1
z 1. júla 2015
Autorský zákon
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1) Tento zákon upravuje vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela (ďalej len „dielo“) alebo umeleckého výkonu, v súvislosti s výrobou a použitím zvukového záznamu, audiovizuálneho záznamu alebo vysielania a v súvislosti s vytvorením alebo zhotovením a použitím počítačového programu alebo databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu audiovizuálneho záznamu, rozhlasového vysielateľa a televízneho vysielateľa (ďalej len „vysielateľ“), autora počítačového programu, autora databázy a zhotoviteľa databázy.
(2) Tento zákon upravuje aj správu práv.
§ 2
(1) Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na
a) autora a na osobu, ktorá po uplynutí trvania majetkových práv zverejní predtým nezverejnené dielo, vo vzťahu k dielu, ktoré bolo zverejnené na území Slovenskej republiky alebo z jej územia,
b) výkonného umelca vo vzťahu k umeleckému výkonu, ktorý bol podaný, prvýkrát oprávnene zaznamenaný alebo prvýkrát oprávnene vysielaný na území Slovenskej republiky alebo z jej územia,
2
c) výrobcu zvukového záznamu k zvukovému záznamu a výrobcu audiovizuálneho záznamu vo vzťahu k audiovizuálnemu záznamu, ktorý bol vyrobený alebo zverejnený na území Slovenskej republiky alebo z jej územia,
d) vysielateľa vo vzťahu k vysielaniu, ktoré je uskutočňované vysielateľom z územia Slovenskej republiky,
e) autora databázy a zhotoviteľa databázy vo vzťahu k databáze, ktorá bola zverejnená alebo zhotovená na území Slovenskej republiky alebo z jej územia.
(2) Ak je zaručená vzájomnosť na základe medzinárodných zmlúv alebo dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná, ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na
a) autora a na osobu, ktorá po uplynutí trvania majetkových práv zverejní predtým nezverejnené dielo, vo vzťahu k dielu, ktoré bolo zverejnené na území iného štátu ako je Slovenská republika (ďalej len „iný štát“) alebo z územia iného štátu a bolo na území Slovenskej republiky alebo z jej územia použité,
b) výkonného umelca vo vzťahu k umeleckému výkonu, ktorý bol podaný, prvýkrát oprávnene zaznamenaný alebo prvýkrát oprávnene vysielaný na území iného štátu alebo z územia iného štátu a bol na území Slovenskej republiky alebo z jej územia použitý,
c) výrobcu zvukového záznamu k zvukovému záznamu a výrobcu audiovizuálneho záznamu vo vzťahu k audiovizuálnemu záznamu, ktorý bol vyrobený alebo zverejnený na území iného štátu alebo z územia iného štátu a bol na území Slovenskej republiky alebo z jej územia použitý,
d) vysielateľa vo vzťahu k vysielaniu, ktoré je uskutočňované vysielateľom z územia iného štátu a je na území Slovenskej republiky použité,
e) autora databázy a zhotoviteľa databázy vo vzťahu k databáze, ktorá bola zverejnená alebo zhotovená na území iného štátu alebo z územia iného štátu a bola na území Slovenskej republiky alebo z jej územia použitá.
DRUHÁ ČASŤ
AUTORSKÉ PRÁVO
Prvá hlava
Predmet autorského práva
§ 3
Dielo
(1) Predmetom autorského práva je dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia.
3
(2) Dielom je literárne dielo, slovesné dielo, divadelné dielo, hudobné dielo, audiovizuálne dielo, dielo výtvarného umenia, architektonické dielo, dielo úžitkového umenia, kartografické dielo1) alebo iný druh umeleckého diela alebo vedeckého diela, ak spĺňa podmienky podľa odseku 1.
(3) Divadelným dielom je najmä inscenované dramatické dielo s hudbou alebo bez hudby, pantomíma a inscenovaná tanečná choreografia alebo iná choreografia; jeho autorom je najmä jeho režisér, ktorý toto dielo vytvoril tvorivou duševnou činnosťou.
(4) Dielom výtvarného umenia je maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina, litografia alebo iná grafika, socha, keramika, šperk alebo iné dielo výtvarného umenia a fotografické dielo.
(5) Fotografickým dielom je zachytenie obrazu prostredníctvom fotografického technického zariadenia, ak je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora; žiadne iné podmienky podľa odseku 1 sa neuplatnia.
(6)Architektonickým dielom je najvšeobecnejšie vyjadrenie tvorivej architektonickej myšlienky autora, najmä grafické a priestorové zobrazenie architektonického riešenia stavby alebo urbanistického usporiadania územia, stavba, ako aj dielo záhradnej, interiérovej a scénickej architektúry a dielo architektonického dizajnu.
(7) Dielom úžitkového umenia je umelecký výtvor s úžitkovými funkciami alebo dielo, ktoré je začlenené do úžitkového predmetu bez ohľadu na to, či bolo vyrobené ručne, priemyselne alebo iným technologickým postupom.
§ 4
Predmetom autorského práva je aj časť diela, názov diela a meno postavy, ak spĺňajú podmienky podľa § 3 ods. 1.
§ 5
Za predmet autorského práva sa nepovažuje
a) myšlienka, spôsob, systém, metóda, koncept, princíp, objav alebo informácia, ktorá bola vyjadrená, opísaná, vysvetlená, znázornená alebo zahrnutá do diela,
b) text právneho predpisu, úradné rozhodnutie alebo súdne rozhodnutie, technická norma2) ako aj spolu s nimi vytvorená prípravná dokumentácia a ich preklad, bez ohľadu na to, či spĺňajú podmienky podľa § 3 ods. 1,
c) územnoplánovacia dokumentácia,3) bez ohľadu na to, či spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1,
1) § 2 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 600/2008 Z. z.
2) § 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3) § 8 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
4
d) štátny symbol, symbol obce, symbol samosprávneho kraja; to neplatí ak ide o dielo, ktoré je podkladom na vytvorenie symbolu,
e) prejav prednesený pri prerokúvaní vecí verejných, bez ohľadu na to, či spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1,
f) denná správa; dennou správou je informácia o udalosti alebo skutočnosti, pričom za dennú správu sa nepovažuje dielo, ktoré o dennej správe informuje, alebo v ktorom je denná správa zahrnutá,
g) dielo tradičnej ľudovej kultúry,
h) výsledok výkonu činnosti znalca, tlmočníka alebo prekladateľa podľa osobitného predpisu.4)
§ 6
Zverejnenie a vydanie diela
(1) Dielo je zverejnené v deň, keď bolo prvýkrát oprávnene použité verejným vykonaním, verejným vystavením, vydaním alebo verejným prenosom, alebo inak prvýkrát oprávnene uverejnené.
(2) Dielo je vydané v deň, keď sa oprávnene začalo s verejným rozširovaním rozmnoženiny diela.
§ 7
Spojenie diel
(1) So súhlasom autorov možno spojiť dve alebo viaceré samostatné diela do jedného celku, ktorý bude použitý spôsobom, v rozsahu a v čase podľa dohody autorov.
(2) S dielami spojenými do jedného celku podľa odseku 1 nakladajú autori spoločne, ak nie je dohodnuté inak.
(3) Práva autorov nakladať s dielami, ktoré boli spojené podľa odseku 1, zostávajú nedotknuté.
§ 8
Spracovanie diela
Spracovaním diela vzniká nové dielo, ak spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1. Spracovaním diela je jeho adaptácia, preklad alebo iná úprava diela. Práva autora k pôvodnému dielu, ktoré je predmetom spracovania, zostávajú zachované.
4) § 1 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5
§ 9
Voľné dielo
(1) Dielo sa stane voľným, ak
a) uplynie doba trvania majetkových práv podľa § 32,
b) autor nemá dedičov, alebo ak dedičia odmietnu dedičstvo prijať, a to aj pred uplynutím doby trvania majetkových práv podľa § 32.
(2) Dielo, ktoré sa stalo voľným, možno voľne použiť.
(3) Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie sú dotknuté ustanovenia § 13 ods. 3 a § 60.
Osirelé dielo
§ 10
(1) Osirelé dielo je slovesné dielo vyjadrené v písomnej forme, najmä kniha, časopis, noviny, hudobné dielo vyjadrené v písomnej forme alebo audiovizuálne dielo, ktoré je uložené u osoby podľa § 51 ods. 1 a ktorého autora nemožno dôsledným vyhľadávaním
a) určiť alebo
b) nájsť napriek tomu, že bol určený.
(2) Dôsledné vyhľadávanie na účely tohto zákona je získavanie informácií v dobrej viere na základe žiadosti o poskytnutie informácií, ku ktorým nemá osoba podľa § 51 ods. 1 priamy prístup z informačných zdrojov podľa prílohy č. 1 pre kategóriu diel uvedených v prílohe č. 1 na účely určenia, či je dané dielo osirelým dielom. Dôsledné vyhľadávanie sa vykonáva
a) na území členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „zmluvný štát“), kde bolo dielo prvýkrát vydané alebo, ak nebolo vydané, prvýkrát vysielané,
b) na území členského štátu alebo zmluvného štátu, kde výrobca originálu audiovizuálneho diela obvyklý pobyt alebo sídlo,
c) na území členského štátu alebo zmluvného štátu, kde je usadená osoba, ktorá so súhlasom autora umožnila iný prístup verejnosti k tomuto dielu, ak ide o dielo podľa odseku 3, ktoré nebolo vydané ani vysielané,
d) v iných štátoch, ako štáty podľa písmena a) c), ak existujú skutočnosti preukazujúce, že informácie o autoroch možno nájsť v týchto iných štátoch.
(3) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje na dielo, ktoré bolo prvýkrát vydané alebo, ak nebolo vydané, prvýkrát vysielané v niektorom členskom štáte alebo v niektorom zmluvnom štáte. Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na dielo, ktoré nebolo vydané ani vysielané, ale
6
bol k nemu so súhlasom autora inak umožnený prístup verejnosti osobou uvedenou v § 51 ods. 1, ak možno dôvodne predpokladať, že by autor nenamietal proti jeho použitiu podľa § 51.
(4) Ak dielo viac ako jedného autora a niektorý z autorov nebol určený, alebo bol určený, ale nebol nájdený napriek dôslednému vyhľadávaniu, dielo sa považuje za osirelé len vo vzťahu k tomu autorovi, ktorý nebol takto určený, alebo nájdený.
(5) Dielo, ktoré sa považuje za osirelé dielo v niektorom členskom štáte alebo v niektorom zmluvnom štáte, sa považuje za osirelé dielo podľa odseku 1.
(6) Autor je oprávnený kedykoľvek ukončiť status osirelého diela tak, že písomne oznámi svoje autorstvo Slovenskej národnej knižnici,5) ktorá o tom bezodkladne informuje osobu, ktorá používa osirelé dielo podľa § 51 ods. 1.
(7) Autor, ktorý ukončil status osirelého diela podľa odseku 6, právo na primeranú odmenu voči osobe, ktorá toto dielo použila podľa § 51. Pri určení výšky primeranej odmeny sa prihliada na podmienky ustanovené v § 69 ods. 1 a 4.
(8) Dielo sa nepovažuje za osirelé, ak prestane spĺňať podmienky uvedené v odseku 1 alebo, ak autor ukončil status osirelého diela podľa odseku 6.
(9) Majitelia informačných zdrojov podľa prílohy č. 1 alebo osoby oprávnené s nimi disponovať majú právo na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré vznikli pri plnení povinností v súvislosti s dôsledným vyhľadávaním podľa odsekov 1 a 2.
§ 11
Ustanovenia § 10 a § 51 sa primerane vzťahujú aj na dielo, ktoré je súčasťou osirelého diela podľa § 10 alebo je s ním spojené.
§ 12
Obchodne nedostupné dielo
(1) Obchodne nedostupné dielo je vydané slovesné dielo vyjadrené v písomnej forme, najmä kniha, časopis a noviny, ak
a) jeho rozmnoženinu nie je možné nadobudnúť odplatným prevodom vlastníckeho práva; to neplatí ak ide o kúpu použitej veci,
b) je uložené v knižnici, 6) archíve 7) alebo múzeu 8) a
5) § 6 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
6) § 2 ods. 1 zákona č. 126/2015 Z. z.
7) § 2 ods. 1 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
8) § 2 ods. 5 a 6 zákona č. 206/2009 Z. z o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
7
c) je zapísané vo verejne prístupnom zozname obchodne nedostupných diel (ďalej len „zoznam“), ktorý vedie Slovenská národná knižnica.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa primerane vzťahuje aj na fotografické dielo a iné dielo výtvarného umenia, ktoré je súčasťou diela podľa odseku 1 alebo je s ním spojené.
(3) Návrh na zaradenie diela do zoznamu môže podať ktorákoľvek osoba. Slovenská národná knižnica bez zbytočného odkladu zverejní návrh na zaradenie diela do zoznamu na svojom webovom sídle.
(4) Slovenská národná knižnica zaradí dielo do zoznamu, ak v lehote troch mesiacov od podania návrhu na zaradenie diela do zoznamu
a) nebolo možné podľa jej zistenia nadobudnúť rozmnoženinu diela odplatným prevodom vlastníckeho práva ani pri vynaložení primeraného úsilia a za obvyklých podmienok a
b) autor písomne nenamietal proti zaradeniu diela do zoznamu.
(5) Autor je oprávnený písomne požiadať Slovenskú národnú knižnicu o vyradenie obchodne nedostupného diela zo zoznamu. Slovenská národná knižnica vyradí obchodne nedostupné dielo zo zoznamu bez zbytočného odkladu po doručení písomnej žiadosti autora tohto diela, alebo po doručení písomného oznámenia organizácie kolektívnej správy o vylúčení kolektívnej správy práv autorom podľa § 79 ods. 2.
Druhá hlava
Autorstvo
§ 13
Autor
(1) Autor je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila.
(2) Fyzická osoba, ktorej meno, priezvisko alebo meno a priezvisko9) (ďalej len „meno“) je uvedené na diele alebo vo vzťahu k dielu obvyklým spôsobom ako označenie autora, sa považuje za autora diela, ak nie je preukázaný opak. To platí aj vtedy, keď je dielo označené pseudonymom, ak nie sú nijaké pochybnosti o totožnosti autora.
(3) Osoba, ktorá po uplynutí trvania majetkových práv zverejní predtým nezverejnené dielo, týmto zverejnením vykonáva majetkové práva k tomuto dielu.
(4) Ustanovenia tohto zákona o autorovi sa vzťahujú aj na jeho dedičov, na osobu, ktorá je nadobúdateľom výhradnej licencie podľa § 70 ods. 2 v rozsahu nadobudnutej výhradnej licencie a na osobu, ktorá vykonáva majetkové práva autora na základe tohto zákona (ďalej len „nositeľ práv“), ak z ich povahy nevyplýva iné.
9) § 1 a § 4 zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
8
§ 14
Anonymné dielo a pseudonymné dielo
(1) Dielo, ktoré sa na základe rozhodnutia autora verejne rozširuje alebo sa inak uverejňuje bez akéhokoľvek údaja, ktorý umožňuje určenie totožnosti autora, sa považuje za anonymné dielo.
(2) Dielo, ktoré sa na základe rozhodnutia autora verejne rozširuje alebo inak uverejňuje s iným údajom ako je meno autora sa považuje za pseudonymné dielo.
(3) Totožnosť autora anonymného diela alebo pseudonymného diela možno uverejniť len so súhlasom autora.
§ 15
Spoluautorstvo
(1) Spoluautori dvaja alebo viacerí autori, ktorí vytvorili tvorivou duševnou činnosťou jediné dielo tak, že nie je možné od seba odlíšiť tvorivé vklady jednotlivých autorov a použiť ich ako samostatné diela.
(2) Práva k dielu podľa odseku 1 patria všetkým spoluautorom spoločne a nerozdielne, ak sa spoluautori nedohodli písomne inak.
(3) Spoluautori sa môžu dohodnúť, že pri nakladaní s dielom podľa odseku 1 ich bude zastupovať v ich mene a na ich účet niektorý zo spoluautorov. Takto udelené plnomocenstvo musí mať písomnú formu.
Tretia hlava
Vznik a obsah autorského práva
§ 16
Vznik autorského práva
Autorské právo k dielu vzniká okamihom, keď je dielo objektívne vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami.
§ 17
Obsah autorského práva
Autorské právo zahŕňa výhradné osobnostné práva a výhradné majetkové práva.
Prvý oddiel
Výhradné osobnostné práva
9
§ 18
(1) Autor má právo na autorstvo k svojmu dielu.
(2) Autor má právo
a) rozhodnúť o zverejnení alebo o nezverejnení svojho diela,
b) byť označený ako autor a rozhodnúť o spôsobe takéhoto označenia najmä menom alebo pseudonymom, a to pri každom použití svojho diela, ak je takýto spôsob označenia pri danom diele a spôsobe použitia možný a obvyklý,
c) na nedotknuteľnosť svojho diela, najmä na ochranu pred akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo iným nedovoleným zásahom do svojho diela, ako aj pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním so svojím dielom, ktoré by znižovalo hodnotu diela alebo spôsobilo ujmu autora na jeho cti alebo dobrej povesti.
(3) Autor sa nemôže vzdať práv podľa odsekov 1 a 2, tieto práva neprevoditeľné a smrťou autora zanikajú.
(4) Po smrti autora si nikto nesmie prisvojiť jeho autorstvo k dielu, dielo možno použiť len spôsobom neznižujúcim jeho hodnotu a musí sa uviesť meno autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné dielo.
(5) Autor môže používateľovi svojho diela udeliť súhlas so zásahom do svojich osobnostných práv. Súhlas so zásahom do osobnostných práv musí byť obmedzený rozsahom a spôsobom tohto zásahu, a ak nie je dohodnuté inak, možno ho odvolať.
Druhý oddiel
Výhradné majetkové práva
§ 19
(1) Autor má právo použiť svoje dielo a právo udeliť súhlas na použitie svojho diela.
(2) Dielo je možné použiť iba so súhlasom autora, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Za použitie diela autor právo na odmenu, ak tento zákon v štvrtej hlave neustanovuje inak; tým nie je dotknuté ustanovenie § 65 ods. 1 druhej vety.
(4) Použitím diela je najmä
a) spracovanie diela,
b) spojenie diela s iným dielom,
c) zaradenie diela do databázy podľa § 131,
d) vyhotovenie rozmnoženiny diela,
10
e) verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela
1. prevodom vlastníckeho práva,
2. vypožičaním,
3. nájmom.
f) uvedenie diela na verejnosti
1. verejným vystavením originálu diela alebo rozmnoženiny diela,
2. verejným vykonaním diela,
3. verejným prenosom diela.
§ 20
(1) Majetkové práva udelením súhlasu na použitie diela nezanikajú; autor je povinný strpieť použitie diela inou osobou v rozsahu udeleného súhlasu.
(2) Majetkové práva neprevoditeľné, nemožno sa ich vzdať a nemožno ich postihnúť exekúciou; to neplatí pre pohľadávky vzniknuté z majetkových práv.
(3) Majetkové práva predmetom dedičstva. Ak spoluautor nemá dedičov alebo dedičia odmietnu dedičstvo prijať, jeho majetkové práva prechádzajú na ostatných spoluautorov.
§ 21
Vyhotovenie rozmnoženiny diela
(1) Vyhotovenie rozmnoženiny diela je trvalé alebo dočasné hmotné, digitálne alebo iné zachytenie diela alebo jeho časti z originálu diela alebo z rozmnoženiny diela.
(2) Rozmnoženinu diela možno vyhotoviť najmä tlačou, maľbou, kresbou, prepisom, fotograficky alebo iným podobným postupom, záznamom alebo prostredníctvom technického zariadenia alebo technologického postupu umožňujúceho digitálne zachytenie diela alebo stavbou, ak ide o architektonické dielo.
§ 22
Verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela prevodom vlastníckeho práva
(1) Verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela prevodom vlastníckeho práva je prevod vlastníckeho práva k veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, alebo na ktorej je dielo zachytené ako jeho originál alebo jeho rozmnoženina.
(2) Právo autora udeliť súhlas na verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela podľa odseku 1 zaniká pre územie členského štátu alebo zmluvného štátu prvým oprávneným prevodom vlastníckeho práva k originálu diela alebo rozmnoženine diela na území členského štátu alebo zmluvného štátu, a to pre originál diela alebo rozmnoženinu diela, ktorá bola predmetom tohto prevodu vlastníckeho práva.
(3) Ak ide o architektonické dielo vyjadrené stavbou a dielo úžitkového umenia
11
vyjadrené v úžitkovej podobe, za prvý oprávnený prevod sa považuje oprávnené zhotovenie stavby alebo úžitkovej podoby diela úžitkového umenia.
§ 23
Právo na odmenu pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia
(1) Autor právo na odmenu za každý ďalší predaj originálu diela výtvarného umenia, ak sa originál diela výtvarného umenia, ktorý jeho autor previedol do vlastníctva inej osoby ďalej predáva a ak sa tohto predaja ako predávajúci, kupujúci alebo sprostredkovateľ zúčastňuje dražobník, organizátor predajných výstav, prevádzkovateľ výstavnej siene alebo iná osoba, ktorá podniká v obchode s výtvarným umením (ďalej len „obchodník“).
(2) Práva na odmenu podľa odseku 1 sa nemožno vzdať.
(3) Autorovi, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky vzniká právo podľa odseku 1, len ak je zaručená vzájomnosť na základe medzinárodných zmlúv alebo dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(4) Obchodník je povinný uhradiť autorovi odmenu podľa odseku 1 prostredníctvom organizácie kolektívnej správy oprávnenej na výkon kolektívnej správy práva na odmenu podľa odseku 1.
(5) Odmena podľa odseku 1 z kúpnej ceny nad 100 eur je
a) 5% z časti kúpnej ceny do 3 000 eur,
b) 4% z časti kúpnej ceny nad 3 000 eur do 50 000 eur,
c) 3% z časti kúpnej ceny nad 50 000 eur do 200 000 eur,
d) 1% z časti kúpnej ceny nad 200 000 eur do 350 000 eur,
e) 0,5% z časti kúpnej ceny nad 350 000 eur do 500 000 eur,
f) 0,25% z časti kúpnej ceny nad 500 000 eur.
(6) Odmena podľa odseku 1 vypočítaná podľa odseku 5 nesmie presiahnuť sumu 12 500 eur.
(7) Do základu pre výpočet odmeny podľa odseku 5 sa nezapočíta daň z pridanej hodnoty, ak je originál diela výtvarného umenia predaný za kúpnu cenu vrátane dane z pridanej hodnoty.
(8) Obchodník je povinný oznámiť organizácii kolektívnej správy podľa odseku 4 každý ním uskutočnený ďalší predaj a zaplatiť jej odmenu podľa odseku 1 najneskôr do konca januára kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom sa tento predaj uskutočnil. Organizácia kolektívnej správy alebo autor majú právo požadovať od obchodníka informácie potrebné na zabezpečenie vyplatenia odmeny podľa odseku 1. Obchodník je povinný umožniť organizácii kolektívnej správy riadny výkon kolektívnej správy práv
12
a poskytnúť jej na vyžiadanie potrebné informácie. Organizácia kolektívnej správy je oprávnená nahliadať do účtovnej evidencie alebo inej dokumentácie obchodníka, ktorou možno preukázať včasné a riadne plnenie povinností podľa tohto odseku. Organizácia kolektívnej správy nesmie získané informácie využiť na iný účel ako na výkon kolektívnej správy práv a je povinná o nich zachovávať mlčanlivosť.
(9) Právo na odmenu podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na originál diela v podobe rukopisu literárneho diela a rukopisu hudobného diela zaznamenaného v písomnej forme.
(10) Ak je rozmnoženina diela vyhotovená v obmedzenom počte autorom alebo s jeho súhlasom a je riadne očíslovaná a podpísaná alebo inak označená autorom, považuje sa za originál diela.
(11) Právo na odmenu podľa odseku 1 sa nevzťahuje na architektonické dielo vyjadrené stavbou a dielo úžitkového umenia vyjadrené v úžitkovej podobe.
§ 24
Nájom a vypožičanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela
(1) Nájom originálu diela alebo rozmnoženiny diela je dočasné prenechanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela, alebo dočasné umožnenie prístupu k originálu diela alebo rozmnoženine diela uskutočnené na účely priameho alebo nepriameho majetkového prospechu.
(2) Vypožičanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela je dočasné prenechanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela, alebo dočasné umožnenie prístupu k originálu diela alebo rozmnoženine diela prostredníctvom zariadenia prístupného verejnosti uskutočnené bez získania priameho alebo nepriameho majetkového prospechu. Vypožičaním nie je dočasné prenechanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela, alebo dočasné umožnenie prístupu k originálu diela alebo rozmnoženine diela, ktoré je uskutočnené bez získania priameho alebo nepriameho majetkového prospechu medzi dvomi alebo viacerými zariadeniami alebo výhradne v priestoroch týchto zariadení.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na architektonické dielo vyjadrené stavbou a dielo úžitkového umenia vyjadrené v úžitkovej podobe.
§ 25
Verejné vystavenie originálu diela alebo rozmnoženiny diela
(1) Verejné vystavenie originálu diela alebo rozmnoženiny diela je umožnenie vnímania diela prostredníctvom umiestnenia originálu diela alebo rozmnoženiny diela na verejnosti.
(2) Verejné vystavenie originálu diela alebo rozmnoženiny diela je aj umožnenie vnímania diela prostredníctvom technického zariadenia určeného na uvádzanie rozmnoženiny diela na verejnosti, umiestneného v priestoroch osoby, ktorá toto verejné vystavenie realizuje.
(3) Pri audiovizuálnom diele je verejným vystavením umiestnenie rozmnoženiny
13
osobitne vyňatého obrazu audiovizuálneho diela bez akejkoľvek následnosti na verejnosti.
§ 26
Verejné vykonanie diela
(1) Verejné vykonanie diela je živé predvedenie diela recitáciou, spevom, hrou, tancom alebo inak výkonným umelcom na verejnosti. Za verejné vykonanie diela sa považuje aj prenos živého predvedenia diela prostredníctvom technického zariadenia na prenos obrazu, zvuku alebo obrazu a zvuku súčasne určený verejnosti priamo prítomnej na mieste živého predvedenia diela; takýto prenos nie je verejným prenosom diela.
(2) Verejným vykonaním diela je aj technické predvedenie diela. Technické predvedenie diela je predvedenie diela prostredníctvom technického zariadenia na prenos obrazu, zvuku alebo obrazu a zvuku súčasne, určené verejnosti priamo prítomnej na mieste tohto predvedenia. Technické predvedenie diela sa nepovažuje za verejný prenos diela.
Verejný prenos diela
§ 27
(1) Verejný prenos diela je verejné šírenie diela akýmikoľvek technickými prostriedkami po drôte alebo bezdrôtovo tak, že toto dielo môžu vnímať osoby na miestach, kde by ho bez tohto prenosu vnímať nemohli.
(2) Vysielanie diela, retransmisia diela a sprístupňovanie diela verejnosti je verejným prenosom diela.
§ 28
Vysielanie diela
Vysielanie diela je šírenie diela uskutočňované osobou v rámci jej programovej služby,10) ktoré môže byť prijímané verejnosťou prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete,11) a to aj vtedy, ak ho technicky zabezpečuje iná osoba na základe dohody s vysielateľom v jeho mene a na jeho účet, vrátane šírenia diela pomocou satelitu.
§ 29
Retransmisia diela
(1) Retransmisia diela je súčasné, nezmenené a úplné šírenie vysielaného diela, uskutočnené inou osobou ako je vysielateľ alebo ako osoba technicky zabezpečujúca vysielanie podľa § 28, ktoré môže byť prijímané verejnosťou prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete.
10) § 3 ods. 1 6 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení zákona č. 489/2009 Z. z.
11) § 2 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
14
(2) Káblová retransmisia diela je retransmisia, ktorá môže byť prijímaná verejnosťou prostredníctvom káblového, satelitného alebo mikrovlnného systému.
§ 30
Sprístupňovanie diela verejnosti
Sprístupňovanie diela verejnosti je šírenie diela takým spôsobom, aby k nemu mal jednotlivec prístup z miesta a v čase, ktorý si sám zvolí.
§ 31
Právo autora na primeranú odmenu za nájom
(1) Ak autor nie je oprávnený sám udeliť súhlas na verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela nájmom vo vzťahu k audiovizuálnemu dielu, k audiovizuálne použitému dielu alebo k dielu, ktoré bolo zaznamenané na zvukový záznam, vzniká mu právo na primeranú odmenu voči osobe, ktorá bude originál audiovizuálneho diela, rozmnoženinu audiovizuálneho diela, alebo zvukový záznam verejne rozširovať nájmom.
(2) Práva na primeranú odmenu podľa odseku 1 sa nemožno vzdať.
§ 32
Trvanie majetkových práv
(1) Majetkové práva trvajú od okamihu vytvorenia diela počas autorovho života a 70 rokov po jeho smrti. Pri spoluautorskom diele majetkové práva trvajú počas života posledného zo spoluautorov a 70 rokov po jeho smrti. Ak je audiovizuálne dielo vytvorené ako spoluautorské dielo, majetkové práva trvajú počas života poslednej osoby spomedzi režiséra, autora scenára, autora dialógov a autora hudby, ktorá bola vytvorená osobitne pre toto dielo a 70 rokov po jej smrti.
(2) Práva k predtým nezverejnenému dielu podľa § 13 ods. 3 trvajú 25 rokov od zverejnenia tohto diela.
(3) Pri pseudonymnom diele a pri anonymnom diele majetkové práva trvajú 70 rokov po jeho oprávnenom zverejnení. Ak dielo podľa prvej vety nebolo zverejnené počas 70 rokov po jeho vytvorení, majetkové práva uplynutím tejto doby zanikajú. Ak nie pochybnosti o totožnosti autora alebo ak sa autor takéhoto diela stane verejne známym počas doby podľa prvej vety, na trvanie majetkových práv sa vzťahuje ustanovenie odseku 1.
(4) Ak bolo dielo, ktoré bolo vytvorené podľa § 90 alebo § 91 zverejnené bez uvedenia mena autora, majetkové práva trvajú 70 rokov po jeho oprávnenom zverejnení. Ak dielo podľa prvej vety nebolo zverejnené počas 70 rokov po jeho vytvorení, majetkové práva uplynutím tejto doby zanikajú. Ak je dielo podľa prvej vety dodatočne označené menom autora, na trvanie majetkových práv sa vzťahuje ustanovenie odseku 1.
(5) Pri spojení hudobného diela a slovesného diela, ktoré boli pôvodne vytvorené na použitie v tomto spojení, majetkové práva k týmto dielam trvajú počas života posledného z
15
autorov týchto diel a 70 rokov po jeho smrti.
(6) Ak je dielo podľa odsekov 1 4 zverejnené po zväzkoch, po častiach, v pokračovaniach alebo v epizódach, majetkové práva trvajú ku každému takémuto zväzku, časti, pokračovaniu alebo epizóde osobitne.
(7) Trvanie majetkových práv podľa odsekov 1 6 sa skončí posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom uplynie doba trvania majetkových práv.
(8) Ak bolo dielo zverejnené na území iného štátu, v ktorom je ustanovené kratšie trvanie majetkových práv, uplatní sa na toto dielo trvanie majetkových práv podľa práva tohto štátu. Ak bolo dielo podľa prvej vety súčasne zverejnené na území viacerých štátov, uplatní sa na toto dielo trvanie majetkových práv podľa práva toho z týchto štátov, v ktorom je ustanovené najkratšie trvanie majetkových práv. Súčasným zverejnením sa rozumie zverejnenie v inom štáte uskutočnené do 30 dní od zverejnenia v prvom takom štáte.
§ 33
Vzťah autorského práva k vecným právam
(1) Nadobudnutím vlastníckeho práva alebo iného vecného práva k veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, nie je dotknuté autorské právo. Vlastnícke právo alebo iné vecné právo k veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, nie je dotknuté autorským právom, ak nie je dohodnuté inak alebo ak z odseku 5 nevyplýva iné.
(2) Vlastník alebo iný užívateľ veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, je povinný zdržať sa takého užívania tejto veci, ktorým by použil dielo, ak nie je dohodnuté inak alebo ak z § 90 a 91 nevyplýva iné.
(3) Vlastník alebo iný užívateľ veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, nie je povinný udržiavať túto vec a predchádzať strate, poškodeniu alebo zničeniu tejto veci, ak nie je dohodnuté inak alebo ak z osobitného predpisu nevyplýva iné.12)
(4) Autorské právo k dielu nezaniká zničením veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené.
(5) Autor právo, aby mu vlastník alebo iný užívateľ veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené a ktorá je originálom diela, túto vec dočasne poskytol, ak o to autor požiada, je to nevyhnutné na uplatnenie práva autora použiť svoje dielo podľa tohto zákona a nie je to v rozpore s oprávnenými záujmami vlastníka alebo iného užívateľa tejto veci.
(6) Autor právo, aby mu vlastník alebo iný užívateľ veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené a ktorá je originálom diela, na náklady autora vyhotovil a odovzdal fotografiu alebo inú rozmnoženinu tohto diela, ak o to autor požiada a nie je to v rozpore s oprávnenými záujmami vlastníka alebo iného užívateľa tejto veci.
(7) Vlastník alebo iný užívateľ stavby, ktorá je vyjadrením architektonického diela, môže vykonávať na stavbe bez súhlasu autora len také stavebné úpravy a udržiavacie práce,
12) Napríklad § 86 97 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, § 28 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 208/2009 Z. z.
16
ktoré nevyhnutné na jej udržanie v dobrom stave a na zachovanie funkčného využívania a ktoré neznižujú hodnotu architektonického diela alebo inak nezasahujú do autorských práv.
(8) Zhotoviteľ stavby, ktorá je vyjadrením architektonického diela, je povinný umožniť autorovi tohto diela dohľad nad zhotovením stavby, ak o to autor požiada a nie je to v rozpore s oprávnenými záujmami zhotoviteľa stavby.
(9) Vlastník veci alebo iný užívateľ veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené a ktorá je originálom diela umiestneným na verejnom priestranstve, je povinný v primeranej lehote pred jej zničením alebo trvalým premiestnením informovať autora o zámere zničiť alebo trvalo premiestniť túto vec. Ak nie je autor známy, nemožno ho určiť alebo ho nemožno nájsť, vlastník veci alebo iný užívateľ veci informuje o tomto zámere príslušnú organizáciu kolektívnej správy.
Štvrtá hlava
Výnimky a obmedzenia majetkových práv
Prvý oddiel
Všeobecné ustanovenia o výnimkách a obmedzeniach majetkových práv
§ 34
Výnimky a obmedzenia majetkových práv autora dovolené len v osobitných prípadoch ustanovených v tejto hlave a nakladanie s dielom podľa týchto ustanovení nesmie byť v rozpore s bežným využitím diela a nesmie neodôvodnene zasahovať do právom chránených záujmov autora.
§ 35
(1) Pri použití diela podľa § 37 a 39 sa musí uviesť meno autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné dielo, alebo meno osoby, pod ktorej menom, obchodným menom alebo názvom sa dielo uvádza na verejnosti, ako aj názov diela a prameň.
(2) Povinnosť podľa odseku 1 sa uplatní pri použití diela podľa § 38 a 40 57, ak je to podľa povahy diela a spôsobu použitia diela možné.
(3) Pôvod rozmnoženiny diela vyhotovenej bez súhlasu autora podľa § 42 a 43 nesmie porušovať práva autora.
§ 36
(1) Za použitie diela podľa § 37 41 a 44 57 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.
(2) Za použitie diela podľa § 42 a 43 vzniká povinnosť zaplatiť autorovi náhradu odmeny zo základu na jej výpočet a vo výške podľa prílohy č. 2.
(3) Náhradu odmeny podľa odseku 2 je povinný zaplatiť
17
a) výrobca, príjemca z členského štátu, dovozca z iného ako členského štátu (ďalej len „tretí štát“) alebo iná osoba, ktorá na účely predaja prvýkrát umiestni na trhu v Slovenskej republike, vrátane predaja cez internet, technické zariadenie umožňujúce dočasne alebo trvalo vyhotovenie rozmnoženiny diela, uloženie alebo uchovanie rozmnoženiny diela, alebo nenahratý nosič záznamu umožňujúci uloženie alebo uchovanie rozmnoženiny diela,
b) osoba, ktorá poskytuje reprografické služby za odplatu.
Druhý oddiel
Použitie diela na účely slobody prejavu a práva na informácie
§ 37
Citácia
(1) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije formou citácie zverejnené dielo alebo jeho časť najmä na účel recenzie alebo kritiky tohto diela.
(2) Použitie diela alebo časti diela podľa odseku 1 musí byť v súlade so zvyklosťami a jeho rozsah nesmie presiahnuť rámec odôvodnený účelom citácie.
§ 38
Karikatúra, paródia, pastiš
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije dielo na účel karikatúry, paródie alebo pastiša, a to spôsobom, ktorý nevyvoláva nebezpečenstvo zámeny s pôvodným dielom.
§ 39
Použitie diela na informačné účely
(1) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije zverejnené slovesné dielo vo forme článku alebo vysielané dielo týkajúce sa aktuálnych hospodárskych, politických alebo náboženských tém vyhotovením rozmnoženiny alebo verejným prenosom prostredníctvom hromadného informačného prostriedku, ak takéto použitie nie je výslovne vyhradené.
(2) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije dielo vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva výlučne v súvislosti s informovaním o aktuálnych udalostiach v rozsahu odôvodnenom právom na informácie.
(3) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije dielo, ktoré je politickým prejavom alebo verejnou prednáškou, vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva v rozsahu odôvodnenom právom na informácie.
18
§ 40
Záznam vysielania
Do autorského práva nezasahuje vysielateľ, ktorý bez súhlasu autora vyhotoví dočasný záznam diela prostredníctvom vlastného zariadenia a na účel vlastného vysielania. Vysielateľ je oprávnený záznam diela podľa prvej vety archivovať podľa osobitného predpisu,13) len ak má tento záznam audiovizuálnu hodnotu.14)
§ 41
Použitie diela umiestneného na verejnom priestranstve
(1) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva dielo trvalo umiestnené na verejnom priestranstve.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na vyhotovenie rozmnoženiny architektonického diela stavbou.
Tretí oddiel
Použitie diela na sociálne, vzdelávacie, vedecké, kultúrne, úradné a iné účely
§ 42
Vyhotovenie rozmnoženiny diela pre súkromnú potrebu
Do autorského práva nezasahuje fyzická osoba, ktorá bez súhlasu autora použije dielo vyhotovením rozmnoženiny pre svoju súkromnú potrebu na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný.
§ 43
Reprografia
(1) Do autorského práva nezasahuje právnická osoba konajúca pre svoju potrebu alebo fyzická osoba, ktorá bez súhlasu autora sama alebo prostredníctvom tretej osoby použije dielo vyhotovením rozmnoženiny tak, že ho prenesie na papier alebo na podobný podklad prostredníctvom reprografického zariadenia alebo iného technického zariadenia s podobným účinkom; takto vyhotovenú rozmnoženinu možno verejne rozširovať bezodplatným prevodom vlastníckeho práva.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na celé slovesné dielo ani na jeho podstatnú časť, na hudobné dielo zaznamenané v písomnej podobe a na grafické vyjadrenie architektonického diela.
13) § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
14) § 34 ods. 4 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19
§ 44
Použitie diela na vyučovacie účely a pri výskume
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije zverejnené dielo vyhotovením rozmnoženiny, verejným vykonaním alebo verejným prenosom na účel názornej ukážky pri výučbe alebo pri výskume, ak pri takomto použití nedochádza k priamemu alebo nepriamemu majetkovému prospechu.
§ 45
Použitie diela pri školských predstaveniach
(1) Do autorského práva nezasahuje škola,15) školské zariadenie,16) vysoká škola, vzdelávacia inštitúcia ďalšieho vzdelávania17) (ďalej len „škola“) a jej pedagogický zamestnanec,18) odborný zamestnanec19), fyzická osoba zabezpečujúca ďalšie vzdelávanie alebo fyzická osoba, ktorá sa v nej zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom alebo vzdelávacom procese, ak bez súhlasu autora použije zverejnené dielo v rámci školského predstavenia usporiadaného výlučne školou alebo jej zriaďovateľom, ktorého účel nie je priamo ani nepriamo majetkový.
(2) Do autorského práva nezasahuje škola, ktorá bez súhlasu autora použije školské dielo pri bezplatnom plnení úloh patriacich do predmetu činnosti školy.
§ 46
Použitie diela pre potreby osôb so zdravotným postihnutím
(1) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije zverejnené dielo vyhotovením rozmnoženiny, verejným vykonaním, verejným prenosom, verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva alebo vypožičaním, ak sa takéto použitie uskutočňuje výhradne pre potreby osôb so zdravotným postihnutím v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím a účel tohto použitia nie je priamo ani nepriamo obchodný.
(2) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora doplní do audiovizuálneho diela slovné vyjadrenie obrazovej zložky tohto diela výhradne pre potreby osôb so zdravotným postihnutím v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím. Na použitie takto doplneného audiovizuálneho diela sa vzťahuje odsek 1.
(3) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora vyrobí zvukový záznam slovesného diela výhradne pre potreby osôb so zdravotným postihnutím v rozsahu
15) § 27 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16) § 112 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.
17) Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18) § 3 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19) § 4 zákona č. 317/2009 Z. z.
20
odôvodnenom ich zdravotným postihnutím. Na použitie takéhoto zvukového záznamu sa vzťahuje odsek 1.
§ 47
Použitie diela v rámci náboženských a úradných obradov a sviatkov
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije zverejnené dielo vyhotovením rozmnoženiny, verejným vykonaním, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva, ak sa takéto použitie uskutočňuje počas
a) náboženského obradu alebo počas úradného obradu, alebo
b) podujatia organizovaného v zahraničí ústredným orgánom štátnej správy alebo jeho súčasťou pri oslave štátneho sviatku, dňa pracovného pokoja, pamätného dňa20) alebo mimoriadneho výročia s celospoločenským významom.
§ 48
Použitie diela prostredníctvom koncového zariadenia
Do autorského práva nezasahuje knižnica, archív, múzeum alebo škola, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny alebo verejným prenosom pre potrebu fyzickej osoby prostredníctvom na to určeného koncového zariadenia umiestneného v priestoroch knižnice, archívu, múzea alebo školy dielo uložené v knižnici, archíve, múzeu alebo v škole, a to na účel vzdelávania, bádania alebo výskumu, ak to nie je v rozpore s podmienkami nadobudnutia alebo použitia takého diela knižnicou, archívom, múzeom alebo školou.
§ 49
Použitie diela na účel archivovania
Do autorského práva nezasahuje knižnica, archív, múzeum alebo škola, ktorá bez súhlasu autora použije dielo uložené v knižnici, archíve, múzeu alebo škole vyhotovením rozmnoženiny na účel nahradenia, archivovania alebo zabezpečenia originálu diela alebo jeho rozmnoženiny pre prípad straty, zničenia alebo poškodenia.
§ 50
Použitie diela verejným vystavením
(1) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorej súčasťou obvyklých aktivít je verejné vystavovanie diel a ktorá bez súhlasu autora použije verejným vystavením fotografické dielo, iné dielo výtvarného umenia alebo originál slovesného diela, ku ktorému nadobudla
a) vlastnícke právo alebo
20) § 1 3 zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.
21
b) užívacie právo vypožičaním od oprávneného vlastníka originálu tohto diela alebo rozmnoženiny tohto diela.
(2) Do autorského práva nezasahuje vlastník originálu fotografického diela alebo rozmnoženiny fotografického diela alebo iného diela výtvarného umenia, ktorého súčasťou obvyklých aktivít nie je verejné vystavovanie diel, a ktorý bez súhlasu autora použije toto dielo verejným vystavením bez dosahovania priameho alebo nepriameho obchodného prospechu, ak takéto použitie nie je výslovne nositeľom práv vylúčené.
§ 51
Použitie osirelého diela
(1) Osirelé dielo môže bez súhlasu autora použiť knižnica, archív, múzeum, škola alebo zákonný depozitár podľa osobitného predpisu21) len na vzdelávacie a kultúrne účely a na plnenie úloh vo verejnom záujme
a) vyhotovením rozmnoženiny osirelého diela na účely digitalizácie, indexácie, katalogizovania, uchovávania, reštaurovania alebo na účely umožnenia prístupu verejnosti,
b) sprístupňovaním osirelého diela verejnosti.
(2) Osoba podľa odseku 1 nemôže použiť osirelé dielo na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu; môže požiadať len o úhradu účelne vynaložených nákladov.
(3) Na použitie osirelého diela podľa odseku 1 sa vo vzťahu k autorom, ktorí boli určení, primerane vzťahuje ustanovenie § 35.
(4) Za použitie osirelého diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu; tým nie je dotknuté ustanovenie § 10 ods. 7.
(5) Osoba podľa odseku 1 je povinná uchovávať záznamy o dôslednom vyhľadávaní a poskytnúť Slovenskej národnej knižnici bez zbytočného odkladu v určenom formáte
a) výsledky dôsledného vyhľadávania, na základe ktorých dospela k záveru, že určité dielo sa považuje za osirelé dielo,
b) informáciu ako osirelé dielo použila,
c) informácie o zmenách statusu osirelého diela podľa § 10 ods. 7, ktoré použila podľa odseku 1,
d) svoje kontaktné údaje.
21) § 35 zákona č. 40/2015 Z. z.
22
(6) Slovenská národná knižnica informácie podľa odseku 5 postúpi bez zbytočného odkladu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu,22) ktorý vedie a spravuje verejne prístupnú databázu osirelých diel.
§ 52
Použitie architektonického diela
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním bezodplatným prevodom vlastníckeho práva umelecké dielo vo forme stavby, zobrazenia stavby alebo plánu stavby na účel obnovy stavby. Obnovou sa rozumie súbor špecializovaných umelecko-remeselných činností a iných odborných činností, ktorými sa vykonáva údržba, konzervovanie, oprava, úprava alebo rekonštrukcia stavby alebo jej časti s cieľom zachovať umeleckú hodnotu stavby alebo jej funkčné využívanie.
§ 53
Použitie diela na úradné účely
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom, technickým predvedením alebo verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva dielo v rozsahu nevyhnutnom na účel zabezpečenia
a) verejnej bezpečnosti,
b) priebehu správneho konania, trestného konania alebo súdneho konania alebo
c) rokovania Národnej rady Slovenskej republiky a jej výborov, zastupiteľstva obce alebo zastupiteľstva vyššieho územného celku.
Štvrtý oddiel
Použitie diela s minimálnym hospodárskym významom
§ 54
Dočasné vyhotovenie rozmnoženiny diela
(1) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora vyhotoví dočasnú rozmnoženinu zverejneného diela v rámci neoddeliteľnej a podstatnej časti technologického procesu, ktorá je náhodná alebo prechodná, na účel
a) umožnenia oprávneného použitia diela alebo
b) prenosu diela v elektronickej komunikačnej sieti medzi tretími osobami a sprostredkovateľom.
22) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 386/2012 z 19. apríla 2012 o poverení Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) úlohami súvisiacimi s vymožiteľnosťou práv duševného vlastníctva, vrátane zhromažďovania zástupcov verejného a súkromného sektora ako Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 129, 16.5.2012).
23
(2) Vyhotovenie rozmnoženiny podľa odseku 1 nesmie mať samostatný hospodársky význam.
§ 55
Náhodné použitie diela
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva dielo, ktoré bolo náhodne zaradené do iného obsahu; náhodne zaradené dielo možno použiť výlučne v spojení s týmto obsahom.
§ 56
Použitie diela pri oprave a ukážke zariadenia
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije zverejnené dielo vyhotovením rozmnoženiny, technickým predvedením alebo verejným prenosom prostredníctvom technického zariadenia na účel opravy alebo ukážky funkčnosti a vlastností tohto zariadenia.
Piaty oddiel
Propagácia výstavy a dražby umeleckého diela
§ 57
(1) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva umelecké dielo na účel propagácie verejnej výstavy umeleckého diela alebo propagácie predaja umeleckého diela, a to v rozsahu potrebnom na takúto propagáciu.
(2) Na použitie umeleckého diela po skončení jeho verejného vystavenia alebo po jeho predaji sa odsek 1 nevzťahuje.
Piata hlava
Ochrana autorského práva
§ 58
(1) Autor, do ktorého práva sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, sa môže domáhať najmä
a) určenia svojho autorstva,
b) zákazu ohrozenia svojho práva vrátane zákazu opakovania takéhoto ohrozenia, a to aj proti poskytovateľovi služby, prostredníctvom ktorej je toto právo ohrozené,
c) zákazu neoprávneného zásahu do svojho práva vrátane zákazu zásahu podľa § 60 a 61, a to aj proti poskytovateľovi služby, prostredníctvom ktorej je do tohto práva zasiahnuté,
24
d) poskytnutia informácií o pôvode rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, o spôsobe a rozsahu jej použitia a o službách porušujúcich právo autora vrátane údajov o
1. vlastníkovi, vydavateľovi, výrobcovi, distributérovi, dodávateľovi, prijímateľovi, odosielateľovi, vývozcovi alebo predajcovi rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela alebo o poskytovateľovi služieb,
2. vydanom, vyrobenom, dodanom, poskytnutom, prijatom, odoslanom, vyvezenom alebo objednanom množstve alebo cene rozmnoženiny diela, napodobeniny diela alebo služby,
e) poskytnutia informácií o sprístupňovaní diela verejnosti spôsobom porušujúcim právo autora vrátane údajov o
1. užívateľoch a poskytovateľoch elektronických komunikačných služieb a služieb poskytujúcich obsah,23)
2. rozsahu použitia diela,
3. priamom alebo nepriamom majetkovom prospechu súvisiacom s takýmto porušením,
f) odstránenia následkov zásahu do práva na náklady osoby, ktorá neoprávnene zasiahla alebo hrozila neoprávneným zásahom, a to
1. zničením neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, jej stiahnutím z obehu alebo z iného použitia alebo
2. zničením materiálov, nástrojov a pomôcok podľa § 60 a 61 použitých pri neoprávnenom zásahu alebo hrozbe neoprávneného zásahu, ich stiahnutím z obehu alebo z iného použitia,
g) náhrady nemajetkovej ujmy,24)
h) náhrady škody,25)
i) vydania bezdôvodného obohatenia.
(2) Informácie podľa odseku 1 písm. d) a e) je povinná poskytnúť aj osoba, ktorá
a) má v držbe rozmnoženinu diela alebo napodobeninu diela,
b) využíva služby porušujúce právo autora,
c) poskytuje alebo prevádzkuje služby využívané pri porušovaní práv autora,
d) bola označená osobou uvedenou v písmenách a) c) ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii rozmnoženiny diela, napodobeniny diela, na poskytovaní alebo prevádzkovaní služieb porušujúcich právo autora alebo na sprístupňovaní diela verejnosti spôsobom porušujúcim právo autora.
§ 59
(1) Autor alebo osoba podľa § 63 právo na účel zistenia údajov rozhodujúcich na uplatnenie práv vyplývajúcich z tohto zákona požiadať colné orgány, finančné orgány a daňové orgány o informácie o obsahu a rozsahu dovozu, príjmu, výrobe alebo inom spôsobe
23) § 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 498/2009 Z. z.
24) § 442a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 84/2007 Z. z.
25) § 442 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
25
umiestnenia tovaru na trh a Štatistický úrad Slovenskej republiky o informácie o dovoze, príjme, výrobe alebo inom spôsobe umiestnenia tovaru na trh, ktorý je
a) rozmnoženinou jeho diela alebo
b) technickým zariadením alebo nenahratým nosičom záznamu podľa § 36 ods. 3 písm. a).
(2) Autor alebo