NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
__________________________________________________________
NÁVRH
Z á k o n
z ........................
o jednorazovom mimoriadnom oddlžení obyvateľstva (zákon o oddlžení obyvateľstva) a o doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone :
Čl. I
§ 1
(1) Tento zákon upravuje jednorazové mimoriadne oddlženie dlžníkov, ktorými na účely tohto zákona len fyzické osoby (ďalej len „dlžník“ alebo „dlžníci“), a to v prípade záväzkov vzniknutých zo zmluvných vzťahov pri poskytnutí pôžičky alebo úveru, v prípade povinnosti zaplatiť daňový nedoplatok na dani,1) v prípade povinnosti zaplatiť preddavok na poistné, nedoplatok z ročného zúčtovania poistného a úroky z omeškania zo zdravotného poistenia,2) ako aj v prípade povinnosti zaplatiť poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie.3)
(2) Tento zákon sa vzťahuje výlučne na záväzkové vzťahy podľa odseku 1 a to len v prípade, ak vznikli v období od 1. januára 1990 do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 2
V prípade, ak dlžník zaplatil alebo zaplatí veriteľovi v lehote do 1. mája 2016 istinu svojho peňažného záväzku vzniknutého podľa § 1, je povinný zaplatiť príslušenstvo,
4)
zmluvné pokuty, penále, pokuty alebo akékoľvek iné sankcie za omeškanie s platením istiny (ďalej len „príslušenstvo“) viažuce sa k tomuto peňažného záväzku maximálne len do výšky:
a) jednej tretiny istiny tohto peňažného záväzku, ak tento peňažný záväzok vznikol v období od 1. januára 2013 do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona,
1)
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
b) jednej polovice istiny tohto peňažného záväzku, ak tento peňažný záväzok vznikol v období od 1. januára 2011 do 31. decembra 2012,
c) dvoch tretín istiny tohto peňažného záväzku, ak tento peňažný záväzok vznikol v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010,
d) 100 % istiny tohto peňažného záväzku, ak tento peňažný záväzok vznikol v období od 1. januára 1990 do 31. decembra 2007.
§ 3
Ak tento zákon neustanovuje inak, právne vzťahy uvedené v § 1 sa spravujú ustanoveniami predpisov občianskeho práva alebo osobitných predpisov5) a to vždy podľa povahy tohto právneho vzťahu.
§ 4
V prípade, ak dlžník zaplatil pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona veriteľovi v prípade záväzkových vzťahov podľa tohto zákona okrem istiny aj príslušenstvo a to vo vyššej časti, ako bol povinný zaplatiť podľa § 2, táto peňažná suma sa nepovažuje za bezdôvodné obohatenie podľa predpisov občianskeho práva.
Čl. II
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z. a zákona č. 335/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 853 sa vkladá § 853a, ktorý znie:
5) Obchodný zákonník.
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
㤠853a
Ustanovenia tohto zákona sa použijú, len pokiaľ osobitný zákon
7b)
neobsahuje odlišnú úpravu.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie:
„7b) Zákon č. .../2015 Z. z. o jednorazovom mimoriadnom oddlžení obyvateľstva (zákon o oddlžení obyvateľstva) a o doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. III
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 315/2005 Z. z., zákona č. 19/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 429/2008 Z. z., zákona č. 454/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 193/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 197/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z. a zákona č. 87/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 771d sa vkladá § 771e, ktorý znie:
㤠771e
Ustanovenia tohto zákona sa použijú, len pokiaľ osobitný zákon
1)
neobsahuje odlišnú úpravu.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Zákon č. .../2015 Z. z. o jednorazovom mimoriadnom oddlžení obyvateľstva (zákon o oddlžení obyvateľstva) a o doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2015.