Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
89. schôdza výboru
Číslo: CRD - 787/2015 - VHZ
437
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 11. júna 2015
k vládnemu návrhu Autorského zákona (tlač 1496)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom Autorského zákona (tlač 1496);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh Autorského zákona (tlač 1496) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.u k l a d á
predsedovi výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Ján H u d a c k ý v.r.
predseda výboru
overovateľ výboru
Alojz P ř i d a l
Michal B a g a č k a
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
89. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 437
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu Autorského zákona (tlač 1496)
1.V § 5 písm. b) sa vypúšťa slovo „slovenská“.
Ide o legislatívnu pripomienku; vylúčenie len slovenskej technickej normy by znamenalo, že za predmet autorskoprávnej ochrany (dielo) sa považujú medzinárodné technické normy a európske technické normy, s výnimkou slovenskej technickej normy.
2.V § 5 písm. e) sa slová „počas prerokúvania“ nahrádzajú slovami „pri prerokúvaní“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa spresňuje právny text.; nie je rozhodujúci čas, kedy sa prejav prednáša, ale rozhodujúce je v akej súvislosti.
3.V § 13 ods. 2 sa odkaz 9 umiestňuje nad slová „a priezvisko“.
V súlade so zaužívanou legislatívnou technikou umiestnenie odkazu 9 nad slová, na ktoré sa odkazuje v poznámke pod čiarou k odkazu 9.
4.V § 14 ods. 3 sa za slovo „anonymného“ vkladá slovo „diela“.
Formulačná precizácia; ide o anonymné dielo a pseudonymné dielo.
5.V § 15 ods. 1 sa za slovo „vytvorili“ vkladajú slová „tvorivou duševnou činnosťou“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa spresňuje právny text; základným predpokladom ochrany „diela“ v zmysle autorského zákona je, že dielo je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora.
6.V § 16 sa za slovo „dielo“ vkladá slovo „objektívne“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa precizuje právny text; ide o spresnenie resp. zdôraznenie požiadavky na objektívnosť vyjadrenia diela, nezávisle na subjektívnom vnímaní (napr. zrakovo, sluchovo postihnutých).
7.V § 19 ods. 4 písm. e) a písm. f) prvom bode, v § 24 a 25 v nadpise a v odsekoch 1 a 2 a v § 75 ods. 4 sa za slovo „originálu“ vkladá slovo „diela“.
Formulačná úprava; ide o originál diela a rozmnoženinu diela.
8.V nadpise § 22 a v ods. 1 sa za slovo „originálu“ vkladá slovo „diela“, v ods. 1 sa za slová „originál alebo“ vkladá slovo „jeho“ a v ods. 2 sa za slovo „originálu“ a za slovo „originál“ vkladá slovo „diela“.
Formulačná úprava; ide o originál diela a rozmnoženinu diela.
9.V § 40 sa vypúšťa slovo „zabezpečenia“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa zosúlaďuje text s čl. 5 ods. 2 písm. d) smernice 2001/29/ES, podľa ktorého, členské štáty môžu zabezpečiť výnimky:...„vo vzťahu k pominuteľnému záznamu diel...prostredníctvom ich vlastných zariadení a pre ich vlastné vysielanie“.
10.V § 50 ods. 1 písm. b) sa za slovo „originálu“ vkladajú slová „tohto diela“ a v ods. 2 sa za slovo „originálu“ vkladajú slová „fotografického diela“.
Formulačná úprava; ide o originál diela a rozmnoženinu diela, resp. originál fotografického diela a rozmnoženinu fotografického diela.
11.V § 53 písm. b) sa za slovo „správneho“ a za slovo „trestného“ vkladá slovo „konania“.
Legislatívno-technická úprava; ide o správne konanie, trestné konanie a súdne konanie.
12.V § 58 ods. 1 písm. g) a h) sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu“.
Legislatívno-technická úprava; ide o odkaz na kódex - Občiansky zákonník, ktorý nie je osobitným predpisom.
13.V § 61 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „Do autorského práva“ vkladá slovo „neoprávnene“.
Formulačná úprava § 61 ods. 1 výslovným vyjadrením, že ide o neoprávnený zásah do autorského práva.
14.V § 61 ods. 2 sa slovo „Informácia“ nahrádza slovom „Informáciou“.
Gramatická úprava ustanovenia.
15.V § 63 ods. 2 úvodnej vete a v § 64 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.
Legislatívno-technická úprava vnútorného odkazu tak, aby bolo zrejmé že sa odkazuje na § 58 ods. 2.
16.V § 66 ods. 1 sa slová „diela, platí,“ nahrádzajú slovami „diela podľa § 19 ods. 4 platí,“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa spresňuje právny text; spôsoby použitia diela uvedené v § 19 ods. 4 predkladaného zákona.
17.V § 69 ods. 6 sa za slová „nevyužije vôbec alebo“ vkladajú slová „licenciu nevyužije“.
Formulačná precizácia ustanovenia.
18.V § 87 ods. 2 sa slovo „neupravujú“ nahrádza slovom „neustanovujú“.
Legislatívno-technická úprava.
19.V § 88 sa za slovo „originálu“ a za slovo „originál“ vkladajú slová „počítačového programu“.
Formulačná úprava; ide o originál počítačového programu a rozmnoženinu počítačového programu.
20.V § 89 ods. 3 druhej úvodnej vete sa slovo „predchádzajúcej“ nahrádza slovom „prvej“.
Úprava vnútorného odkazu za účelom zjednotenia zavedenej legislatívnej techniky.
21.V § 90 ods. 3 sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu“.
Legislatívno-technická úprava; ide o odkaz na kódex Zákonník práce, ktorý nie je osobitným predpisom.
22. V § 90 ods. 9 druhej vete sa slovo „predchádzajúcej“ nahrádza slovom „prvej“.
Úprava vnútorného odkazu za účelom zjednotenia zavedenej legislatívnej techniky.
23.V § 97 ods. 4 sa slová „ako sú“ nahrádzajú slovami „ktorými sú“.
Formulačná precizácia ustanovenia.
24.V § 133 ods. 3 písm. c) sa za slovo „originálu“ vkladá slovo „databázy“.
Formulačná úprava; ide o originál databázy a rozmnoženinu databázy.
25.V § 142 ods. 2 druhej vete sa slovo „predchádzajúcej“ nahrádza slovom „prvej“.
Úprava vnútorného odkazu za účelom zjednotenia zavedenej legislatívnej techniky.
26. V § 145 ods. 2 písm. b) a c) sa za slová „originálu alebo“ vkladá slovo „jeho“.
Formulačná úprava; ide o originál predmetu ochrany a rozmnoženinu predmetu ochrany.
27.V § 145 ods. 2 písm. e) prvom bode sa slovo „diela“ nahrádza slovami „predmetu ochrany“.
Formulačná úprava za účelom zjednotenia zavedenej terminológie.
28.V § 149 ods. 2 písm. a) sa za slovo „vrátane“ vkladá slovo „podmienok“.
Formulačná precizácia; štatút obsahuje aj podmienky výkonu práv člena organizácie kolektívnej správy.
29. V § 153 ods. 4 sa vypúšťa slovo „neodôvodnenému“ a čiarka za slovami „uzavreli zmluvy“ sa nahrádza bodkočiarkou.
Formulačná a legislatívno-technická úprava; pri vysporiadaní záväzkov organizáciou kolektívnej
správy podľa § 153 ods. 4 nesmie dôjsť k žiadnemu ohrozeniu alebo porušeniu práv a oprávnených záujmov ňou zastupovaných nositeľov práv a používateľov predmetov ochrany.
30.V § 156 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa odseku 1“ dvakrát.
Legislatívno-technická úprava vypustením vnútorného odkazu na odsek 1 vzhľadom na to, že ide o odkaz na úpravu v rámci toho istého odseku t. j. § 156 ods. 1.
31. V § 157 ods. 3 prvej vete sa slová „orgánu, v ktorom“ nahrádzajú slovami „orgánu členského štátu alebo zmluvného štátu, na území ktorého“.
Formulačná úprava prvej vety v § 157 ods. 3; ide o poskytovanie informácií príslušnému orgánu členského štátu alebo zmluvného štátu, na území ktorého má organizácia kolektívnej správy sídlo.
32.V § 160 ods. 2 písm. c) sa za slová „vrátane príjmov z“ vkladá slovo „vydania“.
Formulačná úprava § 160 ods. 2 písm. c); organizácia kolektívnej správy je povinná domáhať sa vo vlastnom mene v prospech nositeľov práv nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia 169 ods. 4 písm. b)], ide teda o príjem z vydania bezdôvodného obohatenia.
33.V § 164 ods. 4 a 5 druhej vete sa slovo „predchádzajúcej“ nahrádza slovom „prvej“.
Úprava vnútorných odkazov za účelom zjednotenia zavedenej legislatívnej techniky.
34.V § 165 ods. 6 sa za slovo „zvukové“ vkladá slovo „záznamy“.
Formulačná precizácia; ide o zvukový záznam a audiovizuálny záznam.
35.V § 165 ods. 8 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
Oprava nesprávneho vnútorného odkazu; návrh zmluvy na ktorý sa odkazuje je upravený v § 165 ods. 4.
36. V § 165 ods. 9 písm. a) sa slová „§ 169 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§169 ods. 6“.
Oprava nesprávneho vnútorného odkazu; osobitný účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorý zriadi organizácia kolektívnej správy a na ktorý sa odkazuje je upravený v § 169 ods. 6.
37.V § 168 ods. 6 sa za slová „predložiť mu“ vkladá slovo „predbežný“.
Formulačná precizácia ustanovenia.
38.V § 171 ods. 1 sa za slová „so zásadami“ vkladá slovo „výberu,“.
Formulačná precizácia za účelom zosúladenia zavedenej terminológie.
39.V § 172 ods. 2 sa slová „tri mesiace“ nahrádzajú slovami „do troch mesiacov“.
Formulačná úprava; organizácia kolektívnej správy poskytne informácie uvedené v § 172 ods. 2 do troch mesiacov po uplynutí lehoty ustanovenej v § 171 ods. 2.