DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Návrh zákona mierne negatívny vplyv na výdavky verejných financií, keďže sa zvyšuje výška úhrnnej sumy od všetkých držiteľov, z ktorej odvádza daň vyberanú zrážkou.
Tento návrh zákona zlepší podnikateľské prostredie zníženou administratívou. Cieľom návrhu tohto zákona je zmiernenie administratívnej záťaže platiteľov dane, ktorí príjemcovia nepeňažného plnenia (poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnanec alebo zdravotnícky pracovník).
Tento návrh zákona nemá žiadny vplyv na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť, zamestnanosť, životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné