Návrh
ZÁKON
z ..............2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona č. 172/1998 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 289/2002 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 154/2011 Z. z. a zákona č. 32/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 4 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí.“ nahrádza citáciou„§ 13 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“.
3.V § 2 ods. 2 sa za slovo „zotavenie“ vkladajú slová „v rozsahu podľa osobitného predpisu3) alebo v rozsahu podľa kolektívnej zmluvy, ktorá je záväzná pre obec ako zamestnávateľa“.
4.V § 2 odsek 3 znie:
„(3) Starosta sa počas výkonu funkcie na účely tvorby a použitia sociálneho fondu6b) a na účely zabezpečovania stravovania a poskytovania finančného príspevku na stravovanie3) posudzuje ako zamestnanec v pracovnom pomere.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4 až 6b znejú:
4) Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
6) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6a) Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6b) Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov“.
5.V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016
Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Predložený poslanecký návrh zákona za cieľ reflektovať niektoré poznatky z aplikačnej praxe týkajúce sa právneho postavenia starostov obcí a primátorov miest. Zároveň sa predkladateľ podujal odstrániť niektoré legislatívne nedostatky zavedené predchádzajúcimi zásahmi do právnej úpravy a taktiež aktualizovať odkazy, na v niektorých prípadoch zrušené právne predpisy. Prispeje sa tým k lepšej zrozumiteľnosti právnej úpravy, zvýši sa miera právnej istoty adresátov právnych noriem a obmedzí sa výskyt dezinterpretácií v aplikačnej praxi.
B.Osobitná časť
K čl. I bod 1.
Navrhuje sa aktualizácia odkazu na zrušený právny predpis.
K čl. I bod 2.
Navrhuje sa aktualizácia odkazu na právny predpis, ktorý predmetnú právnu úpravu zakázaných súbehov činností neobsahuje. Predmetná právna úprava bola prevzatá do § 13 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
K čl. I bod 3.
Cieľom navrhovanej zmeny je zosúladenie vybraných pracovných podmienok starostov so zamestnancami vo verejnej správe. Odstráni sa tak súčasný nerovnovážny stav, v ktorom starosta nemal nárok na priznanie dovolenky v rovnakom rozsahu ako zamestnanci obce, resp. zamestnanci vykonávajúci práce vo verejnom záujme.
K čl. I bod 4.
Navrhuje sa zosúladenie použitej terminológie s terminológiou zavedenou v rámci reforiem sociálnych systémov, transformáciou modelu sociálneho zabezpečenia na model sociálneho poistenia. Taktiež sa vyrovnávajú podmienky na prácu vo vzťahu k zabezpečovaniu stravovania a tvorby a použitia sociálneho fondu ako je to u zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. Aktualizujú sa taktiež poznámky pod čiarou v súlade s platným právnym stavom.
K čl. I bod 5.
Navrhuje sa aktualizácia poznámky pod čiarou odkazujúcou na zrušený právny predpis.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
1.Vplyv na verejné financie:
Návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie, štátny rozpočet, a rozpočty vyšších územných celkov. Návrh zákona bude mať marginálny vplyv na rozpočty obcí.
2.Vplyv na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb:
Návrh zákona nebude mať dopad na životnú úroveň obyvateľstva a zvyšovanie kvality života, na rozvoj podnikateľských aktivít ako aj na hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.
3.Vplyv na životné prostredie:
Návrh zákona nebude mať dopad na životné prostredie.
4.Vplyv na zamestnanosť:
Návrh zákona nebude mať negatívny dopad na zamestnanosť a na tvorbu nových pracovných miest.
5.Vplyv na podnikateľské prostredie:
Návrh zákona nebude mať negatívny dopad na podnikateľské prostredie.
6.Vplyv na informatizáciu spoločnosti:
Návrh zákona nebude mať vplyv na informatizáciu spoločnosti.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu:
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomír Petrák a Igor Choma.
2.Názov návrhu právneho predpisu:
Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a) nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev
b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6. doložky zlučiteľnosti.