DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1.Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
A.2.Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
Predkladaný návrh zákona bude mať negatívny vplyv na štátny rozpočet v sume cca 430 tis. eur, čo predstavuje náklady na vyhotovenie tabúľ, ich osadenie a s tým súvisiace náklady (stavebné konania, obstarávanie a pod.
Pri kvantifikácii sa vychádzalo z počtu cca 144 obcí na označenie železničných zastávok a staníc v jazyku národnostnej menšiny.
Výdavky vyplývajúce z realizácie zákona budú zabezpečené zo štátneho rozpočtu.