NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo :
Návrh zákona
z ............ 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone :
Čl. I
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 413/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu č. 233/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 103/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z. a zákona č. 61/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 137 ods. 5 sa v písmene l) bodka nahrádza čiarkou a dopĺňa sa nové písmeno m), ktoré znie:
„m) osobná účasť na voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, Európskeho parlamentu, orgánov samosprávnych krajov, orgánov územnej samosprávy a voľbách prezidenta Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.
2.V § 138 sa dopĺňa nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Zamestnávateľ ďalej poskytne zamestnancovi na základe potvrdenia podľa osobitného predpisu pracovné voľno jeden deň s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku za účasť na voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky,
Európskeho parlamentu, orgánov samosprávnych krajov, orgánov územnej samosprávy a voľbách prezidenta Slovenskej republiky.“.
Čl. II
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 24 ods. 2 sa na konci dopĺňa veta, ktorá znie:
„Ak ide o voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, Európskeho parlamentu, orgánov samosprávnych krajov, orgánov územnej samosprávy a voľby prezidenta Slovenskej republiky, vydá mu okrsková komisia aj potvrdenie o osobnej účasti na voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, Európskeho parlamentu, orgánov samosprávnych krajov, orgánov územnej samosprávy a voľbách prezidenta Slovenskej republiky na účely preukázania účasti na týchto voľbách zamestnávateľovi podľa osobitného predpisu. Vzor potvrdenia je uvedený v prílohe č. 2.“.
2.Za prílohou č. 1 sa dopĺňa Príloha č. 2, ktorá znie:
„Príloha č. 2 k zákonu č. 180/2014 Z. z.
VZOR POTVRDENIA O OSOBNEJ ÚČASTI NA VOĽBÁCH DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, EURÓPSKEHO PARLAMENTU, ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV, ORGÁNOV ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY ALEBO VOĽBÁCH PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Potvrdenie o osobnej účasti na voľbách
Okrsková volebná komisia (obec, číslo volebnej miestnosti):
v zastúpení (meno, priezvisko, titul osoby poverenej vydávať potvrdenie o osobnej účasti na voľbách):
týmto vydáva
voličovi (meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu / alebo aj pobytového preukazu občana Európskej únie do zoznamu voličov v prípade volieb podľa bodu b) / alebo aj dokladu o pobyte pre cudzinca v prípade volieb podľa bodu c) a d))
potvrdenie o osobnej účasti na voľbách
a) do Národnej rady Slovenskej republiky
b) do Európskeho parlamentu
c) do orgánov samosprávnych krajov
d) do orgánov územnej samosprávy
e) prezidenta Slovenskej republiky*
(*hodiace sa zakrúžkuje)
podľa § 24 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dátum (deň, mesiac, rok):
Miesto (obec):
Podpis poverenej osoby:
Pečiatka okrskovej komisie:“
Pôvodná Príloha č. 2 sa prečísluje na Prílohu č. 3.
Čl. III
Zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 201/1996 Z. z., zákona č. 156/1998 Z. z., zákona č. 285/1999 Z. z., zákona č. 396/2000 Z. z., zákona č. 442/2001 Z. z. a zákona č. 424/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 sa vypúšťa písmeno d) a pôvodné písmeno e) sa premenuje na písmeno d).
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.