NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD-2487/2014
1749
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 21. mája 2015
k vládnemu návrhu zákona Správny súdny poriadok (tlač 1335)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného vládneho návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona Správny súdny poriadok, v znení schválených pozmeňujúcicha doplňujúcich návrhov.
Peter P e l l e g r i n i v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Ľubica R o š k o v á v. r.
Janka Š í p o š o v á v. r.