VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV-28654/2015
Národnej rady Slovenskej republiky
1692
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava august 2015