ZÁKON
z ............2015,
o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Týmto zákonom sa ustanovuje miestny poplatok za rozvoj (ďalej len „poplatok za rozvoj“).
§ 2
Poplatok za rozvoj môže uložiť obec na svojom území, v jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území všeobecne záväzným nariadením.1)
§ 3
Predmet poplatku za rozvoj
(1) Poplatok za rozvoj sa platí jednorázovo poplatníkom za stavbu na území obce podľa právoplatného stavebného povolenia2), ktorým sa povoľuje uskutočnenie stavby (ďalej len „stavebné povolenie“).
(2) Predmetom poplatku za rozvoj nie je
a) odstránenie poruchy či havarijného stavu,
b) drobná stavba, nadstavba a prístavba do 25 m2, prestavba alebo iná stavebná úprava, ktorá nemení funkčné využitie alebo spôsob užívania,
c) stavba dopravnej infraštruktúry, stavba slúžiaca energetike a stavba inžinierskych sietí,
d) stavba
1. sociálneho bývania,
2. vstavanej garáže a parkovacieho státia v rámci existujúcej stavby,
3. zdravotníckeho zariadenia,
4. školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie,
5. slúžiaca na poskytovanie sociálnych služieb,
6. slúžiaca na výkon náboženských obradov cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom.
§ 4
Vznik poplatkovej povinnosti
Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia alebo rozhodnutia o povolení zmeny v užívaní stavby, ktorým sa stavba stala predmetom poplatku za rozvoj.
1) § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2) § 66 až 70 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 5
Poplatník
(1) Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo ako stavebníkovi3) vydané stavebné povolenie.
(2) Poplatníkom nie je obec, ktorá ako stavebník uskutočňuje stavbu na svojom území.
(3) Ak uskutočňuje stavbu viac stavebníkov označených v právoplatnom stavebnom povolení, poplatníkom je každý stavebník v rovnakom pomere, ak sa nedohodnú inak. Ak sa všetci poplatníci dohodnú, poplatníkov zastupuje jeden z nich a ostatní poplatníci ručia za poplatok za rozvoj do výšky svojho podielu.
(4) Ak uskutočňujú stavbu manželia v rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, poplatníkmi sú obaja manželia, ktorí ručia za poplatok za rozvoj spoločne a nerozdielne.
§ 6
Sadzba poplatku za rozvoj
(1) Sadzbu poplatku za rozvoj ustanoví obec vo všeobecne záväznom nariadení od 10 eur na m2 do 45 eur na m2.
(2) Obec môže ustanoviť sadzby poplatku za rozvoj rôzne pre stavby v členení:
a) stavby na bývanie,4)
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
d) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
e) ostatné stavby.
(3) Obec môže ustanoviť sadzby poplatku za rozvoj rôzne pre katastrálne územia alebo jej jednotlivé časti, ktoré vymedzí obec ako územne celistvé časti obce vo všeobecne záväznom nariadení ulicami alebo vzájomne susediacimi parcelami pozemkov.
(4) Sadzbu poplatku za rozvoj možno meniť k 1. januáru kalendárneho roka.
§ 7
Určenie poplatku za rozvoj
Poplatok za rozvoj sa určí ako súčin výmery v m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby určenej v projektovej dokumentácii, na základe ktorej bolo vydané právoplatné stavebné povolenie, a sadzby poplatku za rozvoj účinnej ku dňu podania žiadosti o stavebné povolenie; do podlahovej plochy sa nezapočítava plocha garáží a parkovacích státí okrem samostatne stojacich stavieb hromadných garáží, ktoré sú využívané za úhradu.
3) § 59 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
4) § 43b ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
§ 8
Vyrubenie, splatnosť a platenie poplatku za rozvoj
(1) Poplatok za rozvoj vyrubí obec rozhodnutím.
(2) Ak zastupuje poplatníkov zástupca určený podľa § 5 ods. 3, obec vyrubí poplatok za rozvoj rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi. Ak poplatníkmi manželia podľa § 5 ods. 4, obec vyrubí poplatok za rozvoj rozhodnutím v celkovej sume jednému z nich.
(3) Vyrubený poplatok za rozvoj je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 1.
(4) Obec môže určiť na základe žiadosti poplatníka platenie poplatku za rozvoj v splátkach. Splátky splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa o platení v splátkach rozhoduje; proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.
(5) Ak dôjde k zmene výmery podlahovej plochy nadzemnej časti stavby určenej v projektovej dokumentácii, na základe ktorej bolo vydané stavebné povolenie, obec vydá nové rozhodnutie, ktorým vyrubí rozdiel oproti pôvodne vyrubenému poplatku.
§ 9
Vrátenie poplatku za rozvoj
(1) Obec vráti zaplatený poplatok za rozvoj poplatníkovi, ak došlo k strate platnosti stavebného povolenia. Poplatník oznámi zánik poplatkovej povinnosti obci do 60 dní odo dňa jej zániku, inak nárok na vrátenie poplatku za rozvoj zaniká.
(2) Obec vráti poplatok za rozvoj poplatníkovi do 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o vrátení poplatku za rozvoj.
§ 10
Použitie výnosu
(1) Poplatok za rozvoj je príjmom rozpočtu obce.
(2) Výnos z poplatku za rozvoj je možné použiť na úhradu nákladov súvisiacich so stavbou vrátane vysporiadania pozemku na tento účel:
a) zariadenia starostlivosti o deti,
b) slúžiacou na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb,
c) sociálneho bývania,
d) školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie,
e) zdravotníckeho zariadenia,
f) verejne prístupného parku, úpravou verejnej zelene,
g) miestnej komunikácie, parkovacích plôch a technickej infraštruktúry.
§ 11
Správa poplatku za rozvoj
(1) Správu poplatku za rozvoj vykonáva obec, ktorá ho na svojom území uložila. Správu poplatku za rozvoj vykonávajú v Bratislave a v Košiciach mestské časti, ak tak ustanoví štatút mesta.5)
(2) Správou poplatku za rozvoj nie je možné poveriť iné právnické osoby alebo fyzické osoby.
(3) Na správu poplatku za rozvoj sa vzťahuje osobitný predpis,6) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 12
Obec môže uložiť poplatok za rozvoj podľa tohto zákona prvýkrát po účinnosti tohto zákona.
Čl. II
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z. a zákona č. 361/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:
V poznámke pod čiarou k odkazu 5a sa bodka nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „zákon č. ../2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. III
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012, zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012, zákona č. 440/2012, zákona č. 218/2013 Z. z. a zákona č. 435/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci pripája táto citácia: „Zákon č. .../2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
5) § 30 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.
§ 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
6) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. V § 2 písm. b) za slovom „predpisov2)“ sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a miestny poplatok za rozvoj podľa osobitného predpisu3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
3a) Zákon č. .../2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť .......... .