DOLOŽKA ZLÚČITEĽNOSTI
Návrhu zákonov s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu:
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ivan Uhliarik.
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z.
3. Predmet návrhu zákona:
a. nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b. je upravený v sekundárnom práve Európskych spoločenstiev:
Smernica 2003/33/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa reklamy a sponzorstva tabakových výrobkov
c. nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehoty na transpozíciu smerníc sú špecifikované nasledujúcim spôsobom pri:
smernici o reklame a sponzorstve tabakových výrobkov bola 31. júla 2005, pričom tento právny akt EÚ bol prebratý do vnútroštátnych právnych predpisov uvedených v písmene c) riadne a včas
a)v danej oblasti nebol proti Slovenskej republike začatý postup Európskej komisie a ani konanie Súdneho dvora Európskej únie podľa článkov 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
b)smernica uvedené v bode 3 písm. b) tejto doložky zlučiteľnosti bola úplne transponovaná do nasledujúcich právnych predpisov:
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev: úplný