NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo :
Návrh zákona
z ............ 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone :
Čl. I
Zákon č.241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 201/1996 Z. z., zákona č. 156/1998 Z. z., zákona č. 285/1999 Z. z., zákona č. 396/2000 Z. z., zákona č. 442/2001 Z. z., zákona č. 424/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 písm. d), znie:
„d) 28. október - Deň úcty k dielu M.R. Štefánika - vznik samostatného česko-slovenského štátu,".
2 V § 3 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k) 1. september - Deň Ústavy Slovenskej republiky,“.
Doterajšie písmená k) až n) sa označujú ako písmená l) až o).
3. V § 3 sa vypúšťa doterajšie písmeno o).
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.