1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________________
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD-787/2015
1496a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu Autorského zákona (tlač 1496) v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1704 zo 7. mája 2015 pridelila vládny návrh Autorského zákona (tlač 1496) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady SR,
Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti,
Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a
Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá.
Uvedené výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v stanovenom termíne.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
2
III.
Vládny návrh Autorského zákona výbory prerokovali a odporučili schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 610 z 9. júna 2015,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 437 z 11. júna 2015,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 188 z 11. júna 2015 a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá uznesením č. 197 z 2. júna 2015.
IV.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré predmetný návrh zákona prerokovali, prijali tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V § 3 odsek 6 znie:
„(6) Architektonickým dielom je najvšeobecnejšie vyjadrenie tvorivej architektonickej myšlienky autora, najmä grafické a priestorové zobrazenie architektonického riešenia stavby alebo urbanistického usporiadania územia, stavba, ako aj dielo záhradnej, interiérovej a scénickej architektúry a dielo architektonického dizajnu.“.
Terminologické spresnenie vo vzťahu k definícii diela a vzniku autorského práva (vyjadrenie v podobe vnímateľnej zmyslami).
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.V § 5 písm. b) sa vypúšťa slovo „slovenská“.
Ide o legislatívnu pripomienku; vylúčenie len slovenskej technickej normy by znamenalo, že za predmet autorskoprávnej ochrany (dielo) sa považujú medzinárodné technické normy a európske technické normy, s výnimkou slovenskej technickej normy.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti,
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.V § 5 písm. e) sa slová „počas prerokúvania“ nahrádzajú slovami „pri prerokúvaní“.
3
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa spresňuje právny text.; nie je rozhodujúci čas, kedy sa prejav prednáša, ale rozhodujúce je v akej súvislosti.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti,
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.V § 13 ods. 2 sa odkaz 9 umiestňuje nad slová „a priezvisko“.
V súlade so zaužívanou legislatívnou technikou umiestnenie odkazu 9 nad slová, na ktoré sa odkazuje v poznámke pod čiarou k odkazu 9.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.V § 14 ods. 3 sa za slovo „anonymného“ vkladá slovo „diela“.
Formulačná precizácia; ide o anonymné dielo a pseudonymné dielo.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6.V § 15 ods. 1 sa za slovo „vytvorili“ vkladajú slová „tvorivou duševnou činnosťou“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa spresňuje právny text; základným predpokladom ochrany „diela“ v zmysle autorského zákona je, že dielo je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4
7.V § 16 sa za slovo „dielo“ vkladá slovo „objektívne“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa precizuje právny text; ide o spresnenie resp. zdôraznenie požiadavky na objektívnosť vyjadrenia diela, nezávisle na subjektívnom vnímaní (napr. zrakovo, sluchovo postihnutých).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8.V nadpise prvého oddielu tretej hlavy druhej časti a v nadpise pod § 96 sa slovo „Osobnostné“ nahrádza slovami „Výhradné osobnostné“.
Legislatívno-technická úprava.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
9.V nadpise druhého oddielu tretej hlavy druhej časti, v nadpise nad § 97, § 109, § 118 a § 125 a v nadpise pod § 133 sa slovo „Majetkové“ nahrádza slovami „Výhradné majetkové“.
Legislatívno-technická úprava.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
10.V § 19 ods. 4 písm. e) a písm. f) prvom bode, v § 24 a 25 v nadpise a v odsekoch 1 a 2 a v § 75 ods. 4 sa za slovo „originálu“ vkladá slovo „diela“.
Formulačná úprava; ide o originál diela a rozmnoženinu diela.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
11.V nadpise § 22 a v ods. 1 sa za slovo „originálu“ vkladá slovo „diela“, v ods. 1 sa za slová „originál alebo“ vkladá slovo „jeho“ a v ods. 2 sa za slovo „originálu“ a za slovo „originál“ vkladá slovo „diela“.
Formulačná úprava; ide o originál diela a rozmnoženinu diela.
5
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
12.V § 23 ods. 8 v tretej a poslednej vete sa za slová „výkon kolektívnej správy“ vkladá slovo „práv“.
Legislatívno-technická úprava.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
13.V § 36 ods. 3 písm. a) sa slová „z tretieho štátu“ nahrádzajú slovami „z iného ako členského štátu (ďalej len „tretí štát“).
Legislatívno-technická úprava; zavedenie legislatívnej skratky v § 36 ods. 3 pís. a) „tretí štát“ pre štát iný ako členský štát.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
14.V § 40 sa vypúšťa slovo „zabezpečenia“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa zosúlaďuje text s čl. 5 ods. 2 písm. d) smernice 2001/29/ES, podľa ktorého, členské štáty môžu zabezpečiť výnimky:..„vo vzťahu k pominuteľnému záznamu diel...prostredníctvom ich vlastných zariadení a pre ich vlastné vysielanie“.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
15.Doterajší text § 41 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na vyhotovenie rozmnoženiny architektonického diela stavbou.“.
6
Vyhotovenie rozmnoženiny diela stavbou by bolo v rozpore s oprávnenými záujmami autora. Naďalej bude možné vyhotovenie rozmnoženiny napr. fotografiou, nákresom alebo obdobným spôsobom.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
16.V § 43 ods. 2 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a na grafické vyjadrenie architektonického diela.“.
Vyhotovenie rozmnoženiny grafického vyjadrenia architektonického diela a možnosť jeho následného rozširovania prevodom vlastníckeho práva by bolo v rozpore s oprávnenými záujmami autora.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
17.V § 50 ods. 1 písm. b) sa za slovo „originálu“ vkladajú slová „tohto diela“ a v ods. 2 sa za slovo „originálu“ vkladajú slová „fotografického diela“.
Formulačná úprava; ide o originál diela a rozmnoženinu diela, resp. originál fotografického diela a rozmnoženinu fotografického diela.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
18.V § 53 písm. b) sa za slovo „správneho“ a za slovo „trestného“ vkladá slovo „konania“.
Legislatívno-technická úprava; ide o správne konanie, trestné konanie a súdne konanie.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
19.V § 58 ods. 1 písm. g) a h) sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu“.
Legislatívno-technická úprava; ide o odkaz na kódex - Občiansky zákonník, ktorý nie je osobitným predpisom.
7
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
20.V § 60 ods. 3 a 4, § 61 ods. 1 písm. b), § 78 ods. 1 a 3, § 79 ods. 1 a 2, § 80 písm. a), d), f) a g), 130 ods. 1 sa slová „predmet ochrany“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „dielo“ v príslušnom tvare.
Z dôvodu zjednotenia pojmov je potrebné v prvej a druhej časti zákona používať pojem „dielo“ namiesto slovného spojenia „predmet ochrany“, keďže tieto časti sa tykajú len diel, nie aj ostatných predmetov ochrany a v súvislosti s navrhovaným zjednotením pojmov sa precizuje aj definícia databázy, ktorá je upravená vo štvrtej časti.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
21.V § 61 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „Do autorského práva“ vkladá slovo „neoprávnene“.
Formulačná úprava § 61 ods. 1 výslovným vyjadrením, že ide o neoprávnený zásah do autorského práva.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
22.V § 61 ods. 2 sa slovo „Informácia“ nahrádza slovom „Informáciou“.
Gramatická úprava ustanovenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
23.V § 61 ods. 2 sa vypúšťajú slová „iný predmet ochrany,“ a slová „alebo iného predmetu ochrany“.
8
Z dôvodu zjednotenia pojmov je potrebné v prvej a druhej časti zákona používať pojem „dielo“ namiesto slovného spojenia „predmet ochrany“, keďže tieto časti sa tykajú len diel, nie aj ostatných predmetov ochrany.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
24.V § 63 ods. 2 úvodnej vete a v § 64 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.
Legislatívno-technická úprava vnútorného odkazu tak, aby bolo zrejmé že sa odkazuje na § 58 ods. 2.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
25.V § 66 ods. 1 sa slová „diela, platí,“ nahrádzajú slovami „diela podľa § 19 ods. 4 platí,“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa spresňuje právny text; spôsoby použitia diela uvedené v § 19 ods. 4 predkladaného zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
26.V § 69 ods. 6 sa za slová „nevyužije vôbec alebo“ vkladajú slová „licenciu nevyužije“.
Formulačná precizácia ustanovenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
27.V § 70 ods. 1 sa na konci druhej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
V § 75 ods. 2 návrh zákona ustanovuje, že v prípade licenčnej zmluvy na vydanie diela sa predpokladá, že ide o výhradnú licenciu, ak licenčná zmluva neupravuje inak.
9
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
28.V § 75 ods. 1 sa slová „dramatického diela, hudobnodramatického“ nahrádzajú slovom „divadelného“.
Terminologické spresnenie.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
29.V § 77 ods. 1 prvej vete sa slová „používateľov predmetov ochrany“ nahrádzajú slovami „osoby podľa § 165 ods. 1“ a v druhej vete sa slová „predmetu ochrany“ nahrádzajú slovom „diela“.
Legislatívno-technická úprava.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
30.V § 87 ods. 2 sa slovo „neupravujú“ nahrádza slovom „neustanovujú“.
Legislatívno-technická úprava.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
31.V § 88 sa za slovo „originálu“ a za slovo „originál“ vkladajú slová „počítačového programu“.
Formulačná úprava; ide o originál počítačového programu a rozmnoženinu počítačového programu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
32.V § 89 ods. 3 druhej úvodnej vete sa slovo „predchádzajúcej“ nahrádza slovom „prvej“.
10
Úprava vnútorného odkazu za účelom zjednotenia zavedenej legislatívnej techniky.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
33.V § 89 ods. 5 sa slová „62 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 60 ods. 4“.
Oprava nesprávneho vnútorného odkazu.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
34.V § 90 ods. 3 sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu“.
Legislatívno-technická úprava; ide o odkaz na kódex Zákonník práce, ktorý nie je osobitným predpisom.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
35. V § 90 ods. 9 druhej vete sa slovo „predchádzajúcej“ nahrádza slovom „prvej“.
Úprava vnútorného odkazu za účelom zjednotenia zavedenej legislatívnej techniky.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
36.V § 97 ods. 4 sa slová „ako sú“ nahrádzajú slovami „ktorými sú“.
Formulačná precizácia ustanovenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
11
Gestorský výbor odporúča schváliť.
37.V nadpise pod § 103, v § 103 ods. 1, § 113, § 121 a § 127 ods. 1 sa za slovo „obmedzenia“ vkladá slovo „majetkových“.
Legislatívno-technická zmena - spresnenie.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
38.V § 115, § 123 a § 129 sa slová „§ 20 ods. 1 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 20 ods. 1 a 3“.
Oprava nesprávneho vnútorného odkazu.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
39.V § 130 ods. 2 a v § 138 ods. 2 sa slová „predmetom ochrany zaradeným do“ nahrádzajú slovami „jednotlivým súčastiam“.
Ide o legislatívno-technickú zmenu, keďže legislatívna skratka „predmet ochrany“ nie je skôr zavedená.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
40.V § 133 ods. 1 sa vypúšťa slovo „výhradné“.
Legislatívno-technická zmena.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
41.V § 133 ods. 3 písm. c) sa za slovo „originálu“ vkladá slovo „databázy“.
Formulačná úprava; ide o originál databázy a rozmnoženinu databázy.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
42.V § 142 ods. 2 druhej vete sa slovo „predchádzajúcej“ nahrádza slovom „prvej“.
12
Úprava vnútorného odkazu za účelom zjednotenia zavedenej legislatívnej techniky.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
43. V § 145 ods. 2 písm. b) a c) sa za slová „originálu alebo“ vkladá slovo „jeho“.
Formulačná úprava; ide o originál predmetu ochrany a rozmnoženinu predmetu ochrany.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
44.V § 145 ods. 2 písm. e) prvom bode sa slovo „diela“ nahrádza slovami „predmetu ochrany“.
Formulačná úprava za účelom zjednotenia zavedenej terminológie.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
45.V § 148 ods. 3 písm. d) úvodnej vete sa za slovo „doklad“ vkladá čiarka a slová „preukazujúci reprezentatívnosť žiadateľa vo vzťahu k výkonu kolektívnej správy práv zahraničných nositeľov práv, a to“ sa nahrádzajú slovami „ktorým je“.
Navrhovanou úpravou sa z dôvodu dosiahnutia jednoznačnosti výkladu odstraňuje pojem „reprezentatívnosť“, ktorého použitie v tejto súvislosti nie je vhodné. Uvedený pojem vyjadrovať oprávnenie (poverenie) žiadateľa na zastupovanie nositeľov práv. Do udelenia oprávnenia na výkon kolektívnej správy práv však žiadateľ nemôže nositeľov práv zastupovať (v zmysle výkonu kolektívnej správy práv), preto nie je žiaduce použiť pojem vyjadrujúci takýto vzťah medzi žiadateľom a nositeľmi práv, resp. inými organizáciami kolektívnej správy.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
13
Gestorský výbor odporúča schváliť.
46.V § 148 ods. 3 písm. e) sa za slovo „doklad“ vkladá čiarka a slová „preukazujúci reprezentatívnosť žiadateľa vo vzťahu k výkonu kolektívnej správy práv domácich nositeľov práv, a to“ sa nahrádzajú slovami „ktorým je“.
Navrhovanou úpravou sa z dôvodu dosiahnutia jednoznačnosti výkladu odstraňuje pojem „reprezentatívnosť“, ktorého použitie v tejto súvislosti nie je vhodné. Do udelenia oprávnenia na výkon kolektívnej správy práv však žiadateľ nemôže nositeľov práv zastupovať (v zmysle výkonu kolektívnej správy práv), preto nie je žiaduce použiť pojem vyjadrujúci takýto vzťah medzi žiadateľom a nositeľmi práv
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
47.V § 148 ods. 3 písm. f) sa za slová „výkone kolektívnej správy“ vkladá slovo „práv“.
Legislatívno-technická úprava.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
48.V § 148 ods. 4 sa za slová „výkon kolektívnej správy“ vkladá slovo „práv“.
Legislatívno-technická úprava.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
49.V § 149 ods. 2 písm. a) sa za slovo „vrátane“ vkladá slovo „podmienok“.
Formulačná precizácia; štatút obsahuje aj podmienky výkonu práv člena organizácie kolektívnej správy.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
50.V § 153 ods. 1 sa slová „podľa § 155“ nahrádzajú slovami „práv podľa § 155 ods. 1 (ďalej len „dohľad“)“.
Zmena sa navrhuje za účelom zjednotenia pojmov použitých v návrhu zákona.
14
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
51.V § 153 ods. 3 sa slová „je predmetom“ nahrádzajú slovom „podlieha“ a vypúšťajú sa slová „nad výkonom kolektívnej správy podľa § 155 ods. 1“.
Zmena sa navrhuje za účelom zjednotenia pojmov použitých v návrhu zákona.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
52. V § 153 ods. 4 sa vypúšťa slovo „neodôvodnenému“ a čiarka za slovami „uzavreli zmluvy“ sa nahrádza bodkočiarkou.
Formulačná a legislatívno-technická úprava; pri vysporiadaní záväzkov organizáciou kolektívnej správy podľa § 153 ods. 4 nesmie dôjsť k žiadnemu ohrozeniu alebo porušeniu práv a oprávnených záujmov ňou zastupovaných nositeľov práv a používateľov predmetov ochrany.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
53.V § 153 ods. 4 sa slová „používateľov predmetov ochrany“ nahrádzajú slovami „osôb podľa § 165 ods. 1“.
Legislatívno-technická úprava.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
54.V nadpise nad § 155 sa vypúšťajú slová „nad výkonom kolektívnej správy práv“.
Legislatívno-technická úprava.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
55.V § 155 ods. 1 sa vypúšťajú slová „nad výkonom kolektívnej správy práv“ a slová „(ďalej len výkon dohľadu“)“.
Legislatívno-technická úprava.
15
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
56.V § 156 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa odseku 1“ dvakrát.
Legislatívno-technická úprava vypustením vnútorného odkazu na odsek 1 vzhľadom na to, že ide o odkaz na úpravu v rámci toho istého odseku t. j. § 156 ods. 1.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
57.V § 156 ods. 5, ods. 6 a ods. 7 v prvej a druhej vete sa vypúšťajú slová „nad výkonom kolektívnej správy podľa § 155 ods. 1“.
Legislatívno-technická úprava.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
58.V § 156 ods. 5 sa slová „je predmetom“ nahrádzajú slovom „podlieha“.
Zmena sa navrhuje za účelom zjednotenia pojmov použitých v návrhu zákona.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
59.V § 156 ods. 7 prvej vete sa slovo „ale“ nahrádza slovami „a to“.
Zmena sa navrhuje za účelom jednoznačnosti výkladu.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
60.V § 157 ods. 1 sa vypúšťajú slová „nad výkonom kolektívnej správy práv“.
Zmena sa navrhuje za účelom jednoznačnosti výkladu.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
16
Gestorský výbor odporúča schváliť.
61. V § 157 ods. 3 prvej vete sa slová „orgánu, v ktorom“ nahrádzajú slovami „orgánu členského štátu alebo zmluvného štátu, na území ktorého“.
Formulačná úprava prvej vety v § 157 ods. 3; ide o poskytovanie informácií príslušnému orgánu členského štátu alebo zmluvného štátu, na území ktorého má organizácia kolektívnej správy sídlo.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
62.V § 160 ods. 2 písm. c) sa za slová „vrátane príjmov z“ vkladá slovo „vydania“.
Formulačná úprava § 160 ods. 2 písm. c); organizácia kolektívnej správy je povinná domáhať sa vo vlastnom mene v prospech nositeľov práv nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia 169 ods. 4 písm. b)], ide teda o príjem z vydania bezdôvodného obohatenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
63.V § 164 ods. 4 a 5 druhej vete sa slovo „predchádzajúcej“ nahrádza slovom „prvej“.
Úprava vnútorných odkazov za účelom zjednotenia zavedenej legislatívnej techniky.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
64.V nadpise nad § 165 sa vypúšťajú slová „a osobami povinnými platiť náhradu odmeny“.
Legislatívna skratka „používateľ“ zavedená v ustanovení § 165 ods. 1 zahŕňa osobu, ktorá prejaví záujem o použitie predmetu ochrany, osobu, ktorá je oprávnená na použitie predmetu ochrany bez povinnosti získať súhlas na použitie predmetu ochrany, ako aj osobu povinnú zaplatiť náhradu odmeny podľa § 36 ods. 3. Z toho dôvodu nie je v nadpise
17
potrebné zdôrazňovať, že ide aj o vzťahy s osobami povinnými platiť náhradu odmeny, keďže tieto osoby obsiahnuté priamo v pojme „používateľ“.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
65.V § 165 ods. 6 sa za slovo „zvukové“ vkladá slovo „záznamy“.
Formulačná precizácia; ide o zvukový záznam a audiovizuálny záznam.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
66.V § 165 ods. 6 poslednej vete sa za slová „výkonu kolektívnej správy“ vkladá slovo „práv“.
Zmena sa navrhuje za účelom zjednotenia pojmov použitých v návrhu zákona.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
67.V § 165 ods. 8 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
Oprava nesprávneho vnútorného odkazu; návrh zmluvy na ktorý sa odkazuje je upravený v § 165 ods. 4.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
68. V § 165 ods. 9 písm. a) sa slová „§ 169 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§169 ods. 6“.
Oprava nesprávneho vnútorného odkazu; osobitný účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorý zriadi organizácia kolektívnej správy a na ktorý sa odkazuje je upravený v § 169 ods. 6.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
18
Gestorský výbor odporúča schváliť.
69.V § 166 ods. 3 prvej vete sa za slová „výkone kolektívnej správy“ a za slová „výkon kolektívnej správy“ vkladá slovo „práv“.
Zmena sa navrhuje za účelom zjednotenia pojmov použitých v návrhu zákona.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
70.V § 168 ods. 6 sa za slová „predložiť mu“ vkladá slovo „predbežný“.
Formulačná precizácia ustanovenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
71.V § 171 ods. 1 sa za slová „so zásadami“ vkladá slovo „výberu,“.
Formulačná precizácia za účelom zosúladenia zavedenej terminológie.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
72.V § 172 ods. 2 sa slová „tri mesiace“ nahrádzajú slovami „do troch mesiacov“.
Formulačná úprava; organizácia kolektívnej správy poskytne informácie uvedené v § 172 ods. 2 do troch mesiacov po uplynutí lehoty ustanovenej v § 171 ods. 2.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť.
19
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona podľa § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený vládny návrh Autorského zákona (tlač 1496) v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s c h v á l i ť.
O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať:
spoločne o bodoch 1 – 72 s návrhom schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá číslo 204 zo 16. júna 2015.
Gestorský výbor určil poslanca Jána Senka za spoločného spravodajcu výborov a poveril ho, aby predniesol spoločnú správu o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 25, § 80, § 83, § 84 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 16. júna 2015
Dušan Jarjabek, v. r
predseda
Výboru NR SR pre kultúru a médiá