NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
N á v r h
Z Á K O N
z ............................. 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 432/2013 Z. z. a zákona č. 152/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 30 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak,“
2. V § 30 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f) na základe rozhodnutia Dopravného úradu10a) (ďalej len „úrad“) v určenej lehote označiť prevádzkované stanice a zastávky železničných dráh v jazyku národnostnej menšiny; označenie stanice a zastávky železničných dráh v jazyku národnostnej menšiny sa zobrazuje len na budove stanice a zastávky pod názvom stanice a zastávky v štátnom jazyku na samostatnej tabuli s rovnakým alebo menším typom písma; označenie nie je súčasťou názvu stanice a zastávky a možno ho použiť výlučne na účely označenia budovy stanice a zastávky, nepoužíva sa napríklad v cestovnom poriadku železničnej siete (ďalej len „cestovný poriadok“)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a) Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Doterajšie písmená f) až l) sa označujú ako písmená g) až m).
3. V § 40 ods. 3 sa vypúšťajú slová „železničnej siete (ďalej len „cestovný poriadok“)“.
4. V § 101 písmeno b) znie:
„b) úrad a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31aa sa vypúšťa.
5. V § 103 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) rozhoduje o označení staníc a zastávok železničných dráh v jazyku národnostnej menšiny v obciach podľa osobitného predpisu,31b) ak je takéto označenie uvedené v nariadení vlády podľa § 103 ods. 3.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31b znie:
„31b) § 2 ods. 2 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie písmená c) až r) sa označujú ako písmená d) až s).
6. V § 103 sa dopĺňa odsek 3, ktorý znie:
„(3) Úrad v rozhodnutí podľa § 103 ods. 2 písm. c) určí prevádzkovateľovi železničnej dráhy primeranú lehotu pre splnenie povinnosti podľa § 30 ods. 1 písm. f). Zoznam označení staníc a zastávok železničných dráh v obciach podľa osobitného predpisu,31b) v jazyku národnostnej menšiny ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky. Náklady prevádzkovateľa železničnej dráhy na označovanie staníc a zastávok železničných dráh v jazyku národnostnej menšiny sa uhradia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.31c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31c znie:
„31c) § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
7. Za § 112b sa vkladá § 112c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠112c
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júla 2016
Úrad je povinný vydať rozhodnutie podľa § 103 ods. 2 písm. c) do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2016