1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
1733
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z .......... 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov
Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 727/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 513/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 278/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z. a zákona č. 307/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 7 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
(7) Príslušník Policajného zboru v prípravnej štátnej službe, s výnimkou policajta podľa odseku 6, absolvuje v rámci denného štúdia na splnenie kvalifikačnej požiadavky policajného vzdelania základný policajný výcvik, teoreticko-praktickú prípravu, odborný výcvik a odbornú prax.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
2
2. V § 14 ods. 1 uvádzacej vete sa číslo „18“ nahrádza číslom „21“.
3. V § 33 ods. 1 sa za slová „odbornej praxe“ vkladá čiarka a slová „ak odborná prax nie je podmienkou na obsadenie funkcie“.
4. V § 33 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
5. V § 33 ods. 4 sa slová „odsekov 3 a 4“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
6. Za § 33 sa vkladajú § 33a a 33b, ktoré vrátane nadpisu nad § 33a znejú:
„Výberové konanie
§ 33a
(1) Prezident Policajného zboru, viceprezident Policajného zboru a generálny riaditeľ sekcie kontroly a inšpekčnej služby ministerstva sa vymenúvajú alebo ustanovujú do funkcie na základe výberového konania
(2) Výberovým konaním sa overujú riadiace, organizačné a kontrolné schopnosti, odborné vedomosti, jazykové znalosti a ďalšie skutočnosti, ktoré je potrebné alebo vhodné overiť vzhľadom na povahu funkcie, pre ktorú sa vyhlasuje výberové konanie. Výberové konanie sa uskutočňuje v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom.1)
(3) Do výberového konania na funkciu uvedenú v odseku 1 sa môže prihlásiť príslušník Policajného zboru, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na funkciu a odbornú prax na túto funkciu.
(4) Výberové konanie vyhlasuje ministerstvo vo všeobecne prístupnom komunikačnom prostriedku služobného úradu najmenej 30 dní pred jeho uskutočnením.
(5) Oznámenie o vyhlásení výberového konania obsahuje
a) uvedenie funkcie, na obsadenie ktorej sa vyhlasuje výberové konanie,
b) názov organizačnej zložky, na ktorej sa funkcia obsadzuje,
c) kvalifikačné predpoklady na funkciu a odbornú prax na túto funkciu a doklady, preukazujúce ich splnenie,
d) dátum a miesto konania výberového konania,
e) adresu a termín, do ktorého je potrebné doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania,
f) poučenie, že na žiadosť o zaradenie do výberového konania, ku ktorej nie priložené požadované doklady a na žiadosť o zaradenie do výberového konania doručenú po termíne určenom v oznámení o vyhlásení výberového konania, sa neprihliada a uchádzač o funkciu nebude zaradený do výberového konania.
3
(6) Uchádzača, ktorý spĺňa podmienky na účasť vo výberovom konaní a ktorý doručil žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v termíne určenom v oznámení o vyhlásení výberového konania, služobný úrad pozve na výberové konanie najmenej tri dni pred jeho začatím.
§ 33b
(1) Výberové konanie uskutočňuje výberová komisia.
(2) Výberová komisia päť členov. Členom výberovej komisie môže byť len príslušník Policajného zboru, štátny zamestnanec služobného úradu a zástupca príslušného odborového orgánu. Členov výberovej komisie vymenúva a odvoláva minister.
(3) Členovia výberovej komisie zvolia spomedzi seba predsedu výberovej komisie. Výberová komisia je uznášaniaschopná, ak sa na hlasovaní zúčastnia aspoň štyria jej členovia. Rozhodnutie výberovej komisie je platné, ak zaň hlasovali najmenej štyria jej členovia.
(4) Výberová komisia vyhodnotí výsledok výberového konania a určí poradie uchádzačov, ktorí úspešne absolvovali výberové konanie.
(5) Predseda výberovej komisie predloží ministrovi výsledok výberového konania na rozhodnutie spolu so zápisnicou o priebehu výberového konania.
(6) Ministerstvo zverejní zápisnicu o priebehu výberového konania vo všeobecne prístupnom komunikačnom prostriedku služobného úradu. Zápisnica o priebehu výberového konania obsahuje najmä
a) údaj o dátume, čase a mieste konania výberového konania,
b) uvedenie funkcie, pre ktorú bolo vyhlásené výberové konanie,
c) zloženie výberovej komisie v rozsahu titul, meno a priezvisko, vrátane označenia predsedu výberovej komisie,
d) menný zoznam uchádzačov, ktorí sa zúčastnili výberového konania,
e) stručný opis priebehu výberového konania,
f) konečné poradie úspešných uchádzačov výberového konania,
g) meno a priezvisko člena výberovej komisie, ktorý zápisnicu spísal,
h) dátum, čas a miesto spísania zápisnice,
i) vlastnoručné podpisy všetkých členov výberovej komisie.
(7) Výberové konanie končí rozhodnutím ministra o výsledku výberového konania. Služobný úrad oznámi rozhodnutie uchádzačovi do 30 dní od skončenia výberového konania.
7. V § 35 sa vypúšťa odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 10b.
Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 2 až 9.
4
8. V § 40 ods. 6 druhá veta znie: „Policajt, ktorý počas denného štúdia na splnenie kvalifikačnej požiadavky policajného vzdelania bol zaradený do zálohy podľa odseku 4 písm. b), sa po vyňatí z tejto zálohy ustanoví do funkcie, do ktorej bol ustanovený pri prijatí do služobného pomeru alebo do funkcie v súlade s potrebami služobného úradu.“.
9. § 57 znie:
㤠57
Za disciplinárne previnenie možno uložiť disciplinárne opatrenie len do dvoch rokov odo dňa spáchania disciplinárneho previnenia.“.
10. V § 104 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) V služobnom príjme príslušníka Policajného zboru v prípravnej štátnej službe počas doby denného štúdia na splnenie kvalifikačnej požiadavky policajného vzdelania je zohľadnený výkon štátnej služby v noci, v dňoch služobného pokoja, nad základný čas služby v týždni a služobná pohotovosť.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
11. V § 109 ods. 4 písm. a) sa slová „§ 35 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 35 ods. 9“.
12. V § 113 ods. 3 sa slová „§ 35 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 35 ods. 6“.
13. V § 192 ods. 5 sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „šiestich“.
14. Za § 287h sa vkladá § 287i, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠287i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2015
(1) Ministerstvo je povinné vyhlásiť výberové konanie na funkcie uvedené v § 33a ods. 1 do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona.
(2) Podmienka veku na prijatie do štátnej služby v prijímacom konaní začatom pred 1. decembrom 2015 sa posudzuje podľa predpisov účinných do 30. novembra 2015.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2015.