1
TABUĽKA ZHODY
smernice ES s ustanoveniami všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré danú smernicu preberajú
Názov smernice:
Smernica Európskeho parlamentu a rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (Ú.v.EÚ L 127, 29.4.2014) v znení delegovanej smernice Komisie 2014/109/EÚ z 10. októbra 2014 (Ú.v.EÚ L 360, 17.12.21014)
Smernica ES
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
číslo predpisu názov predpisu
Č:1
Predmet
Cieľom tejto smernice je aproximovať zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia členských štátov týkajúce sa:
a) zložiek a emisií tabakových výrobkov a súvisiacich nahlasovacích povinností vrátane maximálnych úrovní emisií dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého v prípade cigariet;
b) určitých aspektov označovania a balenia tabakových výrobkov vrátane zdravotných varovaní, ktoré sa musia uvádzať na jednotlivých baleniach tabakových výrobkov a každom vonkajšom obale, ako aj vysledovateľnosti a bezpečnostných prvkov, ktoré sa uplatňujú na tabakové výrobky v záujme zabezpečenia ich súladu s touto smernicou;
c) zákazu uvádzania tabaku na orálne použitie na trh;
d) cezhraničného predaja tabakových výrobkov na diaľku;
e) povinnosti podať oznámenie o nových kategóriách tabakových výrobkov;
f) uvádzania na trh a označovania určitých výrobkov
N
Zákon č. .../2015 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Čl. I.
§1
Tento zákon upravuje
a) podmienky, ktoré sa týkajú zložiek a emisií tabakových výrobkov a súvisiacich nahlasovacích povinností vrátane maximálnych úrovní emisií dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého v cigaretách,
b) podmienky označovania a balenia tabakových výrobkov vrátane zdravotných varovaní, ktoré sa musia uvádzať na spotrebiteľských baleniach tabakových výrobkov a každom vonkajšom obale,
c) podmienky zákazu uvádzať na trh tabak na orálne použitie,
d) cezhraničný predaj tabakových výrobkov na diaľku,
e) podmienky uvádzania na trh nových kategórií tabakových výrobkov,
f) podmienky uvádzania na trh a označovania výrobkov súvisiacich s tabakovými výrobkami, najmä elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek a bylinných výrobkov na fajčenie
Ú
2
súvisiacich s tabakovými výrobkami, najmä elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek a bylinných výrobkov na fajčenie, aby sa uľahčilo hladké fungovanie vnútorného trhu s tabakovými a súvisiacimi výrobkami, pričom by sa malo vychádzať z vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia, najmä pokiaľ ide o mladých ľudí, a aby boli splnené záväzky Únie vyplývajúce z Rámcového dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku (ďalej len „RDKT“).
Č:2
O:1
Článok 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
1.„tabak“ znamená listy a iné prírodné spracované alebo nespracované časti tabakových rastlín vrátane expandovaného a rekonštituovaného tabaku;
N
Zákon č. ../2015 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Čl. I.
§ 2
O:3
P:a)
(3) Na účely tohto zákona
a) tabak listy a iné prírodné spracované alebo nespracované časti tabakových rastlín vrátane expandovaného a rekonštituovaného tabaku,
Ú
Č:2
O:2
2.„fajkový tabak“ je tabak, ktorý sa môže spotrebúvať počas procesu horenia a ktorý je výhradne určený na použitie vo fajke;
N
Čl. I.
§ 2
O:3
P:b)
b) fajkový tabak je tabak, ktorý sa môže spotrebúvať počas procesu horenia a je určený výhradne na použitie vo fajke,
Ú
Č:2
O:3
3.„tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet“ je tabak, ktorý môžu spotrebitelia alebo maloobchodné predajne použiť na výrobu cigariet;
N
Čl. I.
§ 2
O:3
P:c)
c) tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet je tabak, ktorý môže spotrebiteľ použiť na prípravu cigariet,
Ú
Č:2
O:4
4.„tabakové výrobky“ výrobky, ktoré sa môžu spotrebúvať a pozostávajú, hoci len čiastočne, z tabaku, a to tiež geneticky modifikovaného;
N
Čl. I.
§ 2
O:3
P:d)
d) tabakový výrobok je výrobok, ktorý sa môže spotrebúvať a pozostáva aspoň čiastočne z tabaku alebo aj z geneticky modifikovaného tabaku,
Ú
Č:2
O:5
5.„bezdymový tabakový výrobok“ je tabakový výrobok, ktorý sa nespotrebúva počas procesu horenia, vrátane žuvacieho tabaku, šnupavého tabaku a tabaku na orálne použitie;
N
Čl. I.
§ 2
O:3
P:e)
e) bezdymový tabakový výrobok je tabakový výrobok, ktorý sa nespotrebúva počas procesu horenia,
Ú
Č:2
O:6
6.„žuvací tabak“ je bezdymový tabakový výrobok určený výhradne na účely žuvania;
N
Čl. I.
§ 2
O:3
f) žuvací tabak je bezdymový tabakový výrobok určený na účel žuvania,
Ú
3
P:f)
Č:2
O:7
7.„šnupavý tabak“ je bezdymový tabakový výrobok, ktorý sa môže spotrebúvať nosom;
N
Čl. I.
§ 2
O:3
P:g)
g) šnupavý tabak je bezdymový tabakový výrobok, ktorý sa môže spotrebúvať nosom,
Ú
Č:2
O:8
8.„tabak na orálne použitie“ všetky tabakové výrobky na orálne použitie okrem tých, ktoré určené na inhalovanie alebo žuvanie, vyrobené úplne alebo čiastočne z tabaku, vo forme prášku alebo častíc, alebo v kombinácii týchto foriem, najmä tie, ktoré sa uvádzajú v podobe porcií vo vrecúškach alebo v poréznych vrecúškach;
N
Čl. I.
§ 2
O:3
P:h)
h) tabak na orálne použitie je tabakový výrobok určený na orálne použitie okrem tabakového výrobku určeného na inhalovanie alebo žuvanie, ktorý je vyrobený úplne alebo čiastočne z tabaku, vo forme prášku alebo častíc alebo v kombinácii týchto foriem, najmä tie, ktoré sa uvádzajú na trh v podobe porcií vo vrecúškach alebo v poréznych vrecúškach,
Ú
Č:2
O:9
9.„tabakové výrobky na fajčenie“ tabakové výrobky s výnimkou bezdymového tabakového výrobku;
N
Čl. I.
§ 2
O:3
P:i)
i) tabakový výrobok na fajčenie je tabakový výrobok okrem bezdymového tabakového výrobku,
Ú
Č:2
O:10
10. „cigareta“ je tabakový povrazec, ktorý sa môže spotrebúvať počas procesu horenia a je bližšie vymedzený v článku 3 ods. 1 smernice Rady 2011/64/EÚ ;
N
Čl. I.
§ 2
O:3
P:j)
j) cigareta je tabakový povrazec určený na fajčenie, ktorý sa vsúva do dutiniek z cigaretového papiera,
Ú
Č:2
O:11
11.„cigara“ je tabakový povrazec, ktorý sa môže spotrebúvať počas procesu horenia a je bližšie vymedzený v článku 4 ods. 1 smernice Rady 2011/64/EÚ;
N
Čl. I.
§ 2
O:3
P:k)
k) cigara je tabakový povrazec,1) ktorý sa môže spotrebúvať počas procesu horenia,
Ú
Č:2
O:12
12.„cigarka“ je malý typ cigary a je bližšie vymedzená v článku 8 ods. 1 smernice Rady 2007/74/ES ;
N
Čl. I.
§ 2
O:3
P:l)
l) cigarka je malý typ cigary,1)
Ú
Č:2
O:13
13.„tabak do vodnej fajky“ je tabakový výrobok, ktorý sa môže spotrebúvať prostredníctvom vodnej fajky. Na účely tejto smernice sa tabak do vodnej fajky považuje za tabakový výrobok na fajčenie. Ak výrobok možno používať prostredníctvom vodných fajok a aj ako tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, považuje sa za tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet.
N
Čl. I.
§ 2
O:3
P:m)
m) tabak do vodnej fajky je tabakový výrobok na fajčenie, ktorý sa môže spotrebúvať prostredníctvom vodnej fajky; ak výrobok možno použiť prostredníctvom vodnej fajky a aj ako tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, považuje sa za tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet,
Ú
Č:2
O:14
14.„nová kategória tabakových výrobkov“ je tabakový výrobok, ktorý:
a)nepatrí ani do jednej z týchto kategórií: cigarety, tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, fajkový tabak, tabak do vodnej fajky, cigary, cigarky, žuvací tabak, šnupavý tabak alebo tabak na orálne použitie a
b)uvedie sa na trh po 19. máji 2014;
N
Čl. I.
§ 2
O:3
P:n)
n) nová kategória tabakových výrobkov je každý tabakový výrobok, ktorý
1. nie je uvedený v písmenách b), c), j), f) až h), k) až m) a
2. bol uvedený na trh po 19. máji 2014,
Ú
Č:2
15.„bylinný výrobok na fajčenie“ je výrobok na
N
Čl. I.
o) bylinný výrobok na fajčenie je výrobok, ktorého
Ú
4
O:15
základe rastlín, bylín alebo ovocia, ktorý neobsahuje tabak a ktorý sa môže spotrebúvať počas procesu horenia;
§ 2
O:3
P:o)
základom rastliny, byliny alebo ovocie, ktorý neobsahuje tabak a ktorý sa môže spotrebúvať počas procesu horenia,
Č:2
O:16
16.„elektronická cigareta“ je výrobok, ktorý možno použiť na konzumáciu výparov obsahujúcich nikotín prostredníctvom náustku, alebo akákoľvek zložka uvedeného výrobku vrátane zásobníka, nádržky a zariadenia bez zásobníka alebo nádržky. Elektronické cigarety môžu byť jednorazové alebo opätovne naplniteľné pomocou plniacej fľaštičky a nádržky alebo opätovne naplniteľné pomocou jednorazových zásobníkov;
N
Čl. I.
§ 2
O:3
P:p)
p) elektronická cigareta je výrobok, ktorý možno použiť na spotrebúvanie výparov obsahujúcich nikotín prostredníctvom náustku, alebo akákoľvek zložka tohto výrobku vrátane zásobníka, nádržky a zariadenia bez zásobníka alebo nádržky; elektronické cigarety môžu byť jednorazové alebo opakovane naplniteľné pomocou plniacej fľaštičky a nádržky alebo opakovane použiteľné pomocou jednorazových zásobníkov,
Ú
Č:2
O:17
17.„plniaca fľaštička“ je nádobka, ktorá obsahuje tekutinu obsahujúcu nikotín, ktorú možno použiť na opätovné naplnenie elektronickej cigarety;
N
Čl. I.
§ 2
O:3
P:q)
q) plniaca fľaštička je nádobka akéhokoľvek tvaru, ktorá obsahuje tekutinu obsahujúcu nikotín a ktorú možno použiť opakovane na plnenie elektronickej cigarety,
Ú
Č:2
O:18
18.„zložka“ je tabak, prídavná látka, ako aj akákoľvek látka alebo prvok prítomné v konečnom tabakovom alebo súvisiacom výrobku vrátane papiera, filtra, atramentov, kapsúl a lepidiel;
N
Čl. I.
§ 2
O:3
P:r)
r) zložka je tabak, prídavná látka, alebo akákoľvek iná látka alebo prvok prítomný v konečnom tabakovom výrobku alebo súvisiacom výrobku vrátane papiera, filtra, atramentov, kapsúl a lepidiel,
Ú
Č:2
O:19
19.„nikotín“ sú nikotínové alkaloidy;
N
Čl. I.
§ 2
O:1
(1) Nikotín sú alkaloidy nikotínového typu.
Ú
Č:2
O:20
20.„decht“ je surový bezvodý beznikotínový kondenzát dymu;
N
Čl. I.
§ 2
O:2
(2) Decht je surový bezvodý a beznikotínový kondenzát dymu.
Ú
Č:2
O:21
21.„emisie“ látky, ktoré sa uvoľňujú pri spotrebe tabakového alebo súvisiaceho výrobku určeným spôsobom, ako látky nachádzajúce sa v dyme alebo látky uvoľňované počas procesu používania bezdymových tabakových výrobkov;
N
Čl. I.
§ 2
O:3
P:s)
s) emisie látky, ktoré sa uvoľňujú pri spotrebe tabakového výrobku alebo súvisiaceho výrobku určeným spôsobom, ako látky nachádzajúce sa v dyme alebo látky uvoľňované počas spotrebúvania bezdymových tabakových výrobkov,
Ú
Č:2
O:22
22.„maximálna úroveň“ alebo „maximálna úroveň emisií“ je maximálny obsah alebo emisia, vrátane nulových, určitej látky v tabakovom výrobku merané v miligramoch;
N
Čl. I.
§ 2
O:3
P:t)
t) maximálna úroveň alebo maximálna úroveň emisií je maximálny obsah alebo maximálna emisia, vrátane nulových, určitej látky v tabakovom výrobku merané v miligramoch,
Ú
Č:2
O:23
23.„prídavná látka“ je iná látka než tabak, ktorá sa pridá do tabakového výrobku, jeho jednotkového balenia alebo akéhokoľvek vonkajšieho obalu;
N
Čl. I.
§ 2
O:3
P:u)
u) prídavná látka je látka okrem tabaku, ktorá sa pridáva do tabakového výrobku, jeho spotrebiteľského balenia alebo akéhokoľvek vonkajšieho obalu,
Ú
Č:2
O:24
24.„aróma“ je prídavná látka, ktorá dodáva vôňu a/alebo chuť;
N
Čl. I.
§ 2
v) aróma je prídavná látka, ktorá dodáva vôňu alebo chuť alebo oboje,
Ú
5
O:3
P:v)
Č:2
O:25
25.„charakteristická aróma“ je jasne zreteľná vôňa alebo chuť s výnimkou tabakovej, ktorú výrobku dodáva prídavná látka alebo kombinácia prídavných látok okrem iného vrátane ovocia, korenia, bylín, alkoholu, cukroviniek, mentolu alebo vanilky a ktorú možno rozpoznať pred alebo počas spotreby tabakového výrobku;
N
Čl. I.
§ 2
O:3
P:w)
w) charakteristická aróma je jasne zreteľná vôňa alebo chuť okrem tabakovej chuti, ktorú výrobku dodáva prídavná látka alebo kombinácia prídavných látok okrem iného najmä ovocia, korenia, bylín, alkoholu, cukroviniek, mentolu alebo vanilky a ktorú možno rozpoznať pred spotrebou alebo počas spotreby tabakového výrobku,
Ú
Č:2
O:26
26.„návykovosť“ je farmakologický potenciál látky spôsobiť závislosť, t. j. stav, ktorý ovplyvňuje schopnosť jedinca kontrolovať svoje správanie obvykle tým, že odmeňujúci účinok a/alebo poskytuje úľavu od abstinenčných príznakov;
N
Čl. I.
§ 2
O:3
P:x)
x) návykovosť je farmakologický potenciál látky spôsobiť závislosť alebo spôsobiť stav, ktorý ovplyvňuje schopnosť osoby kontrolovať svoje správanie obvykle tým, že odmeňujúci účinok alebo poskytuje úľavu od abstinenčných príznakov, alebo oboje,
Ú
Č:2
O:27
27.„toxicita“ je miera, v akej môže mať látka v ľudskom organizme škodlivé účinky vrátane účinkov prejavujúcich sa po čase, zvyčajne po opakovanej alebo nepretržitej spotrebe alebo expozícii;
N
Čl. I.
§ 2
O:3
P:y)
y) toxicita je miera, v akej môže mať látka v ľudskom organizme škodlivé účinky vrátane účinkov prejavujúcich sa po čase, zvyčajne po opakovanej spotrebe alebo nepretržitej spotrebe alebo expozícii,
Ú
Č:2
O:28
28.„podstatná zmena okolností“ je zvýšenie objemu predaja určitej kategórie výrobkov najmenej o 10 % minimálne v piatich členských štátoch na základe údajov o predaji predložených v súlade s článkom 5 ods. 6 alebo zvýšenie miery prevalencie užívania v skupine spotrebiteľov do 25 rokov veku najmenej o päť percentuálnych bodov minimálne v piatich členských štátoch v prípade príslušnej kategórie výrobkov, pričom sa vychádza z osobitnej správy Eurobarometra 385 z mája 2012 alebo z ekvivalentných štúdií o prevalencii; v každom prípade sa za podstatnú zmenu okolností nepovažuje, ak objemy predaja kategórie výrobkov na maloobchodnej úrovni nepresahuje 2,5 % celkového predaja tabakových výrobkov na úrovni Únie;
n.a.
Č:2
O:29
29. „vonkajší obal“ je každý vonkajší obal, v ktorom sa tabakové alebo súvisiace výrobky uvádzajú na trh a ktorý obsahuje jednotkové balenie alebo súbor jednotkových balení; transparentné obaly sa nepovažujú za vonkajší obal;
N
Čl. I.
§ 2
O:3
P:z)
z) vonkajší obal je každý vonkajší obal, v ktorom sa tabakový výrobok alebo súvisiaci výrobok uvádza na trh a ktorý obsahuje spotrebiteľské balenie alebo súbor spotrebiteľských balení; transparentný obal sa nepovažuje za vonkajší obal,
Ú
Č:2
O:30
30.„jednotkové balenie“ je najmenšie individuálne balenie tabakového alebo súvisiaceho výrobku, ktorý sa uvádza na trh;
N
Čl. I.
§ 2
O:3
P:aa)
aa) spotrebiteľské balenie je najmenšie individuálne balenie tabakového výrobku alebo iného súvisiaceho výrobku, ktorý sa uvádza na trh,
Ú
Č:2
31.„balíček“ je jednotkové balenie tabaku na
N
Čl. I.
ab) balíček je spotrebiteľské balenie tabaku na vlastnoručné
Ú
6
O:31
vlastnoručné zhotovenie cigariet vo forme obdĺžnikového vrecka s prehnutou časťou, ktorá zakrýva otvor, alebo vo forme stojaceho balíčka;
§ 2
O:3
P:ab)
zhotovenie cigariet vo forme obdĺžnikového vrecka s prehnutou časťou, ktorá zakrýva otvor, alebo vo forme stojaceho balíčka,
Č:2
O:32
32.„zdravotné varovanie“ je varovanie týkajúce sa nepriaznivých účinkov výrobku na ľudské zdravie alebo iných nežiaducich dôsledkov jeho spotreby, zahŕňajúce textové varovania, kombinované zdravotné varovania, všeobecné varovania a informačné odkazy, ako sa stanovuje v tejto smernici;
N
Čl. I.
§ 2
O:3
P:ac)
ac) zdravotné varovanie je varovanie týkajúce sa nepriaznivých účinkov výrobku na ľudské zdravie alebo iných nežiaducich dôsledkov jeho spotreby, zahŕňajúce textové zdravotné varovanie, kombinované zdravotné varovanie, všeobecné varovanie a informačné odkazy,
Ú
Č:2
O:33
33.„kombinované zdravotné varovanie“ je zdravotné varovanie, ktoré pozostáva z kombinácie textového varovania a zodpovedajúcej fotografie alebo ilustrácie, ako je stanovené v tejto smernici;
N
Čl. I.
§ 2
O:3
P:ae)
ae) kombinované zdravotné varovanie je zdravotné varovanie, ktoré pozostáva z kombinácie textového varovania a zodpovedajúcej fotografie alebo ilustrácie uvedenej v prílohe č. 2,
Ú
Č:2
O:34
34.„cezhraničný predaj na diaľku“ je predaj spotrebiteľom na diaľku, pri ktorom sa spotrebiteľ v čase objednávky výrobku z maloobchodnej predajne nachádza v inom členskom štáte, ako je členský štát alebo tretia krajina, kde uvedená maloobchodná predajňa sídlo; usudzuje sa, že maloobchodná predajňa má sídlo v členskom štáte:
- v prípade fyzickej osoby, ak miesto svojho podnikania v uvedenom členskom štáte;
- v ostatných prípadoch: ak maloobchodná predajňa svoje registrované sídlo, ústredie alebo miesto podnikania vrátane pobočky, zastúpenia alebo akejkoľvek inej prevádzkarne v uvedenom členskom štáte;
N
Čl. I.
§ 2
O:3
P:af)
af) cezhraničný predaj na diaľku je predaj spotrebiteľom na diaľku, pri ktorom sa spotrebiteľ v čase objednávky tabakového výrobku z maloobchodnej predajne nachádza v inom členskom štáte Európskej únie a štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), alebo v tretej krajine ako uvedená maloobchodná predajňa sídlo,
Ú
Č:2
O:35
35.„spotrebiteľ“ je fyzická osoba, ktorá koná na účely, ktoré nesúvisia s jej obchodovaním, podnikaním, remeslom ani povolaním;
N
Čl. I.
§ 2
O:3
P:ag)
ag) spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá koná na účel nesúvisiaci s jej obchodovaním, podnikaním, remeslom alebo povolaním,
Ú
Č:2
O:36
36.„systém overovania veku“ je počítačový systém, ktorý elektronicky jednoznačne potvrdí vek spotrebiteľa v súlade s vnútroštátnymi požiadavkami;
N
Čl. I.
§ 2
O:3
P:ah)
ah) systém overovania veku je počítačový systém, ktorý elektronicky jednoznačne potvrdí vek spotrebiteľa,
Ú
Č:2
O:37
37.„výrobca“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába výrobok alebo výrobok navrhnutý alebo vyrobený a ktorá tento výrobok uvádza na trh pod svojím menom alebo obchodnou značkou;
N
Čl. I.
§ 2
O:3
P:ai)
ai) výrobca je osoba podľa osobitného predpisu, 2)
Ú
Č:2
O:38
38.„dovoz tabakových alebo súvisiacich výrobkov“ je vstup takýchto výrobkov na územie Únie, pokiaľ nie výrobky prepustené do colného režimu s podmienečným oslobodením od cla pri ich vstupe do
N
Čl. I.
§ 2
O:3
P:aj)
aj) dovoz tabakových výrobkov alebo súvisiacich výrobkov je vstup tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov na územie niektorého z členských štátov, ak nie tabakové výrobky alebo súvisiace výrobky prepustené do colného režimu s
Ú
7
Únie, ako aj prepustenie týchto výrobkov z colného režimu s podmienečným oslobodením od cla;
podmienečným oslobodením od cla pri ich vstupe na územie niektorého z členských štátov, ako aj prepustenie týchto tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov z colného režimu s podmienečným oslobodením od cla,
Č:2
O:39
39.„dovozca tabakových alebo súvisiacich výrobkov“ je vlastník tabakových alebo súvisiacich výrobkov alebo osoba, ktorá právo zaobchádzať s tabakovými alebo súvisiacimi výrobkami dovezenými na územie Únie;
N
Čl. I.
§ 2
O:3
P:ak)
ak) dovozca tabakových výrobkov alebo súvisiacich výrobkov je vlastník tabakových výrobkov alebo súvisiacich výrobkov alebo osoba, ktorá právo zaobchádzať s tabakovými výrobkami alebo súvisiacimi výrobkami dovezenými na územie niektorého z členských štátov,
Ú
Č:2
O:40
40.„uvádzanie na trh“ je sprístupnenie výrobkov bez ohľadu na miesto ich výroby spotrebiteľom, ktorí sa nachádzajú v Únii, odplatne alebo bezodplatne, a to aj predajom na diaľku; v prípade cezhraničného predaja na diaľku sa výrobok považuje za uvedený na trh v členskom štáte, v ktorom sa nachádza spotrebiteľ;
N
Čl. I.
§ 2
O:3
P:al)
al) uvádzanie na trh je sprístupnenie tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov bez ohľadu na miesto ich výroby spotrebiteľom, odplatne alebo bezodplatne, a to aj predajom na diaľku; pri cezhraničnom predaji na diaľku sa tabakový výrobok alebo súvisiaci výrobok považuje za uvedený na trh v členskom štáte, v ktorom sa nachádza spotrebiteľ,
Ú
Č:2
O:41
41.„maloobchodná predajňa“ je každá predajňa, kde sa tabakové výrobky uvádzajú na trh, a to aj fyzickou osobou;
N
Čl. I.
§ 2
O:3
P:am)
am) maloobchodná predajňa je každá predajňa, kde sa tabakové výrobky a súvisiace výrobky uvádzajú na trh fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou,
Ú
Č:3
O:1
HLAVA II
TABAKOVÉ VÝROBKY
Kapitola I - Zložky a emisie
Článok 3
Maximálne úrovne emisií pre decht, nikotín, oxid uhoľnatý a iné látky
1.Úrovne emisií z cigariet uvedených na trh alebo vyrobených v členských štátoch (ďalej len „maximálne úrovne emisií“) nesmú obsahovať viac ako:
a)10 mg dechtu na cigaretu;
b)1 mg nikotínu na cigaretu;
c)10 mg oxidu uhoľnatého na cigaretu.
N
Čl. I.
§ 3
O:1,2,3
(1) V cigaretách vyrobených alebo uvedených na trh obsah dechtu nesmie prekročiť 10 mg v 1 cigarete (ďalej len „mg/cig.“).
(2) V cigaretách vyrobených alebo uvedených na trh obsah nikotínu nesmie prekročiť 1 mg/cig.
(3) V cigaretách vyrobených alebo uvedených na trh obsah oxidu uhoľnatého nesmie prekročiť 10 mg/cig.
Ú
Č:3
O:2
2.Komisia právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 27 s cieľom znížiť maximálne úrovne emisií stanovené v odseku 1, ak je to potrebné na základe medzinárodne uznávaných noriem.
n.a.
Č:3
O:3
3.Členské štáty oznámia Komisii všetky maximálne úrovne emisií, ktoré stanovia pre iné emisie z cigariet, než emisie uvedené v odseku 1 a pre emisie z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet.
N
Čl. I.
§ 3
O:7
(7) Ministerstvo oznámi komisii všetky maximálne úrovne emisií, ktoré ustanovia pre iné emisie z cigariet ako emisie uvedené v odseku 1 až 3 a pre emisie z tabakových výrobkov okrem cigariet.
Ú
Č:3
4.Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom
n.a.
8
O:4
27 s cieľom začleniť do práva Únie normy odsúhlasené zmluvnými stranami Rámcového dohovoru o kontrole tabaku alebo WHO, ktoré sa týkajú maximálnych úrovní emisií pre iné emisie z cigariet, než emisie uvedené v odseku 1 a pre emisie z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet.
Č:4
O:1
Článok 4
Metódy merania
1.Hodnoty emisií dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého z cigariet sa merajú podľa normy ISO 4387 pre decht, normy ISO 10315 pre nikotín a normy ISO 8454 pre oxid uhoľnatý.
Presnosť meraní dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého sa určuje podľa normy ISO 8243.
N
Čl. I.
§ 3
O:4
(4) Hodnoty emisií dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého z cigariet sa merajú a overujú podľa technických noriem. 3)
3) STN ISO 4387 Cigarety. Stanovenie celkového množstva tuhých látok a beznikotínovej sušiny použitím analytického nafajčovacieho stroja (56 9570).
STN ISO 10315 Cigarety. Stanovenie nikotínu v kondenzátoch dymu. Metóda plynovej chromatografie (56 9566).
STN ISO 8454 Cigarety. Stanovenie oxidu uhoľnatého v plynnej fáze cigaretového dymu. Metóda NDIR (56 9575).
STN ISO 8243 Cigarety. Odber vzoriek (56 9563).
Ú
Č:4
O:2
2.Merania uvedené v odseku 1 overujú laboratóriá, ktoré schválili a monitorujú príslušné orgány členských štátov.
Uvedené laboratóriá nesmú byť priamo či nepriamo vlastnené ani kontrolované tabakovým priemyslom.
Členské štáty oznámia Komisii zoznam schválených laboratórií, pričom uvedú kritériá používané pri schvaľovaní a uplatňované metódy monitorovania a po každej zmene uvedený zoznam aktualizujú. Komisia tieto zoznamy schválených laboratórií zverejní.
N
Čl. I.
§ 3
O:5,6
(5) Skúšky na overovanie správnosti údajov podľa odseku 4 vykonávajú akreditované skúšobné laboratóriá.
(6) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznámi Európskej komisii (ďalej len „komisia“) do 31. decembra 2016 zoznam schválených laboratórií, v ktorom zahrnuté kritériá použité pre schvaľovanie a používané metódy sledovania a pri akejkoľvek zmene tento zoznam vždy bezodkladne aktualizuje; tieto laboratóriá nesmú byť priamo či nepriamo vlastnené výrobcom.
Ú
Č:4
O:3
3.Komisia má právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 27 s cieľom upraviť metódy merania emisií dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého, ak je to potrebné na základe vedeckého a technického vývoja alebo medzinárodne uznávaných noriem.
n.a.
9
Č:4
O:4
4.Členské štáty oznamujú Komisii všetky metódy merania, ktoré používajú pre iné emisie z cigariet, než emisie uvedené v odseku 3, a pre emisie z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet.
N
Čl. I.
§ 3
O:7
(7) Ministerstvo oznámi komisii všetky maximálne úrovne emisií, ktoré ustanovia pre iné emisie z cigariet ako emisie uvedené v odseku 1 až 3 a pre emisie z tabakových výrobkov okrem cigariet.
Ú
Č:4
O:5
5.Komisia prijíma delegované akty v súlade s článkom 27 s cieľom začleniť do práva Únie normy odsúhlasené zmluvnými stranami Rámcového dohovoru o kontrole tabaku alebo WHO pre metódy merania.
n.a.
Č:4
O:6
6.Členské štáty môžu výrobcom a dovozcom tabakových výrobkov účtovať za overenie meraní uvedených v odseku 1 tohto článku primerané poplatky.
D
Č:5
O:1
Článok 5
Nahlasovanie zložiek a emisií
1.Členské štáty vyžadujú, aby výrobcovia a dovozcovia tabakových výrobkov predložili príslušným orgánom tieto informácie podľa značky a typu:
a)zoznam všetkých zložiek a ich množstiev používaných pri výrobe tabakových výrobkov v zostupnom poradí podľa hmotnosti každej zložky obsiahnutej v tabakových výrobkoch;
b)úrovne emisií uvedené v článku 3 ods. 1 a 4;
c)ak k dispozícii, informácie o ďalších emisiách a ich úrovniach.
V prípade výrobkov, ktoré sa uviedli na trh, sa uvedené informácie poskytnú do 20. novembra 2016.
Výrobcovia alebo dovozcovia tiež informujú príslušné orgány dotknutých členských štátov, ak došlo k zmene zloženia výrobku spôsobom, ktorý ovplyvňuje informácie poskytované podľa tohto článku.
V prípade nového alebo zmeneného tabakového výrobku sa informácie požadované podľa tohto článku predkladajú pred uvedením takýchto výrobkov na trh.
N
Čl. I.
§ 4
O:1,4,5
§ 21
O: 1
(1) Výrobcovia, dovozcovia alebo distribútori tabakových výrobkov predkladajú ministerstvu zoznam všetkých zložiek a ich množstiev použitých pri výrobe tabakových výrobkov určených na predaj v Slovenskej republike, a to vo vzostupnom poradí podľa hmotnosti každej zložky obsiahnutej v tabakových výrobkoch, informácie o emisiách a ich úrovniach podľa § 3 ods. 1 3 a ak k dispozícii, informácie o ďalších emisiách a ich úrovniach.
(4) Ak sa zmení zloženie tabakového výrobku, ktoré ovplyvňuje informácie podľa tohto paragrafu, výrobcovia, dovozcovia alebo distribútori povinní bezodkladne o tejto skutočnosti informovať ministerstvo.
(5) Ak ide o nový tabakový výrobok alebo zmenený tabakový výrobok predkladajú sa informácie požadované podľa odseku 1 pred uvedením takéhoto tabakového výrobku na trh.
(1) Pri tabakových výrobkoch a súvisiacich výrobkoch uvedených na trh pred 20. májom 2016 výrobcovia, dovozcovia alebo distribútori, ktorí uvádzajú na trh výrobky podľa tohto zákona, povinní do 20. novembra 2016 predložiť informácie podľa § 4, § 15 ods. 2 a 8 a § 17.
Ú
10
Č:5
O:2
2.K zoznamu zložiek uvedenému v odseku 1 písm. a) sa priloží vyhlásenie, v ktorom sa uvádzajú dôvody na použitie týchto zložiek v dotknutých tabakových výrobkoch. Uvedený zoznam uvádza aj status zložiek vrátane skutočnosti, či boli registrované podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 , ako aj ich klasifikáciu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 .
N
Čl. I.
§ 4
O:2
(2) Zoznam zložiek podľa odseku 1 musí obsahovať aj dôvod použitia jednotlivých zložiek použitých pri výrobe tabakových výrobkov s uvedením ich funkcie a ich kategórie a toxikologické údaje zložiek v spálenej forme alebo v nespálenej forme, súvisiace najmä s ich účinkami na zdravie a na závislosť, ktoré výrobca, dovozca alebo distribútor tabakových výrobkov k dispozícii. K zoznamu zložiek sa priloží vyhlásenie, v ktorom uvedené dôvody použitia týchto zložiek v dotknutých tabakových výrobkoch; zoznam uvádza aj status zložiek vrátane skutočnosti či boli registrované podľa osobitného predpisu. 4)
4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).
Ú
Č: 5
O:3
3.K zoznamu uvedenému v odseku 1 písm. a) sa priložia aj príslušné toxikologické údaje, ktoré sa týkajú zložiek v zhorenej alebo nezhorenej podobe, a odkazujú najmä na ich účinky na zdravie spotrebiteľov, pričom sa okrem iného zohľadnia aj všetky návykové účinky.
Okrem toho, pokiaľ ide o cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, výrobca alebo dovozca predloží technický dokument, v ktorom uvedie všeobecný opis použitých prídavných látok a ich vlastností.
Pri poskytovaní iných informácií než informácií týkajúcich sa dechtu, nikotínu, oxidu uhoľnatého a emisií uvedených v článku 4 ods. 4 výrobcovia a dovozcovia uvedú použité metódy merania emisií. Členské štáty môžu takisto žiadať od výrobcov alebo dovozcov tabaku, aby vykonávali štúdie, ktoré môžu stanovovať príslušné orgány, s cieľom posúdiť účinky zložiek na zdravie, pričom sa okrem iného zohľadní ich návykovosť a toxicita.
N
Čl. I.
§ 4
O:2,9
(2) Zoznam zložiek podľa odseku 1 musí obsahovať aj dôvod použitia jednotlivých zložiek použitých pri výrobe tabakových výrobkov s uvedením ich funkcie a ich kategórie a toxikologické údaje zložiek v spálenej forme alebo v nespálenej forme, súvisiace najmä s ich účinkami na zdravie a na závislosť, ktoré výrobca, dovozca alebo distribútor tabakových výrobkov k dispozícii. K zoznamu zložiek sa priloží vyhlásenie, v ktorom uvedené dôvody použitia týchto zložiek v dotknutých tabakových výrobkoch; zoznam uvádza aj status zložiek vrátane skutočnosti či boli registrované podľa osobitného predpisu. 4)
(9) Ak ide o cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, výrobca, dovozca alebo distribútor predloží technický dokument, v ktorom uvedie všeobecný opis použitých prídavných látok a ich vlastností. Pri poskytovaní iných informácií ako informácií týkajúcich sa dechtu, nikotínu, oxidu uhoľnatého a emisií, výrobcovia, dovozcovia alebo distribútori uvedú použité metódy merania emisií.
Ú
Č: 5
O:4
4.Členské štáty zabezpečia, aby informácie predložené v súlade s odsekom 1 tohto článku a článku 6 boli verejnosti sprístupnené na webovej stránke. Členské štáty pri sprístupňovaní uvedených informácií verejnosti náležite zohľadnia potrebu chrániť obchodné tajomstvá. Členské štáty od výrobcov a dovozcov požadujú, aby pri predkladaní informácií podľa odseku
N
Čl. I.
§ 4
O:3,6
(3) Ministerstvo na účel informovania spotrebiteľov zabezpečí zverejnenie informácií poskytnutých podľa odsekov 1 a 2 na svojom webovom sídle a to aj vo forme prístupnej pre osoby so zdravotným postihnutím, okrem informácií, ktoré obchodným tajomstvom a iné dôverné informácie výrobcu alebo dovozcu tabakových výrobkov. Dovozcovia, výrobcovia alebo distribútori povinní uviesť, ktoré informácie považujú za obchodné
Ú
11
1 tohto článku a článku 6 spresnili, ktoré informácie považujú za obchodné tajomstvá.
tajomstvo.
(6) Výrobcovia, dovozcovia alebo distribútori povinní pri predkladaní informácii podľa tohto paragrafu vyznačiť, ktoré informácie považujú za obchodné tajomstvá a iné dôverné informácie.
Č: 5
O:5
5.Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví a v prípade potreby aktualizuje formát na predkladanie informácií uvedených v odsekoch 1 a 6 tohto článku a článku 6 a ich sprístupnenie verejnosti. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 25 ods. 2.
n.a.
Č: 5
O:6
6.Členské štáty od výrobcov a dovozcov vyžadujú, aby predložili interné a externé štúdie, ktoré majú k dispozícii o výskume trhu a preferenciách rôznych skupín spotrebiteľov vrátane mladých ľudí a súčasných fajčiarov v súvislosti so zložkami a emisiami, ako aj prehľadný súhrn akýchkoľvek trhových prieskumov, ktoré vykonávajú pri uvádzaní nových výrobkov. Členské štáty od výrobcov a dovozcov takisto vyžadujú, aby každoročne poskytovali údaje o ich objemoch predaja jednotlivých výrobkov podľa značky a typu, v kusoch alebo v kilogramoch za každý členský štát, a to od 1. januára 2015. Členské štáty poskytnú akékoľvek ďalšie údaje o objeme predaja, ktoré majú k dispozícii.
N
Čl. I.
§ 4
O:7,8
(7) Výrobcovia, dovozcovia alebo distribútori povinní predložiť ministerstvu interné a externé štúdie, ktoré majú k dispozícii o prieskume trhu a preferenciách rôznych skupín spotrebiteľov vrátane mladistvých a súčasných fajčiaroch ohľadom zložiek a emisií, ako aj prehľadný súhrn akýchkoľvek prieskumov trhu, ktoré vykonávajú pri uvádzaní nových výrobkov.
(8) Výrobcovia, dovozcovia alebo distribútori povinní predložiť ministerstvu každoročne za predchádzajúci kalendárny rok najneskôr do 30. júna údaje o objemoch predaja tabakových výrobkov podľa značky a typu, v kusoch alebo v kilogramoch.
Ú
Č: 5
O:7
7.Všetky údaje a informácie, ktoré sa majú poskytnúť členským štátom a ktoré majú poskytnúť členské štáty podľa tohto článku a podľa článku 6, sa poskytujú v elektronickej podobe. Členské štáty uchovávajú informácie elektronicky a zabezpečujú, aby Komisia a ostatné členské štáty mali prístup k uvedeným informáciám na účely uplatňovania tejto smernice. Členské štáty a Komisia zabezpečujú, aby sa s obchodnými tajomstvami a inými dôvernými informáciami zaobchádzalo dôverným spôsobom.
N
Čl. I.
§ 4
O:10
(10) Údaje podľa odsekov 1, 2 a 4 a odsekov 7 9 výrobcovia, dovozcovia alebo distribútori povinní predkladať v elektronickej podobe. Ministerstvo zabezpečí, aby komisia a iné členské štáty mali k týmto informáciám prístup a zabezpečí, aby sa s obchodnými tajomstvami a inými dôvernými informáciami zaobchádzalo dôverne.
Ú
Č: 5
O:8
8.Členské štáty môžu výrobcom a dovozcom tabakových výrobkov účtovať primerané poplatky za prijímanie, uchovávanie, spracúvanie, analyzovanie a uverejňovanie informácií, ktoré im boli poskytnuté podľa tohto článku.
D
12
Č: 6
O:1
Článok 6
Prioritný zoznam prídavných látok