povinností podľa tohto zákona, okrem platieb na náhradu nákladov alebo výdavkov,
c) akékoľvek vydanie alebo prevod cenných papierov alebo majetkových účastí spravovaného subjektu kolektívneho investovania v prospech osôb podľa odseku 9 za nimi vykonávané činnosti.
Správcovská spoločnosť je povinná uplatňovať zásady odmeňovania u
a) všetkých členov predstavenstva a dozornej rady správcovskej spoločnosti,
b) všetkých členov vrcholového manažmentu správcovskej spoločnosti, iných ako podľa písmena a),
c) zamestnancov, ktorí z dôvodu svojej funkcie alebo pracovnej náplne môžu, individuálne alebo ako členovia organizačného útvaru, uplatňovať podstatný vplyv na riziká správcovskej spoločnosti alebo riziká v majetku spravovaných subjektoch kolektívneho investovania vrátane osôb, ktoré môžu uzatvárať zmluvy alebo nakladať s majetkom fondu a prijímať rozhodnutia, ktoré podstatne ovplyvňujú riziká správcovskej spoločnosti alebo riziká v majetku spravovaných subjektoch kolektívneho investovania,
d) zamestnancov zodpovedných za funkciu dodržiavania, funkciu riadenia rizík, funkciu vnútorného auditu alebo inú kontrolnú funkciu alebo vykonávajúcich tieto funkcie,
e) vedúcich zamestnancov zodpovedných za riadenie investícií, administratívne činnosti podľa § 27 ods. 5, marketing alebo distribúciu alebo za riadenie ľudských zdrojov,
f) ostatných zamestnancov, iných ako podľa písmen a) e), ktorých celkové odmeňovanie ich radí do rovnakej triedy odmeňovania ako osoby podľa
n.a.
5
stanovené v odporúčaní Komisie 2009/384/ES (*), veľkosť správcovských spoločností a veľkosť PKIPCP, ktoré spravujú, ich vnútorná organizácia a povaha, rozsah a zložitosť ich činností. Pri vypracúvaní uvedených usmernení orgán ESMA úzko spolupracuje s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) (ďalej len „EBA“), zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (**), s cieľom zabezpečiť súlad s požiadavkami vypracovanými pre iné sektory finančných služieb, predovšetkým pre úverové inštitúcie a investičné spoločnosti.
písmen a) a b), ktorých funkcia alebo pracovná náplň významný vplyv na rizikové profily správcovskej spoločnosti alebo spravovaných subjektov kolektívneho investovania.
Článok 14b
1. Správcovské spoločnosti pri stanovení a uplatňovaní politík odmeňovania podľa článku 14a dodržiavajú tieto zásady spôsobom a v rozsahu, ktorý zodpovedá ich veľkosti, vnútornej organizácii a povahe, rozsahu a zložitosti ich činností:
a) politika odmeňovania musí byť v súlade s riadnym a účinným riadením rizík a podporuje ho, pričom nepodnecuje k prijímaniu rizika, ktoré nie je v súlade s rizikovými profilmi, štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi PKIPCP, ktoré správcovská spoločnosť spravuje;
b) politika odmeňovania musí byť v súlade s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a záujmami správcovskej spoločnosti a PKIPCP, ktoré spravuje, a investorov v takýchto PKIPCP a zahŕňať opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov;
c) politiku odmeňovania prijíma riadiaci orgán správcovskej spoločnosti v jeho funkcii dohľadu a tento orgán prijíma a aspoň raz ročne preskúmava všeobecné zásady politiky odmeňovania a zodpovedá za ich vykonávanie a dohľad nad nimi; úlohy uvedené v tomto písmene vykonávajú len členovia riadiaceho orgánu, ktorí v dotknutej správcovskej spoločnosti nevykonávajú žiadne výkonné funkcie a ktorí majú skúsenosti v oblasti riadenia rizík a odmeňovania;
d) vykonávanie politiky odmeňovania sa aspoň raz ročne podrobí centrálnej a nezávislej vnútornej kontrole dodržiavania politík a postupov odmeňovania, ktoré prijal riadiaci orgán v jeho funkcii dohľadu;
N
203/ 2011
§ 33 ods.16
pís.a)
pís.b)
pís.c)
pís.d)
pís.e)
Správcovská spoločnosť je povinná upraviť zásady odmeňovania spôsobom a v rozsahu, ktorý je primeraný jej veľkosti, vnútornej organizácii, ako aj povahe, rozsahu a zložitosti jej činností v súlade s týmito princípmi:
zásady odmeňovania sú v súlade s riadnym a účinným riadením rizík a podporujú ho, pričom nepodnecujú k prijímaniu rizika, ktoré nie je v súlade s rizikovými profilmi, štatútmi alebo zakladajúcimi dokumentmi spravovaných subjektov kolektívneho investovania,
zásady odmeňovania sú v súlade s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a záujmami správcovskej spoločnosti a subjektov kolektívneho investovania, ktoré spravuje, a ich investorov a zahŕňajú opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov,
dozorná rada správcovskej spoločnosti prijíma a pravidelne preskúmava všeobecné princípy zásad odmeňovania a zodpovedá za ich uplatňovanie,
dozorná rada správcovskej spoločnosti aspoň raz ročne nezávisle preskúma uplatňovanie zásad odmeňovania v správcovskej spoločnosti,
zamestnanci zodpovední alebo vykonávajúci funkciu dodržiavania, funkciu riadenia rizík, funkciu
Ú
6
e) zamestnanci v kontrolných funkciách odmeňovaní na základe plnenia cieľov súvisiacich s ich funkciami bez ohľadu na výkonnosť oblastí podnikania, ktoré kontrolujú;
f) nad odmeňovaním vrcholových zamestnancov vo funkciách v oblastiach riadenia rizík a dodržiavania súladu s predpismi vykonáva priamy dohľad výbor pre odmeňovanie, ak takýto výbor existuje;
g) ak je odmeňovanie viazané na výkonnosť, celková výška odmeny sa zakladá na kombinácii hodnotenia, pokiaľ ide o výkonnosť príslušného jednotlivca a príslušnej obchodnej jednotky alebo dotknutého PKIPCP, a pokiaľ ide o ich riziká, a hodnotenia celkových výsledkov správcovskej spoločnosti, pričom sa pri hodnotení výkonnosti jednotlivca berú do úvahy finančné aj nefinančné kritériá;
h) hodnotenie výkonnosti sa uskutočňuje vo viacročnom rámci, ktorý je primeraný obdobiu držby odporúčanému investorom PKIPCP, ktoré správcovská spoločnosť spravuje, aby sa zabezpečilo, že proces hodnotenia vychádza z dlhodobejšej výkonnosti PKIPCP a jeho investičných rizík a že skutočná výplata výkonnostných zložiek odmeňovania sa rozloží na rovnaké obdobie;
i) garantovaná pohyblivá zložka odmeňovania je výnimočná a používa sa len v súvislosti s prijímaním nových zamestnancov, pričom sa obmedzuje na prvý rok zamestnania;
j) pevná a pohyblivá zložka celkového odmeňovania primerane vyvážené a pevná zložka predstavuje dostatočne vysoký podiel celkovej odmeny, aby bolo možné uplatňovať úplne pružnú politiku v oblasti pohyblivých zložiek odmeňovania vrátane možnosti nevyplatiť žiadne pohyblivé zložky odmeňovania;
pís.f)
pís.g)
pís.h)
pís.i)
pís.i)
vnútorného auditu alebo inú kontrolnú funkciu sú odmeňovaní na základe plnenia cieľov súvisiacich s ich funkciami bez ohľadu na výkonnosť činností správcovskej spoločnosti, ktoré kontrolujú,
odmeňovanie vedúcich zamestnancov zodpovedných za funkciu riadenia rizík a funkciu dodržiavania je priamo podriadené dohľadu výboru pre odmeňovanie, ak sa zriaďuje,
ak je odmeňovanie závislé od výkonnosti, celková výška odmeny sa zakladá na kombinácii hodnotenia výkonnosti príslušného zamestnanca a príslušného organizačného útvaru alebo príslušného spravovaného subjektu kolektívneho investovania a hodnotenia celkových výsledkov správcovskej spoločnosti, pričom sa pri hodnotení výkonnosti príslušného zamestnanca berú do úvahy finančné aj nefinančné kritériá,
hodnotenie výkonnosti sa uskutočňuje na viacročnom základe, ktorý je primeraný z hľadiska životného cyklu spravovaných subjektov kolektívneho investovania, s cieľom zabezpečiť, aby sa proces hodnotenia zakladal na dlhodobej výkonnosti a aby sa skutočná výplata výkonnostných zložiek odmeňovania rozložila na obdobie zohľadňujúce vyplácanie cenných papierov alebo majetkových účastí spravovaných subjektov kolektívneho investovania a ich investičné riziká,
garantovaná pohyblivá zložka odmeňovania sa používa len výnimočne a len v súvislosti s prijímaním nových zamestnancov a obmedzuje sa na prvý rok,
pevná a pohyblivá zložka celkového odmeňovania sú primerane vyvážené a pevná zložka predstavuje dostatočne vysoký podiel celkového odmeňovania,
7
aby bolo možné uplatňovať plne pružnú politiku v oblasti pohyblivých zložiek odmeňovania vrátane možnosti nevyplatiť žiadnu pohyblivú zložku,
k) do platieb súvisiacich s predčasným ukončením zmluvy sa premieta výkonnosť dosiahnutá v priebehu obdobia a tieto platby sú navrhnuté tak, aby sa neodmeňovalo zlyhanie;
l) meranie výkonnosti používané na výpočet pohyblivých zložiek odmeňovania alebo zoskupení pohyblivých zložiek odmeňovania zahŕňa komplexný mechanizmus úpravy na integráciu všetkých relevantných typov súčasných a budúcich rizík;
m) v závislosti od právnej štruktúry PKIPCP a jeho štatútu alebo zakladajúcich dokumentov pozostáva významná časť a v každom prípade minimálne 50 % akejkoľvek pohyblivej zložky odmeňovania z podielových listov dotknutého PKIPCP, rovnocenných vlastníckych podielov, alebo nástrojov viazaných na akcie, alebo rovnocenných nehotovostných nástrojov s rovnako účinnými stimulmi ako akýkoľvek z nástrojov uvedených v tomto písmene, okrem prípadov, keď správa PKIPCP predstavuje menej než 50 % celkového portfólia spravovaného správcovskou spoločnosťou, pričom v takom prípade sa uvedené minimum vo výške 50 % neuplatňuje.
Nástroje uvedené v tomto písmene podliehajú náležitej politike nerozdeľovania, ktorá je zameraná na zosúladenie motivačných prvkov so záujmami správcovskej spoločnosti a PKIPCP, ktoré spravuje, a investorov takýchto PKIPCP.
Členské štáty alebo ich príslušné orgány môžu zaviesť obmedzenia druhov a foriem týchto nástrojov, alebo prípadne zakázať niektoré nástroje.
Toto písmeno sa uplatňuje na časť pohyblivej zložky odmeňovania odloženú v súlade s písmenom n), ako aj na neodloženú časť pohyblivej zložky odmeňovania;
n) významná časť a v každom prípade minimálne 40 % pohyblivej
N
203/
2011
203/ 2011 a
návrh zákona
§ 33 ods.16pís.k)
pís.l)
pís.m)
pís.n)
platby spojené s predčasným ukončením pracovného pomeru odrážajú dosiahnuté výsledky za dlhšie obdobie a navrhnuté tak, aby sa neodmeňovalo zlyhanie,
meranie výkonnosti používané na výpočet pohyblivých zložiek odmeňovania alebo súborov pohyblivých zložiek odmeňovania obsahuje všeobecný mechanizmus úpravy zahŕňajúci všetky relevantné typy súčasných a budúcich rizík,
v závislosti od právnej formy subjektu kolektívneho investovania, jeho štatútu alebo zakladajúcich dokumentov, významná časť, predstavujúca minimálne 50% akejkoľvek pohyblivej odmeny sa skladá z podielových listov, akcií alebo majetkových účastí príslušného subjektu kolektívneho investovania, alebo nástrojov, ktoré na podielové listy, akcie alebo majetkové účasti viazané alebo rovnocenných bezhotovostných nástrojov, pričom
1. ak správa subjektov kolektívneho investovania predstavuje menej ako 50% z celkového objemu aktív pod správou správcovskej spoločnosti, limit 50% sa neuplatňuje,
2. nástroje uvedené v tomto písmene podliehajú náležitým podmienkam zadržania, ktoré zamerané na zosúladenie motivácie so záujmami správcovskej spoločnosti a subjektov kolektívneho investovania, ktoré spravuje a ich investorov,
3. Národná banka Slovenska je oprávnená rozhodnutím obmedziť druhy a formy nástrojov uvedených v tomto písmene alebo niektoré nástroje zakázať,
4. zásady odmeňovania sa uplatňujú ako na časť pohyblivej zložky odmeňovania odloženú v súlade s písmenom n) a aj na neodloženú časť pohyblivej
Ú
8
zložky odmeňovania sa odkladá na obdobie, ktoré je primerané z hľadiska obdobia držby odporúčaného investorom dotknutého PKIPCP, a je náležite zosúladená s povahou rizík daného PKIPCP.
Obdobie uvedené v tomto písmene predstavuje minimálne tri roky; odmena splatná v rámci odloženia sa neprideľuje vo väčšom rozsahu než na pomernom základe; v prípade pohyblivej zložky odmeňovania, ktorá predstavuje obzvlášť vysokú sumu, sa odkladá minimálne 60 % sumy;
o) pohyblivá zložka odmeňovania vrátane odloženej časti sa vypláca alebo prideľuje, len ak to umožňuje finančná situácia správcovskej spoločnosti ako celku a ak je to odôvodnené na základe výkonnosti dotknutého obchodnej jednotky, dotknutého PKIPCP a dotknutého jednotlivca.
Celková pohyblivá zložka odmeňovania sa vo všeobecnosti výrazne kráti, ak sa finančné výsledky dotknutej správcovskej spoločnosti alebo dotknutého PKIPCP zhoršia alebo dosiahnu záporné hodnoty, pričom sa zohľadňuje súčasná odmena, ako aj zníženie vyplácania súm zarobených skôr, a to aj prostredníctvom malusu alebo dohôd o vrátení (clawback);
čl.I
203/ 2011
pís.o)
zložky,
významná časť, ktorá tvorí minimálne 40% pohyblivej zložky odmeňovania, sa odkladá na obdobie, ktoré je primerané z hľadiska životného cyklu a vyplácania príslušného subjektu kolektívneho investovania a je náležite zosúladená s povahou rizík príslušného subjektu kolektívneho investovania, pričom
1. obdobie uvedené v tomto písmene je minimálne tri a ak ide o štandardný fond päť rokov, ak nie je životný cyklus príslušného subjektu kolektívneho investovania kratší,
2. splatná odložená odmena sa nepriznáva rýchlejšie, ako keby bola vyplácaná na pomernom základe,
3. pri pohyblivej zložke odmeňovania, ktorá je zvlášť vysoká, sa odkladá minimálne 60% pohyblivej zložky odmeňovania,
pohyblivá zložka odmeňovania vrátane odloženej časti sa vypláca alebo priznáva, len ak je to udržateľné vo vzťahu k celkovej finančnej situácii správcovskej spoločnosti a je to odôvodnené na základe výkonnosti príslušného organizačného útvaru, príslušného subjektu kolektívneho investovania a príslušného zamestnanca; celková pohyblivá zložka odmeňovania sa výrazne zníži, ak sa finančné výsledky správcovskej spoločnosti alebo spravovaných subjektov kolektívneho investovania zhoršia alebo dosiahnu záporné hodnoty, pričom sa zohľadňuje odmena za súčasné obdobie, ako aj zníženie vyplácania súm zarobených skôr, najmä prostredníctvom dohôd o znížení odmeny alebo dohôd o zrážkach,
p) politika dôchodkového zabezpečenia je v súlade s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a dlhodobými záujmami správcovskej spoločnosti a PKIPCP, ktoré spravuje.
N
203/ 2011
§ 33 ods.16 pís.p)
politika dôchodkového zabezpečenia je v súlade s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a dlhodobými záujmami správcovskej spoločnosti a spravovaných subjektov kolektívneho investovania,
Ú
9
Ak zamestnanec odíde zo správcovskej spoločnosti pred dosiahnutím dôchodkového veku, správcovská spoloč nosť bude počas piatich rokov držať dobrovoľné dávky dôchodkového zabezpečenia v podobe nástrojov uvedených v písmene m).
V prípade zamestnanca, ktorý dosiahne dôchodkový vek, sa dobrovoľné dávky dôchodkového zabezpečenia vyplácajú tomuto zamestnancovi formou nástrojov uvedených v písmene m) a podliehajú päťročnému obdobiu nerozdelenia;
q) od zamestnancov sa požaduje, aby sa zaviazali, že nebudú využívať stratégie osobného hedžingu ani poistenia odmeňovania a zodpovednosti, ktorými by oslabovali účinky väzby na riziká, ktoré sú zakomponované do ich spôsobov odmeňovania;
r) pohyblivá zložka odmeňovania sa nevypláca prostredníctvom nástrojov ani metód, ktoré napomáhajú vyhýbaniu sa plneniu požiadaviek stanovených v tejto smernici.
2. Orgán ESMA môže v súlade s článkom 35 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 žiadať od príslušných orgánov informácie o politikách a postupoch odmeňovania uvedených v článku 14a tejto smernice.
Orgán ESMA v úzkej spolupráci s orgánom EBA zahrnie do svojich usmernení týkajúcich sa politík odmeňovania ustanovenia o tom, akým spôsobom sa majú uplatňovať rôzne odvetvové zásady odmeňovania, ako sú napríklad zásady odmeňovania stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ (***) a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (****), ak zamestnanci alebo iné kategórie pracovníkov poskytujú služby, na ktoré sa vzťahujú rôzne odvetvové zásady odmeňovania.
n.a.
pís.q)
pís.r)
pričom:
1. ak zamestnanec rozviaže pracovný pomer so správcovskou spoločnosťou pred odchodom do dôchodku, dobrovoľné príspevky dôchodkového zabezpečenia správcovská spoločnosť zadrží počas obdobia piatich rokov vo forme nástrojov uvedených v písmene m),
2. u zamestnanca, ktorý dosiahne dôchodkový vek, sa dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia vyplácajú zamestnancovi formou nástrojov uvedených v písmene m) a podliehajú päťročnému obdobiu zadržania,
od zamestnancov sa požaduje, aby sa zaviazali, že nebudú využívať stratégie osobného zaistenia ani poistenia odmeňovania a zodpovednosti, ktorými by oslabovali účinky zosúladenia rizík vyplývajúce zo spôsobu ich odmeňovania,
pohyblivá zložka odmeňovania sa nevypláca prostredníctvom nástrojov ani metód, ktoré napomáhajú obchádzaniu požiadaviek tohto zákona.
n.a.
3. Zásady stanovené v odseku 1 sa uplatňujú na všetky požitky akéhokoľvek druhu vyplatené správcovskou spoločnosťou, na akúkoľvek sumu vyplatenú priamo zo strany samotného PKIPCP vrátane výkonnostných poplatkov, a na všetky prevody podielových listov alebo akcií PKIPCP v prospech tých kategórií zamestnancov vrátane vrcholového manažmentu, zamestnancov prijímajúcich riziká,
N
203/ 2011
§ 33 ods.11
Zásady odmeňovania sa vzťahujú na
a) všetky formy peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia, ktoré správcovská spoločnosť poskytuje osobám podľa odseku 9 za nimi vykonávané činnosti,
b) akúkoľvek sumu hradenú z majetku
Ú
10
zamestnancov s kontrolnými funkciami a všetkých zamestnancov poberajúcich celkové odmeny, ktoré sú na úrovni odmien vrcholového manažmentu a zamestnancov prijí majúcich riziká, ktorých profesionálne aktivity majú významný vplyv na ich rizikový profil alebo rizikový profil PKIPCP, ktoré spravujú.
4. Správcovské spoločnosti, ktoré sú významné z hľadiska svojej veľkosti alebo veľkosti PKIPCP, ktoré spravujú, svojej vnútornej organizácie a povahy, rozsahu a zložitosti svojich činností, zriadia výbor pre odmeňovanie.
Výbor pre odmeňovanie sa zriadi takým spôsobom, aby bol spôsobilý kompetentne a nezávisle posudzovať politiky a postupy odmeňovania a motivačné prvky vytvorené na riadenie rizík.
Výbor pre odmeňovanie, ktorý je v prípade potreby zriadený v súlade s usmerneniami orgánu ESMA uvedenými v článku 14a ods. 4 zodpovedá za prípravu rozhodnutí týkajúcich sa odmeňovania vrátane tých, ktoré majú dôsledky na riziko a riadenie rizík dotknutej správcovskej spoločnosti alebo dotknutého PKIPCP a ktoré má prijímať riadiaci orgán v rámci svojej funkcie dohľadu. Výboru pre odmeňovanie predsedá člen riadiaceho orgánu, ktorý v dotknutej správcovskej spoločnosti nevykonáva žiadne výkonné funkcie. Členovia výboru pre odmeňovanie sú členmi riadiaceho orgánu, ktorí v dotknutej správcovskej spoločnosti nevykonávajú žiadne výkonné funkcie.
Ak sa zastúpenie zamestnancov v riadiacom orgáne ustanovuje vo vnútroštátnom práve, výbor pre odmeňovanie zahŕňa jedného alebo viacerých zástupcov zamestnancov. Výbor pre odmeňovanie pri príprave svojich rozhodnutí zohľadňuje dlhodobé záujmy investorov a iných zainteresovaných strán, ako aj verejné záujmy.
203/ 2011 a
návrh zákona čl.I
§ 33 ods.17
spravovaného subjektu kolektívneho investovania vrátane odplaty za zhodnotenie, v prospech osôb podľa odseku 9 za nimi vykonávané činnosti a na akékoľvek platby, ktoré sa poskytujú z majetku v spravovanom subjekte kolektívneho investovania správcovskej spoločnosti na účel odmeňovania osôb podľa odseku 9 za nimi vykonávané činnosti, a v ktorých dôsledku by mohlo dôjsť k obchádzaniu povinností podľa tohto zákona, okrem platieb na náhradu nákladov alebo výdavkov,
c) akékoľvek vydanie alebo prevod cenných papierov alebo majetkových účastí spravovaného subjektu kolektívneho investovania v prospech osôb podľa odseku 9 za nimi vykonávané činnosti.
Ak je správcovská spoločnosť významná z hľadiska svojej veľkosti alebo veľkosti ňou spravovaných subjektov kolektívneho investovania alebo z hľadiska svojej vnútornej organizácie a charakteru, rozsahu a zložitosti svojich činností, je povinná zriadiť výbor pre odmeňovanie. Výbor pre odmeňovanie sa zriadi takým spôsobom, aby bol spôsobilý kompetentne a nezávisle posudzovať zásady a postupy odmeňovania a motivácie vytvorené na riadenie rizika. Výbor pre odmeňovanie zodpovedá za prípravu rozhodnutí týkajúcich sa odmeňovania vrátane tých, ktoré majú dôsledky na riziká a riadenie rizík správcovskej spoločnosti alebo spravovaných subjektov kolektívneho investovania a ktoré má prijímať dozorná rada správcovskej spoločnosti pričom pri príprave rozhodnutí berie do úvahy dlhodobé záujmy investorov a podielnikov a verejný záujem. Predsedom výboru pre odmeňovanie je člen dozornej rady správcovskej spoločnosti. Členmi výboru pre odmeňovanie môžu byť len členovia dozornej rady správcovskej spoločnosti.
4. Článok 22 sa nahrádza takto:
N
203/
§ 70
Tuzemský subjekt kolektívneho investovania musí
Ú
11
„Článok 22
1. Investičná spoločnosť a správcovská spoločnosť pre každý podielový fond, ktorý spravuje, zabezpečí, aby bol v súlade s touto kapitolou vymenovaný len jeden depozitár.
2. Vymenovanie depozitára musí byť doložené písomnou dohodou. V uvedenej dohode sa okrem iného upravuje tok informácií považovaných za nevyhnutné na to, aby depozitár mohol vykonávať svoje funkcie pre PKIPCP, pre ktorý bol vymenovaný za depozitára, ako sa stanovuje v tejto smernici a v iných relevantných zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach.
3. Depozitár:
a) zabezpečuje, aby sa predaj, emisia, odkúpenie, vyplatenie a zrušenie podielových listov PKIPCP vykonávali v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právom a štatútom fondu alebo zakladajúcimi dokumentmi;
b) zabezpečuje, aby výpočet hodnoty podielových listov PKIPCP bol v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právom a štatútom fondu alebo zakladajúcimi dokumentmi;
c) plní pokyny správcovskej spoločnosti alebo investičnej spoločnosti, ak nie sú v rozpore s uplatniteľným vnútro štátnym právom alebo štatútom fondu alebo zakladajúcimi dokumentmi;
2011 a
návrh zákona čl.I
203/ 2011
203/ 2011 a
návrh zákona čl.I
ods.1
§ 71 ods.1
ods.2
§ 72 ods.1
mať depozitára. Strešný podielový fond a investičný fond s premenlivým základným imaním, ktorý vytvára podfondy (ďalej len „strešný fond“) musí mať jedného depozitára. Depozitár zabezpečuje depozitársku úschovu majetku subjektu kolektívneho investovania a kontroluje, či správcovská spoločnosť nakladá s majetkom subjektu kolektívneho investovania podľa tohto zákona.
Depozitár tuzemského subjektu kolektívneho investovania vykonáva činnosť na základe depozitárskej zmluvy, ktorú uzatvára so správcovskou spoločnosťou spravujúcou tuzemský subjekt kolektívneho investovania alebo s tuzemským subjektom kolektívneho investovania (ďalej len "zmluvné strany"). Depozitárska zmluva má písomnú formu a uzatvára sa na dobu neurčitú alebo na dobu, na ktorú bol podielový fond vytvorený.
V depozitárskej zmluve si musia zmluvné strany dohodnúť podmienky plnenia povinností depozitára aspoň v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a výšku odplaty za výkon činnosti depozitára.
Depozitár
a) kontroluje, či vydávanie, vyplácanie a odkupovanie cenných papierov alebo majetkových účastí tuzemského subjektu kolektívneho investovania a ich zánik je vykonávané v súlade s týmto zákonom a so štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi tohto subjektu kolektívneho investovania,
b) kontroluje, či je spôsob oceňovania majetku tuzemského subjektu kolektívneho investovania v súlade s týmto zákonom a so štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi tohto subjektu kolektívneho investovania a či je hodnota podielu vypočítaná v súlade s týmto zákonom a so štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi tohto subjektu kolektívneho investovania,
12
d) zabezpečuje, aby pri transakciách zahŕňajúcich aktíva PKIPCP boli všetky protiplnenia poskytované PKIPCP v obvyklých lehotách;
e) zabezpečuje, aby boli príjmy PKIPCP použité v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právom a štatútom fondu alebo zakladajúcimi dokumentmi.
c) vykonáva pokyny správcovskej spoločnosti, ktoré sú v súlade s týmto zákonom a so štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi tuzemského subjektu kolektívneho investovania; pri odôvodnených pochybnostiach depozitára o súlade pokynu s týmto zákonom alebo so štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi tohto subjektu kolektívneho investovania depozitár pokyn správcovskej spoločnosti nevykoná,
d) kontroluje, či je pri obchodoch s majetkom tuzemského subjektu kolektívneho investovania akákoľvek protihodnota poukázaná tomuto subjektu kolektívneho investovania v lehotách obvyklých na regulovanom trhu, kde sa obchod uskutočňuje, a pri obchodoch uzavretých mimo regulovaného trhu v zmluvne dohodnutých lehotách, ktoré sú obvyklé pre daný typ obchodov,
e) kontroluje súlad použitia výnosov tuzemského subjektu kolektívneho investovania s týmto zákonom a so štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi tohto subjektu kolektívneho investovania,
4. Depozitár zabezpečí, aby boli peňažné toky PKIPCP riadne monitorované, a najmä, aby všetky platby, ktoré vykonávajú investori alebo ktoré sa vykonávajú v ich mene pri upísaní podielových listov PKIPCP, boli prijaté a aby sa všetky hotovostné prostriedky PKIPCP vložili na peňažné účty, ktoré sú:
a) zriadené na meno PKIPCP, správcovskej spoločnosti, ktorá koná v mene PKIPCP, alebo depozitára, ktorý koná v mene PKIPCP;
b) zriadené u subjektu uvedeného v článku 18 ods. 1 písm. a), b) a c) smernice Komisie 2006/73/ES (*) a
c) vedené v súlade so zásadami stanovenými v článku 16 smernice 2006/73/ES.
Ak peňažné účty zriadené na meno depozitára, ktorý koná v mene PKIPCP, žiadna hotovosť subjektu uvedeného v písmene b) prvého pododseku a žiadna vlastná hotovosť depozitára sa na takéto účty
N
203/ 2011 a
návrh zákona čl.I
§ 79 ods.5
Depozitár subjektu kolektívneho investovania je povinný zabezpečiť v súlade s osobitným predpisom 49a) riadne monitorovanie peňažných tokov subjektu kolektívneho investovania, najmä aby všetky platby, ktoré vykonávajú investori alebo ktoré sa vykonávajú v ich mene pri vydávaní podielových listov alebo cenných papierov subjektu kolektívneho investovania, boli prijaté a aby peňažné prostriedky subjektu kolektívneho investovania boli vedené na účtoch otvorených v mene subjektu kolektívneho investovania alebo v mene správcovskej spoločnosti spravujúcej alternatívny investičný fond alebo v mene depozitára, ktorý koná v mene subjektu kolektívneho investovania, otvorených u osoby podľa osobitného zákona 49b) a ak ide o alternatívny investičný fond aj u inej osoby
Ú
13
nevkladá.
5. Aktíva PKIPCP sa zverujú depozitárovi do úschovy takto:
a) v prípade finančných nástrojov, ktoré možno držať v úschove (custody), depozitár:
i) drží v úschove (custody) všetky finančné nástroje, ktoré možno registrovať na účte finančných nástrojov zriadenom v evidencii depozitára, a všetky finančné nástroje, ktoré možno fyzicky doručiť depozitárovi;
ii) zabezpečí, aby všetky finančné nástroje, ktoré možno registrovať na účte finančných nástrojov zriadenom v evidencii depozitára, boli registrované v evidencii depozitára na oddelených účtoch v súlade so zásadami stanovenými v článku 16 smernice 2006/73/ES, zriadených na meno PKIPCP alebo správcovskej spoločnosti, ktorá koná v mene PKIPCP, tak, aby sa pri týchto účtoch dalo v súlade s uplatniteľným právom vždy jasne identifikovať, že patria PKIPCP;
b) v prípade ostatných aktív depozitár:
i) overuje, či tieto aktíva vlastní PKIPCP alebo správcovská spoločnosť, ktorá koná v mene PKIPCP, a to tak, že na základe informácií alebo dokumentov, ktoré predložil PKIPCP alebo správcovská spoločnosť, a na základe externých dokladov, ak sú k dispozícii, posúdi, či PKIPCP alebo správcovská spoločnosť, ktorá koná v mene PKIPCP, je vlastníkom;
ii) vedie v evidencii tie aktíva, v prípade ktorých je presvedčený, že sú vo vlastníctve PKIPCP alebo správcovskej spoločnosti, ktorá koná v mene PKIPC, a priebežne túto evidenciu aktualizuje.
203/ 2011
§ 77 ods.2
rovnakého charakteru pôsobiacej na príslušnom trhu, na ktorom sa vyžaduje vedenie účtov peňažných prostriedkov, ak táto osoba podlieha účinným pravidlám obozretného podnikania a dohľadu, ktoré majú rovnaký účinok ako právne záväzné akty Európskej únie upravujúce činnosť bánk a ktoré sa účinne uplatňujú a sú v súlade s pravidlami ochrany finančných nástrojov a peňažných prostriedkov klienta podľa osobitného zákona.
Depozitárskou úschovou podľa odseku 1 je pre
a) finančné nástroje, ktoré môžu byť držané v úschove a správe vrátane držiteľskej správy, držiteľská správa, ktorú depozitár vykonáva v prospech tuzemského subjektu kolektívneho investovania pre všetky finančné nástroje, ktoré môžu byť zapísané na majetkovom účte vedeného u depozitára, a úschova a správa, ktorú depozitár vykonáva v prospech tuzemského subjektu kolektívneho investovania pre všetky finančné nástroje, ktoré umožňujú fyzickú dodávku depozitárovi,
b) ostatné aktíva ako podľa písmena a), overenie vlastníckeho práva subjektu kolektívneho investovania alebo správcovskej spoločnosti spravujúcej subjekt kolektívneho investovania k týmto aktívam a držanie záznamov o aktívach, pri ktorých overil, že subjekt kolektívneho investovania alebo správcovská spoločnosť spravujúca subjekt kolektívneho investovania vlastní tieto aktíva.
6. Depozitár pravidelne poskytuje správcovskej spoločnosti alebo investičnej spoločnosti komplexný zoznam všetkých aktív PKIPCP.
7. Aktíva, ktoré depozitár drží v úschove (custody), tento depozitár ani žiadna tretia strana, ktorá bola poverená funkciou úschovy (custody),
N
návrh zákona čl.I
§ 81 ods.5
§ 77 ods.1
Depozitár štandardného fondu je povinný zmluvnej strane pravidelne poskytovať úplný prehľad aktív štandardného fondu.
Majetok v depozitárskej úschove nesmie depozitár ani iná osoba, ktorej bol zverený do
Ú
14
nepoužije na svoj vlastný účet. Takýmto použitím je akákoľvek transakcia s aktívami držanými v úschove (custody) vrátane, okrem iného, prevodu, poskytnutia ako zálohy, predaja a požičania.
Aktíva, ktoré depozitár drží v úschove (custody), možno použiť len za predpokladu, že:
a) aktíva sa použijú na účet PKIPCP;
b) depozitár vykonáva pokyny správcovskej spoločnosti v mene PKIPCP;
c) aktíva sú použité v prospech PKIPCP a v záujme podielnikov; a
d) transakcia je krytá vysokokvalitným a likvidným kolaterálom, ktorý PKIPCP prijal na základe dohody o prevode vlastníckeho práva.
Trhová hodnota kolaterálu sa musí vždy rovnať aspoň trhovej hodnote použitých aktív zvýšenej o prémiu.
8. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade platobnej neschopnosti depozitára a/alebo akejkoľvek tretej strany nachádzajúcej sa v Únii, ktorá bola poverená úschovou (custody) aktív PKIPCP, nebolo možné aktíva PKIPCP, ktoré sa držia v úschove (custody), rozdeliť veriteľom tohto depozitára a/alebo tejto tretej strany, alebo ich speňažiť v ich prospech.
3.a 4 veta
ods.4
ods.1 5. veta
úschovy použiť na vykonanie akéhokoľvek obchodu na vlastný účet ani znovupoužiť ak § 77 neustanovuje inak. Znovopoužitím sa rozumie akýkoľvek obchod s majetkom v úschove, najmä predaj, požičanie alebo poskytnutie ako zábezpeka.
Majetok v depozitárskej úschove možno znovupoužiť len ak:
a) sa znovupoužitie vykoná na účet subjektu kolektívneho investovania,
b) depozitár vykonáva pokyny správcovskej spoločnosti v mene subjektu kolektívneho investovania alebo samosprávneho subjektu kolektívneho investovania,
c) majetok je použitý v prospech subjektu kolektívneho investovania a v záujme podielnikov,
d) obchod je zabezpečený vysokokvalitnou a likvidnou zábezpekou, ktorú subjekt kolektívneho investovania prijal na základe dohody o prevode vlastníckeho práva, pričom trhová hodnota zálohu sa musí vždy rovnať aspoň trhovej hodnote použitých aktív zvýšenej o prémiu.
Majetok v depozitárskej úschove nesmie byť použitý na uspokojenie veriteľov depozitára ani inej osoby, ktorej bol zverený do úschovy.
5. Vkladá sa tento článok:
„Článok 22a
1. Depozitár nepoverí funkciami uvedenými v článku 22 ods. 3 a 4 tretie strany.
2. Funkciami uvedenými v článku 22 ods. 5 môže depozitár poveriť tretie strany len ak:
a) úlohami nie sú poverené so zámerom obchádzať požiadavky stanovené v tejto smernici;
b) depozitár môže preukázať, že existuje objektívny dôvod na poverenie;
N
203/ 2011 a
návrh zákona čl.I
§ 80a ods.1
Depozitár tuzemského subjektu kolektívneho investovania nemôže zveriť výkon činností depozitára inej osobe; to neplatí na zverenie výkonu depozitárskej úschovy, ak sú splnené tieto podmienky:
a) zámerom zverenia výkonu depozitárskej úschovy nie je obchádzanie ustanovení tohto zákona,
b) depozitár je schopný preukázať objektívne dôvody na zverenie výkonu depozitárskej úschovy,
Ú
15
c) depozitár využil pri výbere a vymenovaní tretej strany, ktorú zamýšľa poveriť plnením častí svojich úloh, všetky náležité odborné znalosti, starostlivosť a pozornosť a naďalej využíva všetky náležité odborné znalosti, starostlivosť a pozornosť pri pravidelnom preskúmavaní a priebežnom monitorovaní každej tretej strany, ktorú poveril plnením častí svojich úloh, a opatrení tretej strany v súvislosti s úlohami, ktorými bola poverená.
3. Funkciami uvedenými v článku 22 ods. 5 môže depozitár poveriť tretiu stranu len vtedy, ak táto tretia strana nepretržite počas vykonávania úloh, ktorými bola poverená:
a) má štruktúry a odborné znalosti, ktoré sú náležité a primerané povahe a zložitosti aktív PKIPCP alebo správcovskej spoločnosti konajúcej v mene PKIPCP, ktoré sa jej zverili;
b) pokiaľ ide o úlohy úschovy (custody), uvedené v článku 22 ods. 5 písm. a), podlieha:
i) účinnej regulácii obozretného podnikania vrátane minimálnych kapitálových požiadaviek, a dohľadu v dotknutej jurisdikcii;
ii) pravidelnému externému auditu, aby sa zabezpečilo, že finančné nástroje sú v jej držbe;
c) oddeľuje aktíva klientov depozitára od vlastných aktív a od aktív depozitára takým spôsobom, aby bolo možné kedykoľvek jednoznačne určiť, že patria klientom príslušného depozitára;
d) prijme všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby v prípade platobnej neschopnosti tretej strany nebolo možné aktíva PKIPCP, ktoré drží tretia strana v úschove (custody), rozdeliť veriteľom tretej strany alebo speňažiť v ich prospech; a
e) spĺňa všeobecné povinnosti a dodržiava zákazy stanovené v článku 22 ods. 2, 5 a 7 a v článku 25.
Bez ohľadu na prvý pododsek písm. b) bod i), ak sa v právnych predpisoch tretej krajiny vyžaduje, aby určité finančné nástroje držal v úschove (custody) miestny subjekt, pričom žiadne miestne subjekty
ods.2
c) depozitár konal pri výbere a určení osoby, ktorej plánuje zveriť časť svojich činností, s náležitou odbornou starostlivosťou 49d) a s náležitou odbornou starostlivosťou vykonáva pravidelné vyhodnocovanie a nepretržité monitorovanie každej osoby, ktorej zveril časť svojich úloh, a opatrení prijatých touto osobou v súvislosti so zverenými činnosťami,
d) depozitár zabezpečil, že osoba, ktorej bol zverený výkon činnosti počas jej výkonu, spĺňa tieto podmienky:
1. má potrebné vecné a organizačné predpoklady a odborné znalosti primerané povahe a zložitosti zvereného majetku alternatívneho investičného fondu,
2. ak ide o činnosti spojené s úschovou finančných nástrojov, táto osoba podlieha účinným pravidlám obozretného podnikania vrátane minimálnych kapitálových požiadaviek a dohľadu v štáte, kde má sídlo, a podlieha pravidelnému externému auditu na účel overenia, že drží zverené finančné nástroje,
3. oddeľuje v súlade s osobitným predpisom 49e) majetok klientov depozitára od vlastného majetku a od majetku depozitára takým spôsobom, aby bolo možné kedykoľvek jednoznačne určiť, že patria klientom príslušného depozitára,
4. nenakladá s majetkom tuzemského subjektu kolektívneho investovania bez predchádzajúceho súhlasu správcovskej spoločnosti alebo tuzemského subjektu kolektívneho investovania a bez predchádzajúceho informovania depozitára,
6. prijala opatrenia nevyhnutné na to, aby sa zabezpečilo, že v prípade jej platobnej neschopnosti nesmie byť zverený majetok subjektu kolektívneho investovania použitý na uspokojenie jej veriteľov.
5. dodržiava povinnosti a obmedzenia vzťahujúce sa
16
nespĺňajú požiadavky týkajúce sa poverenia stanovené v uvedenom písmene, depozitár môže svojimi funkciami poveriť takýto miestny subjekt len v rozsahu, v akom to vyžadujú právne predpisy uvedenej tretej krajiny, a len pokiaľ neexistujú miestne subjekty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa poverenia, a len ak:
a) investori príslušného PKIPCP sú pred tým, ako investovali, náležite informovaní o skutočnosti, že je takéto poverenie potrebné z dôvodu zákonných obmedzení v právnych predpisoch tretej krajiny, o okolnostiach odôvodňujúcich poverenie a o rizikách súvisiacich s takýmto poverením;
b) investičná spoločnosť alebo správcovská spoločnosť konajúca v mene PKIPCP dala depozitárovi pokyn poveriť úschovou (custody) takýchto finančných nástrojov takýto miestny subjekt.
Tretia strana môže tieto funkcie subdelegovať na inú stranu v prípade, že sú splnené rovnaké požiadavky. V takom prípade sa na príslušné strany mutatis mutandis uplatňuje článok 24 ods. 2.
4. Na účely tohto článku sa poskytovanie služieb podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES (*) prostredníctvom systémov zúčtovania cenných papierov, ako sa vymedzuje na účely uvedenej smernice, alebo poskytovanie podobných služieb systémami zúčtovania cenných papierov tretích krajín nepovažuje za poverenie funkciami úschovy (custody).
203/ 2011
ods.3
ods.4
na výkon depozitárskej úschovy podľa § 77 až 79,
Ak právny poriadok nečlenského štátu vyžaduje, aby boli určité finančné nástroje držané subjektom umiestneným v tomto nečlenskom štáte (ďalej len "miestny subjekt"), a žiadne miestne subjekty nespĺňajú požiadavky podľa odseku 1 písm. d) druhého bodu na zverenie činnosti, depozitár môže zveriť činnosti takémuto subjektu len v rozsahu, v akom to vyžaduje právo tohto nečlenského štátu, a len ak neexistujú miestne subjekty, ktoré spĺňajú požiadavky na zverenie podľa odseku 1, a ak sú splnené tieto podmienky:
a) investori príslušného tuzemského subjektu kolektívneho investovania sú pred vykonaním investície náležite informovaní o tom, že takéto zverenie je potrebné z dôvodu zákonných obmedzení v právnom poriadku nečlenského štátu a o okolnostiach odôvodňujúcich zverenie a rizikách s tým spojených,
b) správcovská spoločnosť dala depozitárovi pokyn zveriť úschovu takýchto finančných nástrojov takémuto subjektu.
Osoba, ktorej zveril činnosť depozitár, môže zveriť tieto činnosti inej osobe za rovnakých podmienok ako depozitár podľa odsekov 1 a 2, pričom na tieto osoby sa primerane použije § 82 ods. 8.
Za zverenie depozitárskej úschovy sa nepovažuje poskytovanie služieb systémami zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi spĺňajúcimi podmienky právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho konečné zúčtovanie v platobných systémoch a systémoch zúčtovania vyrovnania cenných papierov alebo poskytovanie podobných služieb systémami zúčtovania a vyrovnania nečlenských štátov.
6. Článok 23 sa mení takto:
a) odseky 2, 3 a 4 sa nahrádzajú takto:
N
Ú
V zmysle
17
„2. Depozitárom je:
a) národná centrálna banka;
b) úverová inštitúcia, ktorej bolo udelené povolenie podľa smernice 2013/36/EÚ; alebo
c) iný právny subjekt, ktorému príslušný orgán udelil podľa právnych predpisov členského štátu povolenie na vykonávanie činností depozitára podľa tejto smernice, podliehajúci požiadavkám kapitálovej primeranosti, ktoré nie sú nižšie ako požiadavky vypočítané v závislosti od zvoleného prístupu podľa článku 315 alebo článku 317 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (*), a ktorý má vlastné zdroje vo výške minimálne počiatočného imania podľa článku 28 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ.
Právny subjekt uvedený v prvom pododseku písm. c) podlieha regulácii obozretného podnikania a priebežnému dohľadu a musí spĺňať tieto minimálne požiadavky:
a) má infraštruktúru potrebnú na to, aby mohol mať v úschove (custody) finančné nástroje, ktoré možno registrovať na účte finančných nástrojov, zriadenom v evidencii depozitára;
b) ustanoví primerané politiky a postupy postačujúce na to, aby sa zabezpečilo, že subjekt, ako aj jeho manažéri a zamestnanci, budú dodržiavať svoje povinnosti podľa tejto smernice;
c) musí mať zavedené spoľahlivé administratívne a účtovné postupy, mechanizmy vnútornej kontroly, efektívne postupy hodnotenia rizík a efektívne mechanizmy kontroly a zabezpečenia pre systémy spracovania informá cií;
d) udržiava a prevádzkuje efektívne organizačné a administratívne mechanizmy s cieľom prijímať všetky primerané opatrenia určené na to, aby sa zabránilo konfliktom záujmov;
e) zabezpečí vedenie záznamov o všetkých službách, činnostiach a transakciách, ktoré vykonáva, pričom tieto záznamy musia byť dostatočné na to, aby príslušnému orgánu umožnili plniť jeho úlohy v oblasti dohľadu a vykonávať opatrenia na presadzovanie stanovené v tejto smernici;
f) prijíma primerané opatrenia na zabezpečenie nepretržitosti a regulárnosti vykonávania svojich funkcií depozitára, pričom využíva vhodné a primerané systémy, zdroje a postupy, a to aj na vykonávanie svojich činností depozitára; g) všetci členovia jeho
203/ 2011 a
návrh zákona čl.I
§ 70 ods.2
Depozitárom štandardného podielového fondu a
špeciálneho podielového fondu môže byť len
a) banka, ktorá má v povolení uvedenú vedľajšiu službu spočívajúcu v úschove a správe finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek,
b) zahraničná banka so sídlom na území členského štátu, ktorá má na území Slovenskej republiky zriadenú pobočku a ktorá má vo svojom povolení podľa príslušného právneho predpisu jej domovského členského štátu uvedenú vedľajšiu službu ako podľa písmena a).
článku 23 ods.3 SR neumožnila výkon činnosti depozitáta osobám uvedeným v pís. a) a c)
18
riadiaceho orgánu a vrcholového manažmentu musia mať vždy dostatočne dobrú povesť, disponovať dostatočnými znalosťami, schopnosťami a skúsenosťami;
h) jeho riadiaci orgán disponuje primeranými kolektívnymi znalosťami, schopnosťami a skúsenosťami na to, aby dokázal porozumieť činnostiam depozitára a aj hlavným rizikám;
i) každý člen jeho riadiaceho orgánu a vrcholového manažmentu koná čestne a poctivo.
3. Členské štáty určia, ktoré z kategórií inštitúcií uvedených v prvom pododseku odseku 2 sú oprávnené stať sa depozitármi.
4. Investičné spoločnosti alebo správcovské spoločnosti konajúce v mene PKIPCP, ktoré spravujú, ktoré pred 18. marcom 2016 vymenovali za depozitára inštitúciu, ktorá nespĺňa požiadavky stanovené v odseku 2, vymenujú depozitára, ktorý tieto požiadavky spĺňa pred 18. marcom 2018.
b) odseky 5 a 6 sa vypúšťajú.
7. Článok 24 sa nahrádza takto:
„Článok 24
1. Členské štáty zabezpečia, aby bol depozitár zodpovedný voči PKIPCP a voči podielnikom PKIPCP za straty spôsobené depozitárom alebo treťou stranou, ktorá bola poverená úschovou (custody) finančných nástrojov držaných v úschove (custody) v súlade s článkom 22 ods. 5 písm. a).
Členský štát v prípade straty finančného nástroja držaného v úschove (custody) zabezpečí, aby depozitár bez zbytočného odkladu vrátil finančný nástroj identického typu alebo zodpovedajúcu sumu PKIPCP alebo správcovskej spoločnosti, ktorá koná v mene PKIPCP. Depozitár nenesie zodpovednosť, ak môže preukázať, že strata je dôsledkom vonkajšej udalosti, ktorú nemôže primerane ovplyvniť a ktorej následkom by sa napriek všetkej primeranej snahe o opak nedalo vyhnúť.
Členské štáty zabezpečia, aby bol depozitár takisto zodpovedný voči PKIPCP a voči investorom PKIPCP za všetky ostatné straty, ktoré utrpia v dôsledku toho, že depozitár úmyselne alebo z nedbanlivosti neplní riadne svoje povinnosti podľa tejto smernice.
N
203/ 2011
návrh
§ 82 ods.2
ods.3
ods.4
ods.1
Depozitár zodpovedá tuzemskému subjektu kolektívneho investovania alebo jeho podielnikom za stratu finančných nástrojov v depozitárskej úschove podľa § 77 ods. 2 písm. a) u depozitára alebo u osoby, ktorej depozitár výkon tejto depozitárskej úschovy zveril.
Pri strate podľa odseku 2 je depozitár povinný bezodkladne navrátiť finančný nástroj toho istého typu alebo jeho zodpovedajúcu hodnotu v prospech tuzemského subjektu kolektívneho investovania. Depozitár nenesie zodpovednosť podľa odseku 2, ak vie preukázať, že strata nastala v dôsledku externej udalosti mimo jeho kontroly, 49g) ktorej následky by boli nezvrátiteľné napriek akejkoľvek snahe sa im vyhnúť.
Depozitár zodpovedá správcovskej spoločnosti a podielnikom za škody spôsobené porušením povinností vyplývajúcich z tohto zákona, zo štatútu alebo zo zakladajúcich dokumentov subjektu
Ú
19
2. Na zodpovednosť depozitára podľa odseku 1 nemá vplyv žiadne poverenie uvedené v článku 22a.
3. Zodpovednosť depozitára podľa odseku 1 sa nesmie vylúčiť ani obmedziť dohodou.
4. Každá dohoda, ktorá je v rozpore s odsekom 3, je neplatná.
5. Podielnici PKIPCP sa môžu domáhať zodpovednosti depozitára priamo alebo nepriamo prostredníctvom správcovskej spoločnosti alebo investičnej spoločnosti za predpokladu, že to nevedie k duplicite nápravy ani k nerovnakému zaobchádzaniu s podielnikmi.“
zákona čl.I
203/ 2011
0
ods.6
kolektívneho investovania a z depozitárskej zmluvy pri výkone svojej činnosti, a to aj po jej skončení. Tým nie je dotknutá zodpovednosť správcovskej spoločnosti podľa § 56.
Zodpovednosť depozitára štandardného fondu podľa odseku 2 nemožno zmluvne vylúčiť ani obmedziť. Zmluva, ktorá je v rozpore s prvou vetou je neplatná.
Podielnik je oprávnený vymáhať náhradu škody spôsobenú depozitárom priamo alebo tým poveriť správcovskú spoločnosť.
8. Článok 25 sa nahrádza takto:
„Článok 25
1. Žiadna spoločnosť nemôže pôsobiť súčasne ako správcovská spoločnosť a ako depozitár. Žiadna spoločnosť nemôže pôsobiť súčasne ako investičná spoločnosť a ako depozitár.
2. Pri plnení svojich príslušných funkcií konajú správcovská spoločnosť a depozitár čestne, spravodlivo, odborne, nezávisle a výlučne v záujme PKIPCP a investorov PKIPCP. Pri plnení svojich príslušných funkcií konajú investičná spoločnosť a depozitár čestne, spravodlivo, odborne, nezávisle a výlučne v záujme investorov PKIPCP.
Depozitár nesmie vykonávať činnosti týkajúce sa PKIPCP alebo správcovskej spoločnosti konajúcej v mene PKIPCP, ktoré môžu vytvárať konflikty záujmov medzi PKIPCP, investormi PKIPCP, správcovskou spoločnosťou a ním samotným, ak depozitár funkčne a hierarchicky neoddelil výkon svojich funkcií depozitára od svojich ostatných potenciálne konfliktných funkcií a ak prípadné konflikty záujmov nie sú riadne identifikované, riadené, monitorované a oznámené investorom PKIPCP.“
N
203/ 2011
§ 70 ods.5
§ 82 ods.1
§ 48 ods.1
ods.2
Depozitárom tuzemského subjektu kolektívneho investovania nemôže byť správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá tento fond spravuje.
Depozitár koná samostatne, s odbornou starostlivosťou a výlučne v záujme podielnikov.
Spravovanie subjektov kolektívneho investovania vykonáva správcovská spoločnosť samostatne, vo svojom mene a v záujme podielnikov; tým nie je dotknuté oprávnenie správcovskej spoločnosti zveriť výkon niektorých činností alebo funkcií inej osobe podľa § 57 alebo § 57a.
Správcovská spoločnosť je povinná najmä
a) konať čestne a poctivo pri výkone svojej činnosti v najlepšom záujme podielnikov subjektu kolektívneho investovania a v záujme stability trhu,
b) konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme podielnikov subjektu kolektívneho investovania a v záujme stability trhu,
c) mať a účinne využívať zdroje a postupy potrebné na správny výkon svojej činnosti,
d) vykonávať činnosť v najlepšom záujme jej
Ú
20
203/ 2011 a návrh zákona čl.I
§ 43 ods.1
investorov a klientov a v záujme stability trhu pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútov alebo zakladajúcich dokumentov spravovaných subjektov kolektívneho investovania a rozhodnutí Národnej banky Slovenska,
e) spravodlivo zaobchádzať so všetkými investormi.
Na správcovskú spoločnosť s povolením podľa § 28a spravujúcu fond profesionálnych investorov alebo zahraničný alternatívny investičný fond sa ustanovenia odsekov 2 až 4 a § 44 a 45 nepoužijú, ale použijú sa ustanovenia § 45a a osobitného predpisu. 33a)
9. Článok 26 sa nahrádza takto:
„Článok 26
1. Podmienky nahradenia správcovskej spoločnosti a depozitára a pravidlá zabezpečenia ochrany podielnikov v prípade takého nahradenia sú stanovené právnymi predpismi alebo štatútom podielového fondu.
2. Podmienky nahradenia správcovskej spoločnosti a depozitára a pravidlá zabezpečenia ochrany podielnikov v prípade takého nahradenia sú stanovené v právnych predpisoch alebo zakladajúcich dokumentoch investičnej spoločnosti.“
N
203/ 2011
§ 163 ods.1 pís.d)
pís.j)
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na
zlúčenie správcovskej spoločnosti s inou správcovskou spoločnosťou alebo na zlúčenie samosprávneho alternatívneho investičného fondu s iným samosprávnym alternatívnym investičným fondom alebo zahraničným samosprávnym alternatívnym investičným fondom,
zmenu depozitára podielového fondu,
Ú
10. Vkladajú sa tieto články:
„Článok 26a
Depozitár na požiadanie sprístupní svojim príslušným orgánom všetky informácie, ktoré získal pri výkone svojich úloh a ktoré môžu byť potrebné pre jeho príslušné orgány alebo príslušné orgány PKIPCP alebo správcovskej spoločnosti.
Ak sú príslušné orgány PKIPCP alebo správcovskej spoločnosti odlišné od príslušných orgánov depozitára, príslušné orgány depozitára informácie, ktoré získali, bezodkladne zdieľajú s príslušnými orgánmi PKIPCP a správcovskej spoločnosti.
Článok 26b
Komisia je v súlade s článkom 112a splnomocnená prijímať delegované akty, v ktorých bližšie určí:
N
n.a.
203/ 2011
§ 195 ods.2
Osoby podliehajúce dohľadu podľa § 193 ods. 1, dohľadu na konsolidovanom základe a doplňujúcemu dohľadu nad finančnými konglomerátmi sú povinné v lehote určenej Národnou bankou Slovenska odovzdať Národnej banke Slovenska ňou požadované údaje vrátane záznamov telefonických rozhovorov a záznamov o práci s údajmi, doklady a informácie potrebné na riadny výkon tohto dohľadu.
Ú
n.a.
21
a) náležitosti, ktoré je potrebné zahrnúť do písomnej dohody uvedenej v článku 22 ods. 2;
b) podmienky výkonu funkcií depozitára podľa článku 22 ods. 3, 4 a 5 vrátane:
i) typov finančného nástroja, ktoré sa zahrnú do rozsahu úloh depozitára spojených s úschovou (custody) v súlade s článkom 22 ods. 5 písm. a);
ii) podmienok, na základe ktorých môže depozitár vykonávať svoje úlohy spojené s úschovou (custody) finanč ných nástrojov registrovaných v centrálnom depozitári;
iii) podmienok, na základe ktorých má depozitár uschovávať finančné nástroje emitované na meno a registrované u emitenta alebo v registri v súlade s článkom 22 ods. 5 písm. b);
c) povinnosti týkajúce sa náležitej starostlivosti depozitárov podľa článku 22a ods. 2 písm. c);
d) povinnosť týkajúcu sa oddelenia podľa článku 22a ods. 3 písm. c);
e) opatrenia, ktoré má prijať tretia strana podľa článku 22a ods. 3 písm. d);
f) podmienky a okolnosti, za ktorých sa finančné nástroje držané v úschove (custody), považujú za stratené na účely článku 24;
g) čo sa rozumie pod vonkajšími udalosťami podľa článku 24 ods. 1, ktoré nemožno primerane ovplyvniť a ktorých následkom by sa napriek všetkej primeranej snahe o opak nedalo vyhnúť;
h) podmienky na splnenie požiadavky nezávislosti uvedenej v článku 25 ods. 2“
11. V článku 30 sa prvý odsek nahrádza takto:
„Články 13 až 14b sa uplatňujú mutatis mutandis na investičné spoločnosti, ktoré si neurčili správcovskú spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie podľa tejto smernice.“
n.a.
n.a.
12. V kapitole V sa oddiel 3 vypúšťa.
n.a.
n.a.
13. Článok 69 sa mení takto:
a) v odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek:
„Prospekt obsahuje buď:
a) podrobnosti aktuálnej politiky odmeňovania vrátane, okrem iného, opisu spôsobu výpočtu odmien a požitkov, totožnosti osôb zodpovedných za udeľovanie odmien a požitkov vrátane zloženia výboru pre odmeňovanie, ak takýto výbor existuje; alebo
b) súhrnný prehľad politiky odmeňovania a vyhlásenie o tom, že podrobnosti aktuálnej politiky odmeňovania vrátane, okrem iného,
N
návrh zákona čl.I
§ 157 ods.1
3.veta
Predajný prospekt musí obsahovať aj podrobnosti aktuálnej politiky odmeňovania vrátane opisu spôsobu výpočtu odmien a požitkov, identifikácie osôb zodpovedných za udeľovanie odmien a požitkov vrátane zloženia výboru pre odmeňovanie, ak takýto výbor existuje alebo súhrnný prehľad politiky
Ú
22
opisu spôsobu výpočtu odmien a požitkov, totožnosti osôb zodpovedných za udeľovanie odmien a požitkov vrátane zloženia výboru pre odmeňovanie, ak takýto výbor existuje, sú dostupné prostredníctvom internetovej stránky vrátane odkazu na túto internetovú stránku, a že sa na požiadanie poskytne bezplatne papierová kópia.“
b) v odseku 3 sa dopĺňa tento pododsek:
„Výročná správa takisto obsahuje:
a) celkovú výšku odmien za finančný rok, rozdelenú na pevné a pohyblivé zložky odmeňovania, ktoré správcovská spoločnosť a investičná spoločnosť vyplatili svojim zamestnancom, počet príjemcov a prípadne akúkoľvek sumu, ktorú vyplatil priamo samotný PKIPCP vrátane akéhokoľvek výkonnostného poplatku;
b) súhrnnú výšku odmien, rozčlenenú podľa kategórií zamestnancov alebo iných pracovníkov uvedených v článku 14a ods. 3;
c) opis spôsobu výpočtu odmien a požitkov;
d) výsledok preskúmaní uvedených v článku 14b ods. 1 písm. c) a d) vrátane všetkých nezrovnalostí, ktoré sa vyskytli;
e) závažné zmeny prijatej politiky odmeňovania.“
Príloha č.3
bod 12
odmeňovania a vyhlásenie o tom, že podrobnosti aktuálnej politiky odmeňovania vrátane, okrem iného, opisu spôsobu výpočtu odmien a požitkov, identifikácie osôb zodpovedných za udeľovanie odmien a požitkov vrátane zloženia výboru pre odmeňovanie, ak takýto výbor existuje, sú dostupné prostredníctvom webového sídla vrátane odkazu na toto webové sídlo, a že sa na požiadanie poskytne bezplatne kópia v listinnej podobe .
Údaje o politike odmeňovania v rozsahu
a) celková výška odmeňovania za účtovný rok, rozdelená na fixné a pohyblivé zložky odmeňovania, ktoré správcovská spoločnosť a vyplatila svojim zamestnancom, počet príjemcov a prípadný podiel na zisku vyplatený priamo z majetku subjektu kolektívneho investovania, vrátane akéhokoľvek výkonnostného poplatku,
b) celková suma a štruktúra odmeňovania vrcholového manažmentu a zamestnancov správcovskej spoločnosti, ktorých práca významný vplyv na rizikový profil subjektu kolektívneho investovania,
c) spôsob výpočtu odmien a požitkov,
d) výsledok preskúmania politiky odmeňovania podľa § .... vrátane všetkých nezrovnalostí, ktoré sa vyskytli,
e) závažné zmeny prijatej politiky odmeňovania.
14. Článok 78 sa mení takto:
a) v odseku 3 sa písmeno a) nahrádza takto:
„a) identifikačné údaje PKIPCP a príslušného orgánu PKIPCP;“;
b) v odseku 4 sa dopĺňa tento pododsek:
„Kľúčové informácie pre investorov obsahujú aj vyhlásenie o tom, že podrobnosti aktuálnej politiky odmeňovania vrátane, okrem iného, opisu spôsobu výpočtu odmien a požitkov, totožnosti osôb zodpovedných za udeľovanie odmien a požitkov vrátane zloženia výboru pre odmeňovanie, ak takýto výbor existuje, sú dostupné prostredníctvom internetovej stránky vrátane odkazu na túto
N
203/ 2011 a
návrh zákona čl.I
§ 153 ods.4 pís.a)
ods.6
Kľúčové informácie pre investorov musia obsahovať tieto základné informácie týkajúce sa príslušného podielového fondu:
identifikačné údaje fondu a orgánu dohľadu,
Okrem základných informácií podľa odseku 4 kľúčové informácie pre investorov obsahujú aj informácie, kde a ako sa dajú získať ďalšie informácie o ponúkanej investícii, napríklad kde a ako možno na požiadanie a bezplatne kedykoľvek
Ú
23
internetovú stránku, a že sa na požiadanie poskytne bezplatne papierová kópia.“.
získať predajný prospekt, ročnú správu a polročnú správu, ako aj jazyk, v ktorom sú takéto informácie k dispozícii investorom a vyhlásenie o tom, že podrobnosti aktuálnej politiky odmeňovania vrátane opisu spôsobu výpočtu odmien a požitkov, identifikácie osôb zodpovedných za udeľovanie odmien a požitkov vrátane zloženia výboru pre odmeňovanie, ak takýto výbor existuje, sú dostupné prostredníctvom webového sídla vrátane odkazu na toto webové sídlo, a že sa na požiadanie poskytne bezplatne kópia v listinnej podobe.
15. V článku 98 ods. 2 sa písmeno d) nahrádza takto:
„d) požadovať:
i) v prípade, že to povoľuje vnútroštátne právo, existujúce záznamy prenosu údajov, ktoré má telekomunikačný operátor, ak existuje dôvodné podozrenie porušenia a ak takéto záznamy môžu byť relevantné pri vyšetrovaní porušení tejto smernice;
ii) existujúce záznamy telefonických rozhovorov alebo elektronickej komunikácie alebo iné záznamy prenosu údajov, ktorými disponujú PKIPCP, správcovské spoločnosti, investičné spoločnosti, depozitári alebo akékoľvek iné subjekty regulované podľa tejto smernice;“
N
203/ 2011
§ 195 ods.2
Osoby podliehajúce dohľadu podľa § 193 ods. 1, dohľadu na konsolidovanom základe a doplňujúcemu dohľadu nad finančnými konglomerátmi sú povinné v lehote určenej Národnou bankou Slovenska odovzdať Národnej banke Slovenska ňou požadované údaje vrátane záznamov telefonických rozhovorov a záznamov o práci s údajmi, doklady a informácie potrebné na riadny výkon tohto dohľadu.
Ú
16. Článok 99 sa nahrádza takto:
„Článok 99
1. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci príslušných orgánov v oblasti dohľadu uvedené v článku 98 a právo členských štátov ustanoviť a ukladať trestné sankcie, členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa správnych sankcií a iných správnych opatrení, ktoré sa majú ukladať spoločnostiam a osobám v súvislosti s porušeniami vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje táto smernica, a prijmú všetky opatrenia potrebné na to, aby sa zaistilo ich vykonávanie. Ak sa členské štáty rozhodnú nestanoviť pravidlá týkajúce sa správnych sankcií za porušenia, na ktoré sa vzťahuje vnútroštátne trestné právo, oznámia Komisii príslušné trestnoprávne ustanovenia. Správne sankcie a iné správne opatrenia musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty do 18. marca 2016 oznamujú Komisii a orgánu ESMA zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, ktorými sa transponuje tento článok, vrátane všetkých príslušných trestnoprávnych ustanovení. Členské štáty
N
203/ 2011 a
§ 202 ods. 1
Ak Národná banka Slovenska zistí, že subjekty uvedené v § 193 ods. 1 porušili alebo porušujú tento zákon, štatút alebo zakladajúce dokumenty tuzemského subjektu kolektívneho investovania, stanovy správcovskej spoločnosti, povinnosť poskytovať kľúčové informácie pre investora podľa § 155, podmienky uvedené v povolení udelenom podľa tohto zákona, alebo porušili osobitné právne predpisy, 90) ktoré sa na ich činnosť vzťahujú, alebo nesplnili opatrenia uložené rozhodnutím Národnej banky Slovenska, Národná banka Slovenska
a) uloží opatrenia na odstránenie a na nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich splnenie a povinnosť v určenej lehote informovať Národnú banku Slovenska o ich splnení,
b) nariadi zmenu a podmienky zmeny depozitára, odvolá a vymenuje núteného správcu majetku v
Ú
SR nestanovuje trestné sankcie v zmysle ods. 1 smernice
24
oznámia Komisii a orgánu ESMA bez zbytočného odkladu všetky ich následné zmeny.
2. Ak sa členské štáty rozhodli v súlade s odsekom 1 stanoviť za porušenia ustanovení uvedených v uvedenom odseku trestné sankcie, zabezpečia, aby boli zavedené primerané opatrenia na to, aby príslušné orgány mali všetky právomoci potrebné na spoluprácu so súdnymi orgánmi v rámci ich jurisdikcie na získanie konkrétnych informácií týkajúcich sa vyšetrovaní trestných činov alebo trestných konaní začatých z dôvodu možného porušenia tejto smernice a na poskytnutie týchto informácií ostatným príslušným orgánom a orgánu ESMA s cieľom splniť svoju povinnosť vzájomnej spolupráce a spolupráce s orgánom ESMA na účely tejto smernice. Príslušné orgány môžu, pokiaľ ide o uľahčenie vymáhania pokút, spolupracovať aj s príslušnými orgánmi iných členských štátov.
návrh zákona čl.I
podielovom fonde alebo nariadi zmenu a podmienky zmeny likvidátora, alebo nariadi výmenu osôb v orgánoch správcovskej spoločnosti, výmenu vrcholového manažmentu a výmenu zamestnanca zodpovedného za výkon funkcie dodržiavania,
c) pozastaví na vymedzenú dobu a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v podielovom fonde a vydávanie podielových listov,
d) zakáže alebo pozastaví na vymedzenú dobu, najdlhšie však na jeden rok, distribúciu cenných papierov zahraničného subjektu kolektívneho investovania na území Slovenskej republiky,
e) uloží pokutu
1. do 5 000 000 eur alebo do 10 % celkového ročného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku, ak ide o právnickú osobu; ak je právnická osoba dcérskou spoločnosťou, za základ celkového ročného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku sa použije hrubý príjem z konsolidovanej závierky materskej spoločnosti,
2. do 5 000 000 eur, ak ide o fyzickú osobu alebo
3. do dvojnásobku sumy obohatenia vyplývajúcej z porušenia týchto ustanovení, ak je túto sumu možné určiť,
f) nariadi vykonanie auditu hospodárenia s majetkom v podielovom fonde na náklady správcovskej spoločnosti,
g) nariadi uzavretie hospodárenia s majetkom v podielovom fonde,
h) uloží správcovskej spoločnosti prijať opatrenia na jej ozdravenie,
i) uloží správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničnému subjektu kolektívneho investovania predkladať osobitné výkazy, hlásenia a správy,
j) nariadi skončiť nepovolenú činnosť,
k) obmedzí alebo pozastaví správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti
25
3. Komisia ako súčasť svojho celkového preskúmania fungovania tejto smernice najneskôr do 18. septembra 2017 preskúma uplatňovanie správnych a trestných sankcií, a najmä potrebu ďalšej harmonizácie správnych sankcií stanovených za porušenia požiadaviek stanovených v tejto smernici.
4. Príslušný orgán môže odmietnuť konať na žiadosť o informácie alebo na žiadosť o spoluprácu pri vyšetrovaní len za týchto výnimočných okolností, a to ak:
a) oznámenie relevantných informácií by mohlo nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť dožiadaného členského štátu, najmä v súvislosti s bojom proti terorizmu a inej závažnej trestnej činnosti;
b) je pravdepodobné, že vyhovením žiadosti by sa nepriaznivo ovplyvnilo jeho vlastné vyšetrovanie, činnosti presadzovania alebo prípadne vyšetrovanie trestného činu;
c) v súvislosti s tými istými činmi a proti tým istým osobám už bolo začaté súdne konanie pred orgánmi dožiadaného členského štátu; alebo
d) v dožiadanom členskom štáte sa už vyniesol právoplatný rozsudok v súvislosti s takýmito osobami za tie isté činy.
n.a.
N
203/ 2011
§ 196 ods.10
§ 193 ods.2
alebo zahraničnému subjektu kolektívneho investovania výkon niektorej z povolených činností,
l) uloží opravu účtovnej evidencie alebo inej evidencie podľa zistení Národnej banky Slovenska alebo audítora alebo audítorskej spoločnosti,
m) uloží uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, ktorú správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť alebo zahraničný subjekt kolektívneho investovania uverejnil,
n) uloží správcovskej spoločnosti zúčtovanie strát z hospodárenia so základným imaním po zúčtovaní strát s nerozdeleným ziskom z minulých rokov s fondmi tvorenými zo zisku a s kapitálovými fondmi,
o) zavedie nútenú správu majetku v podielovom fonde,
p) za podmienok podľa § 207 odoberie povolenie udelené podľa tohto zákona alebo nariadi zmenu štatútu strešného podielového fondu za podmienok podľa § 207,
q) nariadi správcovskej spoločnosti vytvorenie funkcie vnútorného auditu alebo funkcie riadenia rizík.
Národná banka Slovenska je oprávnená odmietnuť poskytnutie informácií podľa odseku 1 alebo odmietnuť spoluprácu pri dohľade na mieste podľa odseku 5, ak
a) poskytnutie požadovaných informácií by mohlo nepriaznivo ovplyvniť suverenitu, bezpečnosť alebo verejný poriadok v Slovenskej republike,
b) sa už v Slovenskej republike začalo súdne konanie s ohľadom na tie isté aktivity a voči tým istým osobám, ktorých sa týka žiadosť o poskytnutie informácií, alebo
n.a.
Ú
26
5. Členské štáty zabezpečia, že ak sa na PKIPCP, správcovské spoločnosti, investičné spoločnosti alebo depozitárov vzťahujú povinnosti, v prípade porušenia vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje táto smernica, sa v súlade s vnútroštátnym právom môžu uplatniť správne sankcie alebo iné správne opatrenia voči členom riadiaceho orgánu a ďalším fyzickým osobám, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva zodpovedné za porušenie.
c) už v Slovenskej republike nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu voči týmto osobám pre tie isté aktivity, ktorých sa týka žiadosť o poskytnutie informácií.
Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je
a) dodržiavanie ustanovení tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na osoby podliehajúce dohľadu podľa tohto zákona,
b) dodržiavanie štatútu podielového fondu a stanov správcovskej spoločnosti,
c) monitorovanie primeranosti postupov správcovskej spoločnosti týkajúcich sa posúdenia kreditnej kvality aktív podľa § 37a alebo podľa § 102 pri zohľadnení povahy, rozsahu a komplexnosti spravovaných subjektov kolektívneho investovania a posudzovanie využívania odkazov na úverové ratingy vydávané ratingovými agentúrami25ha) v investičných politikách spravovaných subjektov kolektívneho investovania a ak je nevyhnutné, odporúčanie zmiernenia dosahu takýchto odkazov s cieľom obmedziť výhradné a automatické spoliehanie sa na tieto úverové ratingy,
d) dodržiavanie podmienok, za ktorých boli udelené povolenia podľa tohto zákona, a dodržiavanie podmienok uvedených v ďalších rozhodnutiach Národnej banky Slovenska,
e) plnenie sankčných opatrení uložených rozhodnutím Národnej banky Slovenska.
6. V súlade s vnútroštátnym právom členské štáty zabezpečia, aby vo všetkých prípadoch uvedených v odseku 1 správne sankcie a iné správne opatrenia, ktoré sa môžu uplatňovať, zahŕňali aspoň:
a) verejné vyhlásenie, v ktorom sa identifikuje zodpovedná osoba a povaha porušenia;
b) príkaz, ktorým sa požaduje, aby zodpovedná osoba upustila od tohto konania a zdržala sa opakovania tohto konania;
N
203/ 2011 a
návrh zákona čl.I
§ 202 ods.1
Ak Národná banka Slovenska zistí, že subjekty uvedené v § 193 ods. 1 porušili alebo porušujú tento zákon, štatút alebo zakladajúce dokumenty tuzemského subjektu kolektívneho investovania, stanovy správcovskej spoločnosti, povinnosť poskytovať kľúčové informácie pre investora podľa § 155, podmienky uvedené v povolení udelenom
Ú
27
c) v prípade PKIPCP alebo správcovskej spoločnosti, pozastavenie platnosti povolenia alebo odňatie povolenia PKIPCP alebo správcovskej spoločnosti;
d) dočasný alebo v prípade opakovaných závažných porušení trvalý zákaz členovi riadiaceho orgánu správcovskej spoločnosti alebo investičnej spoločnosti, alebo akejkoľvek inej fyzickej osobe, ktorá sa berie na zodpovednosť, vykonávať riadiace funkcie v týchto alebo iných takých spoločnostiach;
e) v prípade právnickej osoby, maximálne správne pokuty vo výške aspoň 5 000 000 EUR alebo v členských štátoch, ktorých menou nie je euro, v zodpovedajúcej hodnote v národnej mene k 17. septembru 2014, alebo vo výške 10 % celkového ročného obratu právnickej osoby podľa poslednej dostupnej účtovnej závierky schválenej riadiacim orgánom; v prípade, že je právnická osoba materskou spoločnosťou alebo dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti, ktorá musí zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ (*), relevantným celkovým ročným obratom je celkový ročný obrat alebo zodpovedajúci druh príjmu podľa príslušného práva Únie v oblasti účtovníctva podľa poslednej dostupnej konsolidovanej účtovnej závierky schválenej riadiacim orgánom konečnej materskej spoločnosti;
f) v prípade fyzickej osoby, maximálne správne pokuty vo výške aspoň 5 000 000 EUR alebo v členských štátoch, ktorých menou nie je euro, v zodpovedajúcej hodnote v národnej mene k 17.septembru 2014;
g) ako alternatíva k písmenám e) a f), maximálne správne pokuty vo výške aspoň dvojnásobku sumy požitkov vyplývajúcich z porušenia, ak takéto požitky možno určiť, a to aj vtedy, keď presahujú maximálne sumy uvedené v písmenách e) a f).
7. Členské štáty môžu podľa vnútroštátneho práva splnomocniť príslušné orgány, aby okrem druhov sankcií uvedených v odseku 6 ukladali druhy sankcií, alebo aby ukladali pokuty, ktoré presahujú sumy uvedené v odseku 6 písm. e), f) a g).
D
podľa tohto zákona, alebo porušili osobitné právne predpisy, 90) ktoré sa na ich činnosť vzťahujú, alebo nesplnili opatrenia uložené rozhodnutím Národnej banky Slovenska, Národná banka Slovenska
a) uloží opatrenia na odstránenie a na nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich splnenie a povinnosť v určenej lehote informovať Národnú banku Slovenska o ich splnení,
b) nariadi zmenu a podmienky zmeny depozitára, odvolá a vymenuje núteného správcu majetku v podielovom fonde alebo nariadi zmenu a podmienky zmeny likvidátora, alebo nariadi výmenu osôb v orgánoch správcovskej spoločnosti, výmenu vrcholového manažmentu a výmenu zamestnanca zodpovedného za výkon funkcie dodržiavania,
c) pozastaví na vymedzenú dobu a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v podielovom fonde a vydávanie podielových listov,
d) zakáže alebo pozastaví na vymedzenú dobu, najdlhšie však na jeden rok, distribúciu cenných papierov zahraničného subjektu kolektívneho investovania na území Slovenskej republiky,
e) uloží pokutu
1. do 5 000 000 eur alebo do 10 % celkového ročného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku, ak ide o právnickú osobu; ak je právnická osoba dcérskou spoločnosťou, za základ celkového ročného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku sa použije hrubý príjem z konsolidovanej závierky materskej spoločnosti,
2. do 5 000 000 eur, ak ide o fyzickú osobu alebo
3. do dvojnásobku sumy obohatenia vyplývajúcej z porušenia týchto ustanovení, ak je túto sumu možné určiť,
f) nariadi vykonanie auditu hospodárenia s majetkom v podielovom fonde na náklady správcovskej spoločnosti,
g) nariadi uzavretie hospodárenia s majetkom v
28
ods.2
podielovom fonde,
h) uloží správcovskej spoločnosti prijať opatrenia na jej ozdravenie,
i) uloží správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničnému subjektu kolektívneho investovania predkladať osobitné výkazy, hlásenia a správy,
j) nariadi skončiť nepovolenú činnosť,
k) obmedzí alebo pozastaví správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničnému subjektu kolektívneho investovania výkon niektorej z povolených činností,
l) uloží opravu účtovnej evidencie alebo inej evidencie podľa zistení Národnej banky Slovenska alebo audítora alebo audítorskej spoločnosti,
m) uloží uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, ktorú správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť alebo zahraničný subjekt kolektívneho investovania uverejnil,
n) uloží správcovskej spoločnosti zúčtovanie strát z hospodárenia so základným imaním po zúčtovaní strát s nerozdeleným ziskom z minulých rokov s fondmi tvorenými zo zisku a s kapitálovými fondmi,
o) zavedie nútenú správu majetku v podielovom fonde,
p) za podmienok podľa § 207 odoberie povolenie udelené podľa tohto zákona alebo nariadi zmenu štatútu strešného podielového fondu za podmienok podľa § 207,
q) nariadi správcovskej spoločnosti vytvorenie funkcie vnútorného auditu alebo funkcie riadenia rizík.
Národná banka Slovenska uloží členovi predstavenstva, členovi dozornej rady správcovskej spoločnosti, prokuristovi správcovskej spoločnosti alebo vedúcemu pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti, alebo zahraničného subjektu
29
§ 193 ods.2
kolektívneho investovania za porušenie povinností, ktoré im vyplývajú z tohto zákona alebo z iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na výkon činnosti správcovskej spoločnosti, pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti, zo stanov správcovskej spoločnosti, štatútu podielového fondu, alebo za porušenie podmienok a povinností uložených rozhodnutím vydaným Národnou bankou Slovenska pokutu podľa závažnosti a povahy porušenia až do výšky dvanásťnásobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov od správcovskej spoločnosti, od zahraničného subjektu kolektívneho investovania, od zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo od konsolidovaného celku, do ktorého patrí správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť alebo zahraničný subjekt kolektívneho investovania, najmenej však do výšky podľa odseku 1 písm e). Vrcholovému manažmentu, zamestnancovi zodpovednému za výkon funkcie dodržiavania vnútorného auditu alebo riadenia rizík alebo zástupcovi vedúceho pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničného subjektu kolektívneho investovania možno uložiť pokutu podľa závažnosti a povahy porušenia z dôvodov uvedených v prvej vete až do výšky 50% sumy uvedenej v prvej vete najmenej však do výšky podľa odseku 1 písm e). Osobu, ktorá právoplatným uložením pokuty prestala byť dôveryhodnou osobou podľa § 28 ods. 10, je správcovská spoločnosť, zahraničný subjekt kolektívneho investovania alebo zahraničná správcovská spoločnosť povinná bezodkladne odvolať z funkcie.
Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je
a) dodržiavanie ustanovení tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na osoby podliehajúce dohľadu
30
podľa tohto zákona,
b) dodržiavanie štatútu podielového fondu a stanov správcovskej spoločnosti,
c) monitorovanie primeranosti postupov správcovskej spoločnosti týkajúcich sa posúdenia kreditnej kvality aktív podľa § 37a alebo podľa § 102 pri zohľadnení povahy, rozsahu a komplexnosti spravovaných subjektov kolektívneho investovania a posudzovanie využívania odkazov na úverové ratingy vydávané ratingovými agentúrami25ha) v investičných politikách spravovaných subjektov kolektívneho investovania a ak je nevyhnutné, odporúčanie zmiernenia dosahu takýchto odkazov s cieľom obmedziť výhradné a automatické spoliehanie sa na tieto úverové ratingy,
d) dodržiavanie podmienok, za ktorých boli udelené povolenia podľa tohto zákona, a dodržiavanie podmienok uvedených v ďalších rozhodnutiach Národnej banky Slovenska,
e) plnenie sankčných opatrení uložených rozhodnutím Národnej banky Slovenska.
17. Vkladajú sa tieto články:
„Článok 99a
Členské štáty zabezpečia, aby sa v ich zákonoch, iných právnych predpisoch alebo správnych opatreniach, ktorými sa transponuje táto smernica, ustanovili sankcie, najmä ak:
a) sa činnosti PKIPCP vykonávajú bez povolenia, čím sa porušuje článok 5;
b) sa činnosť správcovskej spoločnosti vykonáva bez predchádzajúceho povolenia, čím sa porušuje článok 6;
c) sa činnosť investičnej spoločnosti vykonáva bez predchádzajúceho povolenia, čím sa porušuje článok 27;
d) dôjde k priamemu alebo nepriamemu nadobudnutiu kvalifikovanej účasti v správcovskej spoločnosti alebo sa takáto kvalifikovaná účasť v správcovskej spoločnosti ďalej zvýši, v dôsledku čoho by podiel na hlasovacích právach alebo kapitálový podiel dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 % alebo taký podiel, že by sa správcovská spoločnosť stala jeho dcérskou spoločnosťou (ďalej len „navrhované nadobudnutie“) bez toho, aby boli písomne oboznámené príslušné
N
203/ 2011 a
návrh zákona čl.I
§ 202 ods.1
Ak Národná banka Slovenska zistí, že subjekty uvedené v § 193 ods. 1 porušili alebo porušujú tento zákon, štatút alebo zakladajúce dokumenty tuzemského subjektu kolektívneho investovania, stanovy správcovskej spoločnosti, povinnosť poskytovať kľúčové informácie pre investora podľa § 155, podmienky uvedené v povolení udelenom podľa tohto zákona, alebo porušili osobitné právne predpisy, 90) ktoré sa na ich činnosť vzťahujú, alebo nesplnili opatrenia uložené rozhodnutím Národnej banky Slovenska, Národná banka Slovenska
a) uloží opatrenia na odstránenie a na nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich splnenie a povinnosť v určenej lehote informovať Národnú banku Slovenska o ich splnení,
b) nariadi zmenu a podmienky zmeny depozitára, odvolá a vymenuje núteného správcu majetku v podielovom fonde alebo nariadi zmenu a podmienky
Ú
31
orgány správcovskej spoločnosti, v ktorej sa nadobúdateľ snaží nadobudnúť alebo zvýšiť kvalifikovanú účasť, čím sa porušuje článok 11 ods. 1;
e) dôjde k priamemu alebo nepriamemu prevedeniu kvalifikovanej účasti v správcovskej spoločnosti alebo k zníženiu tejto kvalifikovanej účasti tak, že podiel na hlasovacích právach alebo kapitálový podiel by klesol pod úroveň 20 %, 30 % alebo 50 % alebo na takú úroveň, že by správcovská spoločnosť prestala byť dcérskou spoločnosťou bez toho, aby boli písomne oboznámené príslušné orgány, čím sa porušuje článok 11 ods. 1;
f) správcovská spoločnosť získala povolenie na základe nepravdivých vyhlásení alebo akýmikoľvek inými nezákonnými prostriedkami, čím sa porušuje článok 7 ods. 5 písm. b);
g) investičná spoločnosť získala povolenie na základe nepravdivých vyhlásení alebo akýmikoľvek inými nezákonnými prostriedkami, čím sa porušuje článok 29 ods. 4 písm. b);
h) správcovská spoločnosť, keď sa dozvedela o nadobudnutí alebo prevode podielov na svojom kapitáli, následkom ktorých tieto podiely prekročia alebo klesnú pod niektorý z prahov uvedených v článku 11 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ, neinformuje príslušné orgány o týchto nadobudnutiach alebo prevodoch, čím sa porušuje článok 11 ods. 1 tejto smernice;
i) správcovská spoločnosť neinformuje aspoň raz za rok príslušný orgán o menách akcionárov a členov, ktorí majú kvalifikované účasti, a o veľkosti týchto účastí, čím sa porušuje článok 11 ods. 1;
j) správcovská spoločnosť neplní postupy a opatrenia, ktoré jej ukladajú vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponuje článok 12 ods. 1 písm. a); k) správcovská spoločnosť neplní požiadavky týkajúce sa jej štruktúry a organizácie, ktoré jej ukladajú vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponuje článok 12 ods. 1 písm. b);
l) investičná spoločnosť nedodržiava postupy a opatrenia, ktoré jej ukladajú vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponuje článok 31;
m) správcovská spoločnosť alebo investičná spoločnosť nedodržiavajú požiadavky, ktoré sa týkajú poverenia tretích strán ich funkciami a ktoré im ukladajú vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponujú články 13 a 30;
n) správcovská spoločnosť alebo investičná spoločnosť nedodržiavajú pravidlá vykonávania činností, ktoré im ukladajú vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponujú články 14 a 30;
zmeny likvidátora, alebo nariadi výmenu osôb v orgánoch správcovskej spoločnosti, výmenu vrcholového manažmentu a výmenu zamestnanca zodpovedného za výkon funkcie dodržiavania,
c) pozastaví na vymedzenú dobu a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v podielovom fonde a vydávanie podielových listov,
d) zakáže alebo pozastaví na vymedzenú dobu, najdlhšie však na jeden rok, distribúciu cenných papierov zahraničného subjektu kolektívneho investovania na území Slovenskej republiky,
e) uloží pokutu
1. do 5 000 000 eur alebo do 10 % celkového ročného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku, ak ide o právnickú osobu; ak je právnická osoba dcérskou spoločnosťou, za základ celkového ročného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku sa použije hrubý príjem z konsolidovanej závierky materskej spoločnosti,
2. do 5 000 000 eur, ak ide o fyzickú osobu alebo
3. do dvojnásobku sumy obohatenia vyplývajúcej z porušenia týchto ustanovení, ak je túto sumu možné určiť,
f) nariadi vykonanie auditu hospodárenia s majetkom v podielovom fonde na náklady správcovskej spoločnosti,
g) nariadi uzavretie hospodárenia s majetkom v podielovom fonde,
h) uloží správcovskej spoločnosti prijať opatrenia na jej ozdravenie,
i) uloží správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničnému subjektu kolektívneho investovania predkladať osobitné výkazy, hlásenia a správy,
j) nariadi skončiť nepovolenú činnosť,
k) obmedzí alebo pozastaví správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničnému subjektu kolektívneho
32
o) depozitár neplní svoje úlohy v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými sa transponuje článok 22 ods. 3 až 7;
p) investičná spoločnosť alebo správcovská spoločnosť pre každý z podielových fondov, ktoré spravuje, opakovane neplní povinnosti týkajúce sa investičných politík PKIPCP, stanovené vo vnútroštátnych ustanoveniach, ktorými sa transponuje kapitola VII;
q) správcovská spoločnosť alebo investičná spoločnosť neuplatňuje postup pre riadenie rizík alebo postup pre presné a nezávislé stanovenie hodnoty OTC derivátov, stanovené vo vnútroštátnych ustanoveniach, ktorými sa transponuje článok 51 ods. 1;
r) investičná spoločnosť alebo správcovská spoločnosť pre každý podielový fond, ktorý spravuje, opakovane neplní povinnosti týkajúce sa poskytovania informácií investorom, ktoré jej ukladajú vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponujú články 68 až 82;
s) správcovská spoločnosť alebo investičná spoločnosť, ktorá uvádza podielové listy PKIPCP, ktorý spravuje, na trh v inom členskom štáte než domovskom členskom štáte PKIPCP, nesplní oznamovaciu povinnosť stanovenú v článku 93 ods. 1
ods.2
investovania výkon niektorej z povolených činností,
l) uloží opravu účtovnej evidencie alebo inej evidencie podľa zistení Národnej banky Slovenska alebo audítora alebo audítorskej spoločnosti,
m) uloží uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, ktorú správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť alebo zahraničný subjekt kolektívneho investovania uverejnil,
n) uloží správcovskej spoločnosti zúčtovanie strát z hospodárenia so základným imaním po zúčtovaní strát s nerozdeleným ziskom z minulých rokov s fondmi tvorenými zo zisku a s kapitálovými fondmi,
o) zavedie nútenú správu majetku v podielovom fonde,
p) za podmienok podľa § 207 odoberie povolenie udelené podľa tohto zákona alebo nariadi zmenu štatútu strešného podielového fondu za podmienok podľa § 207,
q) nariadi správcovskej spoločnosti vytvorenie funkcie vnútorného auditu alebo funkcie riadenia rizík.
Národná banka Slovenska uloží členovi predstavenstva, členovi dozornej rady správcovskej spoločnosti, prokuristovi správcovskej spoločnosti alebo vedúcemu pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti, alebo zahraničného subjektu kolektívneho investovania za porušenie povinností, ktoré im vyplývajú z tohto zákona alebo z iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na výkon činnosti správcovskej spoločnosti, pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti, zo stanov správcovskej spoločnosti, štatútu podielového fondu, alebo za porušenie podmienok a povinností uložených rozhodnutím vydaným Národnou bankou Slovenska pokutu podľa závažnosti a povahy porušenia až do výšky dvanásťnásobku mesačného priemeru jeho
33
203/ 2011
ods.3
§ 204 ods. 1
celkových príjmov od správcovskej spoločnosti, od zahraničného subjektu kolektívneho investovania, od zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo od konsolidovaného celku, do ktorého patrí správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť alebo zahraničný subjekt kolektívneho investovania, najmenej však do výšky podľa odseku 1 písm e). Vrcholovému manažmentu, zamestnancovi zodpovednému za výkon funkcie dodržiavania vnútorného auditu alebo riadenia rizík alebo zástupcovi vedúceho pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničného subjektu kolektívneho investovania možno uložiť pokutu podľa závažnosti a povahy porušenia z dôvodov uvedených v prvej vete až do výšky 50% sumy uvedenej v prvej vete najmenej však do výšky podľa odseku 1 písm e). Osobu, ktorá právoplatným uložením pokuty prestala byť dôveryhodnou osobou podľa § 28 ods. 10, je správcovská spoločnosť, zahraničný subjekt kolektívneho investovania alebo zahraničná správcovská spoločnosť povinná bezodkladne odvolať z funkcie.
Sankcie podľa odseku 1 písm. a), e) a j) môže Národná banka Slovenska uložiť aj za porušenie § 9 ods. 4, § 16 ods. 4, § 26 ods. 9 a § 163 alebo osobám neoprávnene vykonávajúcim činnosť, ktorú je podľa tohto zákona oprávnená vykonávať len správcovská spoločnosť alebo depozitár.
Národná banka Slovenska môže osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu § 163 ods. 1 písm. a), ktorá získala predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. a) na základe nepravdivých údajov alebo pri ktorej má Národná banka Slovenska dôvodné podozrenie z porušenia § 163 ods. 1 písm. a), pozastaviť výkon práva zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení správcovskej spoločnosti a práva požiadať o zvolanie valného zhromaždenia správcovskej
34
spoločnosti. Výkon týchto práv môže Národná banka Slovenska pozastaviť aj osobe, ktorej pôsobenie týkajúce sa správcovskej spoločnosti je na ujmu riadneho a obozretného podnikania správcovskej spoločnosti.
Článok 99b
1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány zverejnili na svojej oficiálnej internetovej stránke každé rozhodnutie, voči ktorému sa neuplatnil opravný prostriedok a ktorým sa ukladá správna sankcia alebo opatrenie za porušenia vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje táto smernica, a to bezodkladne po tom, ako je osoba, ktorej bola sankcia alebo opatrenie uložené, o uvedenom
rozhodnutí informovaná.
Zverejnenie zahŕňa aspoň informácie o druhu a povahe porušenia a totožnosti zodpovedných osôb. Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na rozhodnutia, ktorými sa ukladajú opatrenia, ktoré sú vyšetrovacej povahy.
Ak však zverejnenie totožnosti právnických osôb alebo osobných údajov fyzických osôb považuje príslušný orgán na základe individuálneho posúdenia uskutočneného v súvislosti s primeranosťou zverejnenia takýchto údajov za neprimerané, alebo ak zverejnenie ohrozuje stabilitu finančných trhov alebo prebiehajúce vyšetrovanie, členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány vykonali jeden z týchto krokov:
a) odložili zverejnenie rozhodnutia o uložení sankcie alebo opatrenia až dovtedy, kým pominú dôvody na nezverejnenie;
b) zverejnili rozhodnutie o uložení sankcie alebo opatrenia na anonymnom základe spôsobom, ktorý je v súlade s vnútroštátnym právom, ak sa takýmto anonymným zverejnením zabezpečí účinná ochrana dotknutých osobných údajov; alebo
c) nezverejnili rozhodnutie o uložení sankcie alebo opatrenia v prípade, ak sa možnosti stanovené v písmenách a) a b) považujú za nedostatočné na zabezpečenie:
i) toho, aby sa neohrozila stabilita finančných trhov;
ii) primeranosti zverejnenia takýchto rozhodnutí, pokiaľ ide o
N
návrh zákona čl.I
§ 202 ods.14
ods.15
ods.16
ods.17
Informácie o opatreniach na nápravu a pokutách podľa odseku 1,2, 4 a 5, proti ktorým nie je prípustný opravný prostriedok Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle najmenej po dobu piatich rokov, a to bezodkladne potom ako bola osoba o uložení opatrenia na nápravu alebo pokute informovaná.
Národná banka Slovenska podľa odseku 14 zverejňuje najmä informácie o druhu uloženého opatrenia na nápravu a pokute, povahe porušenia, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej opatrenie na nápravu alebo pokuta boli uložené.
Informácie podľa odseku 15 sa zverejnia anonymne, ak ide o fyzickú osobu a zverejnenie osobných údajov je neprimerané. Národná banka Slovenska je oprávnená odložiť zverejnenie informácie podľa odseku 14 ak existuje odôvodnené riziko ohrozenia stability finančných trhov alebo prebiehajúceho vyšetrovania, a to do doby, kým nepominú tieto dôvody.
Národná banka Slovenska je oprávnená upustiť od zverejnenie informácie podľa odseku 14 ak by jej zverejnením došlo k ohrozeniu stability finančného trhu. Národná banka Slovenska je tiež oprávnená upustiť od zverejnenie informácie podľa odseku 14 ak ide o menej závažné porušenie a ak existuje odôvodnené riziko spôsobenia neprimeranej škody právnickej
Ú
35
opatrenia, ktoré sa považujú za menej závažné. V prípade rozhodnutia zverejniť sankciu alebo opatrenie na anonymnom základe sa zverejnenie relevantných údajov môže na primerané obdobie odložiť, ak sa predpokladá, že v priebehu tohto obdobia pominú dôvody na anonymné zverejnenie.
2. Príslušné orgány informujú orgán ESMA o všetkých správnych sankciách uložených, ale nezverejnených v súlade s odsekom 1 druhým pododsekom písm. c), a to aj o každom odvolaní sa proti týmto sankciám a o výsledku takéhoto odvolania. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány dostali informácie a konečný rozsudok v súvislosti s každou uloženou trestnou sankciou a predložia ich orgánu ESMA. Orgán ESMA udržiava centrálnu databázu sankcií, ktoré mu boli oznámené, a to výlučne na účel výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi. Uvedená databáza je prístupná len príslušným orgánom a aktualizuje sa na základe informácií, ktoré príslušné orgány poskytujú.
3. Ak je rozhodnutie uložiť sankciu alebo opatrenie predmetom odvolania na príslušnom súdnom alebo inom orgáne, príslušné orgány na svojej oficiálnej internetovej stránke bezodkladne zverejnia aj túto informáciu a všetky následné informácie o výsledku takéhoto odvolania. Zverejní sa aj každé rozhodnutie o zrušení predchádzajúceho rozhodnutia o uložení sankcie alebo opatrenia.
4. Príslušné orgány zabezpečia, aby každé zverejnenie v súlade s týmto článkom zostalo na ich oficiálnej internetovej stránke aspoň päť rokov od jeho zverejnenia. Osobné údaje, ktoré sú súčasťou zverejnenia, sa ponechajú na oficiálnej internetovej stránke príslušného orgánu len na obdobie, ktoré je nevyhnutné podľa uplatniteľných predpisov o ochrane údajov.
ods.18
alebo fyzickej osobe.
Národná banka Slovenska oznámi Európskej komisii a Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) uloženie každej sankcie voči správcovskej spoločnosti, akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním, depozitárovi a fyzickým osobám podľa odseku 2, ktorá nebola zverejnená podľa odsekov 16 a 17, o každom opravnom prostriedku uplatnenom voči uloženiu týchto sankcií a o výsledku rozhodnutia o opravnom prostriedku.
Článok 99c
1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány pri určovaní druhu správnych sankcií alebo opatrení a výšky správnych pokút zabezpečili, aby boli účinné, primerané a odrádzajúce, a zohľadnili všetky relevantné okolnosti, v prípade potreby vrátane:
a) závažnosti a dĺžky trvania porušenia;
b) miery zodpovednosti osoby zodpovednej za porušenie;
c) finančnej sily osoby zodpovednej za porušenie, napríklad podľa jej celkového obratu v prípade právnickej osoby, alebo ročného príjmu v prípade fyzickej osoby;
d) významu ziskov, ktoré dosiahla, alebo strát, ktorým zabránila osoba
N
203/ 2011 a
návrh zákona čl.I
§ 202 ods.7
Pri ukladaní sankcií Národná banka Slovenska vychádza zo závažnosti, z miery zavinenia, povahy zistených porušení, zo spôsobu, z doby trvania a z následkov porušenia povinností úrovne súčinnosti dohliadanej osoby, pričom zohľadní, že osoba uvedená v § 193 ods. 1 v čase do vydania rozhodnutia o sankcii sama zistila porušenie a obnovila právny stav.
Ú
36
zodpovedná za porušenie, ujmy, ktorú utrpeli iné osoby, a prípadne ujmy na fungovaní trhov či širšieho hospodárstva, ak ich možno určiť;
e) úrovne súčinnosti osoby zodpovednej za porušenie s príslušným orgánom;
f) predchádzajúcich porušení, ktorých sa osoba zodpovedná za porušenie dopustila;
g) opatrení, ktoré osoba zodpovedná za porušenie prijala po porušení s cieľom zabrániť jeho opakovaniu.
2. Príslušné orgány pri vykonávaní svojich právomocí ukladať sankcie podľa článku 99 úzko spolupracujú s cieľom zabezpečiť, aby právomoci v oblasti dohľadu a vyšetrovania a správne sankcie priniesli výsledky, o ktoré sa usiluje táto smernica. Zároveň pri vykonávaní právomocí v oblasti dohľadu a vyšetrovania a uplatňovaní správnych sankcií a opatrení v cezhraničných prípadoch koordinujú v súlade s článkom 101 svoje kroky, aby zabránili možnej duplicite a prekrývaniu sa.
Jednotný výkon dohľadu nad celým finančným trhom je v SR sústredený v NBS ( z.č. 747/2004 Z.z.)
Článok 99d
1. Členské štáty zavedú účinné a spoľahlivé mechanizmy na podporu oznamovania potenciálnych alebo skutočných porušení vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje táto smernica, príslušným orgánom vrátane bezpečných komunikačných kanálov na účely oznamovania takýchto porušení.
2. Mechanizmy uvedené v odseku 1 zahŕňajú aspoň:
a) konkrétne postupy prijímania správ o porušeniach a následné kroky;
b) zodpovedajúcu ochranu zamestnancov investičných spoločností, správcovských spoločností a depozitárov, ktorí oznámia porušenia spáchané v rámci týchto subjektov, aspoň proti odplate, diskriminácii a iným druhom nespravodlivého zaobchádzania;
c) ochranu osobných údajov týkajúcich sa osoby, ktorá oznámi porušenia, a fyzickej osoby, ktorá je za porušenie údajne zodpovedná, v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (*);
d) jasné pravidlá, ktorými sa zabezpečí, aby sa vo všetkých prípadoch vo vzťahu k osobám, ktoré nahlásia porušenie, zaručila dôvernosť, s výnimkou situácie, keď vnútroštátne právo vyžaduje zverejnenie v súvislosti s ďalším vyšetrovaním alebo následným súdnym konaním.
3. Orgán ESMA poskytne jeden alebo viac bezpečných komunikačných kanálov na účely oznamovania porušení vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje táto smernica.
N
n.a.
N
návrh zákona čl.I
§ 202a 1.veta
Národná banka Slovenska je povinná zachovať anonymitu zamestnanca, vedúceho zamestnanca, člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady dohliadanej osoby podľa § 193, ktorý poskytol Národnej banke Slovenska akúkoľvek informáciu o nedostatkoch v činnosti dohliadanej osoby podľa § 193.
Ú
n.a.
Ú
Postupy vyplývajú z povinností NBS podľa z.č. 747/2004 Z.z.
37
Orgán ESMA zabezpečí, aby tieto komunikačné kanály boli v súlade s odsekom 2 písm. a) až d).
4. Členské štáty zabezpečia, aby sa oznamovanie zo strany zamestnancov investičných spoločností, správcovských spoločností a depozitárov uvedené v odsekoch 1 a 3 nepovažovalo za porušenie žiadneho obmedzenia zverejňovania informácií stanoveného v zmluve alebo v akomkoľvek zákone, inom právnom predpise alebo správnom opatrení a aby oznamujúca osoba nebola braná na zodpovednosť žiadneho druhu v súvislosti s takýmto oznamovaním.
5. Členské štáty od správcovských spoločností, investičných spoločností a depozitárov požadujú, aby mali zavedené vhodné postupy pre svojich zamestnancov na interné nahlasovanie porušení prostredníctvom konkrétneho, nezávislého a autonómneho kanála.
návrh zákona čl.I
203/ 2011
§ 202a 2.veta
§ 32 ods.1
pís.c)
pís.d)
§ 28 ods.4 pís.d)
Poskytnutie informácii podľa prvej vety sa nepovažuje za porušenie povinnosti mlčanlivosti ani ochrany údajov podľa tohto zákona alebo osobitného zákona 1) a nie je možné uplatniť žiadnu zodpovednosť voči osobe podľa prvej vety za takéto poskytnutie informácii.
Správcovská spoločnosť je povinná primerane k povahe, rozsahu a zložitosti jej predmetu činnosti a rozsahu vykonávaných činností a poskytovaných služieb
c) zaviesť, uplatňovať a udržiavať primeraný mechanizmus vnútornej kontroly na zabezpečenie súladu s rozhodnutiami a postupmi na všetkých organizačných úrovniach správcovskej spoločnosti,
d) zaviesť, uplatňovať a udržiavať účinný systém vnútorného podávania správ a oznamovania informácií na všetkých organizačných úrovniach správcovskej spoločnosti a systém účinného vymieňania informácií so zainteresovanými inými osobami,
Ak je žiadateľom akciová spoločnosť, prílohou žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 je
návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti budúcej správcovskej spoločnosti na zabezpečenie plnenia pravidiel obozretného podnikania,
Článok 99e
1. Príslušné orgány poskytujú orgánu ESMA každý rok súhrnné informácie týkajúce sa sankcií a opatrení uložených v súlade s článkom 99. Orgán ESMA tieto informácie uverejní vo výročnej správe.
2. Ak príslušný orgán zverejnil správne sankcie alebo opatrenia, tieto správne sankcie alebo opatrenia zároveň oznámi orgánu ESMA. Ak zverejnená sankcia alebo opatrenie súvisia so správcovskou spoločnosťou alebo investičnou spoločnosťou, orgán ESMA doplní odkaz na zverejnenú sankciu alebo opatrenie do zoznamu správcovských spoločností uverejneného podľa článku 6 ods. 1
3. Orgán ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov s cieľom určiť postupy a formuláre na poskytovanie informácií
N
n.a.
návrh zákona čl.I
§ 202 ods.18
Národná banka Slovenska oznámi Európskej komisii a Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) uloženie každej sankcie voči správcovskej spoločnosti, akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním, depozitárovi a fyzickým osobám podľa odseku 2, ktorá nebola zverejnená podľa odsekov 16 a 17, o každom opravnom prostriedku uplatnenom voči uloženiu týchto sankcií a o výsledku rozhodnutia o opravnom prostriedku.
Ú
n.a.
38
uvedených v tomto článku. Orgán ESMA predloží tento návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do 18. septembra 2015. Komisii sa v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 udeľuje právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku.
18. Vkladá sa tento článok:
„Článok 104a
1. Členské štáty uplatňujú smernicu 95/46/ES na spracovanie osobných údajov, ktoré sa v členských štátoch vykonáva podľa tejto smernice.
2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (*) sa uplatňuje na spracovanie osobných údajov vykonané orgánom ESMA podľa tejto smernice.
N
Ú
Na správcovské spoločnosti sa vzťahuje zákon č. 122/2013 Z.z.
19. V článku 12 ods. 3, článku 14 ods. 2, článku 43 ods. 5, článku 51 ods. 4, článku 60 ods. 6, článku 61 ods. 3, článku 62 ods. 4, článku 64 ods. 4, článku 75 ods. 4, článku 78 ods. 7, článku 81 ods. 2, článku 95 ods. 1 a článku 111 sa slová: „v súlade s článkom 112 ods. 2, 3 a 4 a za podmienok uvedených v článkoch 112a a 112b“ nahrádzajú slovami „v súlade s článkom 112a“.
n.a.
n.a.
20. V článku 50a sa slová „v súlade s článkom 112a a za podmienok stanovených v článkoch 112b a 112c“ nahrádzajú slovami „v súlade s článkom 112a“.
n.a.
n.a.
21. V článku 52 ods. 4 sa v treťom pododseku slová „článku 112 ods. 1“ nahrádzajú slovami „článku 112“.
n.a.
n.a.
22. Článok 112 sa nahrádza takto:
„Článok 112
Komisii pomáha Európsky výbor pre cenné papiere zriadený rozhodnutím Komisie 2001/528/ES (*)
n.a.
n.a.
23. Článok 112a sa nahrádza takto:
„Článok 112a
1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 12, 14, 43, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 a 111 sa Komisii udeľuje na obdobie štyroch rokov od 4. januára 2011.
Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 26b sa Komisii udeľuje na obdobie štyroch rokov od 17. septembra 2014.
n.a.
n.a.
39
Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 50a sa Komisii udeľuje na obdobie štyroch rokov od 21. júla 2011.
Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 51 sa Komisii udeľuje na obdobie štyroch rokov od 20. júna 2013.
Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím týchto štvorročných období. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
3. Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 12, 14, 26b, 43, 50a, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 a 111 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
5. Delegovaný akt prijatý podľa článkov 12, 14, 26b, 43, 50a, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 a 111 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.“
24. Článok 112b sa vypúšťa.
n.a.
n.a.
25. V prílohe I sa vo vzore A bod 2 nahrádza takto:
„2. Informácie týkajúce sa depozitára:
2.1.Totožnosť depozitára PKIPCP a opis jeho úloh a konfliktov záujmov, ktoré môžu vzniknúť.
2.2.Opis všetkých funkcií v oblasti úschovy, ktoré depozitár delegoval, zoznam subjektov, na ktoré sa funkcie delegovali a subdelegovali, a všetky konflikty záujmov, ktoré môžu na základe tohto delegovania vzniknúť.
2.3.Vyhlásenie, že aktuálne informácie týkajúce sa bodov 2.1 a 2.2 budú investorom na požiadanie k dispozícii.“
N
203/ 2011
Príloha č.2
bod 3
3. Informácie o depozitárovi
3.1. Obchodné meno, právna forma, sídlo spoločnosti a umiestnenie pobočky, ak sa nezhoduje s umiestnením ústredia.
3.2. Hlavný predmet činnosti.
Ú
40
čl. 2
1. Členské štáty prijmú a uverejnia do 18. marca 2016 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.
Zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia uvedené v prvom pododseku uplatňujú od 18. marca 2016. Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
N
návrh zákona
čl. IV
203/ 2011
203/ 2011
a návrh zákona čl.I
§ 212
Príloha č.1
bod 8
Tento zákon nadobúda účinnosť 1.januára 2016 s výnimkou článku III, ktorý nadobúda účinnosť 1.júla 2016.
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/91/EÚ z 23. júla 2014, ktorou sa mení smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o funkcie depozitára, politiky odmeňovania a sankcie (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014).
Ú
čl.3
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
n.a.
n.a.
čl.4
Táto smernica je určená členským štátom.
V Bruseli 23. júla 2014
Za Európsky parlament predseda
M. SCHULZ
Za Radu predseda S. GOZI
n.a.
n.a.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo
41
nie je potrebné ho prebrať)