Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
90. schôdza výboru
Číslo: CRD - 637/2015 - VHZ
450
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
zo 16. júna 2015
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 204/2013 Z. z. (tlač 1472a);
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 204/2013 Z. z. (tlač 1472a);
B.p o v e r u j e
spoločného spravodajcu M. Bagačku (F. Petra/ A. Přidala), poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
1.vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní a predniesť spoločnú správu;
2.predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky;
C.u k l a d á
predsedovi výboru
informovať o výsledku rokovania výboru predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Ján H u d a c k ý, v.r.
predseda výboru
Michal B a g a č k a
Alojz P ř i d a l
overovatelia výboru