Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre kultúru a médiá
59. schôdza výboru
K číslu: CRD-787/2015
197
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre kultúru a médiá
z 2. júna 2015
k vládnemu návrhu Autorského zákona (tlač 1496).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
prerokoval
vládny návrh Autorského zákona (tlač 1496);
A. súhlasí
s vládnym návrhom Autorského zákona (tlač 1496)
B. odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona Autorského zákona (tlač 1496) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe uznesenia
C.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní.
László Sólymos, v. r. Dušan Jarjabek, v. r.
overovateľ výboru predseda výboru
2
Príloha k uzneseniu č. 197
zo dňa 2. júna 2015
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu Autorského zákona (tlač 1496).
1.V § 3 ods. 6 znie:
„(6) Architektonickým dielom je najvšeobecnejšie vyjadrenie tvorivej architektonickej myšlienky autora, najmä grafické a priestorové zobrazenie architektonického riešenia stavby alebo urbanistického usporiadania územia, stavba, ako aj dielo záhradnej, interiérovej a scénickej architektúry a dielo architektonického dizajnu.“.
Terminologické spresnenie vo vzťahu k definícii diela a vzniku autorského práva (vyjadrenie v podobe vnímateľnej zmyslami).
2.V § 5 písm. b) sa vypúšťa slovo „slovenská“.
Ide o legislatívnu pripomienku; vylúčenie len slovenskej technickej normy by znamenalo, že za predmet autorskoprávnej ochrany (dielo) sa považujú medzinárodné technické normy a európske technické normy, s výnimkou slovenskej technickej normy.
3.V § 5 písm. e) sa slová „počas prerokúvania“ nahrádzajú slovami „pri prerokúvaní“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa spresňuje právny text.; nie je rozhodujúci čas, kedy sa prejav prednáša, ale rozhodujúce je v akej súvislosti.
4.V § 13 ods. 2 sa odkaz 9 umiestňuje nad slová „a priezvisko“.
V súlade so zaužívanou legislatívnou technikou umiestnenie odkazu 9 nad slová, na ktoré sa odkazuje v poznámke pod čiarou k odkazu 9.
5.V § 14 ods. 3 sa za slovo „anonymného“ vkladá slovo „diela“.
Formulačná precizácia; ide o anonymné dielo a pseudonymné dielo.
6.V § 15 ods. 1 sa za slovo „vytvorili“ vkladajú slová „tvorivou duševnou činnosťou“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa spresňuje právny text; základným predpokladom ochrany „diela“ v zmysle autorského zákona je, že dielo je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora.
3
7.V § 16 sa za slovo „dielo“ vkladá slovo „objektívne“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa precizuje právny text; ide o spresnenie resp. zdôraznenie požiadavky na objektívnosť vyjadrenia diela, nezávisle na subjektívnom vnímaní (napr. zrakovo, sluchovo postihnutých).
8.V nadpise prvého oddielu tretej hlavy druhej časti a v nadpise pod § 96 sa slovo „Osobnostné“ nahrádza slovami „Výhradné osobnostné“.
Legislatívno-technická úprava.
9.V nadpise nad § 19, § 97, § 109, §118, § 125 a v nadpise pod § 133 sa slovo „Majetkové“ nahrádza slovami „Výhradné majetkové“.
Legislatívno-technická úprava.
10.V § 19 ods. 4 písm. e) a písm. f) prvom bode, v § 24 a 25 v nadpise a v odsekoch 1 a 2 a v § 75 ods. 4 sa za slovo „originálu“ vkladá slovo „diela“.
Formulačná úprava; ide o originál diela a rozmnoženinu diela.
11.V nadpise § 22 a v ods. 1 sa za slovo „originálu“ vkladá slovo „diela“, v ods. 1 sa za slová „originál alebo“ vkladá slovo „jeho“ a v ods. 2 sa za slovo „originálu“ a za slovo „originál“ vkladá slovo „diela“.
Formulačná úprava; ide o originál diela a rozmnoženinu diela.
12.V § 23 ods. 8 v tretej a poslednej vete sa za slová „výkon kolektívnej správy“ vkladá slovo „práv“.
Legislatívno-technická úprava
13.V § 36 ods. 3 písm. a) sa slová „z tretieho štátu“ nahrádzajú slovami „z iného ako členského štátu (ďalej len „tretí štát“).
Legislatívno-technická úprava;
– zavedenie legislatívnej skratky v § 36 ods. 3 pís. a)
„tretí štát“ pre štát iný ako členský štát.
14.V § 40 sa vypúšťa slovo „zabezpečenia“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa zosúlaďuje text s čl. 5 ods. 2 písm. d) smernice 2001/29/ES, podľa ktorého, členské štáty môžu zabezpečiť výnimky:...„vo vzťahu k pominuteľnému záznamu diel...prostredníctvom ich vlastných zariadení a pre ich vlastné vysielanie“.
4
15.Doterajší text § 41 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na vyhotovenie rozmnoženiny architektonického diela stavbou.“.
Vyhotovenie rozmnoženiny diela stavbou by bolo v rozpore s oprávnenými záujmami autora. Naďalej bude možné vyhotovenie rozmnoženiny napr. fotografiou, nákresom alebo obdobným spôsobom.
16.V § 43 ods. 2 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a na grafické vyjadrenie architektonického diela.“.
Vyhotovenie rozmnoženiny grafického vyjadrenia architektonického diela a možnosť jeho následného rozširovania prevodom vlastníckeho práva by bolo v rozpore s oprávnenými záujmami autora.
17.V § 50 ods. 1 písm. b) sa za slovo „originálu“ vkladajú slová „tohto diela“ a v ods. 2 sa za slovo „originálu“ vkladajú slová „fotografického diela“.
Formulačná úprava; ide o originál diela a rozmnoženinu diela, resp. originál fotografického diela a rozmnoženinu fotografického diela.
18.V § 53 písm. b) sa za slovo „správneho“ a za slovo „trestného“ vkladá slovo „konania“.
Legislatívno-technická úprava; ide o správne konanie, trestné konanie a súdne konanie.
19.V § 58 ods. 1 písm. g) a h) sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu“.
Legislatívno-technická úprava; ide o odkaz na kódex - Občiansky zákonník, ktorý nie je osobitným predpisom.
20.V § 60 ods. 3 a 4, § 61 ods. 1 písm. b), § 78 ods. 1 a 3, § 79 ods. 1 a 2, § 80 písm. a), d), f) a g), 130 ods. 1 sa slová „predmet ochrany“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „dielo“ v príslušnom tvare.
Z dôvodu zjednotenia pojmov je potrebné v prvej a druhej časti zákona používať pojem „dielo“ namiesto slovného spojenia „predmet ochrany“, keďže tieto časti sa tykajú len diel, nie aj ostatných predmetov ochrany a v súvislosti s navrhovaným zjednotením pojmov sa precizuje aj definícia databázy, ktorá je upravená vo štvrtej časti.
21.V § 61 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „Do autorského práva“ vkladá slovo „neoprávnene“.
5
Formulačná úprava § 61 ods. 1 výslovným vyjadrením, že ide o neoprávnený zásah do autorského práva.
22.V § 61 ods. 2 sa slovo „Informácia“ nahrádza slovom „Informáciou“.
Gramatická úprava ustanovenia.
23.V § 61 ods. 2 sa vypúšťajú slová „iný predmet ochrany,“ a slová „alebo iného predmetu ochrany“.
Z dôvodu zjednotenia pojmov je potrebné v prvej a druhej časti zákona používať pojem „dielo“ namiesto slovného spojenia „predmet ochrany“, keďže tieto časti sa tykajú len diel, nie aj ostatných predmetov ochrany
24.V § 63 ods. 2 úvodnej vete a v § 64 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.
Legislatívno-technická úprava vnútorného odkazu tak, aby bolo zrejmé že sa odkazuje na § 58 ods. 2.
25.V § 66 ods. 1 sa slová „diela, platí,“ nahrádzajú slovami „diela podľa § 19 ods. 4 platí,“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa spresňuje právny text; spôsoby použitia diela uvedené v § 19 ods. 4 predkladaného zákona.
26.V § 69 ods. 6 sa za slová „nevyužije vôbec alebo“ vkladajú slová „licenciu nevyužije“.
Formulačná precizácia ustanovenia.
27.V § 70 ods. 1 sa na konci druhej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
V § 75 ods. 2 návrh zákona ustanovuje, že v prípade licenčnej zmluvy na vydanie diela sa predpokladá, že ide o výhradnú licenciu, ak licenčná zmluva neupravuje inak.
28.V § 75 ods. 1 sa slová „dramatického diela, hudobnodramatického“ nahrádzajú slovom „divadelného“.
Terminologické spresnenie.
29.V § 77 ods. 1 prvej vete sa slová „používateľov predmetov ochrany“ nahrádzajú slovami „osoby podľa § 165 ods. 1“ a v druhej vete sa slová „predmetu ochrany“ nahrádzajú slovom „diela“.
Legislatívno-technická úprava.
6
30.V § 87 ods. 2 sa slovo „neupravujú“ nahrádza slovom „neustanovujú“.
Legislatívno-technická úprava.
31.V § 88 sa za slovo „originálu“ a za slovo „originál“ vkladajú slová „počítačového programu“.
Formulačná úprava; ide o originál počítačového programu a rozmnoženinu počítačového programu.
32.V § 89 ods. 3 druhej úvodnej vete sa slovo „predchádzajúcej“ nahrádza slovom „prvej“.
Úprava vnútorného odkazu za účelom zjednotenia zavedenej legislatívnej techniky.
33.V § 89 ods. 5 sa slová „62 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 60 ods. 4“.
Oprava nesprávneho vnútorného odkazu.
34.V § 90 ods. 3 sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu“.
Legislatívno-technická úprava; ide o odkaz na kódex Zákonník práce, ktorý nie je osobitným predpisom.
35. V § 90 ods. 9 druhej vete sa slovo „predchádzajúcej“ nahrádza slovom „prvej“.
Úprava vnútorného odkazu za účelom zjednotenia zavedenej legislatívnej techniky.
36.V § 97 ods. 4 sa slová „ako sú“ nahrádzajú slovami „ktorými sú“.
Formulačná precizácia ustanovenia.
37.V nadpise pod § 103, v § 103 ods. 1, § 113, § 121 a § 127 ods. 1 sa za slovo „obmedzenia“ vkladá slovo „majetkových“.
Legislatívno-technická zmena - spresnenie.
38.V § 115, § 123 a § 129 sa slová „§ 20 ods. 1 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 20 ods. 1 a 3“.
Oprava nesprávneho vnútorného odkazu.
39.V § 130 ods. 2 a v § 138 ods. 2 sa slová „predmetom ochrany zaradeným do“ nahrádzajú slovami „jednotlivým súčastiam“.
Ide o legislatívno-technickú zmenu, keďže legislatívna skratka „predmet ochrany“ nie je skôr zavedená.
40.V § 133 ods. 1 sa vypúšťa slovo „výhradné“.
Legislatívno-technická zmena.
7
41.V § 133 ods. 3 písm. c) sa za slovo „originálu“ vkladá slovo „databázy“.
Formulačná úprava; ide o originál databázy a rozmnoženinu databázy.
42.V § 142 ods. 2 druhej vete sa slovo „predchádzajúcej“ nahrádza slovom „prvej“.
Úprava vnútorného odkazu za účelom zjednotenia zavedenej legislatívnej techniky.
43. V § 145 ods. 2 písm. b) a c) sa za slová „originálu alebo“ vkladá slovo „jeho“.
Formulačná úprava; ide o originál predmetu ochrany a rozmnoženinu predmetu ochrany.
44.V § 145 ods. 2 písm. e) prvom bode sa slovo „diela“ nahrádza slovami „predmetu ochrany“.
Formulačná úprava za účelom zjednotenia zavedenej terminológie.
45.V § 148 ods. 3 písm. d) úvodnej vete sa za slovo „doklad“ vkladá čiarka a slová „preukazujúci reprezentatívnosť žiadateľa vo vzťahu k výkonu kolektívnej správy práv zahraničných nositeľov práv, a to“ sa nahrádzajú slovami „ktorým je“.
Navrhovanou úpravou sa z dôvodu dosiahnutia jednoznačnosti výkladu odstraňuje pojem „reprezentatívnosť“, ktorého použitie v tejto súvislosti nie je vhodné. Uvedený pojem vyjadrovať oprávnenie (poverenie) žiadateľa na zastupovanie nositeľov práv. Do udelenia oprávnenia na výkon kolektívnej správy práv však žiadateľ nemôže nositeľov práv zastupovať (v zmysle výkonu kolektívnej správy práv), preto nie je žiaduce použiť pojem vyjadrujúci takýto vzťah medzi žiadateľom a nositeľmi práv, resp. inými organizáciami kolektívnej správy.
46.V § 148 ods. 3 písm. e) sa za slovo „doklad“ vkladá čiarka a slová „preukazujúci reprezentatívnosť žiadateľa vo vzťahu k výkonu kolektívnej správy práv domácich nositeľov práv, a to“ sa nahrádzajú slovami „ktorým je“.
Navrhovanou úpravou sa z dôvodu dosiahnutia jednoznačnosti výkladu odstraňuje pojem „reprezentatívnosť“, ktorého použitie v tejto súvislosti nie je vhodné. Do udelenia oprávnenia na výkon kolektívnej správy práv však žiadateľ nemôže nositeľov práv zastupovať (v zmysle výkonu kolektívnej správy práv), preto nie je žiaduce použiť pojem vyjadrujúci takýto vzťah medzi žiadateľom a nositeľmi práv
8
47.V § 148 ods. 3 písm. f) sa za slová „výkone kolektívnej správy“ vkladá slovo „práv“.
Legislatívno-technická úprava
48.V § 148 ods. 4 sa za slová „výkon kolektívnej správy“ vkladá slovo „práv“.
Legislatívno-technická úprava
49.V § 149 ods. 2 písm. a) sa za slovo „vrátane“ vkladá slovo „podmienok“.
Formulačná precizácia; štatút obsahuje aj podmienky výkonu práv člena organizácie kolektívnej správy.
50.V § 153 ods. 1 sa slová „podľa § 155“ nahrádzajú slovami „práv podľa § 155 ods. 1 (ďalej len „dohľad“)“.
Zmena sa navrhuje za účelom zjednotenia pojmov použitých v návrhu zákona.
51.V § 153 ods. 3 sa slová „je predmetom“ nahrádzajú slovom „podlieha“ a vypúšťajú sa slová „nad výkonom kolektívnej správy podľa § 155 ods. 1“.
Zmena sa navrhuje za účelom zjednotenia pojmov použitých v návrhu zákona.
52. V § 153 ods. 4 sa vypúšťa slovo „neodôvodnenému“ a čiarka za slovami „uzavreli zmluvy“ sa nahrádza bodkočiarkou.
Formulačná a legislatívno-technická úprava; pri vysporiadaní záväzkov organizáciou kolektívnej správy podľa § 153 ods. 4 nesmie dôjsť k žiadnemu ohrozeniu alebo porušeniu práv a oprávnených záujmov ňou zastupovaných nositeľov práv a používateľov predmetov ochrany.
53.V § 153 ods. 4 sa slová „používateľov predmetov ochrany“ nahrádzajú slovami „osôb podľa § 165 ods. 1“.
Legislatívno-technická úprava.
54.V nadpise nad § 155 sa vypúšťajú slová „nad výkonom kolektívnej správy práv“.
Legislatívno-technická úprava.
55.V § 155 ods. 1 sa vypúšťajú slová „nad výkonom kolektívnej správy práv“ a slová „(ďalej len výkon dohľadu“)“.
Legislatívno-technická úprava.
56.V § 156 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa odseku 1“ dvakrát.
9
Legislatívno-technická úprava vypustením vnútorného odkazu na odsek 1 vzhľadom na to, že ide o odkaz na úpravu v rámci toho istého odseku t. j. § 156 ods. 1.
57.V § 156 ods. 5, ods. 6 a ods. 7 v prvej a druhej vete sa vypúšťajú slová „nad výkonom kolektívnej správy podľa § 155 ods. 1“.
Legislatívno-technická úprava.
58.V § 156 ods. 5 sa slová „je predmetom“ nahrádzajú slovom „podlieha“.
Zmena sa navrhuje za účelom zjednotenia pojmov použitých v návrhu zákona.
59.V § 156 ods. 7 prvej vete sa slovo „ale“ nahrádza slovami „a to“.
Zmena sa navrhuje za účelom jednoznačnosti výkladu.
60.V § 157 ods. 1 sa vypúšťajú slová „nad výkonom kolektívnej správy práv“.
Zmena sa navrhuje za účelom jednoznačnosti výkladu.
61. V § 157 ods. 3 prvej vete sa slová „orgánu, v ktorom“ nahrádzajú slovami „orgánu členského štátu alebo zmluvného štátu, na území ktorého“.
Formulačná úprava prvej vety v § 157 ods. 3; ide o poskytovanie informácií príslušnému orgánu členského štátu alebo zmluvného štátu, na území ktorého má organizácia kolektívnej správy sídlo.
62.V § 160 ods. 2 písm. c) sa za slová „vrátane príjmov z“ vkladá slovo „vydania“.
Formulačná úprava § 160 ods. 2 písm. c); organizácia kolektívnej správy je povinná domáhať sa vo vlastnom mene v prospech nositeľov práv nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia 169 ods. 4 písm. b)], ide teda o príjem z vydania bezdôvodného obohatenia.
63.V § 164 ods. 4 a 5 druhej vete sa slovo „predchádzajúcej“ nahrádza slovom „prvej“.
Úprava vnútorných odkazov za účelom zjednotenia zavedenej legislatívnej techniky.
64.V nadpise nad § 165 sa vypúšťajú slová „a osobami povinnými platiť náhradu odmeny“.
Legislatívna skratka „používateľ“ zavedená v ustanovení § 165 ods. 1 zahŕňa osobu, ktorá prejaví záujem o použitie predmetu ochrany, osobu, ktorá je oprávnená na použitie predmetu ochrany bez povinnosti získať súhlas na použitie predmetu ochrany, ako aj osobu povinnú
10
zaplatiť náhradu odmeny podľa § 36 ods. 3. Z toho dôvodu nie je v nadpise potrebné zdôrazňovať, že ide aj o vzťahy s osobami povinnými platiť náhradu odmeny, keďže tieto osoby obsiahnuté priamo v pojme „používateľ“.
65.V § 165 ods. 6 sa za slovo „zvukové“ vkladá slovo „záznamy“.
Formulačná precizácia; ide o zvukový záznam a audiovizuálny záznam.
66.V § 165 ods. 8 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
Oprava nesprávneho vnútorného odkazu; návrh zmluvy na ktorý sa odkazuje je upravený v § 165 ods. 4.
67. V § 165 ods. 9 písm. a) sa slová „§ 169 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§169 ods. 6“.
Oprava nesprávneho vnútorného odkazu; osobitný účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorý zriadi organizácia kolektívnej správy a na ktorý sa odkazuje je upravený v § 169 ods. 6.
68.V § 165 ods. 6 poslednej vete sa za slová „výkonu kolektívnej správy“ vkladá slovo „práv“.
Zmena sa navrhuje za účelom zjednotenia pojmov použitých v návrhu zákona.
69.V § 166 ods. 3 prvej vete sa za slová „výkone kolektívnej správy“ a za slová „výkon kolektívnej správy“ vkladá slovo „práv“.
Zmena sa navrhuje za účelom zjednotenia pojmov použitých v návrhu zákona.
70.V § 168 ods. 6 sa za slová „predložiť mu“ vkladá slovo „predbežný“.
Formulačná precizácia ustanovenia.
71.V § 171 ods. 1 sa za slová „so zásadami“ vkladá slovo „výberu,“.
Formulačná precizácia za účelom zosúladenia zavedenej terminológie.
72.V § 172 ods. 2 sa slová „tri mesiace“ nahrádzajú slovami „do troch mesiacov“.
Formulačná úprava; organizácia kolektívnej správy poskytne informácie uvedené v § 172 ods. 2 do troch mesiacov po uplynutí lehoty ustanovenej v § 171 ods. 2.