Národná rada Slovenskej republiky
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD-637/2015
1472a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 204/2013 Z. z. (tlač 1472) v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 204/2013 Z. z. (tlač 1472a) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“) spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1482 zo 24. marca 2015 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
2
III.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 604 z 9. júna 2015.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 429 z 9. júna 2015.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 434 z 11. júna 2015.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledovné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.K názvu návrhu zákona
V názve návrhu zákona sa vypúšťajú slová „Národnej rady Slovenskej republiky“.
Pripomienka legislatívno-technicky koriguje znenie názvu zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.K čl. I, nový bod
V čl. I sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1. V § 1 písm. d) a § 7 ods. 11 sa za slová „ozbrojených bezpečnostných zborov,“ vkladajú slová „orgánov krízového riadenia,“.“.
Doterajšie body 1 až 32 sa primerane prečíslujú.
Dopĺňa sa výpočet subjektov, ktorých činnosť sa má hospodárskou mobilizáciou zabezpečiť.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.K čl, I, nový bod
V čl. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 3 písm. d) sa za slová „ozbrojených bezpečnostných zborov“ vkladá čiarka a slová „orgánov krízového riadenia.“.
3
Doterajšie body 2 až 32 sa primerane prečíslujú.
Dopĺňa sa výpočet subjektov, ktorých činnosť sa má hospodárskou mobilizáciou zabezpečiť.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.K čl. I, nový bod
V čl. I sa za bod 11 vkladá nový bod 12, ktorý znie:
„12. V § 9 ods. 1 písm. k) sa slová „§ 19 ods. 7 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 7 písm. d)“.“.
Doterajšie body 12 až 32 sa primerane prečíslujú.
Pripomienka zabezpečuje dôsledné prečíslovanie vnútorných odkazov vzhľadom na vypustenie relevantných ustanovení v rámci 19. bodu návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.K čl. I, nový bod
V čl. I sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie:
„13. V § 10 písm. e) sa slová „§ 9 ods. 1 písm. i)“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 1 písm. h)“.“.
Doterajšie body 13 až 32 sa primerane prečíslujú.
Pripomienka zabezpečuje dôsledné prečíslovanie vnútorných odkazov vzhľadom na vypustenie relevantných ustanovení v rámci 10. bodu návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
6.K čl. I, 14. bodu
V § 15a ods. 1 sa vypúšťa slovo „platných“.
4
Pripomienka vypúšťa nadbytočné slovo.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
7.K čl. I, 16. bodu
V čl. I bode 16, § 16 ods. 3 písmeno k) znie:
„k) požiada ústredný orgán alebo vyšší územný celok o písomný súhlas s vydaním príkazu na plnenie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b), ak vydáva príkaz na plnenie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa písmena c) alebo písmena d) alebo odseku 4 písm. g) subjektu hospodárskej mobilizácie, ktorý bol určený ako subjekt hospodárskej mobilizácie rozhodnutím alebo príkazom ústredného orgánu podľa § 4 ods. 1 písm. d), § 9 ods. 1 písm. b) alebo § 17 ods. 2 písm. c), a ak sa na takýto subjekt hospodárskej mobilizácie vzťahuje § 7 ods. 8.“.
Úprava súvisiaca so spresnením ustanovenia, podľa ktorého byť vydaný príkaz na plnenie opatrenia hospodárskej mobilizácie.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
8.Nový článok
Za doterajší čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 558/2010 z. z., zákona č. 136/2011 z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 250/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 373/2012 Z. z., zákona č. 30/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z. a zákona č. 321/2014 Z. z. sa mení takto:
„V prílohe č. 1 tabuľke č. 1 v druhom riadku sa pre rok 2016 slová „7,6 %“ nahrádzajú slovami „6,9 % a pre rok 2017 sa slová „ 8,8 %“ nahrádzajú slovami „6,9%“.“.
Doterajší čl. II sa označuje ako čl. III.
V súvislosti s uvedenou zmenou sa v čistopise schváleného návrhu zákona vykoná legislatívno-technická zmena názvu zákona.
5
Navrhovanými zmenami sa subjektom uvádzajúcim motorovú naftu do daňového voľného obehu umožní dodržať jednu zo základných požiadaviek na kvalitu motorovej nafty podľa STN EN 590, t.j. maximálny obsah biodiesla do 7% objemových, čím sa zabezpečí súlad s technickými požiadavkami na prevádzkovanie motorových vozidiel so vznetovými motormi, ktoré sú uvedené v technickej dokumentácii vozidla.
Podľa vyjadrenia ZAP SR nie je predpoklad na radikálnu zmenu a plošné rozšírenie možnosti používania motorového paliva s vyšším podielom biodieslu ako 7% objemových z dôvodu, že priemerný vek autoparku SR je 14 rokov a vývojový cyklus u výrobcov motorov je 15 rokov.
Pri tomto trende ide o polovicu z celkového počtu registrovaných motorových vozidiel na Slovensku, a to v počte 2,73 milióna.
Čo sa týka referenčných hodnôt podielu konečnej energetickej spotreby biopalív v doprave v rokoch 2016 a 2017, táto úprava nebude mať na ne vplyv a hodnoty uvedené v §14a ods. 1 zákona č. 309/2009 Z.z. ostanú nezmenené, t.j. na úrovni 5,5% v roku 2016, resp. 5,8% v roku 2017.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
9.K čl. II
V čl. II sa slovo „júla“ nahrádza slovom „augusta“.
Posunutie nadobudnutia účinnosti návrhu zákona súvisí s predpokladaným termínom jeho prerokovania na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky ako aj potrebou dodržania lehoty podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
6
Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, s odporúčaním gestorského výboru s c h v á l i ť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 204/2013 Z. z. (tlač 1472)
s c h v á l i ť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 450 zo 16. júna 2015.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava 16. júna 2015
Ján H u d a c k ý, v.r.
predseda Výboru NR SR pre
hospodárske záležitosti