ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
109. schôdza
Číslo: CRD-803/2015
607
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 9. júna 2015
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1494)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1494);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1494) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Anton Martvoň
Edita Pfundtner
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 607
z 9. júna 2015
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1494)
___________________________________________________________________________
1. V čl. I., 12. bode, § 45 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
(12) Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.“.
Keďže skupina dodávateľov vystupuje vo verejnom obstarávaní ako jeden uchádzač, predmetným ustanovením je potrebné upraviť právny základ pre to, aby každý člen skupiny dodávateľov mal povinnosť na zápis svojich konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod.
2.V čl. I bode 15 sa číslovanie poznámok pod čiarou 17b 17e nahrádza číslovaním poznámok pod čiarou 21a 21d. v tejto súvislosti sa upraví aj číslovanie odkazov na poznámky pod čiarou v texte ustanovení a úvodná veta k poznámkam pod čiarou.
Upravuje sa číslovanie odkazov na poznámky pod čiarou a číslovanie poznámok pod čiarou vzhľadom na nadväzujúce poradie číslovania poznámok pod čiarou v platnom právnom predpise.
3. V čl. I., bod 20 znie:
„20. V § 153 ods. 1 sa za slová „§ 134 ods. 2,“ vkladajú slová „§ 134d ods. 1,“.“.
Iba na konanie o vyčiarknutí z registra konečných užívateľov výhod podľa navrhovaného § 134d ods. 1 by sa mal vzťahovať zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Vyčiarknutie z predmetného
registra, ktorému predchádzalo právoplatné rozhodnutie o uložení pokuty alebo zákazu účasti, za to, že fyzická alebo právnická osoba na účely zápisu konečného užívateľa výhod do registra konečných užívateľov výhod predložila údaj, informáciu alebo čestné vyhlásenie, ktoré nie pravdivé alebo úplné, by malo byť automatické a nemalo by opätovne podliehať správnemu konaniu.
4.V čl. I sa v celom texte bodu 22 vrátane úvodnej vety k novelizačnému bodu označenie „§ 155p“ nahrádza označením „§ 155q“. Zároveň sa v úvodnej vete k novelizačnému bodu označenie „§ 155o“ nahrádza označením „§ 155p“.
Je potrebné zmeniť označenie paragrafu vzhľadom na poslednú novelu zákona o verejnom obstarávaní (zákon č. 87/2015 Z. z.). Platné znenie zákona o verejnom obstarávaní v súčasnosti obsahuje prechodné ustanovenia s označením § 155p.
5.V čl. V sa slová „1. júla“ nahrádzajú slovami „1. septembra“.
V tejto súvislosti sa v čl. I bode 22 slová „1. júla“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „1. septembra“ v príslušnom tvare a slová „30. júna“ vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „31. augusta“ v príslušnom tvare.
Z hľadiska dĺžky legislatívneho procesu v zákonodarnom orgáne a zachovania lehôt pre signáciu schváleného zákona, ako aj zachovania lehôt pre publikáciu právneho predpisu v Zbierke zákonov SR sa navrhuje úprava nadobudnutia účinnosti novely zákona.