1
D ô v o d o v á s p r á v a
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície znení v neskorších predpisov vypracovalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako iniciatívny návrh.
Účelom návrhu zákona je najmä vytvoriť legislatívne podmienky na zvýšenie transparentnosti pri obsadzovaní vybraných vrcholových funkcií na ministerstve vnútra a v Policajnom zbore zavedením výberového konania.
K zvýšeniu transparentnosti prispeje aj zrušenie možnosti odvolávať z funkcie nadriadeného príslušníka Policajného zboru bez uvedenia dôvodu.
Návrhom zákona sa vytvárajú legislatívne podmienky na aktualizovanie štátneho vzdelávacieho programu a školských vzdelávacích programov pomaturitného kvalifikačného štúdia v stredných odborných školách Policajného zboru poskytujúcich policajné vzdelanie; účelom je zvýšenie pripravenosti absolventov policajného vzdelania na výkon štátnej služby.
Kvalitný výkon štátnej služby policajta zabezpečiť aj zvýšenie vekovej hranice na prijatie do služobného pomeru z doterajších 18 na 21 rokov, garantujúce vyššiu vyspelosť uchádzača o náročné povolanie policajta.
V súvislosti s ukladaním disciplinárnych opatrení sa návrhom zákona ustanovuje len jedna objektívna dvojročná lehota; dĺžka tejto lehoty sa zosúlaďuje s lehotou v priestupkovom konaní.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nezakladá vplyvy na rozpočet verejnej správy a podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, ani vplyvy na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
2
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
3
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6. doložky zlučiteľnosti.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1 (§ 7 ods. 7)
Navrhovanou úpravou sa vytvárajú legislatívne podmienky na aktualizovanie štátneho vzdelávacieho programu a školských vzdelávacích programov pomaturitného kvalifikačného štúdia v stredných odborných školách Policajného zboru poskytujúcich policajné vzdelanie.
Cieľom tejto úpravy je nielen zvýšiť celkovú úroveň odbornej pripravenosti absolventov denného štúdia a podiel ich praktických zručností, ale súčasne počas denného štúdia aj preverovať ich osobnostné predpoklady na výkon štátnej služby v Policajnom zbore.
Návrh zákona ustanovuje, že príslušníci Policajného zboru v prípravnej štátnej službe v rámci denného štúdia na splnenie kvalifikačnej požiadavky policajného vzdelania absolvujú základný policajný výcvik, teoreticko-praktickú prípravu, odborný výcvik a odbornú prax.
Základný policajný výcvik sa realizuje v ucelenom nepretržitom časovom období v osobitnom internátnom režime, počas ktorého poslucháči 24 hodín sedem dní v týždni k dispozícii na výcvik.
Táto povinnosť sa nebude vzťahovať na opätovne prijatých policajtov, ktorí boli zaradení v stálej štátnej službe podľa tohto zákona a u ktorých možno predpokladať také osobnostné kvality, ktoré nie je potrebné preverovať v rámci osobitného režimu.
Podrobnosti o dennom štúdiu na splnenie kvalifikačnej požiadavky policajného vzdelania, najmä o dĺžke a spôsobe absolvovania základného policajného výcviku, teoreticko-praktickej prípravy, odborného výcviku a odbornej praxe určí interný predpis.
K bodu 2 (§ 14 ods. 1)
Návrh na zmenu je potrebný z dôvodu neprimeranej úrovne osobnostných predpokladov u 18-ročných uchádzačov o prijatie do služobného pomeru.
Od posunutia veku na 21 rokov možno očakávať naplnenie predpokladu primeranej vyspelosti uchádzača o výkon štátnej služby policajta.
Svedčia o tom aj skúsenosti z aplikácie niektorých iných zákonov, ktoré explicitne ustanovujú vek 21 rokov ako predpoklad na získanie určitých oprávnení, napríklad zákon o strelných zbraniach a strelive, zákon o cestnej premávke.
K bodu 3 (§ 33 ods. 1)
Platné znenie zákona sa upravuje vo väzbe na navrhované znenie § 33a ods. 3, podľa ktorého môže ministerstvo určiť nielen kvalifikačné predpoklady na funkciu, ktorá je predmetom výberového konania, ale môže tiež určiť odbornú prax, ktorú musel uchádzač o túto funkciu už absolvovať.
4
K bodom 4 a 5 (§ 33 ods. 4 a 5)
Z platného zákona sa vypúšťa právomoc na odvolanie z funkcie nadriadeného bez uvedenia dôvodu, čím sa napĺňa zásada transparentnosti a právnej istoty.
V nadväznosti na vypustenie odseku 4 z platného zákona sa súčasne upravuje znenie pôvodného odseku 5.
K bodu 6 (§ 33a)
V záujme zvýšenia transparentnosti a objektívnosti pri obsadzovaní vrcholových funkcií v Policajnom zbore a na ministerstve vnútra sa zavádza výberové konanie ako nový inštitút; ustanovuje sa jeho účel a postupnosť pri jeho organizovaní.
Do výberového konania sa bude môcť prihlásiť každý príslušník Policajného zboru spĺňajúci kvalifikačné predpoklady na funkciu a odbornú prax, ktorú ministerstvo určí ako podmienku na výkon funkcie, čím sa vytvárajú legislatívne podmienky na prístup k uvedeným funkciám a zabezpečuje možnosť kariérneho postupu pre záujemcov.
Ustanovuje sa spôsob vyhlasovania výberového konania, obsahové náležitosti oznámenia o vyhlásení výberového konania, vrátane poučenia o následkoch nedodržania časových a iných podmienok výberového konania (nezaradenie do výberového konania). Súčasne sa ustanovuje poriadková lehota na doručenie pozvánky na samotné výberové konanie.
K bodu 7 (§ 33b)
Ustanovuje sa spôsob kreovania výberovej komisie tak, aby bola garantovaná transparentnosť, odbornosť a verejnosť výberového konania.
Zásady transparentnosti, odbornosti a verejnosti sa vzťahujú na celé výberové konanie, vrátane zverejňovania zápisnice o priebehu výberového konania.
Podrobnosti o výberovom konaní a výberovej komisii podľa § 33a a 33b, najmä o postupe vo výberovom konaní, vyhodnotení výsledkov výberového konania, spôsobe vytvorenia výberovej komisie a jej zložení, môže ustanoviť interný predpis.
K bodu 8 (§ 35 ods. 2)
Právomoc ministra na prevedenie alebo preloženie na inú funkciu aj bez uvedenia dôvodu sa navrhuje vypustiť, pretože tento inštitút vyvoláva problémy tak z pohľadu súdnej praxe, ako aj z pohľadu jeho transparentnosti.
K bodu 8 (§ 40 ods. 6)
Navrhuje sa nahradiť doterajšiu úpravu, podľa ktorej policajt zaradený do zálohy pre študujúcich policajtov sa po vyňatí z tejto zálohy mohol ustanoviť na určitý limitovaný čas (najviac na 12 mesiacov) do funkcie na útvar určený ministrom.
Podľa návrhu zákona sa policajt po vyňatí zo zálohy pre študujúcich policajtov zaradí do funkcie, do ktorej bol ustanovený pri prijatí do služobného pomeru alebo v súlade s potrebami Policajného zboru. Účelom tejto zmeny je legislatívne zabezpečiť, aby sa policajt po získaní policajného vzdelania vrátil predovšetkým na svoj pôvodný útvar a do funkcie, do ktorej bol ustanovený pred zaradením do zálohy pre študujúcich policajtov; toto pravidlo môže byť prelomené iba v prípade plnenia potrieb Policajného zboru
5
K bodu 9 (§ 57)
Doterajšie lehoty na uloženie disciplinárneho opatrenia sa nahrádzajú jednou dvojročnou lehotou, ktorá umožní objektívne zistenie skutočného stavu veci, rovnako ako u priestupkov. Aplikačnou praxou bolo preukázané, že súčasná subjektívna lehota nepostačuje na objektívne zistenie skutočného stavu veci, vyhotovenie kvalifikovaného rozhodnutia a jeho vyhlásenie, resp. doručenie. O to viac, že aj v disciplinárnom konaní je potrebné zadovážiť si podklady (dôkazy, vyjadrenia, posudky) na konečné rozhodnutie vo veci a zákon v tejto súvislosti nepozná napríklad inštitút prerušenia konania.
K bodu 10 (§ 104 ods. 5)
V nadväznosti na úpravu uvedenú v bode 1 7 ods. 7) sa precizujú platové podmienky príslušníka Policajného zboru v prípravnej službe počas denného štúdia na plnenie kvalifikačnej požiadavky policajného vzdelania.
K bodom 11 a 12 (§ 109 ods. 4 písm. a) a § 113 ods. 3)
Legislatívna úprava vyvolaná znením bodu 6, ktorým sa vypúšťa § 35 ods. 2 z platného zákona.
K bodu 13 (§ 192 ods. 5)
Predlžuje sa subjektívna lehota pri prepustení policajta zo služobného pomeru z dôvodov uvedených v § 192 ods. 1 písm. d) g) platného zákona z dvoch na šesť mesiacov. Vzhľadom na to, že ide o také dôvody prepustenia, ktoré policajt sám zavinil, je potrebné vykonať dokazovanie a ostatné procesné úkony obzvlášť dôsledne. V rámci tejto prekluzívnej lehoty sa musí rozhodnutie o prepustení policajtovi aj doručiť, na čo v súčasnosti ustanovená subjektívna lehota nie vždy postačuje. Od predlženia subjektívnej lehoty možno preto očakávať, že prispeje k prehĺbeniu právnej istoty dotknutých strán.
K bodu 14 (§ 287i)
V prechodnom ustanovení sa v súvislosti so zavedením výberového konania ukladá služobnému úradu povinnosť vyhlásiť výberové konanie na funkcie uvedené 33a ods. 1 do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona.
Občanovi, ktorý podal žiadosť o prijatie do štátnej služby pred účinnosťou tohto zákona a služobný úrad na jej základe začal prijímacie konanie a v tomto konaní riadne pokračuje aj po účinnosti tohto zákona, sa v prechodnom ustanovení garantuje, že podmienka veku sa považuje za splnenú, pretože sa posudzuje podľa doterajších predpisov.
6
K čl. II
Účinnosť sa navrhuje od 1. decembra 2015.
Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky 26. augusta 2015.
Robert Fico v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Robert Kaliňák v. r.
podpredseda vlády a minister vnútra
Slovenskej republiky