VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-29744/2015 Národnej rady Slovenskej republiky
1732
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ... 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava 26. augusta 2015