1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 428/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 189/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 260/2014 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z. a zákona č. .../2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 87 ods. 1 úvodná veta znie: „Ak tento zákon neustanovuje inak, trestnosť činu zaniká uplynutím premlčacej doby, ktorá je“.
2. V § 87 ods. 5 sa slová „trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 201 202“ nahrádzajú slovami „trestný čin znásilnenia podľa § 199, trestný čin sexuálneho násilia podľa § 200“.
3.Doterajší text § 88 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Uplynutím premlčacej doby nezaniká trestnosť trestného činu sexuálneho zneužívania podľa § 201 až 202.“.
4.Doterajší text § 91 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Výkon trestu uloženého za trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 201 202 sa nepremlčuje.“.
5. § 120 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
2
„(3) Výkon trestu uloženého za trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 201 202 sa ani u mladistvého nepremlčuje.“.
6. Za § 438g sa vkladá § 438h, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 438h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
Premlčanie trestného stíhania za trestný čin spáchaný do 31. decembra 2015 a premlčanie výkonu trestu za trestný čin spáchaný do 31. decembra 2015 sa posudzuje podľa doterajších predpisov.“.
Čl. II
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z. a zákona č. 117/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. § 106 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Právo na náhradu škody vrátane nemajetkovej ujmy spôsobenej trestným činom, ktorého trestnosť uplynutím premlčacej doby podľa osobitného zákona nezaniká, sa nepremlčuje.“.
2. Deviata časť sa dopĺňa dvadsiatou druhou hlavou, ktorá vrátane nadpisu znie:
DVADSIATA DRUHÁ HLAVA
PRECHODNÉ USTANOVENIE K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 1. JANUÁRA 2016
§ 879t
Premlčanie práva na náhradu škody vrátane nemajetkovej ujmy spôsobenej trestným činom podľa § 106 ods. 4 účinného od 1. januára 2016, ktorý bol spáchaný do 31. decembra 2015, sa posudzuje podľa doterajších predpisov.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.