DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Predpokladajú sa zvýšené náklady na administráciu registrácie chovov zvierat Štátnou veterinárnou správou, ktorá na to bude musieť vytvoriť podmienky, pričom sa predpokladá zvýšený záujem o registráciu chovov hlavne v prechodnom období do 1.9.2015.
Zároveň sa však predpokladá veľmi priaznivý vplyv na životné prostredie, ktorý možno predpokladať vo viacerých ohľadoch. V prvom rade sa predpokladá zánik podstatnej časti chovov psov, kde dochádzka k rýchlemu množeniu psov za účelom predaja šteniat, kde samice psov rovnako ako šteniatka nemajú veterinárnu starostlivosť a povinné očkovania, umiestnené v nevyhovujúcich podmienkach (napr. v malých kotercoch v pivnici, či v miestnostiach bez denného svetla a vetrania) a rozmnožované častejšie než je to vhodné, čo možno považovať za týranie zvierat. To bude mať za následok aj zníženie počtu psov vôbec a hlavne zníženie počtu psov s dedičnými chorobami a zlým zdravotným stavom, ktoré výsledkom vyššie popísaného spôsobu množenia. Vzhľadom na vysoký počet psov na Slovensku je toto želateľný výsledok právnej úpravy, ktorý bude mať podstatný veľmi pozitívny vplyv na životné prostredie. Druhým podstatným dôsledkom navrhovanej právnej úpravy je kontrola chovu zvierat v registrovaných chovoch tak, aby bolo zabezpečené zdravie zvierat chovaných na rozmnožovanie ako aj potomkov týchto zvierat.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné