N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VI. volebné obdobie
(N á v r h)
Zákon
z ........ 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 525/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z.z., zákona č. 648/2007 Z.z., zákona č. 402/2009 Z.z., zákona č. 182/2011 Z.z., zákona č. 362/2011 Z.z., zákona č. 313/2012 Z.z., zákona č. 459/2012 Z.z., zákona č. 102/2014 Z.z., zákona č. 199/2014 Z.z. a zákona č. 373/2014 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 6 v ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).
2. Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2015.