NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
1692
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ...2015
o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
(1) Ak sa vo všeobecne záväznom právnom predpise používa pojem "návrh", „navrhovateľ“, „odporca“, „účastník“ rozumie sa tým podľa povahy veci aj "žaloba", „žalobca“, „žalovaný“, „strana“.
(2) Ak sa vo všeobecne záväznom právnom predpise používa pojem „súd prvého stupňa“ alebo „súd druhého stupňa“ rozumie sa tým podľa povahy veci „súd prvej inštancie“ alebo „súd druhej inštancie“.
(3) Ak sa vo všeobecne záväznom právnom predpise používa pojem „občianske súdne konanie“ rozumie sa tým podľa povahy veci „civilný proces“ alebo „správny súdny proces“.
(4) Ak sa vo všeobecne záväznom právnom predpise používa pojem „občianskoprávne konanie“ rozumie sa tým podľa povahy veci „civilný proces“.
§ 2
(1) Rozhodnutie orgánu verejnej správy, proti ktorému bol pred 1. júlom 2016 prípustný opravný prostriedok podľa § 250l 250sa Občianskeho súdneho poriadku, je po 1. júli 2016 možné preskúmať správnou žalobou v rozsahu a za podmienok daných Správnym súdnym poriadkom.
(2) Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, v neskončených konaniach začatých pred 1. júlom 2016, v ktorých o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach rozhoduje orgán verejnej správy, sa od 1. júla 2016 postupuje podľa právnych predpisov účinných po 1. júli 2016.
2
(3) Ak bol proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému pred 1. júlom 2016 podaný po 1. júli 2016 včas opravný prostriedok podľa § 250l 250sa Občianskeho súdneho poriadku, považuje sa tento za včas podaný riadny opravný prostriedok, ak je jeho podanie podľa právnych predpisov účinných po 1. júli 2016 prípustné; ak podanie riadneho opravného prostriedku nie je prípustné, považuje sa za včas podanú správnu žalobu. Tým nie dotknuté povinnosti podľa § 49 Správneho súdneho poriadku.
Čl. II
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z. a zákona č. 117/2015 Z. z. sa mení takto:
1.V poznámke pod čiarou k odkazu 3a sa citácia „zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov“ vypúšťa.
2.V poznámke pod čiarou k odkazu 3f sa citácia „Občiansky súdny poriadok“ vypúšťa.
3.V § 442 ods. 4 a § 459 sa slová „Občianskeho súdneho“ nahrádzajú slovom „Exekučného“.
4.V § 471 ods. 2 sa slová „Občianskeho súdneho“ nahrádzajú slovami „Civilného mimosporového“.
5.V § 512 ods. 2 sa slová „súdnej úschovy“ nahrádzajú slovami „notárskej úschovy na účely splnenia záväzku“.
6.V § 568 sa slová „úradnej úschovy“ nahrádzajú slovami „notárskej úschovy na účely splnenia záväzku“.
7.Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
5a) § 106 a 112 Civilného sporového poriadku.“.
3
Čl. III
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 527/2003 Z. z., zákona č. 122/2006 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z. a zákona č. 176/2015 Z. z. sa mení takto:
1.V § 62 ods. 3 sa slová „občianskoprávne alebo pracovnoprávne konanie“ nahrádzajú slovami „občianskoprávny úkon alebo pracovnoprávny úkon“.
2.Vo štvrtej časti sa vypúšťajú štvrtý oddiel a piaty oddiel vrátane nadpisov.
3.V § 72 ods. 2 sa vypúšťajú slová „návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo“.
4.V § 78 ods. 5 a § 79 ods. 5 sa slová „Občianskeho súdneho poriadku“ nahrádzajú slovami „Exekučného poriadku“.
Čl. IV
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z .z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., , zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 315/2005 Z. z., zákona č. 19/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 429/2008 Z. z., , zákona č. 454/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 193/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 197/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z. a zákona č. 172/2015 Z. z. sa mení takto:
1.V § 25 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
2.V § 54 ods. 2 a § 369d ods. 6 sa slová „vedľajší účastníci“ nahrádzajú slovom „intervenienti“.
Čl. V
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 428/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 189/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 260/2014
4
Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z. a zákona č. 174/2015 sa mení takto:
1.V § 105 sa slová „občianskoprávnom konaní“ nahrádzajú slovami „civilnom procese“.
2.V § 347 ods. 1 sa slová „občianskom súdnom konaní“ nahrádzajú slovami „civilnom procese a v správnom súdnom procese“.
3.V § 348 ods. 1 písm. h) sa slová „občianskom súdnom konaní“ nahrádzajú slovami „civilnom procese“.
4.V celom texte § 349 sa slová „občianskom súdnom konaní“ nahrádzajú slovami „civilnom procese“ a slovo „predbežného“ sa nahrádza slovom „neodkladného“.
Čl. VI
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., zákona č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 353/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z. a zákona č. 174/2015 Z. z. sa mení takto:
Slová „občianske súdne konanie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „civilný proces“ v príslušnom tvare.
Čl. VII
Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 234/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 48/1996 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z. a zákona č. 102/2014 Z. z. sa mení takto:
V § 51 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo rozkazom na plnenie“.
Čl. VIII
Zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č.
102/1988 Zb.
, zákona č.
113/1990 Zb.
, zákona č.
513/1991 Zb.
, zákona č.
228/1992 Zb.
, zákona č.
483/2001 Z. z.
a zákona č.
460/2002 Z. z.
sa mení takto:
V § 15e sa nad slovom „predpismi“ vypúšťa odkaz 9d vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 9d.
5
Čl. IX
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb., zákona č. 513/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 62/1993 Z. z. a zákona č. 274/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 8 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie nemožno podať rozklad.“.
2.V § 8 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 3.
3.V § 9 ods. 2 sa slová „
§ 8 ods. 4 a 5
“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 3“.
4.V § 11 ods. 2 sa slová „proti rozhodnutiu ministerstva možno podať opravný prostriedok na najvyšších súdoch republík“ nahrádzajú slovami „proti rozhodnutiu ministerstva nemožno podať rozklad“.
5.V § 12 ods. 3 sa slová „možno podať opravný prostriedok na najvyšší súd republiky“ nahrádzajú slovami „nemožno podať rozklad“.
6.V § 12 sa vypúšťa odsek 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 3.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
7. V § 12 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.
8.§ 15 vrátane nadpisu sa vypúšťa.
Čl. X
Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení zákona č. 175/1990 Zb., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 468/2007 Z. z. a zákona č. 445/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 11 odsek 3 znie:
„(3) Ak správny súd zruší rozhodnutie o zákaze zhromaždenia, zvolávateľ je oprávnený zhromaždenie usporiadať podľa pôvodného oznámenia alebo do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.
2.§ 13 sa vypúšťa.
3.V § 15 sa slová „
§ 13 a 14
“ nahrádzajú slovami „
§ 14
“.
4.Za § 18a sa vkladá § 19, ktorý znie:
㤠19
Proti rozhodnutiu podľa § 11 ods. 1, § 12 a § 20 nemožno podať odvolanie.“.
6
Čl. XI
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z. a zákona č. 125/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Poznámka pod čiarou k odkazu 8d znie:
8d) § 362 Správneho súdneho poriadku.“.
2.V § 18d ods. 3 sa slová „o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní podľa § 27“ nahrádzajú slovami „v oblasti verejnej správy obec rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb“.
3.V § 20d sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
4.V § 20d odsek 3 znie:
„(3) Ak správny súd zruší rozhodnutie o odmietnutí registrácie združenia obcí, deň právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu je dňom registrácie združenia obcí. Okresný úrad v sídle kraja na vyžiadanie zašle jedno vyhotovenie stanov splnomocnencovi združenia obcí, na ktorom vyznačí deň registrácie.“.
5.V § 20e ods. 2 sa slová „20d ods. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „20d ods. 3 a 4“.
6.V § 20f ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
7.V § 20f odsek 4 znie:
„(4) Správna žaloba proti rozhodnutiu o rozpustení združenia obcí má odkladný účinok.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťa.
8.V § 27 odsek 1 znie:
„(1) Ak obec rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni, odvolací orgán ustanovuje osobitný predpis.18ba)“.
7
Poznámka pod čiarou k odkazu 18ba znie:
18ba) § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
9.V § 27 sa vypúšťa odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 18c.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
Čl. XII
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 666/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 479/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 72/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 206/2009 Z. z., zákona č. 387/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 31/2013 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z. a zákona č. 374/2014 Z. z. sa mení takto:
1.V poznámke pod čiarou k odkazu 8c sa citácia „§ 75a Občianskeho súdneho poriadku,“ nahrádza citáciou „§ 365 Civilného mimosporového poriadku,“.
2.§ 83 vrátane nadpisu a poznámok pod čiarou k odkazom 11 až 13 sa vypúšťa.
3.V § 88aa ods. 3 sa slová „Občianskeho súdneho poriadku“ nahrádzajú slovami „Exekučného poriadku“.
4.V § 89a ods. 2 písm. b) sa slovo „občianskoprávneho“ nahrádza slovami „civilného procesu“.
8
Čl. XIII
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona č. 355/1997 Z. z., zákona č. 361/1999 Z. z., zákona č. 103/2000 Z. z., zákona č. 329/2000 Z. z., zákona č. 566/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 36/2013 Z. z., zákona č. 206/2014 Z. z. a zákona č. 39/2015 Z. z. sa mení takto:
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
5) § 310 až 332 Civilného mimosporového poriadku.“.
Čl. XIV
Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 519/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z., zákona č. 209/2001 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 328/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 564/2009 Z. z., zákona č. 557/2010 Z. z. a zákona č. 416/2013 Z. z. sa mení takto:
1.§ 14 znie:
㤠14
(1)Súd zruší na návrh zmluvnej strany rozhodnutie rozhodcu o plnení záväzkov z kolektívnej zmluvy, ak je v rozpore s právnymi predpismi alebo kolektívnymi zmluvami.
(2) Návrh na zrušenie rozhodnutia podľa odseku 1 môže zmluvná strana podať do 15 dní od jeho doručenia. Príslušným je okresný súd, v ktorého obvode sídlo zmluvná strana, proti ktorej tento návrh smeruje. Pri rozhodovaní postupuje súd podľa Civilného sporového poriadku. Proti rozhodnutiu vo veci nie je prípustné odvolanie, ani obnova konania.
(3) Ak súd zrušil rozhodnutie rozhodcu, rozhodne o spore ten istý rozhodca; ak s tým nesúhlasí aspoň jedna zo zmluvných strán alebo ak to nie je z iných dôvodov možné, postupuje sa podľa § 13 ods. 2. Pri novom rozhodovaní je rozhodca viazaný právnym názorom súdu.
(4) Ak v lehote uvedenej v odseku 2 nebol podaný návrh na zrušenie rozhodnutia rozhodcu o plnení záväzkov z kolektívnej zmluvy na súde alebo ak súd takémuto návrhu nevyhovel, je rozhodnutie rozhodcu o plnení záväzkov z kolektívnej zmluvy vykonateľné podľa osobitného predpisu.5)“.
2.V celom texte § 21 a § 29 sa slová "krajský súd" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom "súd" v príslušnom tvare a slová „Občianskeho súdneho poriadku“ sa nahrádzajú slovami „Civilného sporového poriadku“.
9
Čl. XV
Zákon č. 92/1991 Z. z. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z. z., zákona č. 253/1999 Z. z., zákona č. 122/2000 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 13/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 292/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 564/2003 Z. z., zákona č. 359/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 717/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 197/2014 Z. z. a zákona č. 117/2015 Z. z. sa mení takto:
V poznámke pod čiarou k odkazu 7a sa citácia: „§ 80, 251 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 501/1992 Zb.)“, nahrádza citáciou „§ 137 Civilného sporového poriadku, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XVI
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 306/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 147/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 130/1996 Z. z., zákona č. 447/2001 Z. z., zákona č. 522/2003 Z. z., zákona č. 12/2004 Z. z., zákona č. 445/2004 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z. a zákona č. 507/2010 Z. z. sa mení takto:
V poznámke pod čiarou k odkazu 21e sa citácia „Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov“.
Čl. XVII
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č.
42/1992 Zb.
, zákona č.
93/1992 Zb.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
186/1993 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
205/1996 Z. z.
, zákona č.
64/1997 Z. z.
, zákona č.
80/1998 Z. z.
, zákona č.
72/1999
Z. z.
, zákona č.
175/1999 Z. z.
, zákona č.
456/2002 Z. z.
, zákona č.
172/2003 Z. z.
, zákona č.
504/2003 Z. z.
, zákona č.
12/2004 Z. z.
, zákona č.
549/2004 Z. z.
, zákona č.
595/2006 Z. z.
,
10
zákona č.
523/2007 Z. z.
, zákona č.
571/2007 Z. z.
, zákona č.
285/2008 Z. z.
, zákona č.
396/2009
Z. z.
, zákona č.
139/2010 Z. z.
, zákona č.
559/2010 Z. z.
, zákona č.
145/2013 Z. z.
, zákona č.
180/2013 Z. z.
, zákona č.
140/2014 Z. z.
a zákona č. 122/2015 Z. z. sa mení takto:
1.V § 9 sa vypúšťa odsek 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 9d.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 7.
2.V § 9 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.
3.V § 33 ods. 1 sa slová „
§ 9 ods. 4
“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 3“.
Čl. XVIII
Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č.
394/2000 Z. z.
a zákona č.
201/2007 Z. z.
sa mení takto:
1.§ 17 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.
2.V § 18 ods. 2 sa slová „
§ 14 až 17
“ nahrádzajú slovami „§ 14 až 16“.
3. V § 20 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
Čl. XIX
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z. a zákona č. 122/2015 Z. z. sa mení takto:
Poznámka pod čiarou k odkazu 55 znie:
55) § 137 písm. c) Civilného sporového poriadku.“.
Čl. XX
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej
11
rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z. a zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z. a zákona č. 128/2015 Z. z. sa mení takto:
1.V § 13 ods. 1 písm. d) sa nad slovom „dedičstva“ vypúšťa odkaz 29 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 29.
2.V § 71 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
Čl. XXI
Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona č. 319/1999 Z. z., zákona č. 333/2003 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z. a zákona č. 105/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) doručuje písomnosti, ak tak určí súd.“.
2.Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Oprávnenie predviesť osobu na základe dožiadania
12
(1) Príslušník obecnej polície je oprávnený predviesť osobu na základe dožiadania súdu podľa osobitného predpisu.10b) Dožiadanie o predvedenie musí obsahovať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia a adresu pobytu, ak pre dožiadajúci orgán dostupné, ustanovenie osobitného predpisu, na základe ktorého byť osoba predvedená, a dôvod predvedenia.
(2) O predvedení príslušník obecnej polície spíše úradný záznam, v ktorom uvedie osobné údaje podľa odseku 1, dôvod predvedenia, ustanovenie osobitného predpisu, na základe ktorého bola osoba predvedená, a čas obmedzenia osobnej slobody predvedenej osoby. Prevzatie predvedenej osoby s uvedením miesta a času potvrdí dožiadajúci orgán na úradnom zázname.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:
10b) Napríklad § 101 Civilného sporového poriadku, § 77 Správneho súdneho poriadku.“.
3.V § 14 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „(§ 9 a 10)“.
Čl. XXII
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
89/1993 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
150/1993 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
85/1994 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
232/1995 Z. z.
, zákona č.
12/1998 Z. z.
, zákona č.
457/2000 Z. z.
, zákona č.
162/2001 Z. z.
, zákona č.
418/2002 Z. z.
, zákona č.
531/2003 Z. z.
, zákona č.
215/2004 Z. z.
, zákona č.
382/2004 Z. z.
, zákona č.
420/2004
Z. z.
, zákona č.
432/2004 Z. z.
, zákona č.
341/2005 Z. z.
, zákona č.
621/2005 Z. z.
, zákona č.
273/2007 Z. z.
, zákona č.
24/2007 Z. z.
, zákona č.
330/2007 Z. z.
, zákona č.
511/2007 Z. z.
, zákona č.
264/2008 Z. z.
, zákona č.
465/2008 Z. z.
, zákona č.
71/2009 Z. z.
, zákona č.
503/2009
Z. z.
, zákona č.
136/2010 Z. z.
, zákona č.
381/2011 Z. z.
, zákona č.
286/2012 Z. z.
, nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č.
297/2012 Z. z.
, zákona č.
64/2013 Z. z.
, zákona č.
125/2013 Z. z.
, zákona č.
347/2013 Z. z.
, zákona č.
357/2013 Z. z.
, zákona č. 204/2014 Z. z. a zákona č. 87/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1.
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).
2.V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:
b) obe strany sporu (ďalej len „strana“) v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo jedna z nich podľa rozhodnutia súdu,“.
3.V § 2 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo vyrovnacom“.
4.V § 2 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „a povinný“.
5.V poznámke pod čiarou k odkazu 1a sa vypúšťajú slová „a 50“.
6.V § 2 odsek 2 znie:
(2) Ak je poplatník od poplatku oslobodený a súd jeho žalobe alebo návrhu vyhovel, zaplatí podľa výsledku konania poplatok alebo jeho pomernú časť žalovaný alebo odporca, ak nie je tiež od poplatku oslobodený. Túto povinnosť však žalovaný alebo odporca nemá v konaní o rozvod manželstva, o určenie neplatnosti alebo o určenie
13
neexistencie manželstva, ak súd tak rozhodne alebo ak uloží náhradu trov konania poplatníkovi a v konaní pred správnym súdom.“.
7.V § 2 odsek 4 znie:
(4) V odvolacom konaní je poplatníkom odvolateľ, v konaní o žalobe na obnovu konania je poplatníkom ten, kto podal žalobu na obnovu konania, v dovolacom konaní je poplatníkom dovolateľ, v konaní o kasačnej sťažnosti je poplatníkom ten, kto podal kasačnú sťažnosť.“.
8.V § 4 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Od poplatku je oslobodené súdne konanie a) o ustanovení opatrovníka, vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní, vo veciach osvojenia a o povolenie uzavrieť manželstvo, b) o spôsobilosti na právne úkony, c) vo veciach zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a sociálneho zabezpečenia, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, štátnych sociálnych dávok, sociálnych dávok a príspevkov, pomoci v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, sociálnych služieb,3b) aktívnych opatrení na trhu práce3c) a poskytovania zdravotnej starostlivosti, d) vo veciach výkonu rozhodnutí a exekúcie na vymáhanie pohľadávok zo súdnych a notárskych poplatkov, z peňažných trestov, pokút a trov konania vymáhaných štátom, e) vo veciach plnenia záväzkov z kolektívnych zmlúv, f) vo volebných veciach,
g) vo veciach vzájomnej vyživovacej povinnosti rodičov a detí, h) o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení , i) o žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy, j) o kompetenčnej žalobe,3caa)
k) o vydaní súhlasu s inšpekciou.3cab).
(2) Od poplatku sú oslobodení:
a) Slovenská republika, štátne rozpočtové organizácie, štátne účelové fondy,3aa) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky a Sociálna poisťovňa,
b) obce a vyššie územné celky v konaní vo veciach verejného a spoločensky prospešného záujmu,
c) nadácie a charitatívne, humanitárne, ekologické organizácie a združenia pôsobiace na ochranu spotrebiteľov,
d) žalobca v konaní o náhradu škody z pracovného úrazu a choroby z povolania, v konaní o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru a pri uplatnení nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru,
e) navrhovateľ v konaní o určenie výživného, v konaní o jeho zvýšení, ako aj v konaní o uplatnení práva na zaplatenie úrokov z omeškania s plnením výživného a v konaní o uznanie alebo vyhlásenie vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia o výživnom3cb),
f) nevydatá matka v konaní o príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom,
g) prokurátor v konaní začatom na základe jeho žaloby alebo na jeho návrh a v konaní, do ktorého vstúpil,
14
h) maloleté dieťa v konaniach vo veciach určenia rodičovstva,
i) žalobca v konaní o náhradu škody vrátane škody na veciach, ktorá vznikla v súvislosti s ublížením na zdraví,
j) žalobca v konaní o náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré mu boli spôsobené trestným činom,
k) žalobca v konaní o poddlžníckej žalobe,
l) profesionálni vojaci ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníci Policajného zboru, príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, príslušníci Národného bezpečnostného úradu a príslušníci Slovenskej informačnej služby a colníci v konaní o správnej žalobe proti rozhodnutiu služobných orgánov týkajúcich sa skončenia služobného pomeru a s tým súvisiacich nárokov podľa osobitných predpisov3d),
m) žalobca v konaní o správnej žalobe vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia,
n) navrhovateľ pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu, návrhu na povolenie reštrukturalizácie a návrhu na povolenie oddlženia,
o) správca podľa osobitného predpisu,3f) ak nejde o uplatňovanie nárokov z pohľadávok postúpených na úpadcu po vyhlásení konkurzu,
p) žalobca v konaní o vylúčení majetku zo súpisu majetku podstát podľa osobitného predpisu,3f)
q) žalobca v konaní o vylúčení majetku zo súpisu podstaty podľa osobitného predpisu,3g)
r) žalobca v konaní o vylúčení veci z exekúcie podľa osobitného predpisu,3h)
s) žalobca v konaní o určení popretej pohľadávky podľa osobitného predpisu,3f)
t) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunity, a to za predpokladu, že nie štátnymi občanmi Slovenskej republiky a že je zaručená vzájomnosť; toto oslobodenie sa nevzťahuje na poplatky vyberané za poplatkové úkony týkajúce sa nehnuteľností a žalôb alebo návrhov na začatie konania, ak je predmetom sporu nehnuteľnosť,
u) spotrebiteľ domáhajúci sa ochrany svojho práva podľa osobitného predpisu.4aa)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3caa, 3cab, 3d a 3g znejú:
3caa) § 412 až 419 Správneho súdneho poriadku.
3cab) § 430 až 437 Správneho súdneho poriadku.
3d) Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3g) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 4a sa vypúšťajú.
9.V § 4 ods. 3 sa slová „účastník, ktorému“ nahrádzajú slovami „ten, komu“.
10.V § 4 odsek 4 znie:
„(4) Oslobodenie podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje aj na konanie o odvolaní, dovolaní, žalobe na obnovu konania, kasačnej sťažnosti a výkone rozhodnutia alebo exekúcii.“.
15
11.V § 5 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) podaním žaloby, návrhu, odvolania, žaloby na obnovu konania, dovolania, kasačnej sťažnosti alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom žalobca alebo navrhovateľ, odvolateľ, ten, kto podal žalobu na obnovu konania, dovolateľ a ten, kto podal kasačnú sťažnosť,“.
12.V § 5 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená b) až g).
13.V § 5 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „účastníkom konania“.
14.V poznámke pod čiarou k odkazu 4b sa citácia „Občiansky súdny poriadok“ nahrádza citáciou „Civilný sporový poriadok. Správny súdny poriadok.“.
15.V § 6 odsek 2 znie:
„(2) Ak je sadzba poplatku ustanovená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednej inštancii. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá aj v odvolacom konaní vo veci samej. Poplatok za dovolanie a kasačnú sťažnosť sa vyberá vo výške dvojnásobku poplatku ustanoveného v sadzobníku.“.
16.V § 6 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
17.V § 8 ods. 4 sa vypúšťa čiarka a slová „alebo ktorým sa schválil zmier“.
18.V § 9 ods. 4 a 6 sa slová „prvom stupni“ nahrádzajú slovami „prvej inštancii“.
19.V § 9 odseky 7 a 8 znejú:
„(7) V konaní pred správnym súdom sa poplatok platí správnemu súdu, ktorý vo veci koná. V konaní o kasačnej sťažnosti sa poplatok platí súdu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.
(8) V konaní o žalobe na obnovu konania sa poplatok platí súdu, ktorý o žalobe rozhodovať v prvej inštancii. V konaní o žalobe na obnovu konania pred správnym súdom sa poplatok platí správnemu súdu, ktorý má o žalobe rozhodovať.“.
20.V § 9 ods. 10 sa za slovo „vyberané“ vkladajú slová „v konaniach“.
21.V § 10 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním žaloby, návrhu na začatie konania, dovolania alebo kasačnej sťažnosti, súd podľa § 9 vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí, spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený.
(2) Pre nezaplatenie poplatku súd podľa § 9 konanie nezastaví, aka) už začal konať vo veci samej, b) došlo k rozšíreniu žaloby, rozšíreniu návrhu, k podaniu vzájomnej žaloby alebo vzájomného návrhu v tej istej veci potom, ako začal konať vo veci samej, c) žiada zaplatenie poplatku vo výške odporujúcej úprave podľa tohto zákona,
16
d) vznikla poplatková povinnosť poplatníkovi podaním návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5a, 5b a 6 sa vypúšťajú.
22.V celom texte § 10 ods. 3 sa slovo „Prvostupňový“ nahrádza slovami „Prvoinštančný súd“.
23.V celom texte § 10 ods. 5 sa slovo „prvostupňový“ nahrádza slovom „prvoinštančný“.
24.V § 11 ods. 1 sa slová „vráti návrh navrhovateľovi“ nahrádzajú slovami „konanie zastaví“.
25.V § 11 odsek 3 znie:
„(3) Poplatok splatný podaním žaloby, návrhu na začatie konania, odvolania, žaloby na obnovu konania alebo dovolania sa vráti, ak sa konanie zastavilo, ak sa žaloba, návrh na začatie konania, odvolanie, žaloba na obnovu konania alebo dovolanie odmietlo alebo vzalo späť pred prvým pojednávaním bez ohľadu na to, či bol vydaný platobný rozkaz; to neplatí, ak bolo dovolanie odmietnuté z dôvodu, že smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je dovolanie prípustné. Ak sa návrh na začatie konania o rozvod manželstva vzal späť po