VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: UV-26894/2015
Materiál na rokovanie
Národnej rady
Slovenskej republiky
1690
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ... 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
_________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Robert F i c o
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, august 2015
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Za bezchybnosť:
Ing. Roman Turok-Heteš
Sekcia finančného trhu
.......................................................
JUDr. Katarína Gališinová
Sekcia vládnej legislatívy
........................................................
JUDr. Štefan Grman, CSc.
generálny riaditeľ sekcie vládnej legislatívy
........................................................
Číslo: UV-26894/2015
Materiál na rokovanie
Národnej rady
Slovenskej republiky
1690
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ... 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
_____________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Robert F i c o
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, august 2015