DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2000 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov predkladá poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Martin Poliačik.
Predmetný návrh za cieľ zaviesť právnu úpravu na kontrolu množenia psov, ustanoviť podmienky chovu psov za účelom ich množenia, podmienky držania takýchto psov a povinnosti vyplývajúce držiteľom ako aj štátnym orgánom na úseku evidencie a kontroly držania psov určených na množenie.
V súčasnosti je chov a množenie psov kontrolované len tým spôsobom, že tzv. chovné stanice jednotlivých plemien nahlásené chovateľským zväzom týchto plemien a tie kontrolujú, či takéto chovy spĺňajú ich štandardy a prípadne aj medzinárodné štandardy. Chovatelia takýchto šľachtených chovov majú záujem na tom, aby tieto chovy boli v poriadku a zachovávali medzinárodné štandardy, pretože im to dáva možnosť ďalej rozvíjať chov a zvyšuje hodnotu ich psov aj šteniat z takéhoto chovu. Na druhej strane existujú chovy, kde nie dodržiavané podmienky držania a chovu zvierat stanovené vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 123/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá. Často krát samice psov v nekontrolovaných chovoch držané pod fóliovníkmi, v tmavých pivniciach, bez venčenia, denného svetla, bez sociálneho kontaktu, bez veterinárneho ošetrenia, bez vhodnej stravy, s kožnými a inými chorobami. Ako jediný nie je tento spôsob množenia za účelom predaja kontrolovaný, čo vedie jednak ku genetickým zmenám na plemenách, skrytým chorobám, ktoré sa prejavia po čase od kúpy, k premnoženiu určitého plemena a hlavne k nevhodným podmienkach chovu, vedúcim k týraniu. Takýto množitelia nie registrovaní v chovateľských zväzoch a v súčasnosti nikto nekontroluje, či dodržiavajú požiadavky stanovené osobitným predpisom. Z tohto dôvodu navrhujeme zaviesť povinnosť pre každého, kto bude chcieť predávať psov mimo chovateľských staníc registrovaných v chovateľských zväzoch, by mal mať od veterinárnej správy potvrdenie o tom, že vhodné podmienky na tento chov a že ich aj dodržiava. Akýkoľvek predaj bez registrácie by mal byť nelegálny. Návrhom zákona sa zavádza povinnosť registrovať chov v prípade, že chovateľ záujem o predaj šteniat. Registrácia sa netýka tých chovateľov psov, ktorým sa psy rozmnožia náhodne a/alebo šteňatá nie sú predmetom predaja.
Predložený návrh zákona negatívny vplyv na štátny rozpočet, nemá vplyv na rozpočty obcí a vyšších územných celkov, pozitívny vplyv na životné prostredie, a nemá vplyv na zamestnanosť, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Zavádza sa definícia registrovaného chovu psov, kde sa registrovaným chovom rozumie len chov psov, ktorý nie je registrovaný chovateľským zväzom, ktoré v súčasnosti kontrolujú, či chovné stanice nimi registrované spĺňajú podmienky na držanie a chov zvierat stanovené Slovenskými či medzinárodnými predpismi a či je psom poskytovaná veterinárna starostlivosť. Registrovaným chovom bude chov, z ktorého šteňatá sú určené na predaj.
K bodu 2
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 123/2007 určuje pomerne podrobne podmienky na chov spoločenských zvierať, ktorý je potrebné dodržať aj pri chove psov za účelom rozmnožovania a predaja šteniat. Podrobnejšie sa však stanovujú podmienky, ktoré musí zriaďovateľ takého chovu spĺňať. V prvom rade musí zriadenie chovu oznámiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Musí zabezpečiť podmienky stanovené pre chov v chovnom zariadení stanovené vo vyhláške, pričom osobitne musí zabezpečiť nezameniteľné označenie psov určených na množenie, ďalej veterinárnu starostlivosť a zachovanie dostatočných časových intervalov medzi jednotlivými graviditami samice psa.
K bodu 3
Navrhuje sa zaviesť prechodné obdobie, počas ktorého zriaďovatelia chovov prispôsobia podmienky pre chov psov za účelom rozmnožovania všetkým požiadavkám na ochranu zvierat a ohlásia svoje chovy, ktoré nie sú registrované chovateľskými zväzmi.
K Čl. II
K bodu 1
Navrhuje sa doplniť do právomocí Štátnej veterinárnej a potravinovej správy povinnosť viesť centrálny zoznam registrovaných chovov psov v zmysle navrhovanej právnej úpravy.
K bodu 2
Navrhuje sa doplniť právomoc regionálnych veterinárnych a potravinových správ tak, aby mohli vykonávať kontrolu ochrany zvierat v registrovaných chovoch psov a rozhodnúť o zrušení takéhoto chovu v prípade, že zriaďovateľ neplní podmienky stanovené osobitným predpisom.
K bodu 3
V rámci ochrany zvierat sa zakazuje rozmnožovať psy za účelom predaja šteniat mimo registrovaného chovu psov, aby bolo možné zabezpečiť a kontrolovať podmienky, v akých držané zvieratá a či im je poskytovaná riadne veterinárna starostlivosť.
K bodu 4
Dopĺňa sa skutková podstata priestupku neohlásenia registrovaného chovu psov.
K bodu 5
Dopĺňa sa skutková podstata priestupku, v prípade, že osoba chová psov za účelom rozmnožovania a predaja mimo registrovaného chovu psov.
K Čl. III
Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2016 vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu.