NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
________________________________________________________________________________
Návrh
Zákon
z ............... 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 126/2015 Z.z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 126/2015 Z.z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I § 4 ods. 1 sa v písmene e) za čiarku dopĺňa:
„najmä zabezpečiť, aby odborné a riadiace činnosti knižnice vykonávali odborníci s vysokoškolským vzdelaním v odbore knižničné a informačné štúdiá alebo s odborným stredoškolským vzdelaním, alebo odborníci v odboroch špecializácie knižnice,“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2015.