Národná rada Slovenskej republiky
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD-803/2015
1494a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1494) v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1494) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“) spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1510 z 20. apríla 2015 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
2
III.
Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 607 z 9. júna 2015.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 424 z 9. júna 2015.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 432 z 11. júna 2015.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledovné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I, bod 1 znie:
„1. V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n) právne zastupovanie klienta advokátom v rozhodcovskom konaní, zmierovacom konaní, súdnom konaní, správnom konaní alebo v inom obdobnom konaní a právne poradenstvo poskytované advokátom pri príprave týchto konaní alebo ak existuje zjavný náznak a vysoká pravdepodobnosť, že vec, ktorej sa právne poradenstvo týka, sa stane predmetom takéhoto konania.“.“.
Precizuje sa ustanovenie, ktoré vyníma z pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní právne zastupovanie a právne poradenstvo poskytované výhradne advokátom. Uvedené doplnenie návrhu zohľadňuje platný smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ a vnútroštátny právny poriadok, podľa ktorého môže predmetné právne služby poskytovať výlučne advokát.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.V čl. I sa za bod 1 vkladajú nové novelizačné body 2 až 4, ktoré znejú:
"2. V § 3 ods. 9 sa slová "okrem zmluvy uzavretej postupom podľa § 92 99" nahrádzajú slovami ", ak tento zákon v § 99 ods. 3 neustanovuje inak".
3. Za § 9b sa vkladajú nové § 9c a 9d, ktorý vrátane nadpisu znejú:
3
Elektronické trhovisko
§ 9c
(1)Elektronické trhovisko je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie ponuky a nákupu tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, a to aukčným postupom, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Správcom elektronického trhoviska je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo vnútra").
(2)Ministerstvo vnútra zabezpečí, aby elektronické trhovisko obsahovalo funkcie, potrebné na postup verejného obstarávateľa, obstarávateľa, záujemcu alebo uchádzača, ministerstva vnútra a úradu podľa tohto zákona a aby spĺňalo najmenej tieto podmienky:
a)bolo verejne prístupné prostredníctvom jednotného prístupového miesta na webovom sídle ministerstva vnútra,
b)bolo vnútorne členené na časti, obsahujúce ponuku tovarov, stavebných prác alebo služieb a v rámci jednotlivých častí členené podľa druhov tovarov, stavebných prác a služieb alebo ich kombinácií, v súlade s klasifikáciou podľa hlavného slovníka obstarávania, pričom každá z týchto častí sa člení na časť, obsahujúcu zverejnené ponuky a na časť, obsahujúcu zadané zákazky verejných obstarávateľov,
c)bolo možné pri každom verejnom obstarávateľovi a obstarávateľovi automatizovaným spôsobom evidovať a vyhodnocovať celkové objemy zákaziek v členení podľa písmena b),
d)boli verejne a bezodplatne dostupné údaje o vývoji cien tovarov, stavebných prác a služieb ponúkaných prostredníctvom elektronického trhoviska, a to v mesačných intervaloch a v členení podľa klasifikácie hlavného slovníka obstarávania na úrovni skupiny,
e)každému registrovanému záujemcovi alebo uchádzačovi bolo umožnené kedykoľvek a bezodplatne zverejniť ponuku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby,
f)bolo možné získavať informácie z elektronického trhoviska aj v štruktúrovanej podobe; na tento účel je na elektronickom trhovisku sprístupnené potrebné programové rozhranie,
g)na účely prístupu na elektronické trhovisko a do osobného profilu záujemcu bola vyžadovaná úspešná autentifikácia, spočívajúca v zadaní platných identifikačných údajov a autentifikačných údajov záujemcu,
h)bola zabezpečená možnosť registrovaným uchádzačom alebo záujemcom zvoliť si možnosť zasielania informácií o udalostiach na elektronickom trhovisku, a to v rozsahu, v akom si sami zvolia prostredníctvom funkcionality elektronického trhoviska,
i)bola uchovávaná bezodplatne a verejne prístupná evidencia o všetkých zmluvách, ktoré uchádzač uzatvoril s verejným obstarávateľom a obstarávateľom prostredníctvom elektronického trhoviska, s identifikáciou predmetu plnenia, ceny a dátumu uzatvorenia,
j)bolo možné automatické zverejnenie zmlúv uzatvorených s verejným obstarávateľom a obstarávateľom, najmä zmlúv, ktoré sa podľa osobitného zákona povinne zverejňujú,11aa)
4
k)boli najmenej po dobu piatich rokov uchovávané údaje o každej systémovej udalosti,
l)umožňovalo každému zaslať ministerstvu vnútra upozornenie v prípadoch zneužitia elektronického trhoviska, jeho využívania v rozpore so zákonom alebo podozrenia z takejto činnosti,
m)obsahovalo osobitnú funkciu, prístupnú verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi, prostredníctvom ktorej sa z údajov zo zverejnenej ponuky na elektronickom trhovisku a informácií od verejného obstarávateľa a obstarávateľa automatizovaným spôsobom vytvoria oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a súťažné podklady.
(3)Elektronické odpisy a výstupy podľa osobitného zákona12a) sa z elektronického trhoviska nevydávajú.
(4)Elektronické trhovisko, vrátane informácií na ňom zverejnených, je verejne prístupné aj osobám, ktoré nie registrované na elektronickom trhovisku podľa tohto zákona; ustanovenie § 96 ods. 1 tým nie je dotknuté.
(5)Ministerstvo vnútra je pri vytváraní jednotlivých častí trhoviska, ktoré budú slúžiť na zobrazenie ponuky tovarov, stavebných prác alebo služieb oprávnené spolupracovať s tretími osobami, pričom ak tak urobí, musí vopred a aspoň po dobu 15 pracovných dní zverejniť výzvu na takúto spoluprácu a musí k spolupráci prizvať osoby, ktoré o to prejavia záujem tak, aby nedošlo k zvýhodneniu alebo znevýhodneniu záujemcov.
(6)Ministerstvo vnútra môže sprístupniť elektronické trhovisko, na účely obchodovania s tovarmi, stavebnými prácami a službami, bežne dostupnými na trhu, aj iným osobám než verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi, osobe podľa § 7 a uchádzačom alebo záujemcom; na podmienky obchodovania sa použijú podmienky zadávania zákazky na elektronickom trhovisku podľa tohto zákona.
(7)Ministerstvo vnútra vypracúva, mení a zverejňuje na elektronickom trhovisku obchodné podmienky elektronického trhoviska, podpísané zaručeným elektronickým podpisom9) alebo zaručenou elektronickou pečaťou9) a pripája k nim časovú pečiatku.
(8)Obchodné podmienky elektronického trhoviska upravujú, v rozsahu zákona, tieto oblasti vzťahov:
a)podmienky používania elektronického trhoviska, z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, postupu registrácie na elektronickom trhovisku a podrobností o spôsobe preukazovania splnenia podmienok registrácie, postupu zverejňovania ponuky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, rozsahu denného času, kedy verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže elektronické trhovisko používať na verejné obstarávanie, a komunikácie medzi uchádzačmi alebo záujemcami a verejným obstarávateľom a obstarávateľom,
b)náležitosti zmluvy, uzatvorenej medzi verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a záujemcom, ktoré obsahujú najmä
1.moment a spôsob vzniku zmluvy,
2.komunikáciu zmluvných strán,
3.možnosti skončenia zmluvy,
5
4.sankcie za neplnenie zmluvných podmienok,
5.rozhodné právo a spôsob riešenia sporov zo zmluvy,
6.moment nadobudnutia účinnosti zmluvy, ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu podľa osobitného zákona.11aa)
(9)Zmluva uzatvorená v elektronickej podobe s použitím technických a programových prostriedkov elektronického trhoviska sa považuje za zmluvu uzavretú v písomnej forme.
(10)Rozsah denného času, kedy verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu elektronické trhovisko používať na verejné obstarávanie, nesmie zahŕňať štátne sviatky a dni pracovného pokoja, ako ani čas po 18:00 hod. a pred 08:00 hod.
(11)Obchodné podmienky elektronického trhoviska pre registrovaných uchádzačov a záujemcov záväzné a v časti podľa odseku 8 písm. b) súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a záujemcom.
(12)Ak sa zmenia obchodné podmienky elektronického trhoviska, táto zmena nemá vplyv na už zverejnené ponuky alebo zadané zákazky.
§ 9d
(1)Registráciu na elektronickom trhovisku je možné vykonať bezodplatne prostredníctvom funkcie elektronického trhoviska, na to určenej alebo súčasne so zápisom do zoznamu podnikateľov podľa § 129. Podmienkou účinnosti registrácie na elektronickom trhovisku je zápis do zoznamu podnikateľov, ak tento zákon v § 51 ods. 6 písm. m) neustanovuje inak.
(2)Na účely identifikácie a autentifikácie osoby pri používaní elektronického trhoviska je možné použiť
a)občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom, alebo
b)identifikačné údaje a autentifikačné údaje, ktoré vydá ministerstvo vnútra.
(3)Ministerstvo vnútra vydáva identifikačné údaje a autentifikačné údaje bezodplatne každému, kto účinnú registráciu na elektronickom trhovisku a nemá platné doklady podľa ods. 2 písm. a); to platí aj ak osoba požiada o vydanie nových údajov po strate, zničení, odcudzení alebo v prípade nebezpečenstva zneužitia pôvodných údajov. Identifikačné údaje a autentifikačné údaje musia byť bezvýznamové.
(4)Identifikačné údaje a autentifikačné údaje doručuje ministerstvo vnútra do vlastných rúk alebo elektronickým spôsobom tak, aby boli údaje chránené pred vyzradením inej osobe, než ktorej boli vydané.
(5)Ministerstvo vnútra zruší registráciu na elektronickom trhovisku, ak dôjde k výmazu osoby zo zoznamu podnikateľov; po zrušení registrácie sa osobný profil vyznačí ako neaktívny.
(6)Ministerstvo vnútra zriadi každému registrovanému záujemcovi alebo uchádzačovi na elektronickom trhovisku jeho osobný profil, ktorý obsahuje
a)údaje podľa § 131 písm. a) d) a kontaktné údaje na účely elektronickej komunikácie,
b)údaje o osobnom postavení v rozsahu podľa § 26 ods. 2,
6
c)ďalšie údaje, ak ich záujemca uvedie, najmä klasifikáciu tovarov, stavebných prác alebo služieb, v ktorých zverejnil alebo záujem zverejniť ponuku.
(7)Údaje podľa § 131 písm. a) d) a údaje podľa odseku 6 písm. b) v osobnom profile vedie a aktualizuje ministerstvo vnútra. Na účely podľa prvej vety je orgán verejnej moci, ktorý údaje podľa prvej vety vedie v registri alebo evidencii, povinný ich bezodplatne a bezodkladne poskytnúť ministerstvu vnútra, a to aj automatizovaným spôsobom a bez súhlasu dotknutých osôb. Ak údaje podľa prvej vety predmetom bankového tajomstva, daňového tajomstva, poštového tajomstva, telekomunikačného tajomstva alebo iného tajomstva alebo povinnosti mlčanlivosti podľa osobitných predpisov, orgán verejnej moci je povinný ich poskytnúť, len ak je udelený súhlas osoby, ktorá je podľa osobitných predpisov takýto súhlas oprávnená dať; to neplatí, ak sa podľa osobitných predpisov na poskytnutie týchto údajov súhlas nevyžaduje.
(8)Ak záujemca alebo uchádzač zverejní ponuku na elektronickom trhovisku, ministerstvo vnútra zabezpečí uvedenie klasifikácie tovaru, stavebných prác alebo služieb, v ktorej bola ponuka zverejnená, v údajoch podľa odseku 6 písm. c).".
4. V § 10 ods. 1 písm. a) sa slová "Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo vnútra")" nahrádzajú slovami "ministerstvo vnútra".".
Ostatné novelizačné body vo vládnom návrhu (tlač 1494) sa v nadväznosti na túto zmenu príslušne prečíslujú.
Tieto ustanovenia nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2015, čo sa v prípade jeho schválenia premietne do ustanovení o účinnosti vládneho návrhu zákona (tlač 1494).
Bod 2 predstavuje spresňujúcu legislatívno-technickú úpravu. Bod 3 sleduje naplnenie dvoch cieľov. Prvým je umožniť využitie elektronické trhoviska aj pri nadlimitných zákazkách a druhým je úprava niektorých ustanovení o elektronickom trhovisku, ktorej vhodnosť ukázali prvé mesiace aplikačnej praxe elektronického trhoviska. Dôvodom na využitie elektronického trhoviska v nadlimitnom obstarávaní je najmä vynikajúca skúsenosť s jeho aplikáciou pri podlimitných zákazkách. Na umožnenie takéhoto využitia je potrebné upraviť elektronické trhovisko v prvej časti zákona. Úpravy vyvolané aplikačnou praxou nemenia podstatu a zmysel princípov elektronického trhoviska, skôr ho spružňujú a približujú očakávaniam a komfortu užívateľov.
Bod 4 je legislatívno-technická úprava vyvolaná zmenami v bode 3.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
7
3.V čl. I sa za (doterajší) bod 2 vkladá nový novelizačný bod 3, ktorý znie:
"3. § 18 znie:
"§ 18
(1)Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov, ak tento zákon neustanovuje inak. Nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu, ako aj ich technické charakteristiky nesmú byť diskriminačné, musia byť všeobecne dostupné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií.
(2)Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž, oznámení o koncesii, oznámení o vyhlásení súťaže návrhov alebo vo výzve na predkladanie ponúk, ak ide o podlimitnú zákazku bez využitia elektronického trhoviska, zverejnia podrobnosti o elektronickej komunikácii, vrátane doručovania a identifikujú informačný systém, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje.
(3)Elektronická komunikácia, vrátane doručovania, sa uskutočňuje spôsobom určeným funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje. Zainteresované strany musia mať k dispozícii všetky nevyhnutné informácie technickej povahy, ktoré sa sprístupňujú všetkým za rovnakých podmienok, určených vopred verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.
(4)Informačný systém zabezpečuje riadenie prístupu prostredníctvom identifikácie a autentifikácie pristupujúcej osoby, pričom na účely identifikácie a autentifikácie musí verejný obstarávateľ a obstarávateľ vždy umožniť aj použitie nástrojov podľa § 9d ods. 2 písm. a). Identifikáciou v informačnom systéme je proces používania osobných identifikačných údajov v elektronickej forme, ktoré jedinečne reprezentujú fyzickú osobu alebo právnickú osobu alebo fyzickú osobu zastupujúcu právnickú osobu. Autentifikácia v informačnom systéme je elektronický proces, ktorý umožňuje potvrdiť elektronickú identifikáciu fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
(5)Použitie elektronických prostriedkov podľa odseku 1 nie je povinné, ak
a)by si osobitná povaha verejného obstarávania vyžadovala špeciálne nástroje, zariadenia alebo formáty súborov, ktoré nie všeobecne dostupné alebo ktoré nie podporované všeobecne dostupnými počítačovými programami,
b)počítačové programy podporujúce formáty súborov vhodné na vypracovanie ponuky používajú také formáty súborov, pri ktorých nemožno používať iné počítačové programy s otvoreným zdrojovým kódom, všeobecne dostupné počítačové programy alebo sa na tieto počítačové programy vzťahujú také licenčné podmienky, ktoré znemožňujú ich prevzatie alebo použitie na diaľku,
c)je potrebné špeciálne kancelárske zariadenie, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemá bežne k dispozícii alebo
d)sa vyžaduje predloženie vzorky, fyzického modelu alebo modelu v pomernej veľkosti, ktoré nemožno predložiť elektronickými prostriedkami.
8
(6)Ak ide o situáciu podľa odseku 5, komunikáciu možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo kombináciou pošty alebo iného doručovateľa a elektronických prostriedkov.
(7)Použitie elektronických prostriedkov podľa odseku 1 nie je povinné ani v prípade, ak použitie iných prostriedkov komunikácie je nevyhnutné z dôvodu narušenia bezpečnosti elektronických prostriedkov komunikácie alebo z dôvodu ochrany osobitne citlivej povahy informácií, ktoré si vyžadujú takú vysokú úroveň ochrany, že ju nemožno náležite zabezpečiť použitím elektronických nástrojov a zariadení, ktoré bežne dostupné hospodárskym subjektom alebo im môžu byť tieto informácie sprístupnené alternatívnymi prostriedkami prístupu podľa odseku 8.
(8)Komunikácia sa môže uskutočniť prostredníctvom nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne dostupné, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
a)poskytuje neobmedzený a úplný priamy bezplatný prístup k alternatívnym nástrojom a zariadeniam elektronickými prostriedkami od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenie o koncesii, oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov alebo vo výzve na predkladanie ponúk, ak ide o podlimitnú zákazku, v ktorej uvedie internetovú adresu, na ktorej tieto nástroje a zariadenia dostupné,
b)zabezpečí, aby hospodársky subjekt, ktorý nemá prístup k príslušným nástrojom a zariadeniam, alebo nemá možnosť získať ich v príslušných lehotách a ktorý za chýbajúci prístup nie je zodpovedný, mohol mať prístup k procesu verejného obstarávania prostredníctvom využitia dočasného prístupového prostriedku (token) dostupného bezplatne online, alebo
c)podporuje alternatívne kanály elektronického predkladania ponúk alebo návrhov.
(9)Nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu, najmä elektronický prenos a prijímanie ponúk, návrhov a žiadostí o účasť, musia prostredníctvom technických prostriedkov a vhodných postupov zabezpečovať, aby
a)bolo možné určiť presný čas a dátum prijatia ponúk, návrhov a žiadostí o účasť,
b)bolo možné primerane zabezpečiť, že pred uplynutím určenej lehoty nikto nebude mať prístup k informáciám prenášaným v súlade s týmito požiadavkami,
c)len oprávnené osoby mohli určiť alebo zmeniť termín na sprístupnenie doručených informácií,
d)bol prístup ku všetkým alebo k časti odovzdaných informácií možný len pre oprávnené osoby,
e)bol prístup len pre oprávnené osoby k odovzdaným informáciám možný po vopred určenom termíne,
f)informácie doručené a sprístupnené v súlade s týmito požiadavkami boli prístupné len osobám, ktoré sú oprávnené sa s nimi oboznamovať,
g)bolo možné primerane zabezpečiť, ak sa poruší zákaz prístupu podľa písmena b) f), presné zistenie tohto porušenia alebo pokusu o toto porušenie.
9
(10)Okrem požiadaviek podľa odseku 9 sa pre nástroje a zariadenia na elektronický prenos a elektronické prijímanie ponúk, návrhov a žiadostí o účasť uplatňujú tieto pravidlá:
a)informácie, ktoré sa týkajú špecifikácií elektronického predkladania ponúk a žiadostí o účasť, vrátane kódovania, šifrovania a časového označovania, musia byť dostupné zainteresovaným stranám,
b)verejný obstarávateľ a obstarávateľ určí v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž, oznámení o koncesii, oznámení o vyhlásení súťaže návrhov, vo výzve na predkladanie ponúk, ak ide o podlimitnú zákazku, alebo v súťažných podkladoch, úroveň bezpečnosti, ktorá je potrebná pre elektronické prostriedky komunikácie v rôznych fázach konkrétneho postupu verejného obstarávania a ktorá musí byť primeraná súvisiacemu riziku.
(11)Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vzhľadom na úroveň možného rizika podľa odseku 10 písm. b) vyžaduje použitie elektronického podpisu založeného na kvalifikovanom certifikáte alebo použitie zaručeného elektronického podpisu, kvalifikovaný certifikát musí byť vydaný poskytovateľom certifikačných služieb, ktorý je uvedený v zozname podľa osobitného predpisu9d); zároveň musia byť splnené tieto podmienky:
a)elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte alebo zaručený elektronický podpis musí mať formát podľa osobitného predpisu9e) a
b)verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ disponuje technickými prostriedkami na spracovanie formátu elektronického podpisu podľa písmena a).
(12)Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ požaduje iný formát elektronického podpisu, ako je uvedený v ods. 11 písm. a), elektronický podpis alebo nosič elektronického dokumentu obsahuje zároveň informácie o možnostiach overenia tohto elektronického podpisu založeného na kvalifikovanom certifikáte. Informácie o možnostiach overenia elektronického podpisu založeného na kvalifikovanom certifikáte umožňujú verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi overiť elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte online, bezplatne a spôsobom, ktorý je zrozumiteľný pre osoby s iným rodným jazykom, ako slovenským.
(13)Národný bezpečnostný úrad oznámi informácie o poskytovateľovi služieb overenia podľa odseku 12 Európskej komisii.
(14)Ak je ponuka podpísaná elektronickým podpisom založeným na kvalifikovanom certifikáte, ktorý vydal poskytovateľ certifikačných služieb uvedený v zozname podľa osobitného predpisu,9d) verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nesmie uplatňovať ďalšie požiadavky na elektronické podpisy, ktoré zabraňujú použitiu elektronických podpisov uchádzačmi.
(15)Ak ide o dokumenty použité v súvislosti s postupom verejného obstarávania, ktoré podpísal príslušný orgán členského štátu alebo iný vydávajúci subjekt, môže príslušný vydávajúci orgán alebo subjekt určiť vyžadovaný formát zdokonalených podpisov v súlade s požiadavkami podľa osobitného predpisu,9f) pričom sa zavedú nevyhnutné opatrenia, aby boli schopné technicky spracovať tieto formáty zahrnutím informácií vyžadovaných na účely spracovania podpisu do dotknutého dokumentu.
10
Takéto dokumenty obsahujú v elektronickom podpise alebo na nosiči elektronických dokumentov informácie o existujúcich možnostiach overenia, ktoré umožnia overenie prijatých elektronických podpisov online, bezplatne a spôsobom, ktorý je zrozumiteľný pre osoby s iným rodným jazykom, ako slovenským.
(16)Komunikácia, výmena a uchovávanie informácií sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke, návrhu a žiadosti o účasť. Obsah ponúk, návrhov a žiadostí o účasť možno sprístupniť a preskúmavať po uplynutí lehoty určenej na ich predloženie.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9d až 9f znejú:
"9d) Rozhodnutie Komisie 2009/767/ES z 16. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú opatrenia na uľahčenie postupov elektronickými spôsobmi prostredníctvom miest jednotného kontaktu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu (2009/767/ES) (Ú. v. L 274, 20. 10. 2009) v platnom znení.
9e) Rozhodnutie Komisie 2011/130/EÚ z 25. februára 2011, ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na cezhraničné spracovanie dokumentov elektronicky podpísaných príslušnými orgánmi v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu (Ú.v. EU L 53, 53, 26.2.2011) v platnom znení.
9f) Článok 1 ods. 2 rozhodnutia 2011/130/EÚ.".
Ostatné novelizačné body vo vládnom návrhu (tlač 1494) sa v nadväznosti na túto zmenu príslušne prečíslujú.
Tieto ustanovenia nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2015, čo sa v prípade jeho schválenia premietne do ustanovení o účinnosti vládneho návrhu zákona (tlač 1494).
Dôvodom navrhovanej zmeny je zaviesť do platného zákona požiadavky na elektronickú komunikáciu z novej európskej smernice. Elektronické informačné a komunikačné prostriedky značne zjednodušujú proces verejného obstarávania, pričom zvyšujú efektívnosť a transparentnosť tohto procesu. Elektronická komunikácia vo veľkej miere rozširuje možnosti účasti hospodárskych subjektov na postupoch obstarávania na celom vnútornom trhu EÚ. Z povinného používania elektronických prostriedkov komunikácie nevyplýva povinnosť, aby sa vykonávalo elektronické spracovanie, ani povinnosť elektronického vyhodnotenia či automatického spracovania ponúk, ak však verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ schopní predmetné realizovať prostredníctvom elektronických prostriedkov, nič nebráni, aby túto formu komunikácie a výmeny informácií realizovali.
Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia by s výnimkou
11
určitých špecifických situácií mali využívať elektronické prostriedky komunikácie, ktoré nediskriminačné, všeobecne dostupné a interoperabilné s produktmi IKT, ktoré sa bežne používajú, a neobmedzujú prístup hospodárskych subjektov k postupu verejného obstarávania.
Použitie elektronických prostriedkov komunikácie nie je povinné, ak je to nevyhnutné na ochranu osobitne citlivej povahy informácií, ktoré sa majú poskytovať alebo prijímať. Platí, že ak nevyhnutnú úroveň ochrany môže poskytnúť použitie elektronických nástrojov, ktoré nie všeobecne dostupné, mali by sa použiť tieto elektronické nástroje.
Verejní obstarávatelia a obstarávatelia by predtým, ako stanovia úroveň zabezpečenia požadovanú pre elektronické prostriedky komunikácie, ktoré sa majú používať v rôznych fázach postupu zadávania verejných zákaziek, mali vyhodnotiť primeranosť medzi požiadavkami zameranými na zabezpečenie správnej a spoľahlivej identifikácie odosielateľov predmetnej komunikácie, ako aj integritou jej obsahu na jednej strane a rizikom problémov, ako situácie, keď správy odoslané iným odosielateľom, než je uvedený, na strane druhej.
Požiadavky na komunikáciu majú zabezpečovať primeranú úroveň transparentnosti, ktorá umožňuje overiť, či bola dodržaná zásada rovnakého zaobchádzania. Dôležité je najmä to, aby sa príležitostná ústna komunikácia s uchádzačmi, ktorá by mohla mať vplyv na obsah a posúdenie ich ponúk, zdokumentovala v dostatočnom rozsahu a vhodnými prostriedkami, ako sú písomné alebo zvukové záznamy.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.V čl. I sa za (doterajší) bod 8 vkladá nový novelizačný bod 9, ktorý znie:
"9. § 34 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:
"(19) Verejný obstarávateľ môže vytvoriť súťažné podklady aj prostredníctvom funkcie elektronického trhoviska podľa § 9c ods 2 písm. m); verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ prijme primerané opatrenia, aby sa týmto postupom nenarušila hospodárska súťaž.".
Ostatné novelizačné body vo vládnom návrhu (tlač 1494) sa v nadväznosti na túto zmenu príslušne prečíslujú.
Tieto ustanovenia nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2015, čo sa v prípade jeho schválenia premietne do ustanovení o účinnosti vládneho návrhu zákona (tlač 1494).
Bod 9 predstavuje doplnenie, nadväzujúce na funkcionalitu elektronického trhoviska, ktorej prostredníctvom bude možné využiť elektronické trhovisko v nadlimitnom obstarávaní.
12
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.V čl. I sa za (doterajší) bod 9 vkladajú nové novelizačné body 10 a 11, ktoré znejú:
"10. § 39 ods. 3 sa slová "oznámených formátoch kódovania a šifrovania dokumentov a komunikačných formátoch" nahrádzajú slovami "oznámených komunikačných formátoch a oznámeným spôsobom tak, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu; ak sa vyžaduje kódovanie a šifrovanie, musí byť predložená vo vopred oznámených formátoch kódovania a šifrovania.".
11. V § 43 ods. 3 sa vypúšťajú slová "v rámci dynamického nákupného systému a".
Ostatné novelizačné body vo vládnom návrhu (tlač 1494) sa v nadväznosti na túto zmenu príslušne prečíslujú.
Tieto ustanovenia nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2015, čo sa v prípade jeho schválenia premietne do ustanovení o účinnosti vládneho návrhu zákona (tlač 1494).
Bod 10 predstavuje spresnenie vo vzťahu k elektronickej komunikácii, aby nedochádzalo k povinnému vyžadovaniu šifrovania a kódovania.
Bod 11 je legislatívno-technická úprava nadväzujúca na zmeny v dynamických nákupných systémoch.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
6.V čl. I., 12. bode, § 45 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
(12) Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.“.
Keďže skupina dodávateľov vystupuje vo verejnom obstarávaní ako jeden uchádzač, predmetným ustanovením je potrebné upraviť právny základ pre to, aby každý člen skupiny dodávateľov mal povinnosť na zápis svojich konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť
13
7.V čl. I sa za (doterajší) bod 12 vkladajú nové novelizačné body 13 34, ktoré znejú:
"13. Za § 47 sa vkladajú § 47a až 47c, ktoré znejú:
"§ 47a
(1)Zadávaniu každej zákazky s použitím dynamického nákupného systému predchádza vytvorenie dynamického nákupného systému vo vzťahu k tejto zákazke a zaradenie záujemcov o zadanie zákazky do tohto dynamického nákupného systému.
(2)Na účely vytvorenia dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ a obstarávateľ
a)uverejní oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, v ktorom uvedie, že sa používa dynamický nákupný systém a uvedie adresu webového sídla, na ktorej možno získať informácie podľa písmena c) a určí lehotu na predkladanie žiadostí o zaradenie do dynamického nákupného systému v trvaní najmenej 30 dní,
b)v súťažných podkladoch okrem iného uvedie povahu predpokladaných nákupov v rámci dynamického nákupného systému, ako aj potrebné informácie týkajúce sa tohto systému, používaných elektronických zariadení, podmienok a špecifikácií technického pripojenia,
c)ponúkne neobmedzený, priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom od uverejnenia oznámenia až do ukončenia používania dynamického nákupného systému,
d)v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedie podmienky účasti a formu, v akej byť predložená informácia o sortimente tovarov, stavebných prác a služieb vo vzťahu k povahe predpokladaných nákupov, ktoré záujemca bežne ponúka na trhu.
(3)Počas trvania dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ a obstarávateľ umožní každému záujemcovi predloženie žiadosti o zaradenie do dynamického nákupného systému, ktorá obsahuje dokumenty, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti a požiadaviek podľa odseku 2.
(4)Žiadosť o zaradenie do vytvoreného dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnotí do 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia. Lehotu na vyhodnotenie žiadosti o zaradenie do vytvoreného dynamického nákupného systému môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ predĺžiť, ak nevydal žiadnu výzvu na predkladanie ponúk.
(5)Verejný obstarávateľ a obstarávateľ bezodkladne informuje záujemcu o jeho zaradení do vytvoreného dynamického nákupného systému alebo mu oznámi dôvody nezaradenia.
§ 47b
(1)Na každú konkrétnu zákazku verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyzve na predloženie ponuky všetkých záujemcov, ktorí boli zaradení do dynamického nákupného systému a ktorí požiadali o zaradenie najneskôr 15 dní pred odoslaním výzvy na predkladanie ponúk, osobitne na každú zákazku, ktorá sa zadáva s využitím tohto systému.
(2)Výzva na predkladanie ponúk obsahuje
14
a)presnú špecifikáciu zákazky,
b)lehotu na predkladanie ponúk,
c)presnejšiu formuláciu kritérií na vyhodnotenie ponúk, ak je potrebná,
d)ďalšie potrebné informácie.
(3)Ponuky predložené v lehote na predkladanie ponúk sa vyhodnocujú podľa kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, prípadne spresnených vo výzve na predkladanie ponúk.
(4)Zmluva sa uzavrie s uchádzačom, ktorý predložil ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku alebo ponuku s najnižšou cenou, v závislosti od použitých kritérií na vyhodnotenie ponúk.
§ 47c
(1) Vytvorenie správy podľa § 21 ods. 2 a jej uverejnenie na profile zabezpečuje automatizovaným spôsobom funkcia informačného systému, v ktorom je dynamický nákupný systém vytvorený.
(2)Otváranie ponúk sa vykonáva spôsobom určeným funkcionalitou informačného systému, v ktorom je dynamický nákupný systém vytvorený, a to sprístupnením obsahu ponuky verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi.
(3)Zoradenie ponúk v dynamickom nákupnom systéme sa vykoná aukčným postupom vždy, ak ide o zákazku na tovar a môže sa vykonať aukčným postupom aj ak ide o zákazku na stavebné práce alebo služby.
(4)Zmluva uzatvorená v elektronickej podobe s použitím technických a programových prostriedkov, ktoré rovnaké ako technické a programové prostriedky elektronického trhoviska sa považuje za zmluvu uzavretú v písomnej forme.
(5)Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracuje a zverejní všeobecné podmienky používania dynamického nákupného systému, v ktorých v rozsahu zákona upraví podmienky používania dynamického nákupného systému z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, postupu pri zaradení do dynamického nákupného systému a zadávania zákaziek v ňom, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii."
14. V § 49a sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
"(5) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže splniť povinnosť uverejniť dokumenty alebo informácie v profile aj uverejnením priameho odkazu na informáciu alebo dokument uverejnený na inom webovom sídle; povinnosť zabezpečiť bezplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov tým nie je dotknutá.".
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
15. § 50 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
"(6) Verejný obstarávateľ môže vytvoriť oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania aj prostredníctvom funkcie elektronického trhoviska podľa § 9c ods. 2 písm. m); verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ prijme primerané opatrenia,
15
aby sa týmto postupom nenarušila hospodárska súťaž.".
16. § 51 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
"(6) Ak ide o tovary a služby bežne dostupné na trhu, verejný obstarávateľ môže verejnú súťaž uskutočniť s využitím elektronického trhoviska, pričom
a)vyberie najvhodnejšiu ponuku zverejnenú na elektronickom trhovisku, ak pre rovnaký alebo ekvivalentný tovar alebo služby zverejnené v čase akceptovania aspoň tri ponuky,
b)z vybranej ponuky vytvorí oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania a súťažné podklady prostredníctvom funkcie elektronického trhoviska podľa § 9c ods. 2 písm. m), pričom môže na účely vytvorenia zmluvy elektronicky komunikovať s tým, kto vybranú ponuku predložil; verejný obstarávateľ prijme primerané opatrenia, aby sa týmto postupom nenarušila hospodárska súťaž,
c)použije len podmienky účasti podľa § 26,
d)nepoužije ustanovenia § 32 ods. 3 písm. b), § 35 ods. 1 písm. a), § 36 a 37 a nepoužije ani ustanovenie § 32 ods. 11, ak v písmene m) nie je ustanovené inak,
e)ponuka, vybraná podľa písm. a), je po zverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania považovaná za ponuku predloženú v lehote na predkladanie ponúk, jej obsah sa nesmie meniť a nie je ju možné vziať späť; ustanovenie písmena j) tým nie je dotknuté,
f)po zverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania sa § 96 ods. 4 použije rovnako,
g)súťažné podklady, ako aj všetky ďalšie dokumenty podľa tohto zákona sa doručujú a oznamujú len v elektronickej podobe, ak v písmene k) nie je ustanovené inak,
h)v časti ponuky "Ostatné" sa predkladá vlastný návrh plnenia predmetu zákazky,
i)otváranie ponúk podľa § 41 je neverejné, údaje podľa § 41 ods. 3 komisia nezverejňuje a zápisnica podľa § 41 ods. 5 sa neodosiela,
j)na zostavenie poradia ponúk sa použije elektronická aukcia podľa § 43,
k)zmluva sa uzatvára v elektronickej podobe len, ak ju všetky strany zmluvy podpíšu zaručeným elektronickým podpisom9) alebo zaručenou elektronickou pečaťou;9) inak sa uzatvára v listinnej podobe,
l)ministerstvo vnútra zabezpečí, aby vo verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronického trhoviska bol do uzatvorenia zmluvy uchádzač alebo záujemca na elektronickom trhovisku identifikovaný výlučne bezvýznamovým identifikátorom,
m)ak záujemca nie je zapísaný v zozname podnikateľov, môže sa zaregistrovať na elektronickom trhovisku na účely konkrétneho vyhláseného verejného obstarávania a predložiť ponuku aj bez zápisu do zoznamu podnikateľov, pričom sa mu umožní preukázať splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou takejto registrácie; ustanovenie § 44 ods. 1 tým nie je dotknuté.".
17. V § 67 ods. 1 sa za slová "§ 47" vkladajú slová "až 47c".
16
18. § 81 ods. 1 sa na konci dopĺňa vetou, ktorá znie: "Obstarávateľ môže použiť postup podľa § 51 ods. 6.".
19. V § 91 ods. 1 písm. a) sa číslovka "92" nahrádza číslovkou "96".
20. V § 91 ods. 1 písm. c) prvom bode sa za slová "písmena a)" vkladajú slová "a ide o zákazku s predpokladanou hodnotou nižšou, než finančné limity podľa § 4 ods. 3 písm. b) alebo c)".
21. V § 91 odsek 2 znie:
"(2) Pri použití postupu podľa odseku 1 písm. a) nie je možné zadať koncesiu a je možné uzavrieť rámcovú dohodu najviac na 12 mesiacov. Pri použití postupu podľa odseku 1 písm. c) nie je možné uzatvoriť rámcovú dohodu ani zadať koncesiu.".
22. § 91 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) Osoba podľa § 7 postupuje pri podlimitných zákazkách s využitím elektronického trhoviska ako verejný obstarávateľ."
23. § 92 až 95 sa vypúšťajú.
24. V § 96 odsek 2 sa vypúšťa bodkočiarka a slová "zverejnenou ponukou je viazaný" a na konci sa dopĺňa veta "Zverejnená ponuka je návrhom na uzavretie zmluvy voči vopred neurčenému verejnému obstarávateľovi, a to za podmienok a spôsobom podľa tohto zákona a obchodných podmienok elektronického trhoviska.".
25. V § 96 ods. 3 sa vypúšťajú slová "ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku alebo".
26. V § 96 ods. 4 sa slová 95 ods. 1 písm. e)" nahrádzajú slovami „§ 9d ods. 6 písm. c)“ a slová 95 ods. 1 písm. a) sa nahrádzajú slovami 9d ods. 6 písm. a)".
27. V § 96 ods. 5 sa slová "§ 93 ods. 3" nahrádzajú slovami "§ 9c ods. 10".
28. V § 96 ods. 6 sa vypúšťajú slová "ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku alebo".
29. V § 96 ods. 8 sa vypúšťajú slová "ekonomicky najvýhodnejšia alebo .".
30. V § 97 ods. 1 uvádzacia veta znie: „Verejný obstarávateľ nemusí použiť postup podľa § 96, pričom v takom prípade“, v písmene a) sa slová "verejný obstarávateľ zadá" nahrádzajú slovom "zadá" a slová 32 a § 34 37" sa nahrádzajú slovami "§ 34 a 35".
31. V § 97 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
32. § 97 odsek 2 znie:
17
"(2) Pri postupe podľa odseku 1 sa ustanovenia § 96 ods. 4 8 použijú primerane.".
33. § 98 znie:
"§ 98
Ak v predchádzajúcom postupe podľa § 97 nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám určeným verejným obstarávateľom na predmet zákazky a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia, postupuje verejný obstarávateľ podľa § 100.".
34. V § 99 ods. 1 a 4 sa číslovka "92" nahrádza číslovkou "96".".
Ostatné novelizačné body vo vládnom návrhu (tlač 1494) sa v nadväznosti na túto zmenu príslušne prečíslujú.
Tieto ustanovenia nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2015, čo sa v prípade jeho schválenia premietne do ustanovení o účinnosti vládneho návrhu zákona (tlač 1494).
Bod 13 predstavuje zmeny v úprave dynamických nákupných systémov. Dôvodom je snaha o prehľadnejšie popísanie procesu DNS, so zapracovaním inštitútov elektronickej komunikácie. Navrhovanými ustanoveniami sa upravujú pravidlá pre dynamický nákupný systém, ktorý predstavuje plne elektronický procesný postup na obstarávanie tovaru, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu. Hlavným posunom oproti platnej úprave je presnejšie popísanie procesu a tým aj jeho sfunkčnenie, ako aj upustenie od postupu verejnej súťaže a príklon k postupu, ktorý sa najviac blíži užšej súťaži. Navrhovanými zmenami sa dynamické nákupné systémy posunú k pravidlám ustanoveným novou európskou smernicou.
Bod 14 rozširuje možnosti zverejňovania dokumentov a informácií na profile, keď sa navrhuje umožniť zverejňovanie aj spôsobom, ktorý zverejní odkaz na dokumenty a informácie na inom webovom sídle. Všetky podmienky zverejnenia a prístupu k nim musia byť dodržané aj pri takomto zverejnení.
Bod 15 predstavuje doplnenie, nadväzujúce na funkcionalitu elektronického trhoviska, ktorej prostredníctvom bude možné využiť elektronické trhovisko v nadlimitnom obstarávaní.
Bod 16 dopĺňa ustanovenia o verejnej súťaži o možnosť realizovať nákup tovarov a služieb bežne dostupných na trhu aj v nadlimitnom obstarávaní cez elektronické trhovisko. Pôjde o možnosť a nie o povinný postup a jeho použitie bude viazané na charakter obstarávania. Ak obstarávateľovi bude postačovať využitie len podmienok účasti v osobnom postavení a nepôjde o komplikované obstarávanie, bude ho môcť zrealizovať cez elektronické trhovisko, pri zachovaní všetkých pravidiel, ktoré na nadlimitné obstarávanie ustanovené.
18
Bod 17 je legislatívno-technická úprava nadväzujúca na zmeny v dynamických nákupných systémoch.
Bod 18 je legislatívno-technická úprava nadväzujúca na zmeny v elektronickom trhovisku v nadlimitnom obstarávaní.
Bod 19 je legislatívno-technická úprava nadväzujúca na zmeny v elektronickom trhovisku.
Bod 20 je návrhom na zúženie výnimky z postupu cez elektronické trhovisko alebo listinné podlimitné obstarávanie, pričom dôvodom je snaha o transparentnejšie postupy v podlimitnom obstarávaní.
Bod 21 predstavuje zmenu, umožňujúcu uzavrieť rámcovú dohodu aj prostredníctvom elektronického trhoviska, najviac však s platnosťou na 12 mesiacov. Dôvodom zmeny je reakcia na aplikačnú prax, ktorá naznačuje, že umožnením takéhoto postupu nedôjde k obmedzeniu nákupov na trhovisku, ale naopak k rozšíreniu jeho využitia.
Bod 22 predstavuje explicitné vyjadrenie toho, že aj osoby podľa § 7 postupujú ako verejní obstarávatelia aj v podlimitnom obstarávaní. Ide o platnú prax a aj právnu úpravu, doplnením sa len odstraňujú výkladové pochybnosti.
Bod 23 je legislatívno-technická úprava nadväzujúca na zmeny v elektronickom trhovisku v nadlimitnom obstarávaní.
Bod 24 je spresňujúce ustanovenie k postupom na elektronickom trhovisku v podlimite. Keďže k uzavretiu zmluvy dochádza automatizovane, je vhodné vyjadriť fakt, že ponuka je návrhom na jej uzavretie, aby sa tak odstránili prípadné výkladové pochybnosti.
Bod 25 je legislatívna úprava, ktorá reaguje na prax elektronického trhoviska, kedy sa využíva výlučne kritérium najnižšej ceny.
Bod 26 je legislatívno-technická úprava nadväzujúca na zmeny v elektronickom trhovisku v nadlimitnom obstarávaní.
Bod 27 je legislatívno-technická úprava nadväzujúca na zmeny v elektronickom trhovisku v nadlimitnom obstarávaní.
Bod 28 legislatívna úprava, ktorá reaguje na prax elektronického trhoviska, kedy sa využíva výlučne kritérium najnižšej ceny.
Bod 29 legislatívna úprava, ktorá reaguje na prax elektronického trhoviska, kedy sa využíva výlučne kritérium najnižšej ceny.
Bod 30 spresňuje postup pri podlimitnom obstarávaní tak, aby bolo bez pochýb, že postup podľa § 97 je možné použiť alternatívne k postupu podľa § 96. Dôvodom je umožnenie pružnejšieho zadávania dopytu pri absentujúcej ponuke.
Bod 31 reaguje na skutočnosť, že elektronické trhovisko funguje na niekoľkých aukčných postupoch, ktoré nie totožné s formálne popísaným postupom aukcie podľa § 43. Aukčný postup bude zachovaný, ale pre odstránenie výkladových nejasností sa navrhuje jeho generálne pomenovanie v § 9c a neviazanie na § 43.
Bod 32 je legislatívno-technická úprava, spreňujúca postupy pri
19
dopytovom využívaní elektronického trhoviska.
Bod 33 vypúšťa z podlimitného obstarávania na trhovisku možnosť priameho zadania, a to v záujme zvýšenia súťaživosti v obstarávaní v podlimite.
Bod 34 je legislatívno-technická úprava nadväzujúca na zmeny v elektronickom trhovisku.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča neschváliť
8.V čl. I sa za (doterajší) bod 12 vkladajú nové novelizačné body 13 33, ktoré znejú:
"13. Za § 47 sa vkladajú § 47a až 47c, ktoré znejú:
"§ 47a
(1)Zadávaniu každej zákazky s použitím dynamického nákupného systému predchádza vytvorenie dynamického nákupného systému vo vzťahu k tejto zákazke a zaradenie záujemcov o zadanie zákazky do tohto dynamického nákupného systému.
(2)Na účely vytvorenia dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ a obstarávateľ
a)uverejní oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, v ktorom uvedie, že sa používa dynamický nákupný systém a uvedie adresu webového sídla, na ktorej možno získať informácie podľa písmena c) a určí lehotu na predkladanie žiadostí o zaradenie do dynamického nákupného systému v trvaní najmenej 30 dní,
b)v súťažných podkladoch okrem iného uvedie povahu predpokladaných nákupov v rámci dynamického nákupného systému, ako aj potrebné informácie týkajúce sa tohto systému, používaných elektronických zariadení, podmienok a špecifikácií technického pripojenia,
c)ponúkne neobmedzený, priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom od uverejnenia oznámenia až do ukončenia používania dynamického nákupného systému,
d)v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedie podmienky účasti a formu, v akej byť predložená informácia o sortimente tovarov, stavebných prác a služieb vo vzťahu k povahe predpokladaných nákupov, ktoré záujemca bežne ponúka na trhu.
(3)Počas trvania dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ a obstarávateľ umožní každému záujemcovi predloženie žiadosti o zaradenie do dynamického nákupného systému, ktorá obsahuje dokumenty, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti a požiadaviek podľa odseku 2.
(4)Žiadosť o zaradenie do vytvoreného dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnotí do 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia. Lehotu na vyhodnotenie žiadosti o zaradenie do vytvoreného dynamického nákupného systému môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ predĺžiť, ak nevydal žiadnu výzvu na predkladanie ponúk.
20
(5)Verejný obstarávateľ a obstarávateľ bezodkladne informuje záujemcu o jeho zaradení do vytvoreného dynamického nákupného systému alebo mu oznámi dôvody nezaradenia.
§ 47b
(1)Na každú konkrétnu zákazku verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyzve na predloženie ponuky všetkých záujemcov, ktorí boli zaradení do dynamického nákupného systému a ktorí požiadali o zaradenie najneskôr 15 dní pred odoslaním výzvy na predkladanie ponúk, osobitne na každú zákazku, ktorá sa zadáva s využitím tohto systému.
(2)Výzva na predkladanie ponúk obsahuje
a)presnú špecifikáciu zákazky,
b)lehotu na predkladanie ponúk,
c)presnejšiu formuláciu kritérií na vyhodnotenie ponúk, ak je potrebná,
d)ďalšie potrebné informácie.
(3)Ponuky predložené v lehote na predkladanie ponúk sa vyhodnocujú podľa kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, prípadne spresnených vo výzve na predkladanie ponúk.
(4)Zmluva sa uzavrie s uchádzačom, ktorý predložil ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku alebo ponuku s najnižšou cenou, v závislosti od použitých kritérií na vyhodnotenie ponúk.
§ 47c
(1)Vytvorenie správy podľa § 21 ods. 2 a jej uverejnenie na profile zabezpečuje automatizovaným spôsobom funkcia informačného systému, v ktorom je dynamický nákupný systém vytvorený.
(2)Otváranie ponúk sa vykonáva spôsobom určeným funkcionalitou informačného systému, v ktorom je dynamický nákupný systém vytvorený, a to sprístupnením obsahu ponuky verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi.
(3)Zoradenie ponúk v dynamickom nákupnom systéme sa vykoná aukčným ostupom vždy, ak ide o zákazku na tovar a môže sa vykonať aukčným postupom aj ak ide o zákazku na stavebné práce alebo služby.
(4)Zmluva uzatvorená v elektronickej podobe s použitím technických a rogramových prostriedkov, ktoré rovnaké ako technické a programové prostriedky elektronického trhoviska sa považuje za zmluvu uzavretú v písomnej forme.
(5)Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracuje a zverejní všeobecné podmienky používania dynamického nákupného systému, v ktorých v rozsahu zákona upraví podmienky používania dynamického nákupného systému z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, postupu pri zaradení do dynamického nákupného systému a zadávania zákaziek v ňom, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii."
14. V § 49a sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
"(5) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže splniť povinnosť uverejniť dokumenty alebo informácie v