DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Podľa súčasnej úpravy sa do príjmu zdravotne ťažko postihnutej osoby pri hodnotení príjmu pre účel poskytovania kompenzačných príspevkov nezapočítava príjem získaný od nadácií, občianskych združení, neziskových organizácií a neinvestičných fondov. Navrhuje sa tento okruh rozšíriť aj na charitatívnu pomoc získanú priamo od fyzických osôb alebo od iných právnických osôb. Takúto pomoc mnohí ľudia alebo firmy poskytujú nezištne v dobrom úmysle pomôcť zdravotne ťažko postihnutej osobe. Preto je potrebné aj tieto príjmy postaviť na roveň pomoci, ktoré poskytujú uvedené organizácie tretieho sektora tak, aby to neovplyvňovalo hodnotenie príjmu žiadateľov o kompenzačné príspevky.
Účinnosť zákona sa vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu navrhuje od 1. januára 2016.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Návrh zákona bude mať pozitívny sociálny vplyv, nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, na rozpočet verejnej správy a nebude mať vplyv na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti.
B.Osobitná časť
K čl. I:
K bodu 1.:
Navrhuje sa, aby sa okruh nezapočítavaných príjmov rozšíril aj o príjem získaný z charitatívnej pomoci poskytnutej priamo fyzickými osobami a právnickými osobami pôsobiacimi mimo tretieho sektora.
K čl. II:
Ustanovuje sa dátum nadobudnutia účinnosti vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu.