DOLOŽKA ZLÚČITEĽNOSTI
Návrhu zákonov s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu:
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ivan Uhliarik.
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie,
b)nie je obsiahnutá v judikatúre judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6.