ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
109. schôdza
Číslo: CRD-637/2015
604
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 9. júna 2015
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 204/2013 Z. z. (tlač 1472)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 204/2013 Z. z. (tlač 1472);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 204/2013 Z. z. (tlač 1472) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Anton Martvoň
Edita Pfundtner
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 604
z 9. júna 2015
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 204/2013 Z. z. (tlač 1472)
___________________________________________________________________________
1.K názvu návrhu zákona
V názve návrhu zákona sa vypúšťajú slová „Národnej rady Slovenskej republiky“.
Pripomienka legislatívno-technicky koriguje znenie názvu zákona.
2.K čl. I, nový bod
V čl. I sa za bod 11 vkladá nový bod 12, ktorý znie:
„12. V § 9 ods. 1 písm. k) sa slová „§ 19 ods. 7 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 7 písm. d)“.“.
Doterajšie body 12 až 32 sa primerane prečíslujú.
Pripomienka zabezpečuje dôsledné prečíslovanie vnútorných odkazov vzhľadom na vypustenie relevantných ustanovení v rámci 19. bodu návrhu zákona.
3.K čl. I, nový bod
V čl. I sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie:
„13. V § 10 písm. e) sa slová „§ 9 ods. 1 písm. i)“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 1 písm. h)“.“.
Doterajšie body 13 až 32 sa primerane prečíslujú.
Pripomienka zabezpečuje dôsledné prečíslovanie vnútorných odkazov vzhľadom na vypustenie
relevantných ustanovení v rámci 10. bodu návrhu zákona.
4.K čl. I, 14. bodu
V § 15a ods. 1 sa vypúšťa slovo „platných“.
Pripomienka vypúšťa nadbytočné slovo.
5.K čl. II
V čl. II sa slovo „júla“ nahrádza slovom „augusta“.
Posunutie nadobudnutia účinnosti návrhu zákona súvisí s predpokladaným termínom jeho prerokovania na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky ako aj potrebou dodržania lehoty podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky.