DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona:
poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (Árpád Érsek, Béla Bugár, Elemér Jakab).
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)predmet návrhu zákona nie je upravený v primárnom práve,
b)predmet návrhu zákona nie je upravený v sekundárnom práve,
c)predmet návrhu zákona nie je upravený v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)predmetom návrhu zákona sa nepreberá žiadny právny akt Európskej únie,
b)Európska komisia alebo Súdny dvor Európskej únie nezačal v súvislosti s predmetom návrhu zákona proti Slovenskej republike konanie podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení,
c)žiadny právny akt Európskej únie nie je v súvislosti s predmetom návrhu zákona prebraný v právnych predpisoch Slovenskej republiky.
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
a)úplne.