DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, mierne negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, kedy dochádza k miernemu zvýšeniu regulačného zaťaženia vo forme obmedzenia možností reklamy tabakových výrobkov.
Návrh zákona pozitívny vplyv na hospodárenie obyvateľstva, ktoré zníženou spotrebou tabakových výrobkov môže znížiť výdavky domácnosti. Zároveň z dlhodobého hľadiska prispeje k udržaniu zdravia, a tým vytvorí podmienky pre nevynakladanie finančných prostriedkov do verejného zdravotníctva v súvislosti s liečbou ochorení spôsobených fajčením.
Návrh zákona nemá žiadny vplyv na sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť, zamestnanosť, životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné