Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa predkladá z dôvodu zosúladenia právneho stavu v oblasti používania jazykov národnostných menšín s označovaním železničných staníc.
Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov umožňuje uvádzať označenie obce v jazyku národnostnej menšiny v obciach vymedzených nariadením vlády Slovenskej republiky č. 221/1999 Z. z. aj pri označení železničnej stanice. Súčasná právna úprava zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov však takúto povinnosť dotknutým orgánom štátnej správy neukladá.
Navrhuje sa, aby Dopravný úrad zo zákona rozhodoval o umiestnení označenia železničnej stanice v jazyku národnostnej menšiny, pričom bude povinný tak urobiť vo všetkých obciach, v ktorých sa v zmysle zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov používa jazyk národnostnej menšiny v úradnom styku a nachádza sa v nich železničná stanica. Navrhovaná zmena sa týka celkovo cca. 144 obcí.
Navrhovaná úprava je okrem iného aj v súlade Rámcovým dohovorom na ochranu národnostných menšín, ako aj s Európskou chartou regionálnych a menšinových jazykov, v zmysle ktorej sa Slovenská republika zaviazala umožniť a podporiť používanie alebo prevzatie tradičných a správnych miestnych názvov v regionálnych alebo menšinových jazykoch.
Vlastný jazyk je základným znakom identity každej národnostnej menšiny. Aktívne vystupovanie štátu pri ochrane jazykov národnostných menšín je dôležité nielen z hľadiska ochrany kultúr národnostných menšín a etnických skupín, ale aj z hľadiska ochrany života, zdravia, bezpečnosti a majetku príslušníkov národnostných menšín.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na hospodárenie obyvateľstva, na sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť, na zamestnanosť, na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti je uvedený v doložke vybraných vplyvov.
B. Osobitná časť
K čl. I:
K bodu 1:
Vzhľadom na skutočnosť, že sa navrhuje, aby sa všetky náklady súvisiace s umiestnením označenia prevádzkovaných železničných staníc v jazyku národnostnej menšiny uhrádzali zo štátneho rozpočtu, je potrebné ustanoviť výnimku zo všeobecného pravidla, podľa ktorého sa zmena označenia názvu stanice a zastávky vykoná na náklady toho, v koho záujme ku zmene názvu dochádza.
K bodu 2:
Dopĺňa sa nová povinnosť prevádzkovateľa železničnej dráhy označovať prevádzkované železničné stanice v jazyku národnostnej menšiny, a to na základe rozhodnutia Dopravného úradu. Povinnosť sa týka vykonania rozhodnutia Dopravného úradu, ktoré je úrad povinný vydať pre obce ustanovené na základe zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov. V navrhovanom prípade nejde o zmenu názvu prevádzkovaných železničných staníc, ale o doplnkové označenie názvu obce v jazyku národnostnej menšiny. Prevádzkovateľ železničnej dráhy je povinný označiť prevádzkované stanice v jazyku národnostnej menšiny v lehote, ktorú určí Dopravný úrad v rozhodnutí. Súčasne sa ustanovuje spôsob zobrazenia označenia. Označenie stanice alebo zastávky v jazyku národnostnej menšiny nie je súčasťou názvu stanice alebo zastávky a nepoužíva sa napríklad v cestovnom poriadku železničnej siete.
K bodu 3:
Legislatívno-technická zmena.
K bodu 4:
Legislatívno-technická zmena.
K bodom 5 a 6:
Dopravný úrad zo zákona rozhoduje o umiestnení označenia železničnej stanice v jazyku národnostnej menšiny, pričom je povinný tak urobiť vo všetkých obciach, v ktorých sa v zmysle zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov používa jazyk národnostnej menšiny v úradnom styku a nachádza sa v nich železničná stanica alebo zastávka.
Dopravný úrad je povinný v rozhodnutí o umiestnení označenia železničnej stanice v jazyku národnostnej menšiny určiť prevádzkovateľovi dráhy primeranú lehotu na označenie prevádzkovaných železničných staníc a zastávok v jazyku národnostnej menšiny. Označenie prevádzkovaných železničných staníc a zastávok v jazyku národnostnej menšiny musí zodpovedať označeniam obcí, ktorých zoznam je na základe § 2 ods. 2 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov ustanovený nariadením vlády Slovenskej republiky č. 221/1999 Z. z.
Náklady označenia železničných staníc a zastávok v jazyku národnostných menšín, ktoré sa odhadujú v sume cca 430 tis. eur, budú kryté zo štátneho rozpočtu, a to z finančných prostriedkov určených na údržbu, opravy, modernizáciu a rozvoj železničnej dopravnej cesty, na zabezpečenie cieľov koncepcie dopravy, medzinárodných záväzkov a na plnenie dôležitých záujmov štátu.
K bodu 7:
Prechodným ustanovením sa dopĺňa lehota, v ktorej je Dopravný úrad povinný vydať rozhodnutie o umiestnení označenia železničnej stanice v jazyku národnostnej menšiny, a to najneskôr do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti navrhovaného zákona.
K čl. II:
Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti na 1. júla 2016.