NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD-787/2015
1880
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 1. júla 2015
k vládnemu návrhu Autorského zákona (tlač 1496)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného vládneho návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
vládny návrh Autorského zákona, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Peter P e l l e g r i n i v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Pavol G o g a v. r.
Viliam N o v o t n ý v. r.