1
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Predpokladáme, že navrhované znenie zákona neovplyvní výrobcov, dovozcov a distribútorov tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov v Európskej únii. Nepredpokladajú sa zvýšené náklady pre výrobcov, dovozcov a distribútorov iných súvisiacich výrobkov v súvislosti so zavedením nových oznamovacích povinnosti a nahlasovaní zložiek. V súvislosti s navrhovaným znením zákona sa na jednej strane znižuje administratívna záťaž tým, že sa administratívne úkony menia z papierovej formy na elektronickú a znižuje sa ich frekvencia a na druhej strane sa zavádzajú nové oznamovacie povinnosti v elektronickej forme, čím predpokladáme celkový neutrálny dopad. Nepredpokladáme žiadne dôsledky pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu.
Navrhované úpravy zamerané na mladých ľudí. Tým, že sa napríklad zabezpečuje lepšia viditeľnosť zdravotných varovaní, zakazuje sa používanie zavádzajúcich a mylných označení výrobkov, predpokladáme pozitívny dopad na verejné zdravie.
2
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
6.1. Rozširujú alebo inovujú sa existujúce alebo vytvárajú sa či zavádzajú sa nové elektronické služby?
(Popíšte ich funkciu a úroveň poskytovania.)
Áno, zverejňovaním informácií podľa § 4, 15 a 17 na webovom sídle ministerstva sa zavádzajú nové elektronické služby s úrovňou I (informatívna úroveň)
6.2. Vytvárajú sa podmienky pre sémantickú interoperabilitu?
(Popíšte spôsob jej zabezpečenia.)
nie
Ľudia
6.3. Zabezpečuje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT?
(Uveďte spôsob, napr. projekty, školenia.)
nie
6.4. Zabezpečuje sa rozvoj elektronického vzdelávania?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia vzdelávacích aktivít.)
nie
6.5. Zabezpečuje sa podporná a propagačná aktivita zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia propagačných aktivít.)
nie
6.6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti?
nie
3
(Uveďte spôsob sprístupnenia digitálneho prostredia.)
Infraštruktúra
6.7. Rozširuje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa nový informačný systém?
(Uveďte jeho funkciu.)
nie
6.8. Rozširuje sa prístupnosť k internetu?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
nie
6.9. Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým službám?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
nie
6.10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita?
(Uveďte spôsob jej zabezpečenia.)
nie
6.11. Zvyšuje sa bezpečnosť IT?
(Uveďte spôsob zvýšenia bezpečnosti a ochrany IT.)
nie
6.12. Rozširuje sa technická infraštruktúra?
(Uveďte stručný popis zavádzanej infraštruktúry.)
nie
Riadenie procesu informatizácie
6.13. Predpokladajú sa zmeny v riadení procesu informatizácie?
(Uveďte popis zmien.)
nie
Financovanie procesu informatizácie
6.14. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
nie
4
(Popíšte príslušnú úroveň financovania.)
Legislatívne prostredie procesu informatizácie
6.15. Predpokladá nelegislatívny materiál potrebu úpravy legislatívneho prostredia procesu informatizácie?
(Stručne popíšte navrhované legislatívne zmeny.)
nie