NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
__________________________________________________________
NÁVRH
Z á k o n
z .................2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 263/2014 Z. z. a zákona č. 375/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 18 odsek 3, písmeno p) znie:
„p) podpora alebo príspevok poskytnutý fyzickými osobami, nadáciami a občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami a neinvestičnými fondmi, alebo inými právnickými osobami vrátane nepeňažného plnenia,“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.