Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Základným cieľom návrhu novely zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je znížiť administratívnu záťaž poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ich zamestnancov a zdravotníckych pracovníkov. Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2015 zaviedla nový spôsob zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa registrácie lieku, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľa povolenia na výrobu liekov, výrobcu zdravotníckej pomôcky, výrobcu dietetickej potraviny alebo prostredníctvom tretej osoby, a to daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov (okrem príjmov z vykonávania klinického skúšania). Na jej základe je platiteľ dane povinný zrazenú daň odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Súčasne je platiteľ dane v rovnakej lehote povinný predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane. Zároveň táto novela zákona stanovila, že v prípade nepeňažných príjmov platiteľ dane (poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, zdravotnícky pracovník, zamestnanec poskytovateľa zdravotnej starostlivosti) neodvedie zrážkovú daň, ak ich úhrnná suma za kalendárny štvrťrok od všetkých držiteľov nepresiahne sumu 10 eur (§ 46 zákona o dani z príjmov).
Povinnosť odviesť daň vyberanú zrážkou správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac je zbytočnou byrokratickou a administratívnou záťažou pre pracovníkov v zdravotníctve, ktorí sa okrem povinného sústavného vzdelávania musia neustále oboznamovať s modernými a inovatívnymi liečebnými metódami. K nepeňažnému plneniu dochádza v súvislosti s účasťou na odbornom podujatí. Cieľom návrhu novely zákona je znížiť administratívnu záťaž a umožniť odviesť daň vyberanú zrážkou do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac ale do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťroka.
Zároveň sa zvyšuje úhrnná suma nepeňažného plnenia, z ktorej nevyplýva povinnosť odviesť daň vyberanú zrážkou podľa § 43 ods. 17 za príslušný kalendárny štvrťrok z 10 na 25 eur. Tým sa predíde prípadom, kedy poplatky, ktoré museli zdravotnícki pracovníci uhradiť účtovníkom a ekonómom za služby spojené s vyplnením oznámenia o zrazení a odvedení dane, keď tak nevedeli alebo z dôvodu časovej tiesne nemohli spraviť sami, mnohokrát prevýšili výšku poskytnutého peňažného plnenia.
Taktiež návrh novely zákona podporuje konanie vzdelávacích a odborných akcií pre pracovníkov v zdravotníctve na území Slovenskej republiky, pretože navrhuje, aby sa úhrnná suma nepeňažného plnenia, z ktorej nevyplýva povinnosť odviesť daň vyberanú zrážkou podľa § 43 ods. 17 za príslušný kalendárny štvrťrok zvýšila na 100 eur za kalendárny štvrťrok, ak nepeňažné plnenie podľa § 43 ods. 17 bolo poskytnuté na území Slovenskej republiky. To môže pôsobiť motivačne pre organizátorov vzdelávacích a odborných akcií pre pracovníkov v zdravotníctve, aby realizovali konferencie, školenia a odborné semináre v slovenských konferenčných priestoroch a hoteloch. To bude mať pozitívny účinok na ekonomické aktivity kongresového segmentu.
Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B.Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Návrh zavádza povinnosť platiteľovi dane odviesť zrazenú daň správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťroka.
K bodu 2
Návrh zvyšuje výšku úhrnnej sumy nepeňažného plnenia, z ktorej nie je povinné odviesť daň vyberanú zrážkou, podľa § 43 ods. 17 za príslušný kalendárny štvrťrok na 25 eur.
K bodu 3
Návrh zvyšuje výšku úhrnnej sumy nepeňažného plnenia, z ktorej nie je povinné odviesť daň vyberanú zrážkou, podľa § 43 ods. 17 za príslušný kalendárny štvrťrok na 100 eur, ak toto nepeňažné plnenie bolo poskytnuté na území Slovenskej republiky.