NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD-1138/2015
1854
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 30. júna 2015
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Chrena, Juraja Miškova, Jozefa Kollára a Daniela Krajcera na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákonč. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1607) prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Peter P e l l e g r i n i v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Pavol G o g a v. r.
Viliam N o v o t n ý v. r.