NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ...... 2015,
.12.2012
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z. a zákona č. 58/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 21 odsek 2 znie:
„(2) Preventívnymi a ochrannými službami bezpečnostnotechnická služba 22), preventívne lekárske prehliadky6a) a pracovná zdravotná služba.6ab) Bezpečnostnotechnická služba je povinná preventívna a ochranná služba pre všetkých zamestnancov, preventívne lekárke prehliadky preventívnymi a ochrannými službami pre všetkých zamestnancov, ktorí si preventívnu lekársku prehliadku želajú a pracovná zdravotná služba je povinnou preventívnou a ochrannou službou pre zamestnancov zaradených do 3 a 4. kategórie. Zamestnávateľ môže poskytnúť pracovnú zdravotnú službu aj zamestnancom zaradeným do prvej a druhej kategórie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a a 6ab znejú:
6a) § 2 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
6ab) § 30a a 30d zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 204/2014 Z. z.“.
Čl. II
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z.,
zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z. a zákona č. 77/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5 ods. 4 písm. r) sa slová „§ 30a ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 30a ods. 7“.
2. V § 5 ods. 4 písm. s) sa slová „§ 30a ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 30a ods. 5“.
3. V § 30 ods. 5 sa slová „§ 30a ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 30a ods. 5“.
4. V § 30a odsek 1 znie:
„(1) Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva zamestnancov zaradených tretej a štvrtej kategórie, odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu, ktorý tvorí dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Zamestnávateľ môže vykonávať pracovnú zdravotnú službu aj vo vzťahu k zamestnancom zaradeným do prvej a druhej kategórie.“.
5. V § 30a ods. 3 písm. a) sa slová „ak odsek 4“ nahrádzajú slovami „ak odseky 4 a 5“, slová „v odseku 4“ sa nahrádzajú slovami „v odseku 5“ a slová „podľa odseku 6“ sa nahrádzajú slovami „podľa odseku 7“.
6. V § 30a sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov zaradených do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie a nemá vlastných zamestnancov na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 2, je povinný vo vzťahu k týmto zamestnancom zmluvne zabezpečiť vykonávanie pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom s osobami podľa odseku 5. Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov zaradených do prvej kategórie alebo druhej kategórie a nemá vlastných zamestnancov na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 2, môže vo vzťahu k týmto zamestnancom zmluvne zabezpečiť vykonávanie pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom s osobami podľa odseku 5.“.
Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 10.
7. V § 30a ods. 5 sa slová „Ak zamestnávateľ nemá vlastných zamestnancov na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 2, je povinný zmluvne zabezpečiť vykonávanie pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom s“ nahrádzajú slovami „Dodávateľským spôsobom možno zmluvne zabezpečiť vykonávanie pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 2 len s“.
8. V § 30a ods. 6 sa slová „v odseku 4“ nahrádzajú slovami „v odseku 5“.
9. V § 30a ods. 8 sa slová „v odseku 6“ nahrádzajú slovami „v odseku 7“.
10. V § 30b ods. 2 a 3 sa slová „podľa § 30a ods. 6“ nahrádzajú slovami „podľa § 30a ods. 7“.
11. V § 30b ods. 13 sa slová „§ 30a ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 30a ods. 5“.
12. V § 30c ods. 3 sa slová „§ 30a ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 30a ods. 6“.
13. V § 30d sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
14. V § 57 ods. 45 sa slová „§ 30a ods. 5“ sa nahrádzajú slovami „§ 30a ods. 6“.
15. V § 63d ods. 4 sa slová „§ 30a ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 30a ods. 7“.
16. V § 63d ods. 5 a 6 sa slová „§ 30a ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 30a ods. 5“.
17. Príloha č. 3b sa vypúšťa.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.