DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Predloženým návrhom zákona sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 126/2015 Z.z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (ďalej len „návrh zákona“).
čl. I
Odborník v praxi
Predkladaný návrh zákona za cieľ primäť zriaďovateľov knižníc k tomu, aby zamestnávali v knižniciach na prvom mieste zamestnancov, ktorí na takúto činnosť kvalifikovaní. Je totiž nemilou skutočnosťou, že absolventi špecializovaných odborov, ktoré svojim štúdijným programom zamerané priamo na odborné potreby knižníc, v týchto knižniciach nemôžu nájsť zamestnanie. Práca v knižnici nie je len „ukladanie“ kníh do políc, je to častokrát náročná činnosť (napr. reparácia kníh, obnovovanie knižného fondu a pod.), na ktorú je potrebné mať odborné vzdelanie. Predložený návrh zákona rovnako obmedzí politické nominácie na riadiacich funkciách v slovenských knižniciach, keďže do popredia kladie vzdelanie a odborné skúsenosti pred stranícku nomináciu. Predložený návrh zákona neobmedzuje nijakým spôsobom zamestnávanie osôb, u ktorých nie je požadovaná odborná kvalifikácia (napr. administratívny personál), nakoľko napríklad Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vydáva katalóg pracovných činností v rezorte kultúry.
čl. II – účinnosť
Predkladaný návrh zákona má účinnosť od 31. decembra 2015.
Navrhovaný návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, so zákonmi Slovenskej republiky a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Predkladaná návrh zákona nemá finančný, ekonomický, environmentálny vplyv, vplyv na zamestnanosť ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.
B. Osobitná časť
K čl. I Návrh zákona na základe špecifikácie povinnosti „knižníc“, resp. ich zriaďovateľov prispieva k profesionalizácii slovenských knižníc a lepšiemu uplatneniu absolventov špecializovaných odborov na trhu práce. Úprava pri obsadzovaní odborných pracovných pozícií v knižniciach kladie na zriaďovateľa požiadavku prijímať do pracovného pomeru v prvom rade odborných pracovníkov z radov absolventov špecializovaných odborov.
K čl. II – Účinnosť
Je navrhovaný termín účinnosti návrhu zákona ku dňu 31. decembra 2015.