Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrhom zákona sa mení a dopĺňa zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov. Účelom novely je zaradenie pôvodne len pamätného dňa 28. októbra Dňa vzniku samostatného česko-slovenského štátu medzi štátne sviatky, ktorého názov sa navrhuje upraviť na Deň úcty k dielu M.R. Štefánika vznik samostatného česko-slovenského štátu, a zároveň vyradenie 1. septembra Dňa Ústavy Slovenskej republiky spomedzi štátnych sviatkov a jeho zaradenie medzi pamätné dni.
Počas trvania česko-slovenského štátu bol 28. október štátnym sviatkom. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 a prijatí zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch sa 28. október nedostal nielen do zoznamu štátnych sviatkov SR, ale dokonca ani medzi pamätné dni. Pamätným dňom sa 28. október stal v roku 1999. Vzhľadom na historický význam tohto dňa sa navrhuje jeho preradenie z pamätných dní medzi štátne sviatky
28. október 1918 je kľúčovým dátumom v dejinách slovenského národa. Je symbolom zavŕšenia dlhotrvajúcej túžby po samostatnosti národa a vlastnom štáte, vytvorenom v spolupráci s bratským českým národom. Bez vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov by nebol možný neskorší vznik samostatnej Slovenskej republiky. Vznikom Československa sa vytvorili základné predpoklady na budovanie štátnosti, neskorší vznik Slovenskej republiky, a zabezpečil sa rozvoj národného povedomia slovenského národa. Najmä mladá generácia prestáva vnímať význam 28. októbra 1918, pretože nie je štátnym sviatkom a teda dňom pracovného pokoja. Cieľom novely je zároveň vyjadrenie pocty Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ako významnému slovenskému politikovi a osobnosti, ktorý mal nezastupiteľný podiel na vzniku Československej republiky. Povýšenie tohto výročia na štátny sviatok doplní a vytvorí štvorlístok štátotvorných výročí, ktoré zásadne a pozitívne predurčili smerovanie štátotvornej cesty Slovenska. Vznik ČSR, SNP, 17. november a 1. január, vznik Slovenskej republiky.
Návrh zákona nebude mať priamy dopad na verejné rozpočty, neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, na životné prostredie, ani na podnikateľské prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa, aby sa novým štátnym sviatkom stal 28. október - Deň úcty k dielu M.R: Štefánika - vznik samostatného česko-slovenského štátu. Medzi štátnymi sviatkami by nahradil 1. september - Deň Ústavy Slovenskej republiky, čím by doterajší počet štátnych sviatkov ostal nezmenený.
K bodu 2
Navrhuje sa zaradiť 1. september - Deň Ústavy Slovenskej republiky, ktorý je v súčasnosti štátnym sviatkom, medzi pamätné dni.
K bodu 3
Vzhľadom na zaradenie 28. októbra Dňa úcty k dielu M.R. Štefánika - vznik samostatného česko-slovenského štátu medzi štátne sviatky sa navrhuje vyradenie jeho pôvodného názvu spomedzi pamätných dní.
K čl. II
Navrhuje sa účinnosť novely zákona k 1. januára 2016.