Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Základným cieľom návrhu novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je upraviť reklamu tabakových výrobkov s cieľom ochrany pre zneužitím informácie o konkrétnom tabakovom výrobku na reklamné účely. Návrh zákona navrhuje vypustiť písmeno d) § 6 ods. 3 platného zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktoré stanovuje, že informácia o konkrétnom tabakovom výrobku určená pre spotrebiteľa, umiestnená v predajni tabakových výrobkov, ktorá musí obsahovať upozornenie o škodlivosti fajčenia a musí byť umiestnená tak, aby oslovovala najmä návštevníkov predajne, sa nepovažuje za reklamu tabakových výrobkov. V praxi sa stáva, že práve túto informáciu zneužívajú výrobcovia a predajcovia tabakových výrobkov na propagáciu rôznych spotrebiteľských súťaží a ankiet, ktoré upútavajú pozornosť na tabakové výrobky. Reklama tabakových výrobkov za následok zvýšenie spotreby povzbudzuje deti a mladých dospelých, aby začali fajčiť. Takisto nabáda fajčiarov, aby zvýšili svoju spotrebu, znižuje motiváciu fajčiarov, aby prestali fajčiť. Spôsobuje recidívu bývalých fajčiarov a podkopáva zdravotné upozornenia na tabakových výrobkoch. Reklama tabakových výrobkov vytvára zdanie, že spotreba tabakových výrobkov je spoločensky prijateľná.
Slovensko sa v boji s fajčením opiera o zelenú knihu s názvom Smerom k Európe bez tabakového dymu: možnosti politiky na úrovni EÚ“. V uznesení Európskeho parlamentu (2007) poslanci EP vyzvali členské štáty, aby sa snažili obmedziť fajčenie mladých ľudí do roku 2025 o polovicu. To zodpovedá zníženiu fajčiarov v približne o 2,4 milióna. Tabak je najčastejšou príčinou smrti, ktorej je možné sa vyhnúť. Používanie tabaku vedie v ročne približne k 700 000 úmrtiam, ktorým by sa dalo predísť. Podľa prieskumu Eurobarometer (2009) prevažná väčšina fajčiarov začína fajčiť vo veľmi mladom veku — 70 % pred dovŕšením 18. roka života a 94 % vo veku mladšom ako 25 rokov.
Štatistiky Úradu verejného zdravotníctva SR udávajú, že na Slovensku aktívne fajčí každý piaty dospelý človek. Ich počet od roku 2002 každoročne klesá približne o dve percentá. Avšak pri najviac ohrozenej skupine mládeže je trend opačný. V roku 2014 došlo k nárastu fajčiarov medzi deťmi na druhom stupni základných škôl. V prípade stredoškolákov je trend stabilizovaný, skúsenosti s cigaretami však 45 50 % študentov. Práve skupina mladistvých, ktorá disponuje určitými finančnými zdrojmi, je ohrozená pútavými informáciami týkajúcich sa tabakových výrobkov, je náchylná na podľahnutie reklame zapojením sa do rôznych spotrebiteľských súťaží a ankiet.
Znížená spotreba tabaku sa môže premietnuť do úspor na zdravotnej starostlivosti.
Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B.Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Tento bod navrhuje vypustiť z § 6 ods. 3 platného zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) písmeno d), ktoré stanovuje, že informácia o konkrétnom tabakovom výrobku určená pre spotrebiteľa, umiestnená v predajni tabakových výrobkov, ktorá musí obsahovať upozornenie o škodlivosti fajčenia a musí byť umiestnená tak, aby oslovovala najmä návštevníkov predajne, sa nepovažuje za reklamu tabakových výrobkov. Vypustením písmena d) sa takáto informácia bude považovať za reklamu tabakových výrobkov.
K bodu 2
Tento bod návrhu zákona bezprostredne súvisí s bodom 1. Keďže sa z platného zákona vypúšťa písmeno d) v ods. 3 § 6, je potrebné v § 6 ods. 3 nasledujúce písmeno upraviť zodpovedajúcim spôsobom a doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
K čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona, a to od 1. novembra 2015.