(Návrh)
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z ..... 2015,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o štúdiách a výskume o škodlivosti nových kategórií tabakových výrobkov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 3 zákona č. .../2015 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky:
-zadefinuje základné pojmy
-upraví pravidlá pre oznamovanie nových kategórií tabakových výrobkov
-vymedzí skupinu škodlivých alebo potenciálne škodlivých látok podľa uznávaných medzinárodných metodík (priamo, alebo odkazom napr. na zoznamy WHO, FDA, Health Canada)
-upraví kvantitatívne požiadavky na znížený výskyt škodlivých látok v inhalovanom aerosóle oproti bežným výrobkom určeným na spaľovanie tabaku
-upraví podmienky zníženia dopadu používania výrobkov na živé organizmy, prípadne na ľudský organizmus
-upraví podmienky vystavenia nikotínu za účelom zaistenia porovnateľnej úrovne s bežne dostupnými tabakovými výrobkami a podmienky zabezpečenia prechodu od bežných tabakových výrobkov k novým kategóriám tabakových výrobkov sprevádzaného nižším vystavením škodlivým alebo potenciálne škodlivým látkam
-upraví podmienky pre výrobcu preukázať, ako budú tabakové výrobky a informácie s nimi spojené, prijímané a vnímané spotrebiteľmi (napríklad prostredníctvom obalov, marketingovej komunikácie, designu výrobku atď.)
-upraví pravidlá pre požadované vedecké štúdie, spôsoby a metodiky meraní v záujme relevancie a kvality dokladaných skutočností
-upraví potrebu splnenia legislatívnych a medzinárodných štandardov pre laboratórne testovanie týchto výrobkov